1340/2002

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/1979), 31 päivänä joulukuuta 1987 annetun vakuutusyhdistyslain (1250/1987) 10 luvun 5 c §:n 2 momentin ja 12 §:n 1 momentin sekä ulkomaisista vakuutusyhtiöistä 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain (398/1995) 40 a §:n 1 momentin ja 40 b §:n 1 momentin nojalla,

sellaisina kuin vakuutusyhdistyslain 10 luvun 5 c §:n 2 momentti ja 12 §:n 1 momentti laissa 340/2000 sekä ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 40 a §:n 1 momentti ja 40 b §:n 1 momentti laissa 359/2002:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään vakuutusyhtiön, vakuutusyhdistyksen ja kolmannen maan vakuutusyhtiön edustuston (vakuutusyritys) tilinpäätöksen sekä vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen konsernitilinpäätöksen laatimisesta.

Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, vakuutusyhtiön, vakuutusyhdistyksen ja edustuston tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimiseen sovelletaan kirjanpitoasetusta (1339/1997). Mitä tässä asetuksessa säädetään vakuutusyhtiön konsernitilinpäätöksestä, koskee myös vakuutusyhtiölain (1062/1979) 1 luvun 5 b §:ssä tarkoitetun vakuutusomistusyhteisön konsernitilinpäätöstä. Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (44/2002 ) 19 §:n 1 momentissa tarkoitettuun konsernitilinpäätökseen.

2 §
Poikkeukset kirjanpitoasetuksen sovelta- misesta

Kirjanpitoasetuksen 1 luvun 1―7 §:ää, 10 §:n 3 ja 4 momenttia, 11 §:n 1 ja 2 momenttia sekä 3 momentin toista virkettä, 2 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohtaa, 2 §:n 2 momenttia, 3 §:n 1 momentin 1, 5 ja 6 kohtaa sekä 2 ja 3 momenttia, 4 §:n 1 momentin 7, 9, 10 ja 12 kohtaa sekä 2―6 momenttia, 5 §:n 1 momentin 5 kohtaa sekä 2―5 momenttia, 6 §:n 2 momenttia, 8 §:n 5 momenttia, 9―11 §:ää, 5 luvun 1 ja 4 §:ää sekä 6 luvun 1 ja 2 §:ää ei sovelleta vakuutusyrityksen tilinpäätöksen ja vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen konsernitilinpäätöksen laatimiseen.

Kirjanpitoasetuksen 3 luvun 1 §:n 1 momenttia, 2 §:n 1, 2, 4 ja 5 momenttia ja 3 §:ää sekä 4 luvun 1 §:ää ei sovelleta vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen konsernitilinpäätöksen laatimiseen.

Mitä kirjanpitoasetuksen 2 luvun 8 §:ssä säädetään toimitusjohtajasta ja hänen sijaisestaan, koskee kolmannen maan vakuutusyhtiön edustuston pääasiamiestä ja hänen sijaistaan.

3 §
Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Tytäryrityksenä olevan luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen tilinpäätös yhdistellään vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen tämän asetuksen säännöksiä noudattaen, jos näiden tytäryritysten toimialan osuus on vähemmän kuin kymmenesosa kaikista rahoitus- ja vakuutusalan yrityksistä. Toimialan osuus määräytyy rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 6 §:n 2 momentin mukaisesti.

2 luku

Tuloslaskelma- ja tasekaavat

4 §
Tuloslaskelma

Vakuutusyrityksen tuloslaskelma ja vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen konsernin tuloslaskelma laaditaan liitteen 1 mukaisesti.

5 §
Tase

Vakuutusyrityksen tase ja vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen konsernin tase laaditaan liitteen 2 mukaisesti.

3 luku

Toimintakertomus ja liitetiedot

6 §
Toimintakertomuksessa ilmoitettavat tiedot

Toimintakertomuksessa esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 1 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa lueteltujen tietojen lisäksi selostus riskienhallinnasta.

Edustuston toimintakertomuksessa esitetään ensimmäisessä momentissa lueteltujen tietojen lisäksi:

1) sen yrityksen nimi ja kotipaikka, johon edustusto kuuluu;

2) selostus edustuston tilikauden aikana vakuutuskannan luovutuksen perusteella vastaanottamista varoista ja veloista tai luovuttamista varoista ja veloista;

3) selostus, mikäli yrityksestä, johon edustusto kuuluu, on tullut emoyritys tai se on ollut vastaanottavana yrityksenä suuruudeltaan olennaisessa sulautumisessa, yritys on vakuutuskannan luovutuksen perusteella vastaanottanut tai luovuttanut merkittävästi varoja ja velkoja tai yritys on jakautunut;

