1244/2002

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään 11 päivänä joulukuuta 2002 annetun ajoneuvolain (1090/2002) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

1. Tämä asetus koskee ajoneuvolaissa (1090/2002) tarkoitetun M-, N-, O-, L ja T-luokan ajoneuvon, moottorityökoneen ja maastoajoneuvon sekä järjestelmän, osan ja erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntää samoin kuin ajoneuvon rekisteröinti-, kytkentä- ja muutoskatsastusta.

2. Tämä asetus ei kuitenkaan koske traktorin EY-tyyppihyväksyntää.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) EY-tyyppihyväksynnällä seuraavien tyyppihyväksyntädirektiivien ja niiden nojalla annettujen erityisdirektiivien mukaisia tyyppihyväksyntöjä:

1) moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettu neuvoston direktiivi 70/156/ETY, jäljempänä autojen ja perävaunujen tyyppihyväksyntädirektiivi;

2) kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja neuvoston direktiivin 92/61/ETY kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/24/EY, jäljempänä kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntädirektiivi;

3) pyörillä varustettujen maatalous ja metsätraktoreiden tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettu neuvoston direktiivi 74/150/ETY, jäljempänä traktoreiden tyyppihyväksyntädirektiivi.

b) E-tyyppihyväksynnällä Genevessä 20 päivänä maaliskuuta 1958 tehtyyn moottoriajoneuvojen varusteiden ja osien hyväksymisehtojen yhdenmukaistamista ja hyväksymisten vastavuoroista tunnustamista koskevaan sopimukseen (SopS 70/76, jäljempänä Geneven sopimus) liitettyjen sääntöjen, jäljempänä E-säännöt, mukaista tyyppihyväksyntää.

c) kansallisella tyyppihyväksynnällä Suomessa ajoneuvolle, järjestelmälle, osalle tai erilliselle tekniselle yksikölle myönnettävää tyyppihyväksyntää;

d) piensarjatyyppihyväksynnällä tyyppihyväksyntää, joka myönnetään sellaista tyyppiä olevalle ajoneuvolle, jota valmistetaan rajoitettu määrä ja jolle ei ole myönnetty täydellistä tyyppihyväksyntää siinä muodossa kuin ajoneuvo on tarkoitus merkitä rekisteriin;

e) vaatimustenmukaisuustodistuksella ajoneuvon EY-tyyppihyväksynnän haltijan laatimaa autojen ja perävaunujen tyyppihyväksyntädirektiivin ja kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntädirektiivin sekä traktorien tyyppihyväksyntädirektiivin mukaista teknisiä tietoja sisältävää todistusta yksittäistä ajoneuvoa varten;

f) tyypillä autojen ja perävaunujen tyyppihyväksyntädirektiivissä, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntädirektiivissä ja traktoreiden tyyppihyväksyntädirektiivissä, jäljempänä tyyppihyväksyntädirektiivit, erityisdirektiiveissä tai kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettujen olennaisten osien osalta samanlaisia ajoneuvoja (ajoneuvotyyppi), osia, järjestelmiä tai erillisiä teknisiä yksiköitä;

g) järjestelmällä ajoneuvon laitteistoa, kuten jarruja tai pakokaasunpuhdistusjärjestelmää taikka sisävarusteita, joka on olennainen osa ajoneuvoa eikä ole yleensä irrotettavissa erilliseksi osaksi;

h) osalla ajoneuvon osaksi tarkoitettua laitetta kuten valaisinta, joka voidaan irrottaa ajoneuvosta tai asentaa siihen ja joka voidaan tyyppihyväksyä erillisenä;

i) erillisellä teknisellä yksiköllä ajoneuvon osaksi tarkoitettua laitetta, kuten alleajosuojaa, joka liittyy tiettyyn ajoneuvotyyppiin ja voidaan tyyppihyväksyä erillisenä tai osana tuota ajoneuvotyyppiä, ja ajoneuvosta erillistä laitetta, kuten suojakypärää tai lasten turvalaitetta, jota käytetään liikenteessä;

j) tyyppiperheellä M1- tai L -luokan ajoneuvoja, jotka ovat samanlaisia seuraavilta olennaisilta ominaisuuksiltaan: valmistaja, rakenne ja suunnittelultaan olennaiset osat, joita ovat alusta, pohjalevy ja runko (selvät ja olennaiset erot) sekä moottori (polttomoottori/sähkömoottori/ hybridi);

k) hyväksyntäviranomaisella Ajoneuvohallintokeskusta;

l) rekisteröintikatsastuksella yksittäisen ajoneuvon luokittelua varten suoritettavaa tarkastusta, jossa todetaan ajoneuvon rekisteröintiä varten tarpeelliset tiedot sekä tarkastetaan, onko ajoneuvo kunnoltaan turvallinen sekä rakenteeltaan, mitoiltaan ja varusteiltaan säännösten mukainen;

m) kytkentäkatsastuksella vetävän ja hinattavan ajoneuvon tai ajoneuvojen kytkennän hyväksymiseksi suoritettavaa katsastusta;

n) muutoskatsastuksella ajoneuvon muutosten hyväksymiseksi ja ajoneuvosta rekisteriin merkittyjen tietojen muuttamiseksi tai täydentämiseksi suoritettavaa katsastusta;

o) jälkitarkastuksella katsastuksessa hylätylle ajoneuvolle kuukauden kuluessa katsastuksesta samassa katsastustoimipaikassa suoritettavaa katsastusta;

p) ETA-valtiolla Euroopan talousalueeseen kuuluvaa valtiota.

