1336/2002

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksestä

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun vakuutuskassalain (1164/1992) 74 b §:n 2 momentin ja 77 §:n 1 momentin sekä 29 päivänä joulukuuta 1995 annetun eläkesäätiölain (1774/1995) 41 a §:n 2 momentin ja 42 §:n 1 momentin nojalla,

sellaisena kuin ne ovat, vakuutuskassalain 74 b §:n 2 momentti laissa 1136/1998 ja 77 §:n 1 momentti laissa 84/1999 sekä eläkesäätiölain 41 a §:n 2 momentti laissa 1135/1998 ja 42 §:n 1 momentti laissa 85/1999:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksen laatimisesta sekä joukkovelkakirjojen ja muiden vastaavien raha- ja pääomamarkkinavälineiden merkitsemisestä taseeseen. Vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksen laatimiseen sovelletaan kirjanpitoasetusta (1339/1997), jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

2 §
Poikkeukset kirjanpitoasetuksen soveltamisesta

Kirjanpitoasetuksen 1 luvun 1―7 §:ää, 10 §:n 3 ja 4 momenttia, 11 §:n 1 ja 2 momenttia sekä 3 momentin toista virkettä, 2 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohtaa, 2 §:n 2 momenttia, 3 §:n 1 momentin 1, 2, 5 ja 6 kohtaa sekä 2 ja 3 momenttia, 4 §:n 1 momentin 1―4, 7, 9, 10 ja 12 kohtaa sekä 2―6 momenttia, 5 §:n 1 momentin 5 kohtaa sekä 2―5 momenttia, 6 §:n 1 momentin 2 kohtaa ja 2 momenttia, 8 §:n 5 momenttia, 9―11 §:ää, 3 ja 4 lukua, 5 luvun 1 ja 4 §:ää sekä 6 lukua ei sovelleta vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksen laatimiseen.

2 luku

Tuloslaskelma ja tasekaavat

3 §
Tuloslaskelma

Eläkekassan tuloslaskelma laaditaan liitteen 1, sairauskassan ja muun vakuutuskassan, jolla ei ole vakuutusmaksuvastuuta, tuloslaskelma liitteen 3 sekä muun vakuutuskassan tuloslaskelma liitteen 5 mukaisesti. Eläkesäätiön tuloslaskelma laaditaan liitteen 7 mukaisesti.

4 §
Tase

Eläkekassan tase laaditaan liitteen 2, sairauskassan ja muun vakuutuskassan, jolla ei ole vakuutusmaksuvastuuta, tase liitteen 4 sekä muun vakuutuskassan tase liitteen 6 mukaisesti. Eläkesäätiön tase laaditaan liitteen 8 mukaisesti.

3 luku

Toimintakertomus ja liitetiedot

5 §
Toimintakertomuksessa ilmoitettavat tiedot

Vakuutuskassan toimintakertomuksessa esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 1 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa lueteltujen liitetietojen lisäksi:

1) vakuutuskassan osakkaiden lukumäärä samoin kuin niiden osakkaiden lukumäärä, jotka ovat tilikauden aikana poistuneet vakuutuskassasta ja niiden osakkaiden lukumäärä, jotka ovat tilikauden aikana liittyneet vakuutuskassaan;

2) vakuutuskassan toimintapiiriin kuuluvien jäsenten ja muiden vakuutettujen lukumäärä tilikauden päättyessä eriteltynä lakisääteisen ja muun toiminnan mukaan;

3) eläkkeensaajien lukumäärä tilikauden päättyessä;

4) tieto vakuutuskassan tai sen osan sulkemisesta ja sulkemisajankohdasta;

5) selostus merkittävistä liiketoimista vakuutuskassan ja osakkaana olevien yritysten välillä;

6) tieto vakuutuskassalle myönnetystä Vakuutusvalvontaviraston luvasta esittää vastuuvelka määrätyn ajan vakuutuskassalain (1164/1992) 82 §:n perusteella pienempänä kuin se uusien perusteiden mukaan laskettuna olisi sekä tieto uusien perusteiden mukaisesti lasketusta vastuuvelan määrästä ja Vakuutusvalvontaviraston hyväksymästä suunnitelmasta erotuksen vuosittaisesta vähentämisestä;

7) tieto vakuutuskassalain 180 §:ssä tarkoitetusta vajauksen määrästä ja Vakuutusvalvontaviraston hyväksymästä suunnitelmasta vajauksen kattamisesta;

8) selostus vakuutuskassalain 83 a §:ssä tarkoitetusta eläkekassan ylikatteen ja ylitteen palautuksista osakkaille;

9) selostus eläkekassan sisäisistä siirroista ja ylikatteen palautuksista osakkaille;

10) selostus eläkekassan osastojen kesken vaihdetusta omaisuudesta.