4) tieto yrityksen, johon edustusto kuuluu, muista ulkomaisista sivuliikkeistä tai jos yrityksellä, johon edustusto kuuluu, on yli kymmenen sivuliikettä, tieto siitä, mistä jäljennös edellä mainitun yrityksen tilinpäätöksestä tai konsernitilinpäätöksestä, jossa esitetään tieto sivuliikkeistä, on saatavissa;

5) tieto edustuston hallussa olevista yrityksen, johon edustusto kuuluu, sekä edellä mainitun yrityksen emoyrityksen osakkeiden kokonaismääristä, yhteenlasketuista nimellisarvoista sekä suhteellisista osuuksista osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden yhteenlasketuista äänimääristä.

Jos edustusto on luovuttanut yrityksen, johon edustusto kuuluu, tai sen emoyrityksen osakkeita, siitä on mainittava toimintakertomuksessa ja ilmoitettava osakeyhtiölain (734/ 1978) 11 luvun 9 a §:n 2 momentin mukaiset tiedot pykälän 3 momentin ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

7 §
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietoina esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 2 §:ssä lueteltujen liitetietojen lisäksi:

1) tase-eräkohtainen selostus siitä, miten sijoitukset ja sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset on arvostettu taseessa;

2) selostus menetelmistä, joilla sijoitusten käyvät arvot on määritetty, ja asianmukaiset perustelut arvostusmenetelmien valinnalle;

3) selostus sijoitusomaisuudeksi katsottavien sijoitusten arvonkorotuksia koskevista arvonkorotusrahaston käyttörajoituksista;

4) selostus siirtojen perusteista, jos sijoitusten tuottoja on siirretty tuloslaskelmassa laskelmasta toiseen;

5) selostus laskentamenettelystä, jos vakuutusliikkeen valuuttakurssierot esitetään sijoitustoiminnan tuotoissa ja kuluissa;

6) vakuutusten hankintamenojen jaksotusperiaatteet ja -menetelmät;

7) perustelut käytetyille menetelmille ja olettamuksille korkokannasta, vahinkojen tulevasta selviämisajasta ja korvausvastuuta vastaavien sijoitusten tuottojen tasosta, jos vahinkovakuutusta harjoittava vakuutusyritys on käyttänyt muiden kuin eläkemuotoisten korvausten korvausvastuun laskemisessa korkoutusta;

8) selostus henkivakuutusta harjoittavan vakuutusyrityksen vastuuvelan laskennassa käytetystä laskuperustekorkokannasta;

9) yhteenveto tärkeimmistä oletuksista, jos henkivakuutusta harjoittava vakuutusyritys on käyttänyt muuta kuin sopimuskohtaista laskentamenettelyä;

10) selostus, miten vakuutusyhtiölain 13 luvun 3 §:ssä tarkoitettua kohtuusperiaatetta sovelletaan;

11) selostus vakuutusyhtiölain 10 luvun 14 §:n 4 momentissa, vakuutusyhdistyslain (1250/1987) 10 luvun 12 §:n 4 momentissa ja ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain (398/1995) 40 b §:n 4 momentissa tarkoitetuista määräaikaisista poikkeusluvista, tieto poikkeuksen hakemisen syystä ja vaikutuksista toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä tieto, että poikkeus perustuu Vakuutusvalvontaviraston antamaan lupaan;

12) vakuutusyhtiölain 10 luvun 14 §:n 6 momentissa, vakuutusyhdistyslain 10 luvun 12 §:n 6 momentissa ja ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 40 b §:n 6 momentissa tarkoitetut määräaikaiset poikkeusluvat sekä tieto, että poikkeus perustuu Vakuutusvalvontaviraston antamaan lupaan;

13) vakuutusyhtiön toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen (462/1995) 1 §:n 1 momentin 7, 9, 10 ja 11 kohdassa ja vakuutusyhdistyksen toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen (314/1999) 1 §:n 1 momentin 7 ja 9 kohdassa tarkoitetut suostumukset ja poikkeusluvat edustuston toimintapääomaan luettavista luvanvaraisista eristä sekä tieto, että suostumus tai poikkeus perustuu Vakuutusvalvontaviraston antamaan lupaan;

14) tunnuslukujen laskentakaavat.