2 luku

Ajoneuvon, järjestelmän, osan ja erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntä

3 §
EY-tyyppihyväksynnän hakeminen

1. Valmistajan hyväksyntäviranomaiselle toimittamaan ajoneuvon tyyppihyväksyntää koskevaan hakemukseen on liitettävä valmistusasiakirjat, joissa on autojen ja perävaunujen tyyppihyväksyntädirektiivin liitteessä III tai kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntädirektiivin liitteessä II vaaditut tiedot ja hyväksyntätodistus kunkin sovellettavan erityisdirektiivin osalta. Lisäksi erityisdirektiiveissä määrätyt järjestelmää ja erillistä teknistä yksikköä koskevat hyväksyntäasiakirjat on annettava hyväksyntäviranomaisen käyttöön hyväksynnän myöntämis- tai epäämispäivään asti.

2. Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, jos autoa tai perävaunua tyyppihyväksyttäessä asianomaista erityisdirektiiviä koskevia hyväksyntätodistuksia ei ole käytettävissä, hakemukseen on liitettävä valmistusasiakirjat, jotka sisältävät autojen ja perävaunujen tyyppihyväksyntädirektiivin liitteessä I ja ajoneuvotyypistä riippuen liitteessä IV tai XI tarkoitettujen erityisdirektiivien perusteella vaaditut sekä tarvittaessa liitteessä III olevassa II osassa vaaditut tiedot.

3. Monivaiheisessa tyyppihyväksynnässä hakijan on toimitettava:

a) ensimmäisessä vaiheessa valmistuvaa ajoneuvoa varten vaadittavien valmistusasiakirjojen ja hyväksyntätodistusten ne osat, jotka kuuluvat perusajoneuvon valmistusvaiheeseen;

b) toisessa ja seuraavissa vaiheissa valmistusasiakirjojen ja hyväksyntätodistusten ne osat, jotka vastaavat senhetkistä valmistusvaihetta, ja keskeneräisen ajoneuvon hyväksyntätodistukset, jotka on annettu edellisissä valmistusvaiheissa; lisäksi valmistajan on toimitettava luettelo keskeneräiseen ajoneuvoon tekemistään muutoksista ja lisäyksistä.

4. Valmistajan hyväksyntäviranomaisille toimittamaan järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntää koskevaan hakemukseen on liitettävä valmistusasiakirjat, joiden sisältö eritellään vastaavan erityisdirektiivin ilmoituslomakkeessa.

4 §
E-tyyppihyväksynnän hakeminen

Haettaessa E-tyyppihyväksyntää on noudatettava sen Geneven sopimukseen liitetyn säännön mukaista menettelyä, jonka mukaista tyyppihyväksyntää haetaan.

5 §
Kansallisen tyyppihyväksynnän ja piensarjatyyppihyväksynnän hakeminen

1. Hakijana toimivan valmistajan tai valmistajan edustajan on lähetettävä hyväksyntäviranomaiselle hakemus sekä ilmoituslomake tarvittavine liitteineen.

2. Ajoneuvon kansallista tyyppihyväksyntää ja piensarjatyyppihyväksyntää varten on kirjallisesti ilmoitettava ajoneuvon merkki, tyyppi, malli, tekniset tiedot ja päämitat. Ilmoitukseen on soveltuvin osin liitettävä:

a) todistus ajoneuvon valmistajan ajoneuvomallille takaamista kokonais- ja akselimassoista sekä valmiille ajoneuvomallille takaamista perävaunumassoista; valmistajan yksinomaan Suomea varten ilmoittamia massoja ei oteta huomioon;

b) mitoitettu piirros ajoneuvosta tai sen alustasta sekä paineilmajarruilla varustetusta ajoneuvosta jarrukaavio osaluetteloineen;

c) tiedot niistä kotimaisista tai kansainvälisistä ajoneuvon rakennetta ja varusteita koskevista hyväksymistodistuksista, joihin hakija haluaa vedota;

d) muut hyväksyntäviranomaisen tarpeellisiksi katsomat tiedot ja selvitykset ajoneuvon teknisten vaatimusten täyttymisen osoittamiseksi.

3. Haettaessa kansallista tyyppihyväksyntää ja piensarjatyyppihyväksyntää voidaan hakijaa vaatia esittämään:

a) tarpeelliset selvitykset siitä, mitkä erityiskohteet ajoneuvosta on määräaikaiskatsastuksen ja teknisen tienvarsitarkastuksen yhteydessä tarkastettava sen liikenneturvallisuuden varmistamiseksi, ja miten tarkastus suoritetaan;

b) tiedot valmistajan ilmoittamista liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (1245/2002) 8 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetuista arvoista pakokaasupäästöjen tarkastusta varten;

c) tiedot melupäästöjen käytönaikaista mittausta varten;

d) tiedot jarrujen tarkastusta varten.

