1247/2002

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Valtioneuvoston asetus liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään päivänä joulukuuta 2002 annetun ajoneuvolain (1090/2002) nojalla:

1 luku

Yleistä

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee:

a) ajoneuvolain (1090/2002) 82 ja 91 §:ssä tarkoitetun valtuutetun asiantuntijan pätevyys- ja asiantuntemusvaatimuksia;

b) ajoneuvolain 87 §:ssä tarkoitettuja asennuksia ja korjauksia suorittaville henkilöille, yhteisöille ja laitoksille asetettavia vaatimuksia;

c) muusta kuin tyyppihyväksytystä osasta ja erillisestä teknisestä yksiköstä annettavaa selostetta.

2 §
Valtuutetun asiantuntijan pätevyys ja asiantuntevuus

Edellä 1 §:n a kohdassa tarkoitetulla valtuutetulla asiantuntijalla tulee olla tehtävään soveltuva, vähintään teknikkotasoinen tutkinto ja kokemusta valvottavalta alalta.

2 luku

Jarrujärjestelmät

3 §
Luvan oikeuttamat korjaustyöt

1. Korjaamot jaetaan kahteen ryhmään seuraavasti:

a) A-luvan haltijalla on oikeus suorittaa kaikkia jarrujärjestelmiin säätölaitteineen liittyviä korjaus-, huolto-, säätö- ja muutostoimenpiteitä sekä ajoneuvoyhdistelmien jarrusovituksia;

b) B-luvan haltijalla on oikeus suorittaa jarrujärjestelmien korjaus-, huolto- ja säätötoimenpiteitä, ei kuitenkaan jarrujen sovitus- ja muutostöitä eikä lukkiutumattomien jarrujärjestelmien ja sähköjarrujärjestelmien säätölaitteisiin liittyviä huolto- ja korjaustöitä; B-luvan haltijalla on kuitenkin oikeus vaihtaa kuorman tunteva jarruvoiman säädin ja säätää se ajoneuvon valmistajan antamien ohjearvojen mukaisesti.

2. B-lupa oikeuttaa linja-autoliikennettä harjoittavan luvanhaltijan, jolle jarrukorjauslupa on myönnetty ennen 1 päivää syyskuuta 1992 ja jolla on käytössään lukkiutumattoman jarrujärjestelmän testaukseen soveltuva laite, vaihtamaan oman kalustonsa lukkiutumattomien jarrujärjestelmien komponentteja.

4 §
Ilman lupaa suoritettavat korjaus- ja asennustyöt

1. Sellaisina jarrujen asennus- ja korjaustöinä, joiden suorittamiseen ei vaadita lupaa, pidetään jarrujen päivittäisten huolto- ja säätötoimenpiteiden lisäksi seuraavia töitä:

a) jarrusylinterin ja sen kalvon vaihtaminen;

b) jarruputkien ja -letkujen uusiminen;

c) ilmakompressorin suodattimen vaihtaminen;

d) merkinanto- tai varoituslaitteisiin ja jarruvaloihin liittyvien komponenttien ja johdotuksen korjaaminen;

e) sellaisten jarrujärjestelmän venttiilien vaihtaminen, jotka eivät vaadi säätötoimenpiteitä.

2. Edellä 1 momentissa lueteltuja töitä saa suorittaa kuitenkin vain ehdolla, että näissä töissä käytetään alkuperäisiä tai ajoneuvon tai jarrulaitteiden valmistajan korjattavaan ajoneuvoon asennettavaksi tarkoittamia taikka muita teknillisiltä ominaisuuksiltaan vastaavia osia. Kuitenkin sanotun momentin d kohdassa mainittuja korjauksia painemittareiden, jarruvoiman säätimien, lukkiutumattoman jarrujärjestelmän ja sähköjarrujärjestelmän osalta saa tehdä vain luvan omaavassa korjaamossa.

5 §
Työtilat

Korjaamolla on oltava sellaiset tilat, että jarrujen korjaukset voidaan suorittaa sääolosuhteista riippumatta.