8 §
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Tuloslaskelman liitetietoina esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 3 §:n 1 momentin 2―4 kohdassa lueteltujen liitetietojen lisäksi:

1) vahinko- ja henkiensivakuutuksen vakuutusmaksutulo eriteltyinä vakuutussopimusten tekopaikan mukaisesti kotimaasta, ETA-valtioista ja muista valtioista saatuihin sekä jälleenvakuutuksen vakuutusmaksutulo eriteltynä vahinko- ja henkijälleenvakuutukseen;

2) vakuutusmaksutulosta vähennettyjen verojen ja julkisten maksujen sekä luottotappioiden erittely;

3) vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutulo, vakuutusmaksutuotot, korvauskulut ja liikekulut ennen jälleenvakuuttajien osuutta sekä jälleenvakuuttajien osuus ja vakuutustekninen kate eriteltyinä vakuutusluokkaryhmittäin;

4) henkiensivakuutuksen vakuutusmaksutulo eriteltynä:

a) yksilöllisiin ja ryhmävakuutusmaksuihin;

b) jatkuviin ja kertamaksuihin;

c) maksuihin sopimuksista, jotka eivät oikeuta hyvitykseen, maksuihin sopimuksista, jotka oikeuttavat hyvitykseen ja sijoitussidonnaisen vakuutuksen maksuihin;

5) henkiensivakuutuksen ja lakisääteisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksutulot ja maksetut korvaukset eriteltyinä vakuutuslajeittain ja esittäen erikseen suuruudeltaan olennaiset takaisinostot;

6) selvitys tilikautena päätettyjen henkivakuutuksen lisäetujen (asiakasetujen) ja lakisääteisen eläkevakuutuksen lisäetujen vaikutuksesta vakuutustekniseen laskelmaan;

7) sijoitustoiminnan tuotot eriteltyinä siten, että saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteysyrityksissä olevien sijoitusten tuotot eritellään osinko-, korko- ja muihin tuottoihin sekä kiinteistösijoitusten ja muiden sijoitusten tuotot eritellään saman konsernin yrityksiltä ja muilta yrityksiltä saatuihin osinko-, korko- ja muihin tuottoihin; lisäksi esitetään arvonalentumisten palautukset ja myyntivoitot sekä sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta;

8) sijoitustoiminnan kulut eriteltyinä kiinteistösijoitusten kuluihin, muiden sijoitusten kuluihin sekä korko- ja muihin vieraan pääoman kuluihin, arvonalentumisiin, poistoihin ja myyntitappioihin sekä erikseen saman konsernin yrityksille suoritetut korot;

9) toimintokohtaisten kulujen erittely;

10) liikekulut eriteltyinä vakuutusten hankintamenoihin siten että esitetään erikseen ensivakuutuksen palkkiot, tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet sekä muut vakuutusten hankintamenot kuten, vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutokset, vakuutusten hoitokulut, hallintokulut ja menevän jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet;

11) erittely 4 §:ssä tarkoitetun tuloslaskelmakaavan yhdistellyistä eristä.

Edellä 1 momentin 11 kohdassa tarkoitettu erittely voidaan jättää tekemättä, jos yhdistelemisellä on ollut ainoastaan vähäinen merkitys oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

9 §
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Taseen liitetietoina esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 4 §:n 1 momentin 1―6, 8 ja 11 kohdassa lueteltujen liitetietojen lisäksi:

1) sijoitusten jäljellä oleva hankintameno, kirjanpitoarvo ja käypä arvo tase-erittäin; kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet eriteltyinä kiinteistöihin, kiinteistöosakkeisiin saman konsernin yrityksissä, kiinteistöosakkeisiin omistusyhteysyrityksissä ja muihin kiinteistöosakkeisiin; sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevista sijoituksista alkuperäinen hankintameno ja käypä arvo;

2) kiinteistöjen vuokraoikeuksien hankintamenot, jotka on aktivoitu kirjanpitolain (1336/1997) 5 luvun 11 §:n mukaisesti;

3) kiinteistösijoitusten käyvät arvot eriteltyinä arviointitilikausittain;

4) omassa käytössä olevien kiinteistösijoitusten jäljellä oleva hankintameno, kirjanpitoarvo ja käypä arvo;

5) kirjanpitoasetuksen 2 luvun 4 §:n 2 momenttia vastaava erittely kiinteistösijoituksista, sijoituksista saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteysyrityksissä, aineettomista hyödykkeistä sekä aineellisiin hyödykkeisiin kuuluvasta käyttöomaisuudesta;

6) tieto joukkovelkakirjojen ja muiden vastaavien raha- ja pääomamarkkinavälineiden jäljellä olevan hankintamenon sisältämästä korkotuotoiksi tai niiden vähennyksiksi jaksotetusta joukkovelkakirjan tai muun vastaavan raha- tai pääomamarkkinavälineen nimellisarvon ja hankintamenon erotuksesta;

7) taseen erän "Muut lainasaamiset" erittely vakuuksien mukaan;

8) työeläkevakuutusyhtiön eläkelainasaamisten erittely;