4. Hyväksyntäviranomainen voi hakemuksesta sallia, että 3 momentissa tarkoitetut selvitykset ja tiedot toimitetaan annetussa määräajassa tyyppihyväksynnän jälkeen.

6 §
Tyyppihyväksynnän myöntäminen

1. Ajoneuvon kansallisessa tyyppihyväksynnässä ja piensarjatyyppihyväksynnässä:

a) määrätään, mihin luokkaan ja ryhmään ajoneuvotyyppi kuuluu;

b) todetaan ajoneuvon merkki ja mallimerkintä, valmistajaa ja valmistajan edustajaa koskevat tiedot, ajoneuvon yleiset rakenneominaisuudet, mitat ja omamassa, moottorin, voimansiirron, pyöräntuennan, ohjauksen, jarrujen, korin ja kytkentälaitteiden tiedot, linja-autoja koskevia erityisiä tietoja sekä valmistajan valmiille ajoneuvolle takaamat perävaunumassat;

c) määrätään tarvittaessa ohjaamon tai valmiiksi henkilökuljetukseen rakennetun korin istumapaikkojen lukumäärä sekä tieliikenteessä sallitut kokonaismassa, akseleille kohdistuvat massat sekä valmiin ajoneuvon perävaunumassat;

d) tutkitaan, täyttääkö ajoneuvotyyppi rakenteeltaan, varusteiltaan, mitoiltaan ja muilta osin säännösten vaatimukset.

2. Hyväksyntäviranomainen noudattaa myönnetyn EY-tyyppihyväksynnän ilmoittamisessa muiden ETA-valtioiden hyväksyntäviranomaisille ja komissiolle tyyppihyväksyntädirektiivien ja niiden nojalla annettujen erityisdirektiivien mukaista menettelyä. Myönnetyn E-tyyppihyväksynnän ilmoittamisessa E-sääntöä soveltavan valtion hyväksyntäviranomaiselle noudatetaan Geneven sopimuksen ja siihen liitettyjen sääntöjen mukaista menettelyä.

3. Hyväksyntäviranomainen merkitsee kansallista tyyppihyväksyntää ja piensarjatyyppihyväksyntää koskevat tiedot tyyppihyväksyntätietoja koskevaan rekisteriin.

7 §
Poikkeukset kansallisessa tyyppihyväksynnässä

Hyväksyntäviranomainen voi erityisestä syystä myöntää ajoneuvon kansallisessa tyyppihyväksynnässä vähäisiä poikkeuksia autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1248/2002), kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1250/2002) sekä traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä hinattavien laitteiden rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1251/2002) vaatimuksista.

8 §
Kansainväliset tyyppihyväksyntätodistukset

1. EY-tyyppihyväksytyn ajoneuvon, järjestelmän, osan ja erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntätodistuksen ilmoittamisesta muiden ETA-valtioiden hyväksyntäviranomaisille ja Euroopan yhteisöjen komissiolle koskevaan menettelyyn sovelletaan, mitä siitä tyyppihyväksyntädirektiiveissä ja niiden nojalla annetuissa erityisdirektiiveissä edellytetään.

2. E-tyyppihyväksytyn järjestelmän, osan ja erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntätodistuksen ilmoittamisesta kyseessä olevaa E-sääntöä soveltavien valtioiden hyväksyntäviranomaisille koskevaan menettelyyn sovelletaan, mitä siitä Geneven sopimuksessa ja siihen liitetyissä säännöissä edellytetään.

9 §
Kansallinen tyyppihyväksyntätodistus ja tyyppirekisteriote

1. Kansallisesta tyyppihyväksynnästä ja piensarjatyyppihyväksynnästä annetaan mallisarja- tai mallikohtainen tyyppihyväksyntätodistus. Mallisarjakohtaiseen tyyppihyväksyntätodistukseen annetaan liitteeksi kunkin mallin mallitiedot sisältävä todistus. Jos rakenteeltaan ja akseliväliltään samaa mallia olevan ajoneuvon mallimerkintä muuttuu, tyyppihyväksyntätodistus voidaan laajentaa kattamaan myös merkinnältään muutettu malli.

2. Kansallisesti tyyppihyväksytyn ja piensarjatyyppihyväksytyn ajoneuvomallin valmistajalle tai tämän Suomessa olevalle edustajalle annetaan lisäksi tyyppirekisteriote, johon merkitään ajoneuvomallin tyyppikoodi, merkki ja mallimerkintä. EY-tyyppihyväksytystä ajoneuvomallista, jonka tiedot talletetaan ajoneuvoja koskevaan rekisteriin, annetaan valmistajalle tai tämän Suomessa toimivalle edustajalle tyyppirekisteriote. Rekisteröitäessä ajoneuvo ennakkoilmoitusta tekemättä tyyppirekisteriotteella, otteeseen merkitään tarvittavat ajoneuvon yksilöintitiedot.