6 §
Henkilökunta

1. Korjaamon työstä vastuullisella henkilöllä tulee olla tehtävään soveltuva vähintään teknikkotasoinen tutkinto ja työkokemusta alalta taikka vähintään viiden vuoden työkokemus autokorjaamon työnjohtotehtävissä tai autonasentajana. Vastuullisen henkilön tulee olla lisäksi todistettavasti perehtynyt käytännössä raskaiden ajoneuvojen jarrujärjestelmien rakenteeseen ja korjaukseen. Lisäksi A-lupaa varten hänen tulee olla suorittanut ajoneuvoyhdistelmän jarrujen riittävän kattavan sovittamiskurssin.

2. Jarrujärjestelmiin liittyvien töiden käytännön suoritus voidaan antaa työntekijälle, jolla koulutus mukaan luettuna on vähintään viiden vuoden kokemus autonasentajan tehtävissä ja vastuullisen henkilön riittäväksi katsomaa kokemusta mainituista töistä. Kokeneen asentajan apuna tai välittömässä valvonnassa voidaan käyttää vähäisemmän ammattikokemuksen omaavaa asentajaa.

7 §
Laitteet ja varusteet

1. Lupaluokasta riippuen korjaamolla tulee olla seuraavat laitteet ja varusteet tai vastaava pysyvä käyttöoikeus:

Laitteet ja varusteet: Lupa:
a) jarrurumpujen koneistukseen tarvittavat työstökoneet A ja B
b) jarrurumpujen ja kitkapalojen keskinäiseen sovittamiseen tarvittavat laitteet A ja B
c) jarrutushidastuvuuden mittauslaite A
d) jarrudynamometri (jos mittaus perustuu atk-pohjaiseen tiedonkeruuseen, ei c kohdassa tarkoitettua jarruhidastuvuuden mittauslaitetta vaadita) A
e) lukkiutumattoman jarrujärjestelmän testaukseen soveltuva laite A
f) jarruviiveiden mittauslaite A
g) kitkapalojen niittauslaite A ja B
h) pyörä- tai akselipainovaaka A
i) riittävät mittausvälineet, sisältäen myös paineilmajärjestelmän jarrupaineiden mittauslaitteet A ja B
j) riittävät jarrujen korjauksessa tarvittavat muut yleis- ja erikoistyökalut sekä tarpeelliset nostolaitteet A ja B

2. Kun jarrurumpujen koneistus, jarrudynamometrimittaukset tai akselipainomittaukset suoritetaan alihankintatyönä, josta on kirjallinen sopimus, voidaan 1 momentin a, d ja h kohdassa olevista vaatimuksista sallia poikkeuksia.

3. Alihankintana suoritettavaan jarrukomponentin koneistukseen ja kompressorin korjaukseen ei tarvita edellä tarkoitettua lupaa. Vastuu kaikkien alihankintana tehtyjen töiden asianmukaisuudesta on sillä luvan omaavalla korjaamolla, joka on alihankinnan toimeksiantajana.

8 §
Korjaustöiden kirjaus

1. Tiedot luvanvaraisista jarrukorjauksista on talletettava ja järjestettävä ajoneuvokohtaisesti. Tiedoista on kohtuullisen helposti käytävä ilmi korjauksen päivämäärä sekä korjauksen laatu ja tarkempi kohde.

2. Luvanvaraisia korjauksia koskevat tiedot on säilytettävä korjausta seuraavan kahden kalenterivuoden ajan.

9 §
Jarrukorjaamoiden huolto- ja korjausohjeet

Valtuutetun korjaamon tulee hankkia ja pitää ajan tasalla toimintansa laajuutta vastaavat jarrujärjestelmien huolto- ja korjausohjeet.

3 luku

Taksamittarit

10 §
Laitteet ja ohjeet

1. Sillä, joka asentaa ja korjaa taksamittareita, on oltava käytettävissään taksamittarin valmistajan tai tämän edustajan taikka Ajoneuvohallintokeskuksen tarkastustehtävään valtuuttaman katsastustoimipaikan hyväksymä taksamittarin asennuksessa ja korjauksessa tarvittava tekninen laitteisto.