9) taseeseen vastaaviin kirjattujen johdannaisten kirjanpitoarvojen erittely tase-erittäin;

10) taseen "sijoitukset" pääryhmän ryhmän "Muut sijoitukset" "Muut sijoitukset" -erän erittely, jos erä on suuruudeltaan olennainen;

11) taseen pääryhmän "Saamiset" erittely tase-erittäin saamisiin saman konsernin yrityksiltä ja omistusyhteysyrityksiltä;

12) tase-eräkohtainen tieto vakuutusyhtiölain 10 luvun 4 e §:n 2 momentissa ja vakuutusyhdistyslain 10 luvun 5 d §:n 2 momentissa tarkoitettujen hyödykkeiden jälleenhankintahintojen ja aktivoitujen hankintamenojen erotuksesta, jos se on olennainen;

13) taseen pääryhmän "Muu omaisuus" "Muu omaisuus" -erän erittely, jos erä on suuruudeltaan olennainen;

14) taseen "Vakuutusten aktivoidut hankintamenot" -erän erittely vahinko-, henki- ja eläkevakuutukseen;

15) edustuston hallussa olevista yrityksen, johon edustusto kuuluu, ja sen emoyrityksen osakkeista tai osuuksista osakelajeittain lukumäärä, yhteenlaskettu nimellisarvo ja hankintameno;

16) erittely 5 §:ssä tarkoitetun tasekaavan vastaavien yhdistellyistä eristä.

Edellä 1 momentin 16 kohdassa tarkoitettu erittely saadaan jättää tekemättä, jos yhdistelemisellä on ollut ainoastaan vähäinen merkitys oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

10 §
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Taseen liitetietoina esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 5 §:n 1 momentin 1―4 ja 6 kohdassa lueteltujen liitetietojen lisäksi:

1) laskelma voitonjakokelpoisista varoista vakuutusyhtiössä ja vakuutusyhdistyksessä;

2) käyttöomaisuudeksi katsottavien sijoitusten osuus arvonkorotusrahastosta;

3) työeläkevakuutusyhtiön oma pääoma eriteltynä osakkeenomistajille tai takuuosuuden omistajille ja vakuutuksenottajille kuuluviin osuuksiin;

4) taseen pääryhmän "Velat" erittely tase-erittäin saman konsernin yrityksiltä ja omistusyhteysyrityksiltä oleviin velkoihin;

5) taseeseen vastattaviin kirjattujen johdannaisten kirjanpitoarvojen erittely tase-erittäin;

6) erittely 5 §:ssä tarkoitetun tasekaavan vastattavien yhdistellyistä eristä.

Edellä 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettu erittely voidaan jättää tekemättä, jos yhdistelemisellä on ollut ainoastaan vähäinen merkitys oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

Liitetietoina esitetään 1 ja 4 momentissa lueteltujen liitetietojen lisäksi vakuutusmaksuvastuun osalta seuraavat tiedot:

1) henkivakuutusta ja eläkevakuutusta harjoittavan vakuutusyrityksen vakuutusmaksuvastuusta vähennetyt vakuutusten aktivoidut hankintamenot (zillmerointi) eriteltyinä henkivakuutuksen ja eläkevakuutuksen zillmerointiin;

2) vahinkovakuutusta harjoittavan vakuutusyrityksen vakuutusmaksuvastuusta (siirtovastuusta) vähennetyt vakuutusten aktivoidut hankintamenot, jos niiden määrä on suuruudeltaan olennainen;

3) vakuutusmaksuvastuuseen sisältyvä siirtovastuun täydennys, jos se on suuruudeltaan olennainen;

4) lakisääteisessä eläkevakuutuksessa jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksuvastuusta sekä vakuutusmaksuvastuun erittely vastaisiin eläkkeisiin sekä, ositettuun ja osittamattomaan lisävakuutusvastuuseen.

Liitetietoina esitetään 1 ja 3 momentissa lueteltujen liitetietojen lisäksi korvausvastuun osalta seuraavat tiedot:

1) jos edellisinä vuosina sattuneita vahinkoja varten vuoden alussa varatun korvausvastuun ja toisaalta vuoden kuluessa edellisinä vuosina sattuneista vahingoista maksettujen suoritusten ja vuoden lopussa näitä vahinkoja varten vielä varatun korvausvastuun välillä on oleellinen ero, ilmoitetaan ero eriteltynä vahinkovakuutuksen vakuutusluokkaryhmittäin ja henkivakuutuksen vakuutuslajeittain;