3. Valmistajan tai tämän Suomessa olevan edustajan on luovutettava jokaisen toimittamansa Suomessa kansallisesti tyyppihyväksyttyä tai piensarjatyyppihyväksyttyä mallia tai ajoneuvoja koskevaan rekisteriin tallennettua muuta mallia olevan ajoneuvon mukana ajoneuvon yksilöintitiedoilla täydennetty tyyppirekisteriote. Sitä ei kuitenkaan tarvitse luovuttaa sellaisen ajoneuvon mukana, josta on tehty ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen (1598/1995) 5 §:ssä tarkoitettu ennakkoilmoitus.

10 §
EY-tyyppihyväksynnän muutokset

1. Jos hyväksyntäviranomainen katsoo, ettei EY-tyyppihyväksynnän muutos aiheuta muutosta olemassa olevaan EY-tyyppihyväksyntätodistukseen eikä edellytä uuden todistuksen laatimista, sen on ilmoitettava siitä valmistajalle.

2. Jos hyväksyntäviranomainen toteaa, että ilmoituslomakkeessa annettujen tietojen muutos on peruste uusien tarkastusten tai testien suorittamiselle, sen on ilmoitettava siitä valmistajalle ja edellytettävä EY-tyyppihyväksynnän voimassa olon säilymiseksi, että hyväksyntätestit ja hyväksyntätarkastukset suoritetaan muutosten johdosta uudelleen. Jos tarkastukset tai testit aiheuttavat muutoksia olemassa olevaan EY-tyyppihyväksyntätodistukseen tai uuden todistuksen laatimisen, hyväksyntäviranomaisen on ilmoitettava yhden kuukauden kuluessa siitä muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

3. Jos ajoneuvon hyväksymistä varten annetun ilmoituslomakkeen tietoja muutetaan, valmistajan on toimitettava kyseisen asiakirjan muutetut sivut hyväksyntäviranomaiselle sekä selkeästi ilmoitettava tehdyt muutokset ja uuden asiakirjan antamispäivä. Vain jos ilmoituslomakkeeseen tehtävät muutokset edellyttävät muutosta vaatimustenmukaisuustodistuksen yhteen tai useampaan kohtaan, on ilmoituslomakkeen viitenumeroa muutettava.

4. Jos EY-tyyppihyväksyntätodistuksen voimassaolo lakkaa sen johdosta, että hyväksytyn ajoneuvotyypin tai tyyppihyväksytyn järjestelmän, erillisen teknisen yksikön tai osan tuotanto lopullisesti päättyy tai jos tyyppihyväksyntä muusta syystä perutaan, hyväksyntäviranomaisen on ilmoitettava asiasta kuukauden kuluessa muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

11 §
E-tyyppihyväksynnän muutokset

Hyväksyntäviranomaisessa noudatetaan Suomessa myönnettyjen E-tyyppihyväksyntöjen muutoksia ja laajennuksia koskevissa asioissa Geneven sopimusta ja siihen liitettyjä sääntöjä.

12 §
Kansallisen tyyppihyväksynnän ja piensarjatyyppihyväksynnän muutokset

1. Kansallisen tyyppihyväksynnän ja piensarjatyyppihyväksynnän hakija on velvollinen tiedottamaan hyväksyntäviranomaiselle hyväksyntäasiakirjojen tietoihin vaikuttavista muutoksista.

2. Kansallisen tyyppihyväksynnän ja piensarjatyyppihyväksynnän hakijan on toimitettava muutosta tai laajennusta koskeva hakemus hyväksyntäviranomaiselle.

3. Hyväksyntäviranomainen antaa kansallisessa tyyppihyväksynnässä ja piensarjatyyppihyväksynnässä tarvittaessa muutetun tyyppihyväksyntätodistuksen.

13 §
Piensarjatyyppihyväksyntä

1. Vuosittain rekisteröitävien, myytävien tai käyttöönotettavien ajoneuvojen saman tyyppiperheen yksilöiden lukumäärä piensarjatyyppihyväksynnässä saa M1 -luokan ajoneuvoilla olla enintään 300 kappaletta ja muilla ajoneuvoilla enintään 25 kappaletta.

2. Ajoneuvolle piensarjatyyppihyväksynnässä asetettavista vaatimuksista säädetään tarvittaessa 7 §:ssä mainituissa asetuksissa.

3. Valmistajan hakemuksesta tyyppihyväksyntäviranomainen tunnustaa toisessa ETA-valtiossa myönnetyn piensarjatyyppihyväksynnän enintään 1 momentissa säädetylle ajoneuvomäärälle, jos 2 momentissa tarkoitetuissa asetuksissa säädetyt ehdot täyttyvät.

14 §
Vaatimustenmukaisuustodistus

Valmistajan on ilmoitettava vaatimustenmukaisuustodistuksessa autojen ja perävaunujen tyyppihyväksyntädirektiivin liitteessä IX ja kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntädirektiivin liitteessä IV olevassa A osassa vaaditut ajoneuvoa koskevat tiedot. Vaatimustenmukaisuustodistus on väärentämisen estämiseksi suojattava joko värigrafiikalla tai valmistajan tunnuksella varustetulla vesileimalla taikka muulla yhtä luotettavalla tavalla.

