1055/2002

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsänviljelyaineiston kaupasta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään metsänviljelyaineiston kaupasta 5 päivänä huhtikuuta 2002 annetun lain (241/2002) nojalla:

1 §
Metsänviljelyaineiston koostumus

Metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain (241/2002) 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu metsänviljelyaineisto koostuu metsänviljelyaineiston pitämisestä kaupan annetun neuvoston direktiivin 1999/105/EY, jäljempänä metsänviljelyaineistodirektiivi, liitteessä I lueteltujen puulajien ja niiden keinollisten risteymien siemenistä, muista siemenyksiköistä, kasvinosista ja taimista.

Edellä 1 momentissa tarkoitetaan:

1) siemenyksiköillä taimien tuottamiseen tarkoitettuja käpyjä, siemenkotia, hedelmiä ja siemeniä;

2) kasvinosilla runko-, lehti- ja juuripistokkaita, pitkäpistokkaita, silmuja, taivukkaita, juuria, varttamisoksia, mikrolisäykseen tarkoitettuja kasvin lisäysosia, alkioita ja muita kasvinosia; sekä

3) taimilla siemenyksiköistä, kasvinosista tai luonnontaimista kasvatettuja taimia.

Taimierällä tarkoitetaan yhdestä siemenerästä peräisin olevaa tai kasvullisesti lisättyä taimijoukkoa, joka on kasvatettu rajattavissa olevalla alueella ja jota on käsitelty yhtenäisesti. Pituudeltaan muusta taimierästä poikkeavat taimikasvuston osat voidaan rajata omaksi taimieräkseen.

2 §
Perusaineiston tyypit

Metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain 3 §:n 1 momentin 2 kohdassa säädetyn perusaineiston tyypeillä tarkoitetaan:

1) siemenlähde: puut sillä alueella, jolta siemenet on kerätty;

2) metsikkö: rajattu puupopulaatio, jonka koostumus on riittävän yhdenmukainen;

3) siemenviljelys: sellainen siementuotantoa varten perustettu valikoitujen kloonien tai perheiden viljelys, joka on eristetty tai jota on hoidettu siten, että ulkopuolinen pölytys voidaan välttää tai sitä voidaan rajoittaa;

4) perheen vanhemmat: sellaiset siementuotantoon tarkoitetut puut, jotka on pölytetty valvotusti tai vapaan pölytyksen avulla siten, että emiyksilönä käytettyä vanhempaa on pölytetty yhden vanhemman (täyssisar) tai useamman tunnistetun tai tunnistamattoman vanhemman (puolisisar) siitepölyllä;

5) klooni: yhdestä kantayksilöstä kasvullisen lisäyksen avulla saatu yksilöiden ryhmä; sekä

6) klooniyhdistelmä: tunnistetuista klooneista määrätyssä suhteessa tehty yhdistelmä.

3 §
Perusaineiston ja metsänviljelyaineiston luokat

Metsänviljelyaineiston tuottamiseen käytettävä perusaineisto jaetaan seuraaviin luokkiin:

1) siemenlähde tunnettu: perusaineisto, joka koostuu yhdellä lähtöisyysalueella sijaitsevasta siemenlähteestä tai metsiköstä;

2) valikoitu: perusaineisto, joka koostuu yhdellä lähtöisyysalueella sijaitsevasta, fenotyypin perusteella valitusta metsiköstä;

3) alustavasti testattu: perusaineisto, joka muodostuu sellaisista siemenviljelyksistä, perheen vanhemmista, klooneista tai klooniyhdistelmistä, joiden yksilöt on valittu fenotyypin perusteella;

4) testattu: perusaineisto, joka koostuu metsiköistä, siemenviljelyksistä, perheen vanhemmista, klooneista tai klooniyhdistelmistä ja jonka paremmuus on osoitettu vertailukokeilla tai yksilöiden jalostusarvon perusteella.

Metsänviljelyaineisto kuuluu samaan luokkaan kuin sen perusaineisto.

4 §
Metsänviljelyaineiston tuotannon enimmäismäärät

Edellä 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetusta perheen vanhemmat -tyyppisestä perusaineistosta saa yhdestä perheestä tuottaa enintään neljää miljoonaa tainta vastaavan määrän metsänviljelyaineistoa, joka kuuluu luokkaan alustavasti testattu. Perheen vanhemmat -tyyppisestä perusaineistosta tuotetun luokkaan testattu kuuluvan metsänviljelyaineiston määrää ei ole rajoitettu.

Kasvullisessa lisäyksessä saa yhdestä kantayksilöstä tuottaa enintään yksi miljoona luokkaan alustavasti testattu kuuluvaa tainta, visakoivulla kuitenkin enintään kaksi miljoonaa tainta. Luokkaan testattu kuuluvien kasvullisesti lisättyjen taimien määrää ei ole rajoitettu.