Eläkesäätiön toimintakertomuksessa esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 1 §:n 1 momentissa lueteltujen liitetietojen lisäksi:

1) työnantajayritysten nimet, joiden yhteydessä eläkesäätiö toimii;

2) yhteiseläkesäätiöön kuuluvien työnantajayritysten nimet ja niiden työnantajayritysten lukumäärä, jotka ovat tilikauden aikana poistuneet yhteiseläkesäätiöstä sekä niiden työnantajayritysten lukumäärä, jotka ovat tilikauden aikana liittyneet yhteiseläkesäätiöön;

3) tieto siitä, onko eläkesäätiö harjoittamansa toiminnan perusteella A, B vai AB eläkesäätiö;

4) eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvien työntekijöiden lukumäärä tilikauden päättyessä ja AB eläkesäätiössä lisäksi osastoittain;

5) eläkkeensaajien lukumäärä tilikauden päättyessä;

6) tieto eläkesäätiön tai sen osan sulkemisesta ja sulkemisajankohdasta;

7) selostus merkittävistä liiketoimista eläkesäätiön ja työnantajayrityksen välillä;

8) selostus vakuutustoiminnan sulautumisista, jakautumisista ja luovuttamisista;

9) selostus sisäisistä siirroista ja ylikatteen palautuksista työantajayritykselle;

10) selostus AB eläkesäätiön osastojen kesken vaihdetusta omaisuudesta;

11) eläkesäätiön hallituksen päätös ylijäämän tai alijäämän käytöstä.

6 §
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 2 §:ssä lueteltujen liitetietojen lisäksi:

1) tase-eräkohtainen selostus siitä, miten sijoitukset on arvostettu taseessa;

2) selostus menetelmistä, joilla sijoitusten käyvät arvot on määritelty, ja asianmukaiset perustelut arvostusmenetelmien valinnalle;

3) selostus vapaaehtoisista lisäeduista aiheutuvan eläkevastuun ja vastuuvelan laskennassa käytetystä laskuperustekorkokannasta;

4) tunnuslukujen laskentakaavat.

Lisäksi vakuutuskassa esittää seuraavat tiedot:

1) selostus vakuutuskassalain 77 §:n 4 momentissa tarkoitetuista määräaikaisista poikkeusluvista, tieto poikkeusten hakemisen syistä ja poikkeusten vaikutuksista toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä tieto, että poikkeukset perustuvat Vakuutusvalvontaviraston antamaan lupaan;

2) vakuutuskassalain 77 §:n 6 momentissa tarkoitetuista määräaikaisista poikkeusluvista sekä tieto, että poikkeukset perustuvat Vakuutusvalvontaviraston lupaan;

3) tieto työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen (1324/1997) 1 §:n 1 momentin 8 ja 9 kohdassa tarkoitetuista suostumuksista sekä tieto, että suostumus perustuu Vakuutusvalvontaviraston antamaan lupaan.

Lisäksi eläkesäätiö esittää seuraavat tiedot:

1) tieto siitä, soveltaako yhteiseläkesäätiö työnantajayrityskohtaista vai tasaavaa kirjanpitojärjestelmää;

2) selostus eläkesäätiölain (1774/1995) 42 §:n 4 momentissa tarkoitetuista määräaikaisista poikkeusluvista, tieto poikkeusten hakemisen syistä ja poikkeusten vaikutuksista toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä tieto, että poikkeukset perustuvat Vakuutusvalvontaviraston antamaan lupaan;

3) eläkesäätiölain 42 §:n 6 momentissa tarkoitetut määräaikaiset poikkeusluvat sekä tieto, että poikkeukset perustuvat Vakuutusvalvontaviraston lupaan;

4) tieto työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen (1326/1997) 1 §:n 1 momentin 7 ja 8 kohdassa tarkoitetuista suostumuksista sekä tieto, että suostumukset perustuvat Vakuutusvalvontaviraston antamaan lupaan.