2. Korjaajalla tulee olla käytettävissään taksamittarin valmistajan toimittamat mittarin asennusta, korjausta ja säätöä koskevat ohjeet, voimassa olevat taksat sekä viranomaisten antamat ohjeet toiminnan harjoittamisesta.

3. Taksamittarin tarkastusta varten on käytettävissä oltava tarkoitukseen soveltuva mittarata.

11 §
Henkilökunta

Asennus-, säätö- ja korjaustyöstä vastuullisella henkilöllä on oltava sellainen koulutus tai kokemus, joka mittarin valmistajan tai maahantuojan taikka Ajoneuvohallintokeskuksen tarkastustehtävään valtuuttaman katsastustoimipaikan antaman selvityksen perusteella on katsottava riittäväksi.

12 §
Asennus- ja korjaustöiden laajuus

Luvansaaja on oikeutettu asentamaan ja korjaamaan vain luvassa erikseen mainitun valmistajan mittareita.

13 §
Asennus- ja korjaustöiden kirjaus

1. Tiedot mittarin asennuksista ja korjauksista on talletettava ja järjestettävä ajoneuvokohtaisesti.

2. Vähintään seuraavat tiedot on talletettava:

a) asennuksen tai korjauksen päivämäärä;

b) ajoneuvon rekisteritunnus tai, jollei ajoneuvoa ole merkitty rekisteriin, valmistenumero;

c) ajoneuvon rengaskoko;

d) mittarin merkki;

e) taksa.

3. Tiedot asennus- ja korjaustöistä on säilytettävä asennusta tai korjausta seuraavan kahden kalenterivuoden ajan. Niistä on kohtuullisen helposti käytävä ilmi 2 momentissa mainitut asiat.

4 luku

Ajopiirturit

14 §
Luvan oikeuttamat tehtävät

Ajopiirturin asennuksiin, säätöihin, korjauksiin ja määräaikaistarkastuksiin oikeuttavat luvat koskevat seuraavia tehtäviä:

a) A-luvan haltijalla on oikeus suorittaa piirturin ja sen liitännän asennukset ja tarkastukset sekä määräysten edellyttämät sinetöinnit samoin kuin luvassa erikseen mainitun piirturimerkin tai -merkkien säädöt, korjaukset ja kotelon sinetöinnit;

b) B-luvan haltijalla on edellä luetellut valtuudet, ei kuitenkaan lupaa suorittaa piirturin korjausta, säätöä ja näihin toimenpiteisiin liittyen kotelon sinetöintiä. Lupa koskee kaikkia hyväksyttyä mallia olevia piirtureita. Lupa oikeuttaa kuitenkin muuttamaan autoon asennettavan ajopiirturin kilometrilukemat mittarinvalmistajan ohjeiden mukaisesti ja pelkästään tähän toimenpiteeseen liittyen sinetöimään kotelon.

15 §
Henkilökunta

Asennus- ja korjaustyöstä vastuullisella henkilöllä on oltava sellainen koulutus tai kokemus, joka piirturin valmistajan tai maahantuojan taikka Ajoneuvohallintokeskuksen tarkastustehtävään valtuuttaman katsastustoimipaikan antaman selvityksen perusteella on katsottava riittäväksi.

16 §
Laitteet ja varusteet

Lupaluokasta riippuen ajopiirtureiden asennuksiin ja korjauksiin oikeuttavan luvan hakijalla tulee olla käytettävissään seuraavat varusteet:

Laitteet ja varusteet: Lupa
a) piirturin valmistajan hyväksymät tai Ajoneuvohallintokeskuksen tarkastustehtävään valtuuttaman katsastustoimipaikan riittäviksi toteamat testauslaitteet piirturin ja sen kellon tarkistamiseksi A
b) piirturin kotelon sinetöimiseksi tarvittavat välineet ja tarvikkeet A
c) tekniset tiedot piirturista sekä sen asennuksesta, säädöstä ja korjauksesta A
d) tiekierrosluvun mittausvälineet A ja B
e) tarpeelliset asennustyökalut A ja B
f) rengaspaineen mittari A ja B
g) sekuntikello A ja B
h) sinetöintipihdit ja -tarvikkeet A ja B
17 §
Asennus- ja korjaustöiden kirjaus

1. Tiedot suoritetuista ajopiirturin asennuksista, säädöistä, korjauksista ja tarkastuksista on talletettava ja järjestettävä ajoneuvokohtaisesti. Vähintään seuraavat tiedot on talletettava:

a) asennuksen, säädön, korjauksen tai tarkastuksen päivämäärä;

b) ajoneuvon rekisteritunnus;

c) ajoneuvon renkaiden kehä;

d) suoritettu toimenpide niin, että kilometrilukeman mahdollinen muutos käy ilmi;

e) mahdollisessa tarkastuksessa todetut näyttövirheet.