2) jos korvausselvittelyssä vakuutusyrityksen haltuun otettu vahingoittunut omaisuus, luotto- ja takausvakuutuksen vahingoista vakuutusyritykselle jääneet vastavakuudet tai vahinkoihin liittyvät riidattomat regressisaamiset on vähennetty korvausvastuusta ja niiden määrät ovat suuruudeltaan olennaiset, niiden määrät;

3) vahinkovakuutusta harjoittavan vakuutusyrityksen eläkemuotoisten korvausten vastuuvelkaa laskettaessa käytetty korkokanta;

4) jos vahinkovakuutusta harjoittava vakuutusyritys on käyttänyt muiden kuin eläkemuotoisten korvausten korvausvastuun laskemisessa korkoutusta, vahinkoryhmät, joihin korkoutusta on sovellettu, sekä korvausten keskimääräiset selviämisajat ja käytetyt korkokannat samoin kuin korvausvastuun ja jälleenvakuuttajien osuuden osalta vastuun bruttomäärä ennen korkoutusta, korkoutuksen määrä ja vastuun nettomäärä;

5) lakisääteisessä eläkevakuutuksessa jälleenvakuuttajien osuus korvausvastuusta sekä korvausvastuun erittely alkaneisiin eläkkeisiin ja tasoitusmäärään.

11 §
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut ja muut tiedot

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittava vakuutusyhtiö ilmoittaa toimintakertomuksessaan tai tilinpäätöksen liitetietona seuraavat tunnusluvut tilikaudelta ja neljältä lähinnä edelliseltä tilikaudelta, tai jos vakuutusyhtiö ei ole toiminut viittä täyttä tilikautta, sen toiminta-ajalta:

1) liikevaihto;

2) vakuutusmaksutulo;

3) maksetut eläkkeet;

4) sijoitustoiminnan tuotto sitoutuneelle pääomalle käyvin arvoin sijoituslajeittain eriteltynä;

5) asiakashyvitykset;

6) liikekulut;

7) sijoitusten käypä arvo sijoituslajeittain;

8) toimintapääoma, toimintapääoma suhteessa vastuuvelkaan ja toimintapääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan; tiedot tulee antaa sekä taulukon että kuvan muodossa;

9) taseen vastuuvelka;

10) taseen vastuuvelka ja varojen arvostuserot yhteensä;

11) TEL -palkkasumma;

12) TEL -vakuutuksenottajien lukumäärä;

13) TEL -vakuutettujen lukumäärä;

14) YEL -työtulosumma;

15) eläkkeensaajien lukumäärä.

Lisäksi lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan vakuutusyhtiön on esitettävä tulosanalyysi, josta käy ilmi tuloksen muodostuminen ja sen käyttö vastaavalta ajalta kuin 1 momentissa tarkoitetut tunnusluvut ilmoitetaan.

12 §
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietoina esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 7 §:ssä säädetyt vakuudet ja vastuusitoumukset. Mitä kirjanpitoasetuksen 2 luvun 7 §:n 1 momentissa säädetään vieraan pääoman eristä, koskee vakuutusteknistä vastuuvelkaa, jälleenvakuutustalletevelkoja, muita velkoja ja siirtovelkoja. Vakuutusyrityksen myöntämiin vakuutuksiin perustuvaa vastuuta ei käsitellä vastuusitoumuksena.

Vastuusitoumuksista ja vastuista on lisäksi esitettävä tiedot johdannaissopimuksista johtuvasta vastuusta ja johdannaissopimusten pääasiallisesta käyttötarkoituksesta. Johdannaissopimukset on lisäksi eriteltävä sopimuslajeittain suojaaviin ja ei-suojaaviin sopimuksiin.

13 §
Omistukset muissa yrityksissä

Tilinpäätöksen liitetietoina esitetään:

1) saman konsernin yrityksestä ja omistusyhteysyrityksestä nimi, kotipaikka ja omistusosuus sekä viimeksi laaditun tilinpäätöksen mukainen oma pääoma ja tilikauden voitto tai tappio;

2) muusta yrityksestä nimi, kotivaltio, omistusosuus, osakkeiden tai osuuksien kirjanpitoarvo ja käypä arvo, jos osakkeiden tai osuuksien kirjanpitoarvo on yli 500 000 euroa taikka osakkeiden tai osuuksien käypä arvo on yli puoli prosenttia vakuutusyrityksen taseen "sijoitukset" pääryhmän ryhmän "Muut sijoitukset" "Osakkeet ja osuudet" -erän käyvästä arvosta; vastaava erittely annetaan myös taseen "Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset" pääryhmästä;

3) yrityksestä, jossa vakuutusyrityksellä on rajoittamaton vastuu, nimi, kotipaikka ja omistusosuus sekä viimeksi laaditun tilinpäätöksen mukainen oma pääoma ja tilikauden voitto tai tappio ja tieto yritysmuodosta.