7 §
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Tuloslaskelman liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 3 §:n 1 momentin 4 kohdassa lueteltujen liitetietojen lisäksi:

1) lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut eriteltyinä työnantajan ja työntekijäin osuuteen;

2) erittely lakisääteisistä maksuista;

3) erittely hoitokuluista;

4) sijoitustoiminnan tuotot eriteltynä siten, että sekä vakuutuskassan tuotot sijoituksista osakkaana olevaan yritykseen ja eläkesäätiön tuotot sijoituksista työnantajayritykseen että kiinteistösijoitusten ja muiden sijoitusten tuotot eritellään osinko, korko ja muihin tuottoihin ja lisäksi esitetään arvonalentumisten palautukset ja myyntivoitot;

5) sijoitustoiminnan kulut eriteltyinä kiinteistösijoitusten kuluihin, muiden sijoitusten kuluihin sekä korko ja muihin vieraan pääoman kuluihin, arvonalentumisiin, poistoihin ja myyntitappioihin;

6) erittely 3 §:ssä tarkoitetun tuloslaskelmakaavan yhdistellyistä eristä.

Edellä 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettu erittely voidaan jättää tekemättä, jos yhdistelemisellä on ollut ainoastaan vähäinen merkitys oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

1 momentissa mainittujen tietojen lisäksi vakuutuskassa esittää seuraavat tiedot:

1) vakuutusmaksutulosta vähennetyt luottotappiot;

2) vakuutusmaksutulo eriteltynä työntekijäin eläkelain (395/1961) ja yrittäjien eläkelain (468/1969) mukaiseen maksutuloon ja maksetut korvaukset eriteltyinä vastaavasti;

3) eläkekassan maksamat korvaukset eriteltyinä lakisääteisten eläkkeiden osalta eläkkeisiin, vastuunjakokorvauksiin ja muihin korvauksiin sekä muiden eläkkeiden osalta eriteltyinä eläkkeisiin ja muihin korvauksiin; lisäksi esitetään erikseen takaisinostot ja vastuun siirrot.

Edellä 1 momentissa mainittujen tietojen lisäksi eläkesäätiö esittää maksetut korvaukset eriteltyinä lakisääteisten eläkkeiden osalta eläkkeisiin, vastuunjakokorvauksiin ja muihin maksuihin sekä muiden eläkkeiden osalta eriteltyinä eläkkeisiin ja muihin maksuihin. Vakuutustoiminnan luovuttamiset esitetään erikseen.

8 §
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Taseen liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 4 §:n 1 momentin 5, 6, 8 ja 11 kohdassa lueteltujen liitetietojen lisäksi:

1) sijoitusten jäljellä oleva hankintameno, kirjanpitoarvo ja käypä arvo tase-erittäin;

2) kiinteistöjen vuokraoikeuksien hankintamenot, jotka on aktivoitu kirjanpitolain 5 luvun 11 §:n mukaisesti;

3) kiinteistösijoitusten käyvät arvot eriteltyinä arviointitilikausittain;

4) vakuutuskassan omassa käytössä tai eläkesäätiön työnantajayrityksen käytössä olevien kiinteistösijoitusten jäljellä oleva hankintameno, kirjanpitoarvo ja käypä arvo;

5) kirjanpitoasetuksen 2 luvun 4 §:n 2 momenttia vastaava erittely kiinteistösijoituksista, vakuutuskassan sijoituksista sen osakkaana olevaan yritykseen tai eläkesäätiön sijoituksista työnantajayritykseen, aineettomista hyödykkeistä sekä aineellisiin hyödykkeisiin kuuluvasta käyttöomaisuudesta kuitenkin niin, että erittelyä tilikauden suunnitelman mukaisista poistoista ei ilmoiteta, ellei niitä ole tehty;

6) tieto joukkovelkakirjojen ja vastaavien raha- ja pääomamarkkinavälineiden jäljellä olevan hankintamenon sisältämästä korkotuotoiksi tai niiden vähennyksiksi jaksotetusta joukkovelkakirjan tai vastaavan raha- tai pääomamarkkinavälineen nimellisarvon ja hankintamenon erotuksesta;

7) taseen erän "Muut lainasaamiset" erittely vakuuksien mukaan;

8) taseeseen vastaaviin kirjattujen johdannaisten kirjanpitoarvojen erittely tase-erittäin;

9) vakuutuskassalain 72 b §:n 1 momentin 6 kohdassa tai eläkesäätiölain 39 §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen rahalainojen yhteismäärä sekä olennaiset tiedot lainojen ehdoista ja takaisinmaksusta, jos lainojen yhteismäärä ylittää 50 000 euroa;

10) taseen pääryhmän "Muut sijoitukset" "Muut sijoitukset" -erän erittely, jos erä on suuruudeltaan olennainen;

11) taseen pääryhmän "sijoitukset" ryhmän "Muu omaisuus" "Muu omaisuus" -erän erittely, jos erä on suuruudeltaan olennainen;

12) erittely 4 §:ssä tarkoitetun tasekaavan vastaavien yhdistellyistä eristä.

