1091/2002

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2002

Laki tieliikennelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/1981) 83, 83 a, 83 b ja 84 §,

sellaisina kuin ne ovat, 83 ja 83 a § laissa 989/1992, 83 b § laissa 390/1998 ja 84 § laeissa 1101/1998 ja 1127/1999, sekä

muutetaan 2 a §, 6 luvun otsikko, 85 §, 86 §:n 2 momentti, 87 §:n 3 momentti, 88 §:n 1 momentti, 89 §:n 1 momentti sekä 92, 96, 105, 107 ja 108 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 a § ja 87 §:n 3 momentti mainitussa laissa 989/1992, 86 §:n 2 momentti ja 105 § laissa 1479/1991, 88 §:n 1 momentti mainitussa laissa 390/1998, 89 §:n 1 momentti laissa 954/2002, 92 § osaksi mainitussa laissa 989/1992 ja 108 § mainitussa laissa 989/1992 ja laissa 429/1996, ja

lisätään 87 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 989/1992, uusi 4 ja 5 momentti, jolloin nykyinen 4 ja 5 momentti siirtyy 6 ja 7 momentiksi, ja mainitulla lailla 989/1992 kumotun 91 §:n tilalle uusi 91 § seuraavasti:

2 a §
Ajoneuvojen määritelmät

Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan:

1) ajoneuvolla maalla kulkemaan tarkoitettua laitetta, joka ei kulje kiskoilla;

2) moottorikäyttöisellä ajoneuvolla konevoimalla kulkevaa ajoneuvoa; moottorikäyttöisiä ajoneuvoja ovat auto, moottoripyörä ja mopo sekä näihin luokkiin kuulumattomat L-luokkien ajoneuvot samoin kuin traktori, moottorityökone ja maastoajoneuvo;

3) hinattavalla ajoneuvolla toiseen ajoneuvoon kytkettävää ajoneuvoa; hinattavia ajoneuvoja ovat perävaunu ja hinattava laite;

4) hälytysajoneuvolla erityisin valo- ja äänimerkinantolaittein varustettua moottorikäyttöistä ajoneuvoa; hälytysajoneuvoja ovat pelastus-, poliisi-, sotilaspoliisi- ja sairasauto sekä vastaava muu ajoneuvo ja rajavartiolaitoksen tai tullilaitoksen virkakäytössä oleva ajoneuvo;

5) sotilasajoneuvolla puolustusvoimien hallinnassa olevaa ajoneuvoa sekä Suomessa olevaa Yhdistyneiden kansakuntien rauhanturvaamistoimintaan tarkoitettua ajoneuvoa.

6 luku

Ajoneuvon käyttö

85 §
Vastuu ajoneuvon kunnosta

Ajoneuvolaissa (1090/2002) säädetään siitä, kenellä on vastuu ajoneuvon kunnosta.

86 §
Ajoneuvon käyttäminen

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarpeetonta ja häiritsevää ajamista taajamassa ja moottorikäyttöisen ajoneuvon tarpeetonta joutokäyntiä koskevia rajoituksia.

87 §
Ajoneuvon mitat, massat ja kuormaaminen

Ajoneuvon suurimmista sallituista mitoista ja massoista, moottorikäyttöisen ja hinattavan ajoneuvon kytkentämitoista ja muista kytkennän ehdoista sekä ajoneuvon kuormaamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Ajoneuvohallintokeskus voi myöntää poikkeuksen muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidyn tai käyttöön otetun ajoneuvon mitoista ja massoista annetuista säännöksistä.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella säädetään Ajoneuvohallintokeskuksen myöntämien poikkeusten voimassaoloajasta ja tarvittaessa muista ehdoista, vastavuoroisuuden noudattamisesta poikkeuksia myönnettäessä sekä muista poikkeusten myöntämisen edellytyksistä.


88 §
Turvavyön ja muun istuimen turvalaitteen käyttö

Kuljettajan ja matkustajan on ajon aikana käytettävä istuinpaikalle asennettua turvavyötä tai heidän liikkumistaan estävää muuta turvalaitetta:

1) henkilöautossa;

2) linja-autossa, jonka suurin rekisteröinnissä ja käytössä sallittu kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia ja jossa ei ole erityisesti seisoville matkustajille varattuja paikkoja, lukuun ottamatta takaistuimella istuvia matkustajia;

3) pakettiautossa;

4) korilla varustetussa kolmi- ja nelipyörässä sekä kevyessä nelipyörässä.


89 §
Suojakypärän käyttö

Kuljettajan ja matkustajan on ajon aikana käytettävä tyypiltään hyväksyttyä suojakypärää, jollei hänen sairautensa tai vammansa taikka muu erityinen syy sitä estä, ajettaessa:

1) moottoripyörällä;

2) kolmi- ja nelipyörällä sekä kevyellä nelipyörällä, jota ei ole varustettu korilla;

3) mopolla;

4) moottorikelkalla.