15 §
Tyyppihyväksyntätodistuksessa ilmoitetut rajoitukset

Kun osan tyyppihyväksyntätodistus sisältää autojen ja perävaunujen tyyppihyväksyntädirektiivissä tai kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntädirektiivissä tarkoitettuja käytön rajoituksia, valmistajan on tyyppihyväksyntätodistuksen haltijana toimitettava yksityiskohtaiset tiedot kyseisistä rajoituksista ja mahdolliset asennusohjeet jokaisen valmistetun erillisen teknisen yksikön tai osan mukana.

16 §
Ajoneuvotyyppi

1. M-, N-, O-, L- ja T- luokan ajoneuvot luokitellaan kansallisessa tyyppihyväksynnässä samaan tyyppiin kuuluviksi siten kuin tyyppihyväksyntädirektiiveissä säädetään.

2. Moottorityökoneen tyypillä tarkoitetaan ajoneuvoja, jotka ovat samanlaisia ainakin seuraavilta olennaisilta osiltaan:

a) valmistaja;

b) valmistajan antama tyyppinimi;

c) valmistukseen, suunnitteluun ja käyttötarkoitukseen liittyvät osat;

d) rakenne, kuten nivelöity runko, ala- ja ylävaunu ja yksiosainen runko;

e) moottori, kuten polttomoottori, sähkömoottori ja hybridi, ja sen sijainti.

3. Maastoajoneuvojen tyypillä tarkoitetaan ajoneuvoja, jotka ovat samanlaisia ainakin seuraavilta olennaisilta osiltaan:

a) valmistaja;

b) valmistajan antama tyyppinimi;

c) runko.

4. Jos ajoneuvotyypin määrittely 1-3 momentissa tarkoitettujen ajoneuvojen osalta eroaa sanotuissa momenteissa määritellystä, ajoneuvotyypillä tarkoitetaan kussakin ajoneuvon ominaisuutta koskevassa direktiivissä tai E-säännössä määriteltyä ajoneuvotyyppiä.

17 §
Tutkimuslaitoksen hyväksyminen

1. Tutkimuslaitoksen hyväksymisen edellytyksistä säädetään ajoneuvolain 47 §:ssä. Tutkimuslaitokselle asetettujen vaatimusten täyttämisen osoittamiseksi:

a) tutkimuslaitoksen on akkreditoinnilla tai muulla hyväksynnän myöntäjää tyydyttävällä tavalla osoitettava täyttävänsä ajoneuvolain 47 §:n 1 momentissa tarkoitetut vaatimukset;

b) tutkimuslaitoksen pätevyysalueen tulee kattaa kaikkien niiden säännösten ala, joiden mukaista hyväksyntää tutkimuslaitos hakee.

2. Tutkimuslaitoksen tulee sitoutua:

a) huolehtimaan siitä, että hyväksyntätoiminta jatkuvasti täyttää hyväksynnän edellytyksenä olevat vaatimukset ja ehdot;

b) ilmoittamaan viipymättä liikenne- ja viestintäministeriölle organisaatiossaan tai muissa toimintaedellytyksissään tapahtuvista muutoksista, joilla voi olla merkitystä ilmoitettuna laitoksena toimimisen tai asetettujen vaatimusten täyttämisen kannalta;

c) toimimaan pätevyyden arvioinnin yhteydessä esittämiensä toimintajärjestelmien, menettelyohjeiden ja selvitysten mukaisesti;

d) osallistumaan ilmoitettujen laitosten väliseen kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön tai varmistamaan muulla tavoin pysyvänsä hyväksyntätoiminnassa sovellettavien menettelytapojen ja vaatimusten kehityksen tasalla;

e) toimittamaan vuosittain liikenne- ja viestintäministeriölle toimintakertomuksen kahden kuukauden kuluessa sen valmistumisesta tai, jollei siitä käy ilmi toiminta hyväksyttynä tarkastuslaitoksena, erillisen selvityksen toimintavuoden aikana tällaisena laitoksena toimimisesta;

f) käyttäessään hyväksyntätoimintaan kuuluviin yksittäisiin tehtäviin ulkopuolisia testaus- tai tarkastuspalveluja huolehtimaan ja vastaamaan, että tällainen palvelujen suorittaja täyttää asianomaisessa direktiivissä asetetut vähimmäisvaatimukset.

18 §
Hyväksytyn tutkimuslaitoksen ilmoittaminen

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa komissiolle ja muille jäsenvaltioille EY-direktiivien mukaisia testejä tekemään hyväksymänsä tutkimuslaitokset ja minkä säännösten mukaisten testien suorittamiseen kukin näistä laitoksista on hyväksytty. E-sääntöjen mukaisia testejä tekevät tutkimuslaitokset ilmoitetaan vastaavasti Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille.