Edellä 1 momentin 12 kohdassa tarkoitettu erittely voidaan jättää tekemättä, jos yhdistelemisellä on ollut ainoastaan vähäinen merkitys oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

Edellä 1 momentissa mainittujen tietojen lisäksi vakuutuskassa esittää vakuutuskassan osakkaana olevan yrityksen velkakirjasaamisten ja muiden saamisten erittelyn vakuuslajeittain.

Edellä 1 momentissa mainittujen tietojen lisäksi eläkesäätiö esittää taseen "velkakirjasaamiset työnantajayritykseltä" -erän erittely vakuuslajeittain.

9 §
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Taseen liitetietona esitetään:

1) taseeseen vastattaviin kirjattujen johdannaisten kirjanpitoarvojen erittely tase-erittäin;

2) erittely 4 §:ssä tarkoitetun tasekaavan vastattavien yhdistellyistä eristä.

Lisäksi vakuutuskassa esittää kirjanpitoasetuksen 2 luvun 5 §:n 1 momentin 1―4 ja 6 kohdassa lueteltujen liitetietojen lisäksi:

1) Erotuksen määrän, jos vakuutuskassa on saanut vakuutuskassalain 82 §:n perusteella luvan esittää vastuuvelka pienempänä kuin mitä se uusien perusteiden mukaan laskettuna olisi;

2) tieto jälleenvakuuttajien osuudesta eläkekassan vakuutusmaksuvastuusta ja korvausvastuusta;

3) eläkekassan korvausvastuun erittely alkaneisiin eläkkeisiin ja tasoitusmäärään.

10 §
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 7 §:ssä säädetyt vakuudet ja vastuusitoumukset. Mitä kirjanpitoasetuksen 2 luvun 7 §:n 1 momentissa säädetään vieraan pääoman eristä, koskee vakuutuskassan vastuuvelkaa ja eläkesäätiön eläkevastuuta, muita velkoja ja siirtovelkoja. Vakuutuskassan myöntämiin vakuutuksiin perustuvaa vastuuta tai eläkesäätiön myöntämiin eläkkeisiin perustuvaa vastuuta ei käsitellä vastuusitoumuksena.

Vastuusitoumuksista ja vastuista on lisäksi esitettävä tiedot johdannaissopimuksista johtuvasta vastuusta ja johdannaissopimusten pääasiallisesta käyttötarkoituksesta. Johdannaissopimukset on lisäksi eriteltävä sopimuslajeittain suojaaviin ja ei-suojaaviin sopimuksiin.

11 §
Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä

Mitä kirjanpitoasetuksen 2 luvun 8 §:n 2 momentissa säädetään toimitusjohtajasta, koskee eläkesäätiölain 18 §:n mukaista eläkesäätiön asiamiestä.

12 §
Omistukset yrityksissä

Tilinpäätöksen liitetietona esitetään:

1) vakuutuskassan osakkaana olevasta yrityksestä tai eläkesäätiön työnantajayrityksestä nimi, kotipaikka, omistusosuus sekä viimeksi laaditun tilinpäätöksen mukainen oma pääoma ja tilikauden voitto tai tappio;

2) muusta yrityksestä nimi, kotivaltio, omistusosuus, osakkeiden tai osuuksien kirjanpitoarvo ja käypä arvo, jos osakkeiden tai osuuksien kirjanpitoarvo on eläkekassalla tai eläkesäätiöllä yli 500 000 euroa ja muulla vakuutuskassalla yli 100 000 euroa tai osakkeiden tai osuuksien käypä arvo on yli kaksi prosenttia pääryhmän "Muut sijoitukset" "Osakkeet ja osuudet" -erän käyvästä arvosta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun omistusosuuteen luetaan myös sellaisen henkilön omistukset, joka toimii vakuutuskassan tai eläkesäätiön lukuun omissa nimissään.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu tieto voidaan jättää esittämättä, jos:

1) vakuutuskassalle, eläkesäätiölle tai omistuksen kohteena olevalle yritykselle aiheutuisi merkittävää haittaa tiedon esittämisestä ja poikkeamisen perusteet ilmoitetaan; tai

2) tieto on vähämerkityksellinen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu tieto omasta pääomasta ja tilikauden voitosta tai tappiosta saadaan jättää esittämättä, jos vakuutuskassalla tai eläkesäätiöllä on vähemmän kuin puolet yrityksen osakkeista tai osuuksista eikä yritys ole velvollinen ilmoittamaan tasettaan rekisteröitäväksi.