Edellä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun omistusosuuteen luetaan myös sellaisen henkilön omistukset, joka toimii vakuutusyrityksen lukuun omissa nimissään.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu tieto voidaan jättää esittämättä, jos:

1) vakuutusyritykselle tai omistuksen kohteena olevalle yritykselle aiheutuisi merkittävää haittaa tiedon esittämisestä ja poikkeamisen perusteet ilmoitetaan; tai

2) tieto on vähämerkityksinen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu tieto omasta pääomasta ja tilikauden voitosta tai tappiosta saadaan jättää esittämättä, jos:

1) yritys yhdistellään tytär- tai osakkuusyrityksenä vakuutusyhtiön, yhdistyksen tai sen yrityksen, johon edustusto kuuluu, tai sen emoyrityksen konsernitilinpäätökseen; tai

2) vakuutusyhtiöllä, yhdistyksellä tai sillä yrityksellä, johon edustusto kuuluu, on vähemmän kuin puolet yrityksen osakkeista tai osuuksista, eikä yritys ole velvollinen ilmoittamaan tasettaan rekisteröitäväksi.

14 §
Vakavaraisuutta kuvaavat liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietoina esitetään vahinko- ja henkivakuutusyrityksen toimintapääomaan luetut erät ja toimintapääoman vähimmäismäärä sekä tasoitusmäärä. Työeläkevakuutusyhtiöstä esitetään toimintapääomaan luetut erät ja toimintapääoman vähimmäismäärä.

Liitetietoina esitetään vahinkovakuutusyrityksen tasoitusmäärä suhteessa täyteen määräänsä, vahinkovakuutusyrityksen vastuunkantokyky ja vahinko- ja henkivakuutusyrityksen vakavaraisuuspääoma prosentteina vakuutusteknisestä vastuuvelasta. Työeläkevakuutusyhtiöstä esitetään vakavaraisuusaste, vakavaraisuusraja sekä tavoitevyöhykkeen alaraja ja tavoitevyöhykkeen yläraja.

15 §
Matka-apuvakuutus

Tilinpäätöksen liitetietoina esitetään ne voimavarat, jotka vakuutusyrityksellä on käytettävissään matka-apuvakuutustoimintaan.

16 §
Konserniin kuuluvaa vakuutusyhtiötä koskevat liitetiedot

Sen lisäksi, mitä edellä tässä asetuksessa säädetään liitetiedoista, kotimaiseen ja siihen verrattavaan ulkomaiseen konserniin kuuluvan vakuutusyhtiön tai edustuston tuloslaskelman tai taseen liitetietoina ilmoitetaan:

1) sen emoyrityksen nimi ja kotipaikka, jonka konserniin vakuutusyhtiö kuuluu;

2) sen emoyrityksen nimi ja kotipaikka, jonka konserniin kuuluu eniten yrityksiä ja josta laaditaan konsernitilinpäätös;

3) sen emoyrityksen nimi ja kotipaikka, jonka konserniin kuuluu vähiten yrityksiä ja josta laaditaan konsernitilinpäätös;

4) tieto siitä, mistä jäljennös 1―3 kohdassa tarkoitetuista konsernitilinpäätöksistä on saatavissa.

Jos vakuutusyhtiön konsernitilinpäätös on jätetty laatimatta vakuutusyhtiölain 10 luvun 11 §:n 3 momentin nojalla, vakuutusyhtiön tuloslaskelman tai taseen liitetietoina on mainittava tämä poikkeus sekä sen yrityksen nimi ja kotipaikka, jonka laatimaan konsernitilinpäätökseen vakuutusyhtiön ja sen tytäryritysten tilinpäätökset yhdistellään.

Jos vakuutusyrityksen, johon edustusto kuuluu, konsernitilinpäätös on jätetty laatimatta, edustuston tilinpäätöksen liitetietona on mainittava tästä sekä ilmoitettava sen yrityksen nimi ja kotipaikka, jonka laatimaan konsernitilinpäätökseen edustuston tilinpäätös yhdistellään.

4 luku

Konsernitilinpäätös

17 §
Konsernituloslaskelman ja konsernitaseen kaavat

Konsernituloslaskelma laaditaan noudattaen, mitä 4 §:ssä säädetään, ja konsernitase noudattaen, mitä 5 §:ssä säädetään. Lisäksi noudatetaan soveltuvin osin, mitä kirjanpitoasetuksen 1 luvun 8 ja 9 §:ssä, 10 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 11 §:n 3 momentin ensimmäisessä virkkeessä säädetään.