3 luku

Rekisteröintikatsastus

19 §
Rekisteröintikatsastusvelvollisuus

1. Sen lisäksi, mitä ajoneuvolain 60 §:n 1 momentissa säädetään, rekisteröintikatsastukseen ei tarvitse esittää:

a) valmiina ajoneuvona kansallisesti tyyppihyväksyttyä, uutena ajoneuvona käyttöön otettavaa ajoneuvoa, jonka tyyppihyväksyntä on rekisteröintiajankohtana voimassa ja jonka rakennetta tai varusteita ei ole kansallisessa tyyppihyväksynnässä tarkastetuilta osin muutettu; tämä poikkeus ei kuitenkaan koske liikennetraktoria;

b) N-luokan ajoneuvoa, jonka rakennetta on tyyppihyväksynnän jälkeen muutettu vain varustamalla tavaratila tavarankuljetuksen vaatimalla suojavuorauksella, lämpöeristeellä tai hyllyköllä, jos ajoneuvo muilta osin täyttää a kohdassa olevat ehdot.

2. Rekisteröintikatsastukseen ei myöskään tarvitse esittää Suomessa rekisteristä poistettua ajoneuvoa, joka otetaan uudelleen käyttöön liikenteessä ja ilmoitetaan rekisteriin merkittäväksi:

a) kolmen kuukauden kuluessa rekisteriin merkitystä rekisteröinti- tai määräaikaiskatsastuksesta;

b) kuuden kuukauden kuluessa rekisteriin merkitystä käyttöönotosta; tai

c) jos kysymyksessä on moottorityökone tai muu kuin liikennetraktoriksi rekisteröitävä traktori.

3. Edellä 1 tai 2 momentissa taikka ajoneuvolain 60 §:n 1 momentissa tarkoitettu ajoneuvo on kuitenkin esitettävä rekisteröintikatsastukseen, jos ajoneuvo on tyyppihyväksynnän jälkeen varusteltu kouluajoneuvoksi tai muuhun erityistarkoitukseen.

20 §
Ajoneuvon ilmoittaminen rekisteröintikat-sastukseen

1. Rekisteröintikatsastuksessa on esitettävä tyyppirekisteriote, vaatimustenmukaisuustodistus tai sellainen selvitys ajoneuvon rakenteiden ja varusteiden vaatimustenmukaisuudesta, johon halutaan vedota.

2. Lisäksi rekisteröintikatsastuksessa on esitettävä selvitys aikaisemmasta rekisteröinnistä Suomessa, jos rekisteristä poistettu ajoneuvo otetaan uudelleen käyttöön. Käytettynä ulkomailta tuodusta ajoneuvosta on esitettävä ulkomainen rekisteriote tai ulkomaisen ajoneuvojen rekisteröintiasioita hoitavan viranomaisen antama todistus aikaisemmasta rekisteröinnistä. Ahvenanmaan maakunnasta käytettynä tuodusta ajoneuvosta on esitettävä Ahvenanmaan maakunnan antama rekisteriote.

3. Ajoneuvosta, jota ei ole tyyppihyväksytty eikä aiemmin merkitty rekisteriin Suomessa tai muualla taikka joka on aikaisemmin ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröity ja on rakenteeltaan tai varusteiltaan muutettu, on katsastuksessa muun selvityksen lisäksi esitettävä ajoneuvon valmistajan tai tämän edustajan antama todistus suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta ja suurimmista teknisesti sallituista akselimassoista sekä muut katsastustoimipaikan tarvittaessa vaatimat lisäselvitykset. Massoja koskevaa todistusta ei kuitenkaan tarvitse esittää ennen vuotta 1970 käyttöön otetusta ajoneuvosta.

21 §
Rekisteröintikatsastuksen suorittaminen

1. Rekisteröintikatsastuksessa tarkastetaan, että ajoneuvon yksilöintitiedot ovat oikeat ja että ajoneuvon rakenne ja varusteet sekä mitat ja massat vastaavat niistä annettuja säännöksiä. EY-tyyppihyväksytyn ajoneuvon tulee vastata vaatimustenmukaisuustodistuksen tietoja. Lisäksi todetaan rekisteriin merkittävät tiedot. Käytetystä ajoneuvosta tarkastetaan määräaikaiskatsastuksessa tarkastettaviksi määrättyjen kohteiden kunto. Ajoneuvon suurimmat rekisteröinnissä ja käytössä sallitut kokonaismassa ja akselimassa määrätään. Ajoneuvon omamassa on määrättävä punnitsemalla, jos tyyppihyväksyntä ei ole koskenut valmista ajoneuvoa tai jos punnitsemiseen muuten on aihetta.

2. Rekisteröintikatsastettaessa uusi ajoneuvo, jolle on annettu vaatimustenmukaisuustodistus, tarkastetaan 1 momentista poiketen vain ajoneuvon yksilöintitiedot, muut rekisteriin merkittävät tiedot ja vaatimustenmukaisuus, jos ne eivät käy ilmi kyseisestä todistuksesta.

