1063/2002

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2002

Valtioneuvoston asetus tilastokeskuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään tilastokeskuksesta 24 päivänä tammikuuta 1992 annetun lain (48/1992) 3 ja 4 §:n sekä 19 päivänä elokuuta 1994 annetun valtion virkamieslain (750/1994) 8 §:n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, tilastokeskuksesta annetun lain 3 ja 4 § laissa 901/2002 sekä valtion virkamieslain 8 §:n 2 momentti laissa 281/2000, seuraavasti:

1 §

Pääjohtaja johtaa tilastokeskuksen toimintaa ja taloutta. Pääjohtaja vastaa tilastokeskuksen toiminnan ja talouden asianmukaisesta järjestämisestä ja tuloksellisuudesta sekä erityisesti tulostavoitteiden saavuttamisesta samoin kuin toimintaa ja taloutta koskevasta raportoinnista. Pääjohtajan tulee seurata tilastokeskuksen toimialan kehitystä sekä ryhtyä toimenpiteisiin tarpeellisten uudistusten ja parannusten toteuttamiseksi.

Pääjohtaja päättää tilastokeskuksesta annetussa laissa säädetyn lisäksi:

1) tilastokeskuksen yleisistä toimintalinjoista sekä tilastokeskuksen toimintaa ja taloutta koskevista yksityiskohtaisista tulostavoitteista valtiovarainministeriön vahvistamien tulostavoitteiden puitteissa;

2) tilastokeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarvioehdotuksesta; sekä

3) muista tilastokeskuksen kannalta laajakantoisista ja periaatteellisesti merkittävistä asioista.

Pääjohtaja allekirjoittaa tilastokeskuksen tilinpäätöksen siihen liittyvine asiakirjoineen.

2 §

Tilastokeskuksen muut esimiesasemassa olevat vastaavat siitä, että heidän johdettavakseen kuuluvaa toimintaa ja taloutta hoidetaan asianmukaisesti ja tuloksellisesti ja että toimintayksikölle tai toiminnalle asetetut tulostavoitteet saavutetaan. Heidän tulee osaltaan seurata johdettavanaan olevan toiminnan yleistä kehitystä ja tehdä aloitteita tarpeellisten uudistusten ja parannusten toteuttamiseksi.

3 §

Tilastokeskuksessa on viraston strategista johtamista tukeva neuvottelukunta. Neuvottelukuntaan kuuluu pääjohtaja ja enintään seitsemän muuta jäsentä, joista yksi on tilastokeskuksen henkilöstön keskuudestaan valitsema henkilö. Valtiovarainministeriö nimeää tilastokeskuksen esityksestä neuvottelukunnan muut jäsenet määräajaksi, kuitenkin enintään neljäksi vuodeksi.

4 §

Kelpoisuusvaatimuksena tilastokeskuksen pääjohtajan virkaan on ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä tehtävien edellyttämä perehtyneisyys hallintoon ja tilastokeskuksen toimialaan.

Toimintayksikön johtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito, kehittämiskokemusta sekä hyvä perehtyneisyys toimintayksikön toimialaan.

5 §

Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto. Pääjohtaja nimittää toimintayksiköiden johtajat. Pääjohtaja nimittää tai ottaa myös viraston muun henkilöstön, jollei sitä ole työjärjestyksessä annettu muun virkamiehen ratkaistavaksi.

Valtiovarainministeriö määrää tilastokeskuksen pääjohtajan esityksestä tämän sijaisen.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan 14 päivänä helmikuuta 1992 annettu asetus (105/1992) tilastokeskuksesta siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2002

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Hallitusneuvos
Miliza Vasiljeff

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.