18 §
Toisen toimialan yrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen konsernitilinpäätökseen

Vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen tuloslaskelma- ja tasekaavoihin sisällytetään soveltuvin osin sellaiset toisen toimialan yrityksen tuloslaskelma- ja tase-erät, jotka ovat tarpeen tilikauden tuloksen muodostumiseen vaikuttaneiden tekijöiden tai tase-erien selventämiseksi.

19 §
Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen merkitseminen konsernitaseeseen

Kirjanpitolain 6 luvun 11 §:ssä tarkoitetusta tuloverojen oikaisemisesta ja täydentämisestä johtuva laskennallinen verosaaminen esitetään konsernitaseessa omana eränään saamisten ryhmässä ja laskennallinen verovelka velkojen ryhmässä, jollei niitä merkitä yhdeksi eräksi konserniyritysten omiin taseisiin sisältyvien kirjanpitolain 5 luvun 18 §:ssä tarkoitettujen laskennallisten verovelkojen tai verosaamisten kanssa.

Laskennallinen verovelka tilinpäätössiirtojen kertymästä esitetään omana eränään velkojen ryhmässä, jollei sitä merkitä yhdeksi eräksi 1 momentissa tarkoitettujen verovelkojen kanssa.

20 §
Yksittäisen yrityksen liitetietoja vastaavat liitetiedot

Konsernituloslaskelman tai -taseen liitetietoina ilmoitetaan soveltuvin osin kirjanpitoasetuksen 2 luvun 1 §:n 1 momentissa, 2 §:ssä, 3 §:n 1 momentin 2―4 kohdassa, 4 §:n 1 momentin 1―6, 8 ja 11 kohdassa, 5 §:n 1 momentin 1―4 ja 6 kohdassa, 6 §:n 1 momentissa, 7 §:ssä ja 8 §:n 1―4 momentissa sekä tämän asetuksen 8 luvun, 6―13, 15 ja 16 §:ssä tarkoitetut tiedot konsernista.

Jos konserniin kuuluu luottolaitos tai sijoituspalveluyritys, konsernituloslaskelman tai -taseen liitteenä ilmoitetaan soveltuvin osin luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen (1259 /2000), jäljempänä valtiovarainministeriön asetus, 18 §:n 1 momentissa ja 30 §:ssä tarkoitetut tiedot konsernista; 18 §:n 1 momentin osalta tiedot ilmoitetaan kuitenkin siten täydennettynä, että tunnuslukuna ilmoitetaan myös luottolaitostoiminnasta annetun lain (1607/1993) 79 a §:ssä tarkoitettu konsolidoitu vakavaraisuussuhde.

21 §
Laatimista koskevat liitetiedot

Sen lisäksi, mitä kirjanpitoasetuksen 4 luvun 2 §:ssä säädetään konsernitilinpäätöksen laatimista koskevista liitetiedoista, liitetiedoissa on selostettava, miten tytär- ja osakkuusyritysten osakkeisiin tai osuuksiin tehtyjä arvonkorotuksia on käsitelty konsernitilinpäätöksessä.

Jos konserniin kuuluu luottolaitos tai sijoituspalveluyritys, sen lisäksi, mitä edellä tässä asetuksessa säädetään, esitetään valtiovarainministeriön asetuksen 7 luvun 31 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot.

22 §
Tytär- ja osakkuusyrityksiä koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen tytär- ja osakkuusyrityksiä koskevina liitetietoina esitetään, mitä kirjanpitoasetuksen 4 luvun 3 §:ssä säädetään.

Jos konserniin kuuluu luottolaitos tai sijoituspalveluyritys, on sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, esitettävä valtiovarainministeriön asetuksen 7 luvun 32 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot.

23 §
Muut liitetiedot

Sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa säädetään, konsernituloslaskelman ja -taseen liitetietoina esitetään kirjanpitoasetuksen 4 luvun 4 §:n 1―6 kohdassa tarkoitetut tiedot.

Jos konserniin kuuluu luottolaitos tai sijoituspalveluyritys, esitetään lisäksi valtiovarainministeriön asetuksen 33 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot sekä erittelyt konsernituloslaskelman ja konsernitaseen eliminointieristä.

24 §
Poikkeukset konsernin liitetietojen esittämisestä

Jos konserniin kuuluu luottolaitos tai sijoituspalveluyritys, saadaan 22 §:ssä tarkoitetut tytär- ja osakkuusyrityksiä koskevat liitetiedot jättää ilmoittamatta, jos tytär- tai osakkuusyritys saadaan jättää yhdistelemättä konsernitilinpäätökseen ilman Rahoitustarkastuksen lupaa niin kuin luottolaitostoiminnasta annetun lain 39 §:n 3 momentissa säädetään. Tällöin kuitenkin ilmoitetaan yhdistelemättä jätettyjen tytäryritysten lukumäärä ja niiden taseiden loppusummien yhteenlaskettu määrä eriteltyinä asunto- ja kiinteistöyhteisöihin ja muihin tytäryrityksiin.