3. Rekisteröintikatsastettaessa käytettynä ulkomailta tai Ahvenanmaan maakunnasta tuotu ajoneuvo, jolle on annettu vaatimustenmukaisuustodistus tai muu asiakirja ajoneuvon vaatimustenmukaisuudesta, tarkastetaan ajoneuvon yksilöintitiedot, muut rekisteriin merkittävät tiedot ja vaatimustenmukaisuus vain siltä osin kuin ne eivät käy ilmi mainitusta todistuksesta.

4. Rekisteröintikatsastuksesta tehdään ilmoitus ajoneuvorekisteriin.

5. Hyväksytystä rekisteröintikatsastuksesta annetaan ajoneuvon katsastukseen esittäneelle ajoneuvon teknisiä tietoja sisältävä katsastustodistus.

22 §
Vaihtoehtoiset menettelyt rekisteröintikat-sastuksessa

Jos katsastustoimipaikka ei sille esitettyjen tai käytettävissä olevien selvitysten taikka suorittamansa teknisen tarkastuksen avulla voi jonkin rakenteen tai varusteen osalta vakuuttua ajoneuvon vaatimustenmukaisuudesta, katsastustoimipaikka voi vaatia ajoneuvon katsastukseen esittäjää toimittamaan ajoneuvon valmistajalta tarvittaessa tämän edustajan välityksellä hankitun selvityksen siitä, mitkä vaatimukset ajoneuvo täytti valmistajan luovuttaessa ajoneuvon, taikka hankkimaan todistuksen ajoneuvolaissa tarkoitetussa tai muussa todistuksen antamiseen pätevässä riippumattomassa tutkimuslaitoksessa suoritettavasta ajoneuvon tai sen varusteen hyväksymistestistä.

23 §
Jälkitarkastus

Rekisteröintikatsastuksessa hylätyn ajoneuvon jälkitarkastuksessa tarkastetaan ajoneuvosta ne kohteet, joissa hylkäämiseen johtaneessa rekisteröintikatsastuksessa todettiin vikoja tai puutteellisuuksia.

24 §
Vaurioituneen ajoneuvon katsastus

1. Rekisteröintikatsastettaessa ajoneuvolain 60 §:n 2 momentissa tarkoitettu vaurioitunut tai muusta syystä katsastukseen määrätty ajoneuvo tarkastetaan 21 §:ssä tarkoitettujen tarkastuskohteiden lisäksi:

a) ajoneuvon korin tai rungon mitat;

b) pyörien asentokulmat ja akselien asento;

c) mahdolliset korin katkaisukohdat;

d) korirakenteen lujuus;

e) korin osien liitostavat;

f) sellaisten turvalaitteiden toimintakelpoisuus, jotka ajoneuvossa kuuluu joko säännösten, ajoneuvossa olevien pysyvien merkintöjen tai ajoneuvoa koskevan teknisen informaation mukaan olla.

2. Jollei katsastustoimipaikka voi vakuuttua 1 momentissa mainittujen tarkastuskohteiden kunnosta, ajoneuvon katsastukseen esittäjän on toimitettava siitä luotettava selvitys.

3. Jos muu kuin 1 momentin f kohdassa tarkoitettu säännösten edellyttämä turvalaite on poistettu, muutettu tai epäkunnossa, siitä tehdään merkintä ajoneuvon rekisteritietoihin.

4. Vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista säädetään erikseen.

4 luku

Muutoskatsastus

25 §
Muutoskatsastusvelvollisuus

Ajoneuvolain 61 §:n 2 momentissa tarkoitetuksi ajoneuvon tilapäiseksi tai vähäiseksi muutokseksi, joka ei edellytä muutoskatsastusta, katsotaan seuraavia muutoksia vähäisemmät muutokset:

a) ajoneuvon luokan tai ryhmän muutos;

b) ajoneuvon suurimman rekisteröinnissä ja käytössä sallitun kokonaismassan, ajoneuvoyhdistelmän massan tai akselimassan muutos;

c) ajoneuvon akselisto- tai korirakenteen tai ulkomittojen muutos;

d) ajoneuvon henkilöpaikkaluvun muutos;

e) kuorma-auton (N2- tai N3- luokka) varustaminen vetokytkimellä tai -pöydällä tai kuorma-autosta vetokytkimen- tai -pöydän poistaminen, vetoaisaperävaunun vetämiseen varustetun auton varustaminen keskiakseliperävaunun vetämiseen taikka vetolaitteen sijoituksen tai luokan muutos;

f) perävaunun (O3- tai O4- luokka) varustaminen vetokytkimellä toisen perävaunun vetämistä varten;

g) ajoneuvon varustaminen iskutilavuudeltaan tai muutoin alkuperäisestä poikkeavalla moottorilla taikka ajoneuvon pakokaasujärjestelmän tai käyttövoiman muutos;

h) ajoneuvon laitteiden ja varusteiden muutos tai täydennys niin, että muutos voi vaikuttaa liikenneturvallisuuteen; vähäiseksi muutokseksi, joka ei edellytä muutoskatsastusta, katsotaan kuitenkin kuorma- tai pakettiauton (N-luokka) tavaratilan varustaminen tavarankuljetuksen vaatimalla suojavuorauksella, lämpöeristeellä tai hyllyköllä;

