1256/2002

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus auton rakenteen muuttamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan auton rakenteen muuttamisesta 23 päivänä lokakuuta 1998 annetun liikenneministeriön päätöksen (779/1998) 11 §:n 1 momentin c kohta sekä 2 ja 5 momentti, 14 §:n 2 momentti, 15 §:n 4 momentti, 18 §:n 3 momentti, 20 §:n 2 momentin a kohta, 22 §:n 2 momentti ja 23 §:n 2 momentti sekä

muutetaan 1 §:n 1 ja 2 momentti, 2 §, 4 §:n 1 momentti, 5 § 2 momentti c kohta, 10 §:n 4 momentti, 21 §:n 3 momentin e kohta ja 25 §:n 2 momentti, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala ja määritelmät

1. Tämä päätös koskee M1- ja M1G-luokan ajoneuvon (henkilö- ja maastohenkilöauto), N1- ja N1G-luokan ajoneuvon (paketti- ja maastopakettiauto) sekä soveltuvin osin muun M- ja N-luokan ajoneuvon rakenteen muuttamista, jäljempänä auton rakenteen muuttamista, ellei ajoneuvon alaluokkaa erikseen mainita.

2. Tässä päätöksessä mallisarjaan rinnastetaan ajoneuvojen hyväksynnästä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1244/2002) tarkoitettu ajoneuvotyyppi.

2 §
Yleiset periaatteet

1. Muutetun auton on täytettävä ajoneuvolain (1090/2002), autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1248/2002), ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen ja ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) vaatimukset niihin mahdollisesti myöhemmin tehtyine muutoksineen, jollei jäljempänä tässä päätöksessä toisin säädetä.

2. Muutokset eivät saa heikentää auton liikenneturvallisuuteen vaikuttavia ominaisuuksia eivätkä oleellisesti lisätä ohjauslaitteisiin, akselistoihin, jarruihin, voimansiirtoon tai kantaviin rakenteisiin ajon aikana kohdistuvia rasituksia. Autoa, auton rakenneosaa, varustetta tai ominaisuutta, jonka on auton käyttöönottoajankohtana edellytetty olevan E-säännön, direktiivin, FMVSS-standardin, CMVSS-standardin tai japanilaisten ajoneuvoja koskevien turvallisuussääntöjen tai yhdysvaltalaisten, kanadalaisten tai japanilaisten pakokaasupäästöjä koskevien sääntöjen mukainen, ei saa auton käytössä vaihtaa tai muuttaa siten, että sanotut käyttöönottoajankohdan mukaiset tai niitä uudemmat vaatimukset eivät täyty. Tarvittaessa vaatimuksenmukaisuudesta on esitettävä selvitys.

3. Valmistajan autolle tai auton kanssa samaan mallisarjaan kuuluvalle autolle taikka autossa oleville akselistoille sallimat suurimmat akselimassat eivät saa muutoksen seurauksena ylittyä. Sovellettaessa mallisarjan muun kuin muutoksen kohteena olevan auton suurimpia sallittuja akselimassoja tulee akselistojen kaikilta osin vastata vähintään auton valmistajan kyseisille akselimassoille tarkoittaman auton akselistoja. Muutosten seurauksena valmistajan autolle sallima suurin kokonaismassa ei saa ylittyä. Tarvittaessa massan lisäystä tulee kompensoida varusteita siirtämällä, korin osia keventämällä taikka henkilö- tai tavarakantavuutta pienentämällä.

4. Tämän päätöksen lisäksi on noudatettava, mitä vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista annetussa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa (1258/2002) ja autoverolaissa (1482/1994) säädetään.

4 §
Muutoskatsastus ja poikkeuslupa

1. Muutetun auton muutoskatsastuksesta säädetään ajoneuvolaissa ja ajoneuvojen hyväksynnästä annetussa asetuksessa.


5 §
Moottorin vaihto

2. Muutoskatsastuksessa saadaan hyväksyä myös sellaisen alkuperäistä painavamman, teholtaan tai iskutilavuudeltaan suuremman moottorin (vertailumoottori) vaihtaminen, jonka auton valmistaja on tarkoittanut käytettäväksi samaan mallisarjaan kuuluvassa, yleiseen tieliikenteeseen tarkoitetussa autossa, taikka myös vertailumoottoreita tehokkaamman, painavamman tai iskutilavuudeltaan suuremman moottorin vaihtaminen. Vaihtaminen on sallittua seuraavin edellytyksin:


c) autoon vaihdettavan vertailumoottoreita tehokkaamman moottorin teho on korkeintaan 20 % suurempi kuin tehokkaimman vertailumoottorin teho saman normin mukaan mitattuna; tätä tehokkaamman moottorin vaihto edellyttää tässä momentissa mainitun muutoskatsastuksen lisäksi 4 §:n 2 momentissa mainittua poikkeuslupaa sekä vähintään moottorin tehoa vastaavien jarrujen asentamista ja tarvittaessa myös heilahduksenvaimentimien vaihtoa ja rakenteiden vahvistamista vastaamaan kohonnutta moottoritehoa;


10 §
Vanteiden ja renkaiden muutokset

4. Auton pyörännavan ja vanteen väliin saa asentaa vain auton tai vanteen valmistajan vanteen ja kyseisen automallin yhteydessä käytettäväksi tarkoittamia sovituskappaleita.


21 §
Korimuutokset

3. Muutoskatsastuksessa saadaan hyväksyä auton katon madaltaminen seuraavasti:


e) istumatilan korkeuden on muutoksen jälkeen täytettävä autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 21 §:n 5 momentin vaatimukset;


25 §
Tilapäisesti asennettavat kiinteistönhuoltolaitteet

2. Jos auton valmistaja sallii akselimassan korotuksen vain tietyllä alennetulla ajonopeudella, tulee kiinteistönhuoltolaitteiden ollessa autoon kiinnitettyinä autossa olla alennettua suurinta sallittua nopeutta kilometreinä tunnissa osoittava taakse näkyvä ja muilta ominaisuuksiltaan autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 32 §:n mukainen kilpi.1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003 ja se koskee rakennemuutoksia, jotka suoritetaan tai esitetään muutoskatsastukseen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

2. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa aloitetut rakennemuutokset saadaan suorittaa loppuun ja hyväksyä noudattaen tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

3. Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa ollut lupa auton rakenteen muuttamiseen on sellaisenaan voimassa.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Yli-insinööri
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.