13 §
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut ja muut tiedot

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan eläkekassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksen liitetietona esitetään toimintapääomaan luetut erät ja toimintapääoman vähimmäismäärä samoin kuin vakavaraisuusaste, vakavaraisuusraja, tavoitevyöhykkeen alaraja ja tavoitevyöhykkeen yläraja.

Vakuutuskassan ja eläkesäätiön seuraavat taloudellista kehitystä koskevat tunnusluvut ilmoitetaan niiden harjoittaman lakisääteisen eläkevakuutustoiminnan osalta toimintakertomuksessa tai tilinpäätöksen liitetiedoissa tilikaudelta ja neljältä lähinnä edelliseltä tilikaudelta tai, jos vakuutuskassa tai eläkesäätiö ei ole toiminut viittä täyttä tilikautta, sen toiminta-ajalta:

1) liikevaihto;

2) vakuutuskassan vakuutusmaksutulo tai eläkesäätiön maksutulo;

3) maksetut eläkkeet;

4) sijoitustoiminnan tuotto sitoutuneelle pääomalle käyvin arvoin sijoituslajeittain eriteltynä;

5) sijoitustoiminnan tuloksen vaikutus kannatusmaksuihin;

6) kokonaishoitokulut;

7) kokonaistulos;

8) sijoitusten käypä arvo sijoituslajeittain;

9) toimintapääoma, toimintapääoma suhteessa vakuutuskassan vastuuvelkaan tai eläkesäätiön eläkevastuuseen ja toimintapääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan tiedot tulee antaa sekä taulukon että kuvan muodossa;

10) taseen eläkevastuu tai vastuuvelka;

11) taseen eläkevastuu tai vastuuvelka ja varojen arvostuserot yhteensä;

12) TEL -palkkasumma;

13) TEL -vakuutuksenottajien lukumäärä;

14) TEL -vakuutettujen lukumäärä;

15) YEL -työtulosumma;

16) eläkkeensaajien lukumäärä.

Lisäksi vakuutuskassan ja eläkesäätiön on esitettävä tulosanalyysi, josta käy ilmi tuloksen muodostuminen ja sen käyttö vastaavalta ajalta kuin 2 momentissa tarkoitetut tunnusluvut ilmoitetaan.

4 luku

Tase erittelyt ja liitetietojen erittelyt

14 §
Tase erittelyt

Tase erittelyissä luetteloidaan yksityiskohtaisesti ryhmittäin vakuutuskassan tai eläkesäätiön taseeseen tilikauden päättyessä merkityt "Vastaavaa" -puolen erät samoin kuin vakuutuskassan vastuuvelka ja eläkesäätiön eläkevastuu, pakolliset varaukset, velat sekä siirtovelat. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden tase-erittelyt saadaan vaihtoehtoisesti laatia siten, että ne sisältävät ainoastaan lisäykset ja vähennykset tilikauden aikana.

15 §
Varmentaminen

Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt päivätään ja laatijoiden on ne allekirjoitettava. Koneelliselle tietovälineelle laadittu erittely varmennetaan laatijan ja merkinnän tekohetken ilmaisevalla tunnuksella.

5 luku

Erinäisiä säännöksiä

16 §
Joukkovelkakirjalainat ja muut vastaavat raha- ja pääomamarkkinavälineet

Joukkovelkakirjalainat ja muut vastaavat raha- ja pääomamarkkinavälineet voidaan merkitä taseeseen:

1) vakuutuskassassa vakuutuskassalain 74 b §:n 1 momentin ja eläkesäätiössä eläkesäätiölain 41 a §:n 1 momentin mukaiseen alimpaan arvoon; hankintamenona käytetään niin sanottua jaksotettua hankintamenoa, joka saadaan jaksottamalla joukkovelkakirjalainan ja muun vastaavan raha ja pääomamarkkinavälineen nimellisarvon ja hankintamenon erotus korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi joukkovelkakirjalainan taikka raha tai pääomamarkkinavälineen juoksuaikana; vastaerä merkitään joukkovelkakirjalainan taikka raha tai pääomamarkkinavälineen hankintamenon lisäykseksi tai vähennykseksi; tai

2) Edellä 1 kohdassa määriteltyyn niin sanottuun jaksotettuun hankintamenoon, jota alennetaan vain muilla kuin yleisen korkotason vaihtelusta johtuvilla arvonalentumisilla; jos tehty arvonalentuminen osoittautuu viimeistään tilikauden päättyessä aiheettomaksi, se kirjataan kulukirjauksen oikaisuksi.

