1102/2002

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2002

Laki ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ajoneuvojen katsastusluvista 23 päivänä joulukuuta 1998 annetun lain (1099/1998) 2, 3, 7 ja 14 § sekä 29 §:n 5 momentti ja

lisätään lakiin uusi 21 a ja 24 a § seuraavasti:

2 §
Toimiluvan alaiset tehtävät

Ajoneuvojen katsastuksia saa suorittaa vain se, jolle on myönnetty tässä laissa tarkoitettu toimilupa.

Ajoneuvojen tyyppihyväksyntöihin ei voida myöntää toimilupaa.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, että katsastustehtävien vähäisiä osia, kuten pakokaasupäästöjen, jarrujärjestelmien, vetokytkimien ja nopeudenrajoittimien tarkastuksia voi suorittaa myös muu kuin se, jolle toimilupa on myönnetty. Tällaisia tehtäviä suorittavalla tulee olla käytettävissään riittävä tarkastuslaitteisto sekä kyseiseen tehtävään pätevä ja asiantunteva henkilöstö. Ajoneuvohallintokeskus valvoo näitä tehtäviä suorittamaan ilmoittautuneita ja voi päättää, ettei niiden suorittamia tarkastuksia hyväksytä, jos tarkastuksia ei ole suoritettu asianmukaisesti tai jos tarkastuslaitteiston huolto tai mittatarkkuuden tarkastus on laiminlyöty.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuille katsastustehtäviä suorittaville asetettavista ehdoista, toiminnan valvonnasta sekä tehtävien suorittamisesta annettavista todistuksista ja niiden kelpoisuudesta säädetään myös valtioneuvoston asetuksella.

Puolustusministeriön asetuksella säädetään, mitkä sotilasajoneuvot katsastetaan tässä laissa tarkoitetussa katsastustoimipaikassa ja mitkä sotilasajoneuvot puolustusvoimat katsastaa itse. Katsastustoiminnasta puolustusvoimissa säädetään puolustusministeriön asetuksella.

3 §
Toimiluvan myöntämisen edellytykset

Toimilupa tulee myöntää hakijalle, joka on luotettava, asiantunteva, vakavarainen ja riippumaton. Hakijan on kyettävä myös varmistamaan toiminnan riittävän korkea laatu ja asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu sekä huolehtimaan asianmukaisesta tietosuojasta.

Toimilupaa ei myönnetä, jos hakemuksesta tai olosuhteista muuten käy ilmi, että hakemukseen liittyvät järjestelyt on tehty toimiluvan edellytyksistä annettujen säännösten kiertämiseksi.

Toimilupaa ei myönnetä virastolle, laitokselle eikä oppilaitokselle, joka on valtion, kunnan tai kuntayhtymän ylläpitämä.

Toimiluvan hakijan tulee olla Suomessa rekisteröity oikeushenkilö.

7 §
Toimiluvan laajuus

Toimilupa myönnetään hakemuksen perusteella katsastuslajin mukaan seuraavasti rajoitettuna:

1) määräaikais- ja valvontakatsastukset; tai

2) kaikki katsastuslajit.

14 §
Hyvä hallintotapa

Kun toimiluvan haltija suorittaa 7 §:ssä tarkoitettuja ja koulutusoikeuden haltija 18 ja 19 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä, niiden on noudatettava, mitä hallintomenettelylaissa (598/1982), viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999), tiedoksiannosta hallintoasioissa annetussa laissa (232/1966) ja asiakirjain lähettämisestä annetussa laissa (74/1954) säädetään.

Edellä 1 momentista poiketen koulutusoikeuden haltijan palveluksessa olevaan ei koulutustoiminnassa sovelleta hallintomenettelylain 10 §:n 1 momentin 4 kohtaa.

21 a §
Valvonta teknisessä tienvarsitarkastuksessa

Ajoneuvohallintokeskus voi osallistua ajoneuvolaissa (1090/2002) tarkoitettuun tekniseen tienvarsitarkastukseen, kun osallistumisen tarkoituksena on mainitun lain 70 §:ssä säädetyn tarkastuksen lisäksi valvoa katsastustoimipaikkojen katsastustehtävien suorittamista. Ajoneuvohallintokeskuksen virkamies toimii tarkastuksessa ajoneuvon teknisenä asiantuntijana katsastuksen suorittamiseen oikeutetun henkilön asemesta. Ajoneuvohallintokeskuksen virkamiehellä on tarkastuksessa sama toimivalta kuin ajoneuvolain 71 §:n mukaan katsastuksen suorittamiseen oikeutetulla henkilöllä.

Tekniseen tienvarsitarkastukseen asiantuntijana osallistuvalla Ajoneuvohallintokeskuksen virkamiehellä tulee olla keskuksen antama todistus oikeudesta osallistua tekniseen tienvarsitarkastukseen. Todistus on pyydettäessä esitettävä tarkastettavan ajoneuvon kuljettajalle.

24 a §
Katsastustoiminnan maksu

Ajoneuvohallintokeskus perii katsastusluvan haltijoilta katsastustoiminnan kiinteän maksun jokaisesta suoritetusta ajoneuvon katsastuksesta. Perittävien maksujen tulee yhteensä vastata niitä kokonaiskustannuksia, jotka Ajoneuvohallintokeskukselle aiheutuvat seuraavista:

1) katsastustoiminnan kehittäminen ja tukitoiminnat;

2) katsastustoiminnan valvonta;

3) ajoneuvoja koskevan rekisterin pitäminen ajoneuvojen katsastusluvan haltijoiden katsastustehtäviä varten;

4) teknisiin tienvarsitarkastuksiin liittyvät tehtävät;

5) Ajoneuvohallintokeskuksen korvattavaksi säädetyn valvontakatsastuksen kustannukset.

Katsastustoiminnan maksun suuruudesta säädetään tarkemmin liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella. Muutoin noudatetaan, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädetään.

29 §
Siirtymäsäännökset

5. Toimilupa, joka on myönnetty 3 §:n 3 momentissa tarkoitetulle virastolle, laitokselle tai oppilaitokselle, voidaan uudistaa sen estämättä, mitä mainitussa 3 momentissa ja saman pykälän 4 momentissa säädetään.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Ennen tämä lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 141/2002
LiVM 19/2002
EV 193/2002

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.