5 §
Kasvulliseen lisäykseen tarkoitetun perusaineiston rekisteröintiä koskevat vaatimukset

Metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain 9 §:n 2 momentin mukaiseen perusaineistorekisteriin voidaan klooneja ja klooniyhdistelmiä merkitä seuraavasti:

1) luokkaan testattu voidaan kaikista puulajeista merkitä yksittäinen klooni ja kuusen, hieskoivun ja rauduskoivun kyseessä ollen myös vähintään neljästä kloonista muodostuva yhdistelmä; ja

2) luokkaan alustavasti testattu voidaan merkitä kuusen, hieskoivun ja rauduskoivun vähintään 11 kloonista muodostuva yhdistelmä; visakoivusta ja muista puulajeista voidaan merkitä tähän luokkaan vain yksittäisiä klooneja.

6 §
Kasvullisesti lisättyjä taimieriä koskevat vaatimukset

Metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain 7 §:n mukaisten vaatimusten lisäksi tulee niiden kasvullisesti lisättyjen taimierien, jotka tuotetaan ja markkinoidaan Suomessa, täyttää seuraavat vaatimukset:

1) luokkaan testattu kuuluvien klooniyhdistelmästä lisättyjen taimien yksittäisten kloonien osuuksien ero saa markkinoitavassa taimierässä olla enintään 10 prosenttiyksikköä;

2) luokkaan alustavasti testattu kuuluvien klooniyhdistelmästä lisättyjen taimien erään tulee sisältyä vähintään 90 prosenttia yhdistelmän klooneista. Yksittäisten kloonien osuuksien ero taimierässä saa olla enintään 5 prosenttiyksikköä.

Luokkiin valikoitu, alustavasti testattu ja testattu kuuluvasta siemenaineistosta saa tuottaa taimia kasvullisesti.

7 §
Siementen laatuvaatimukset

Markkinoitavan siemenerän lajipuhtauden tulee olla vähintään 99 prosenttia. Lajipuhtaudella tarkoitetaan markkinoitavan lajin siementen osuutta puhtaiden siementen painosta.

8 §
Taimien laatuvaatimukset

Markkinoitavien taimien on oltava terveitä ja elinvoimaisia sekä muutoinkin metsänviljelyyn soveltuvia. Taimi ei täytä näitä vaatimuksia, jos:

1) taimessa on sen elinvoimaa heikentäviä kasvintuhoojia tai niiden vioituksia;

2) taimen juuristo tai verso on voimakkaasti kaareutunut, juuristo on haitallisesti kiertynyt tai puutteellisesti kehittynyt taikka paakkutaimen juuristo ei sido riittävästi paakkua;

3) taimen latvakasvain ei ole normaali tai taimi on voimakkaasti haaroittunut; tai

4) taimessa on haitallisia kuorivikoja, repeytymiä taikka paleltumis- tai kuivumisvaurioita.

Taimierässä saa olla yksittäisiä taimia, jotka eivät täytä 1 momentissa tarkoitettuja laatuvaatimuksia, kuitenkin enintään 5 prosenttia taimien kokonaismäärästä.

9 §
Perusaineistorekisteriin merkittävät tiedot

Hyväksytyistä perusaineistoista pidettävään rekisteriin on merkittävä metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain 21 §:n 3 momentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi seuraavat tiedot:

1) perusaineiston rekisteriviite;

2) puulajin kasvitieteellinen ja suomen- tai ruotsinkielinen nimi, luokka, perusaineiston käyttötarkoitus ja tyyppi;

3) luokkaan siemenlähde tunnettu kuuluvan perusaineiston lähtöisyysalue sekä sen pituus- ja leveysvyöhykkeet, luokkaan valikoitu kuuluvan perusaineiston lähtöisyysalue sekä sen pituus- ja leveysasteen mukaan määritelty maantieteellinen sijainti ja luokkiin alustavasti testattu ja testattu kuuluvan perusaineiston tarkka maantieteellinen sijainti;

4) perusaineiston sijaintipaikan korkeus tai korkeusvyöhyke;

5) siemenlähteen, metsikön ja siemenviljelyksen pinta-ala;

6) tieto siitä, onko perusaineisto alkuperäistä, muuta kuin alkuperäistä vai onko sen alkuperä tuntematon, sekä sijaitseeko perusaineisto luontaisella levinneisyysalueellaan tai muulla kuin luontaisella levinneisyysalueellaan; muun kuin alkuperäisen tai muulla kuin luontaisella levinneisyysalueellaan olevan perusaineiston osalta merkitään tieto alkuperästä, jos se on tiedossa;

7) tyyppeihin siemenviljelys- ja perheen vanhemmat kuuluvan perusaineiston koostumus ja koostamisperusteet;

8) luokkiin alustavasti testattu ja testattu kuuluvasta perusaineistosta tuotettavan metsänviljelyaineiston käyttöalue;

9) testatun aineiston osalta tieto siitä, onko aineistoa muunnettu geenitekniikalla; sekä

10) tyyppeihin perheen vanhemmat, klooni ja klooniyhdistelmä kuuluvasta perusaineistosta tuotetun metsänviljelyaineiston määrä.

