1116/2002

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2002

Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen 34 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun ajokorttiasetuksen (845/1990) 34 §, sellaisena kuin se on asetuksissa 2/1996 ja 1243/1997, seuraavasti:

34 §
Muu ulkomainen ajokortti

Genevessä vuonna 1949 tai Wienissä vuonna 1968 tehtyyn tieliikennesopimukseen liittyneessä muussa valtiossa kuin Suomessa tai 33 §:ssä tarkoitetussa valtiossa vakinaisesti asuvalle henkilölle annettu sopimusten mukainen kansallinen tai kansainvälinen ajokortti oikeuttaa kelpoisuutensa rajoissa kuljettamaan moottorikäyttöistä ajoneuvoa Suomessa yhden vuoden ajan maahantulopäivästä, jos ajokortin haltija täyttää Suomessa vastaavan ajo-oikeuden saamiselle säädetyn ikävaatimuksen. Jos kansallinen ajokortti ei ole sopimuksen mallin mukainen, vaaditaan ajokortin lisäksi sen virallinen suomen- tai ruotsinkielinen käännös. Mitä tässä momentissa sanotaan sopimuksiin liittyneissä valtioissa annettujen ajokorttien kelpoisuudesta Suomessa, koskee myös Hongkongissa, Macaossa tai Taiwanissa annettua alueen sääntöjen mukaista ajokorttia tai kansainvälistä ajokorttia.

Edellä 1 momentissa tarkoitetulle ajokortin haltijalle saadaan luovuttaa A1-, A- ja B-luokan ajoneuvoja kuljettamaan oikeuttava ajokortti uutta kuljettajantutkintoa vaatimatta, jos hän täyttää muut ajo-oikeuden saamiselle tieliikennelain 70 ja 71 §:ssä ja tässä momentissa asetetut vaatimukset. Ajokorttiluvan hakijan on esitettävä vastaavan ajo-oikeuden sisältävä sopimusvaltion kansallinen tai alueen sääntöjen mukainen muu kuin kansainvälinen ajokortti sekä lisäksi sen käännös, jos sellainen 1 momentin mukaan vaaditaan, ja osoitettava kuljettaneensa kuuden kuukauden ajan autoa tai moottoripyörää Suomessa. Ajokorttilupaa on haettava kuuden kuukauden kuluessa ulkomaiseen ajokorttiin perustuvan ajo-oikeuden päättymisestä Suomessa. Ajokorttiin tehdään merkintä siitä valtiosta tai alueesta, jonka myöntämän ajokortin perusteella se on annettu.

Muut kuin 33 §:n 1 momentissa ja tämän pykälän 1 momentissa mainitut ulkomaiset ajokortit eivät oikeuta kuljettamaan ajoneuvoa Suomessa, ellei kansainvälisistä sopimuksista muuta johdu. Poliisi voi kuitenkin tieliikennelain 70 §:ssä säädetyin edellytyksin myöntää tässä momentissa tarkoitetun muun ulkomaisen ajokortin ulkomailla vakinaisesti asuvalle haltijalle ajokorttiluvan A1-, A- tai B-luokan ajokortin saamiseksi enintään yhdeksi vuodeksi ja tieliikennelain 71 §:ssä säädetyin edellytyksin luovuttaa sitä vastaavan Suomessa ajamaan oikeuttavan tilapäisen ajokortin uutta kuljettajantutkintoa vaatimatta.

Ulkoasiainministeriön antaman todistuksen mukaan vieraan valtion edustuston henkilökuntaan kuuluvalle ulkomaalaiselle, jolla on ulkomainen ajokortti, poliisi voi hakemuksesta myöntää ajokorttiluvan ulkomaista ajokorttia vastaavan ajokortin saamiseksi Suomessa ja luovuttaa ajokortin uutta kuljettajantutkintoa vaatimatta. Ajokorttiin on tehtävä merkintä siitä valtiosta tai 1 momentissa mainitusta alueesta, jonka myöntämän ajokortin perusteella suomalainen ajokortti on annettu.

Tässä pykälässä tarkoitetun ulkomaisen ajokortin haltijan on luovutettava ajokorttinsa poliisille, kun suomalainen ajokortti annetaan. Ulkomaista ajokorttia ei kuitenkaan tarvitse luovuttaa silloin, kun 3 momentin mukaisesti annetaan suomalainen tilapäinen ajokortti. Ulkomainen ajokortti palautetaan pyynnöstä vain ajokortin haltijan muuttaessa maasta. Suomalainen ajokortti on tällöin vastaavasti luovutettava poliisille. Tieto ajokortin antamista koskevasta päätöksestä ja tämän pykälän 2 ja 4 momentissa tarkoitetusta valtiosta tai alueesta on ilmoitettava Ajoneuvohallintokeskukselle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Hallitusneuvos
Jarmo Hirsto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.