i) ajoneuvoa ryhdytään käyttämään kuljettajaopetukseen;

j) aikaisemmin yksityiskäytössä ollutta henkilöautoa (M1- luokka) ryhdytään käyttämään luvanvaraisessa liikenteessä ilman tätä edeltävää rekisteröintikatsastusta;

k) traktoria ryhdytään käyttämään liikennetraktorina;

l) paketti- ja kuorma-auto (N-luokka) sekä perävaunu (O-luokka) varustetaan erityisesti eläinten kuljetusta varten tai vaarallisten aineiden kuljetukseen;

m) vuonna 1960 tai myöhemmin käyttöön otetun ajoneuvon osista 25 prosenttia tai enemmän on vaihdettu ensirekisteröinnin jälkeen; vähäisiksi muutoksiksi, jotka eivät edellytä muutoskatsastusta, katsotaan kuitenkin ajoneuvon kulutusosien vaihtaminen tämän prosenttiluvun jo ylitettyä;

n) ajoneuvon verovapauden tai veron alennuksen edellytykset eivät ole enää voimassa taikka ajoneuvon laji-, luokittelu- tai ryhmittelytieto ei enää pidä paikkaansa; vähäiseksi muutokseksi, joka ei edellytä muutoskatsastusta, katsotaan kuitenkin traktorin varustaminen moottorityökoneeksi.

26 §
Muutoskatsastuksen suorittaminen

1. Muutoskatsastuksessa noudatetaan soveltuvin osin 19-22 §:n säännöksiä. Jos ajoneuvon moottori on vaihdettu tai sitä on muutettu, ajoneuvolle suoritetaan lisäksi liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:ssä tarkoitettu pakokaasupäästöjen tarkastus.

2. Muutoskatsastuksessa hylätyn ajoneuvon jälkitarkastuksessa tarkastetaan ajoneuvosta ne kohteet, joissa hylkäämiseen johtaneessa muutoskatsastuksessa todettiin vikoja tai puutteellisuuksia.

3. Hyväksyttyään muutoksen katsastustoimipaikan on ilmoitettava rekisteritiedoissa tapahtunut muutos ajoneuvorekisteriin ja annettava muutosta vastaava rekisteriotteen tekninen osa tai tehtävä sitä vastaava merkintä rekisteriotteeseen. Yksityisopetukseen käytettävän ajoneuvon opetuslaitteista ei kuitenkaan tehdä merkintää ajoneuvorekisteriin eikä rekisteriotteeseen.

5 luku

Kytkentäkatsastus

27 §
Kytkentäkatsastusvelvollisuus ja ajoneuvon esittäminen kytkentäkatsastukseen

1. Sellaisen ajoneuvon, joka ajoneuvolain 62 §:n mukaan on esitettävä kytkentäkatsastukseen, kytkentäehdoista säädetään ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) 31, 32, 32 a ja 33 §:ssä.

2. Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun ajoneuvon kytkentäkatsastuksessa on esitettävä:

a) kytkettäväksi tarkoitetun ajoneuvon rekisteriote tai, jos ajoneuvoa ei ole vielä rekisteröity, rekisteröintikatsastuksessa annettu katsastustodistus taikka tyyppirekisteriote;

b) tarvittaessa selvitys kytkentälaitteiden lujuudesta ja soveltuvuudesta kyseisten ajoneuvojen kytkentään.

28 §
Ulkomaisen ja suomalaisen ajoneuvon kytkentä

Mitä 27 §:ssä säädetään vetävän ja hinattavan ajoneuvon kytkennästä, koskee myös ajoneuvoyhdistelmää, jossa joko vetävä tai hinattava ajoneuvo on rekisteröity Suomessa ja toinen ajoneuvo ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa.

29 §
Kytkentäkatsastuksen suorittaminen

1. Kytkentäkatsastuksessa tarkastetaan, että auto ja perävaunu tai perävaunut sopivat kytkettäviksi toisiinsa. Kytkentälaitteiden kestävyys ja tarkoituksenmukaisuus tarkastetaan. Lisäksi tutkitaan, täyttääkö yhdistelmä niiden säännösten vaatimukset, jotka koskevat mittoja, kääntyvyyttä ja muita yhdistelmän ominaisuuksia. Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa ja tämän jakautuminen ajoneuvojen kesken määrätään. Kytkentäkatsastuksesta tehdään ilmoitus merkittäväksi ajoneuvorekisteriin sekä vetoauton että perävaunun tietoihin.

2. Kytkentäkatsastuksessa hylätyn ajoneuvon jälkitarkastuksessa tarkastetaan ajoneuvosta ne kohteet, joissa hylkäämiseen johtaneessa kytkentäkatsastuksessa todettiin vikoja tai puutteellisuuksia.

6 luku

Voimaantulo

30 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Komission direktiivi 2001/116/EY (32001L0116); EYVL N:o L 18, 21.1.2002, s. 1
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/24/EY (32002L0024); EYVL N:o L 124, 9.5.2002, s. 1

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Apulaisosostopäällikkö
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.