Arvostustavan valinta tehdään tase eräkohtaisesti ja valittua arvostustapaa noudatetaan jatkuvasti.

17 §
Lakisääteistä toimintaa harjoittavan eläkekassan varojen ja velkojen sekä tuottojen ja kulujen erilläänpito lakisääteisen toiminnan ja muun toiminnan kesken

Vakuutuskassan kirjanpidossa noudatettavasta lakisääteisen ja muun toiminnan erillään pitämisestä säädetään vakuutuskassalain 8 a §:n 1 momentissa.

Ennen tammikuun 1 päivää perustetun eläkekassan omaisuus kuuluu siihen toimintaan, johon se 1 päivänä tammikuuta 1999 tapahtuneessa jaossa kohdistettiin.

Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut kuuluvat siihen toimintaan, jossa ne ovat syntyneet. Jos omaisuuden hankintaan on käytetty molempien toimintojen varoja, kirjataan asianomaisen sijoitustoiminnan tuotot ja kulut toimintojen kesken omaisuuden hankintaan käytettyjen varojen suhteessa. Sellaiset tuotot ja kulut, joita ei pystytä aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kohdistamaan toimintojen kesken, jaetaan eläkekassan hallituksen etukäteen vahvistamien jakosäännösten, joissa noudatetaan jatkuvuusperiaatetta, perusteella

18 §
AB eläkesäätiön osastokohtainen kirjanpito

AB eläkesäätiön kirjanpito laaditaan osastoittain siten, että kirjanpidosta selviää kummankin osaston osalta erikseen tuloslaskelmaan ja taseeseen kuuluvat erät.

Ennen tammikuun 1 päivää perustetun AB eläkesäätiön omaisuus kuuluu siihen osastoon, johon se 1 päivänä tammikuuta 1990 tehdyssä jaossa kohdistettiin.

Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut kuuluvat siihen osastoon, jonka omaisuudesta ne ovat aiheutuneet. Jos omaisuuden hankintaan on käytetty molempien osastojen varoja, kirjataan asianomaisen sijoitustoiminnan tuotot ja kulut osastojen kesken omaisuuden hankintaan käytettyjen varojen suhteessa. Sellaiset tuotot ja kulut, joita ei pystytä aiheuttamisperiaatteen mukaisesti suoraan kohdistamaan osastoittain, jaetaan osastojen kesken eläkesäätiön hallituksen etukäteen vahvistamien jakosäännösten, joissa noudatetaan jatkuvuusperiaatetta, perusteella.

6 luku

Voimaantulo

19 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2002.

Tällä asetuksella kumotaan vakuutuskassan tilinpäätöksestä 6 päivänä maaliskuuta 2001 annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (203/2001) ja eläkesäätiön tilinpäätöksestä 28 päivänä joulukuuta 2000 annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1268/2000).

Tätä asetusta sovelletaan vakuutuskassan ja eläkesäätiön kirjanpitoon siltä tilikaudelta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2002 tai sen jälkeen.

Tämän asetuksen 13 §:ssä tarkoitettuja tietoja ei tarvitse esittää ennen 1 päivänä tammikuuta 2002 alkaneilta tilikausilta. Mainitussa pykälässä tarkoitettujen tietojen ilmoittaminen lähinnä neljältä edelliseltä tilikaudelta on tehtävä ensimmäisen kerran 1 päivänä tammikuuta 2006 tai sen jälkeen alkavalta tilikaudelta tehtävän tilinpäätöksen yhteydessä. Tilikaudelta 2003 laadittavassa tilinpäätöksessä on ilmoitettava myös 13 §:ssä tarkoitetut tiedot tilikaudelta 2002 sekä tilikaudelta 2004 laadittavassa tilinpäätöksessä vastaavat tiedot tilikausilta 2002 ja 2003 ja tilikaudelta 2005 laadittavassa tilinpäätöksessä vastaavat tiedot tilikausilta 2002―2004. Tunnuslukua, joka koskee sijoitustoiminnan tuottoa sitoutuneelle pääomalle käyvin arvoin eriteltynä, ei tarvitse esittää ennen 1 päivänä tammikuuta 2003 alkavilta tilikausilta.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Vakuutusylitarkastaja
Tom Strandström

Liitteet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.