2. Luvanvaraisia korjauksia koskevat tiedot on säilytettävä työtä tai tarkastusta seuraavan kahden kalenterivuoden ajan.

5 luku

Nopeudenrajoitin

18 §
Laitteet ja ohjeet

Nopeudenrajoittimen asennuksia, korjauksia ja säätöjä suorittavalla tulee olla käytettävissään tehtävissä tarvittava teknillinen laitteisto ja näitä tehtäviä koskevat ohjeet, jotka jokin seuraavista tahoista on hyväksynyt:

a) nopeudenrajoittimen valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja;

b) ajoneuvon valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja; tai

c) Ajoneuvohallintokeskuksen valtuuttama katsastustoimipaikka.

19 §
Henkilökunta

Nopeudenrajoittimen asennus-, korjaus- ja säätötyöstä vastuullisella on oltava sellainen koulutus tai kokemus, jonka jokin 18 §:ssä mainituista tahoista katsoo riittäväksi.

20 §
Asennus- ja korjaustöiden suoritus

1. Luvanhaltija on oikeutettu asentamaan ja korjaamaan vain luvassa erikseen mainitun valmistajan nopeudenrajoittimia.

2. Jos nopeudenrajoittimen asentaminen, korjaaminen tai säätäminen edellyttää ajopiirturin sinetöinnin murtamista, saa sellainen nopeudenrajoittimen asennus-, korjaus- ja säätötöihin oikeuttavan luvan haltija, jolla on sinetöintioikeus, suorittaa näihin töihin liittyen ajopiirturin uudelleen sinetöinnin.

21 §
Asennus- ja korjaustöiden kirjaus

1. Tiedot nopeudenrajoittimen asennuksista, korjauksista ja säädöistä on talletettava ja järjestettävä ajoneuvokohtaisesti.

2. Vähintään seuraavat tiedot on talletettava:

a) asennuksen, korjauksen tai säädön päivämäärä;

b) ajoneuvon rekisteritunnus tai, jollei ajoneuvoa ole merkitty rekisteriin, valmistenumero;

c) ajoneuvon renkaiden koko, kehä ja ilmanpaine;

d) suoritettu toimenpide ja mahdollisesti ilmennyt vika.

3. Nopeudenrajoittimen asennuksia, korjauksia ja säätöjä koskevat tiedot on säilytettävä toimenpidettä seuraavan kahden kalenterivuoden ajan.

6 luku

Seloste

22 §
Muusta kuin tyyppihyväksytystä osasta ja erillisestä teknisestä yksiköstä annettava seloste

1. Selosteen voi antaa erillisenä taikka kiinnittää, leimata tai muutoin merkitä osaan tai erilliseen tekniseen yksikköön tahi sen pakkaukseen taikka tuotteen ostajalle tai muulle saajalle annettavaan kauppalaskuun tai muuhun toimituskirjaan.

2. Selosteeseen on, milloin se on tarpeen, merkittävä, millaiseen tai minkä ikäiseen ajoneuvoon kiinnitettäväksi tarvike myydään tai muutoin luovutetaan.

7 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

23 §
Voimaantulo

1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

2. Ajoneuvon katsastustehtäviä suorittavan henkilön ja henkilön, joka tämän asetuksen voimaan tuloa edeltävän viiden viimeisen vuoden kuluessa on suorittanut ajoneuvolain 82 § ja 91 §:ssä tarkoitettuja valvontatehtäviä, katsotaan täyttävän 2 §:ssä säädetyt vaatimukset.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Apulaisosastopäällikkö
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.