91 §
Maastoajoneuvon käyttö

Maastoajoneuvoa ei saa käyttää tiellä. Moottorikelkan käyttämisestä moottorikelkkailureitillä säädetään erikseen. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää moottorireen ja pyörillä varustetun muun maastoajoneuvon vähäisestä käyttämisestä myös muualla kuin moottorikelkkailureitillä.

92 §
Ajoneuvon käyttöä koskevien säännösten soveltaminen

Tässä luvussa olevia säännöksiä sovelletaan kaikkeen ajoneuvoliikenteeseen tiellä ja muualla sekä kaikkiin ajoneuvoihin ja niiden tarvikkeisiin. Säännöksiä ei kuitenkaan sovelleta sellaiseen ajoneuvoon, jota käytetään yksinomaan yleiseltä liikenteeltä eristetyllä työmaalla taikka tehdas-, satama-, varasto-, kilpailu- tai muulla vastaavalla alueella. Tällaisen ajoneuvon tulee olla rakenteeltaan turvallinen ja tarkoituksenmukainen.

Tämän luvun säännöksiä moottorikäyttöisestä ajoneuvosta sovelletaan myös moottorikäyttöiseen ajoneuvoon kytkettävään hinattavaan ajoneuvoon.

96 §
Ajoneuvon käytön estäminen

Ajoneuvolaissa säädetään ajoneuvon käytön estämisestä ja ajoneuvon määräämisestä katsastettavaksi.

Jos ajoneuvo on kuormattu säännösten vastaisesti, poliisimies voi määrätä ylikuorman purettavaksi, virheellisen kuormauksen korjattavaksi tai tarvittaessa estää ajon jatkamisen. Poliisimies voi estää ajon jatkamisen ajoneuvolla, jossa on enemmän kuin sallittu määrä henkilöitä.

105 §
Pysäköintivirhe ja tarpeeton joutokäynti

Ajoneuvon pysäyttämistä ja pysäköintiä koskevien kieltojen ja rajoitusten rikkomisesta tuomitaan rangaistus vain, jos pysäköintivirheestä on aiheutunut tai voinut aiheutua vakavaa vaaraa tai haittaa. Muutoin virheestä määrätään suoritettavaksi pysäköintivirhemaksu sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään. Pysäköintivirhemaksu määrätään myös 28 a §:ssä tarkoitetun pysäköintikiekon käyttöä koskevien säännösten rikkomisesta. Pysäköintivirhemaksu voidaan määrätä myös 86 §:n 2 momentissa tarkoitettua moottorikäyttöisen ajoneuvon tarpeetonta joutokäyntiä koskevien säännösten rikkomisesta.

107 §
Ulkomaisen ajokortin kelpoisuus

Euroopan talousalueeseen kuuluvassa muussa valtiossa kuin Suomessa annettu ajokortti ja muu kansainvälisiin sopimuksiin liittyneessä valtiossa annettu ulkomainen ajokortti on voimassa Suomessa siten kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin asetettavin ajokortin lajia, luokkaa ja mallia sekä liikennerikkomuksiin syyllistymisen tai ajokorttiseuraamuksiin määräämisen johdosta ajokorttiin ja ajokortinhaltijaan kohdistettavia toimenpiteitä koskevin ehdoin ja rajoituksin säädetään. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää myös muun ulkomaisen ajokortin hyväksymisestä vastavuoroisuuden perusteella.

Autoa kuljettavan on oltava 18 vuotta täyttänyt. Ajokorttiin perustuvaa ajo-oikeutta ei ole, jos ajokortinhaltija on ajokiellossa Suomessa, ajokortti ei ole voimassa sen myöntäneessä valtiossa tai jos muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa annetun ajokortin haltija on ajokiellossa jossakin sanotuista valtioista. Muu kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa annettu ajokortti ei oikeuta ajamaan Suomessa, jos ajokortinhaltijan vakinainen asuinpaikka ajokorttia myönnettäessä on ollut Suomessa.

108 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella säädetään talvi- ja nastarenkaiden käytöstä.

Liikenne- ja viestintäministeriö voi puolustusministeriön esityksestä sallia tiellä suoritettavien puolustusvoimien harjoituksien osalta poikkeuksia tämän lain säännöksistä.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella säädetään tarvittaessa:

1) kuljettajaopetuksen antamisesta ja kuljettajantutkinnosta;

2) koululaisten ja päivähoidossa olevien lasten kuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä, jos näihin kuljetuksiin saadaan valtion tai kunnan tukea;

3) ajoneuvon kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään tarvittaessa ajoneuvon kuljettajan terveystarkastuksista.

Eläinten kuljettamisesta moottorikäyttöisessä ja hinattavassa ajoneuvossa säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

Sotilaskuljetuksista kuorma- ja pakettiautolla säädetään puolustusministeriön asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Tieliikennelain nojalla annetut muut kuin ajoneuvolain 102 §:ssä mainitut säännökset jäävät edelleen voimaan, kunnes niistä toisin säädetään.

HE 141/2002
LiVM 19/2002
EV 193/2002

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.