5 luku

Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt

25 §
Tase-erittelyt

Tase-erittelyinä luetteloidaan yksityiskohtaisesti ryhmittäin taseeseen tilikauden päättyessä merkityt "Vastaavaa" -puolen erät sekä pääomalainat, vakuutustekninen vastuuvelka, pakolliset varaukset, jälleenvakuutustalletevelat, velat ja siirtovelat. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden tase-erittelyt saadaan vaihtoehtoisesti laatia siten, että ne sisältävät ainoastaan lisäykset ja vähennykset tilikauden aikana.

26 §
Varmentaminen

Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt on päivättävä, ja laatijoiden on ne allekirjoitettava. Koneelliselle tietovälineelle laadittu erittely varmennetaan laatijan ja merkinnän tekohetken ilmaisevalla tunnuksella.

6 luku

Erinäisiä säännöksiä

27 §
Joukkovelkakirjalainat ja muut vastaavat raha- ja pääomamarkkinavälineet

Joukkovelkakirjalainat ja muut vastaavat raha- ja pääomamarkkinavälineet voidaan merkitä taseeseen:

1) vakuutusyhtiössä ja edustustossa vakuutusyhtiölain 10 luvun 4 c §:n 1 momentin ja vakuutusyhdistyksessä vakuutusyhdistyslain 10 luvun 5 c §:n 1 momentin mukaiseen alimpaan arvoon; hankintamenona käytetään niin sanottua jaksotettua hankintamenoa, joka saadaan jaksottamalla joukkovelkakirjalainan ja muun vastaavan raha- ja pääomamarkkinavälineen nimellisarvon ja hankintamenon erotus korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi joukkovelkakirjalainan taikka raha- tai pääomamarkkinavälineen juoksuaikana, jolloin vastaerä merkitään joukkovelkakirjalainan taikka raha- tai pääomamarkkinavälineen hankintamenon lisäykseksi tai vähennykseksi; tai

2) edellä 1 kohdassa määriteltyyn niin sanottuun jaksotettuun hankintamenoon, jota alennetaan vain muilla kuin yleisen korkotason vaihtelusta johtuvilla arvonalentumisilla; jos tehty arvonalentuminen osoittautuu aiheettomaksi viimeistään tilikauden päättyessä, se kirjataan kulukirjauksen oikaisuksi.

Arvostustavan valinta tehdään tase-eräkohtaisesti, ja valittua arvostustapaa noudatetaan jatkuvasti.

7 luku

Voimaantulo

28 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2002.

Tällä asetuksella kumotaan vakuutusyhtiön tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä 21 päivänä joulukuuta 2000 annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1263/2000), vakuutusyhdistyksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä 20 päivänä joulukuuta 2000 annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1203/2000) ja kolmannen maan vakuutusyhtiön edustuston tilinpäätöksestä 21 päivänä joulukuuta 2000 annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1236/2000) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vakuutusyhtiön, vakuutusyhdistyksen ja kolmannen maan vakuutusyhtiön edustuston tilinpäätökseen sekä vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen konsernin tilinpäätökseen siltä tilikaudelta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2002 tai sen jälkeen.

Tämän asetuksen 11 §:ssä tarkoitettuja tietoja ei tarvitse esittää ennen 1 päivänä tammikuuta 2002 alkaneilta tilikausilta. Mainitussa pykälässä tarkoitettujen tietojen ilmoittaminen lähinnä neljältä edelliseltä tilikaudelta on tehtävä ensimmäisen kerran 1 päivänä tammikuuta 2006 tai sen jälkeen alkavalta tilikaudelta tehtävän tilinpäätöksen yhteydessä. Tilikaudelta 2003 laadittavassa tilinpäätöksessä on ilmoitettava myös 11 §:ssä tarkoitetut tiedot tilikaudelta 2002, tilikaudelta 2004 laadittavassa tilinpäätöksessä on ilmoitettava vastaavat tiedot tilikausilta 2002 ja 2003, ja tilikaudelta 2005 laadittavassa tilinpäätöksessä on ilmoitettava vastaavat tiedot tilikausilta 2002―2004. Tunnuslukua, joka koskee sijoitustoiminnan tuottoa sitoutuneelle pääomalle käyvin arvoin eriteltynä, ei tarvitse esittää ennen 1 päivänä tammikuuta 2003 alkaneilta tilikausilta.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Vakuutusylitarkastaja
Tom Strandström

Liitteet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.