Klooneista ja klooniyhdistelmistä on perusaineistorekisteriin merkittävä lisäksi seuraavat tiedot:

1) kloonin tai klooniyhdistelmän tunnus;

2) kloonin alkuperä ja polveutuma;

3) klooniyhdistelmän koostumus ja koostamisperusteet; sekä

4) valinta- ja testaustiedot.

10 §
Metsänviljelyaineiston toimittajien rekisteriin tehtävät ilmoitukset

Toiminnan aloittamista koskevassa ilmoituksessa on annettava metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain 21 §:n 3 momentissa tarkoitettujen metsänviljelyaineiston toimittajaa koskevien tietojen lisäksi seuraavat tiedot:

1) siementen hankintatavat ja hankinnan laajuus, karistus- ja varastointimenetelmät ja toiminnan laajuus sekä siementen käsittelyssä ja analysoinnissa käytettävät laitteet ja menetelmät sekä siementen pakkaustoiminnan laajuus;

2) taimien kasvatukseen käytettävien kasvihuoneiden ja avomaan kasvatusalueiden pinta-alat, varastointimenetelmät ja varastoinnin laajuus, tiedot kasvinosien tai kasvullisesti lisättyjen taimien tuotannon laadusta ja laajuudesta sekä tieto siitä, käytetäänkö siemeniä myös koristekasvien tuotannossa; sekä

3) tieto siitä, aikooko metsänviljelyaineiston toimittaja harjoittaa maahantuontia.

Toiminnassa tapahtuneita olennaisia muutoksia koskevasta ilmoituksesta tulee käydä ilmi, miten toiminta on muuttunut ja mihin toimintayksiköihin muutokset kohdistuvat.

Toiminnan lopettamista koskevasta ilmoituksesta tulee toimintayksiköittäin käydä ilmi, milloin niiltä on viimeksi markkinoitu metsänviljelyaineistoa.

11 §
Tuonti-ilmoitus

Metsänviljelyaineiston tuonti-ilmoituksesta tulee käydä ilmi maahantuojan nimi, maahantuontipäivämäärä ja -paikka sekä maahantuotavan aineiston määrä. Jos metsänviljelyaineisto tuodaan maahan koe- tai tutkimustoiminta- taikka metsänjalostus- tai geenivarojen säilyttämistarkoituksessa, tuonti-ilmoituksesta tulee lisäksi ilmetä käyttötarkoitus ja metsänviljelyaineiston loppukäyttäjä.

12 §
Kantatodistus

Hyväksytystä perusaineistosta saadulle metsänviljelyaineistolle annettavan kantatodistuksen tulee olla perusaineiston tyypistä riippuen joko liitteen 1, 2 tai 3 mukainen.

13 §
Metsänviljelyaineistoerän yksilöinti, erillään pitäminen ja yhdistäminen

Metsänviljelyaineistoerä on yksilöitävä siten, että sen tuotantoasiakirjoista ilmenevät seuraavat tiedot:

1) kantatodistuksen koodi ja numero;

2) puulajin kasvitieteellinen nimi ja Suomessa tuotetun aineiston suomen- tai ruotsinkielinen nimi;

3) metsänviljelyaineiston luokka;

4) metsänviljelyaineiston käyttötarkoitus;

5) perusaineiston tyyppi;

6) perusaineiston rekisteriviite tai lähtöisyysalueen tunnistekoodi;

7) edellä 9 §:n 1 momentin 3, 6, 8 ja 9 kohdissa mainitut tiedot;

8) siemenyksiköiden osalta siementen tuleentumisvuosi; sekä

9) taimien ikä ja taimityyppi.

Metsänviljelyaineistoerät on kaikkien tuotantovaiheiden aikana pidettävä erillään 1 momentin mukaisten tietojen perusteella siten, että eri hyväksymisyksiköistä saadut erät eivät pääse sekoittumaan.

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, saadaan samalta siemenviljelykseltä saadut siemenerät yhdistää. Yhdistetyllä erällä tulee olla sellainen kantatodistus, josta ilmenevät yhdistettyjen siemenerien kantatodistusten numerot.

14 §
Metsänviljelyaineistosta annettavat tiedot

Markkinoitavaan metsänviljelyaineistoerään on liitettävä metsänviljelyaineiston toimittajan etiketti tai muu asiakirja, josta ilmenevät 9 §:n 3, 6 ja 9 sekä 13 §:n 1―6 ja 8―9 kohtien mukaisten tietojen lisäksi seuraavat tiedot:

1) metsänviljelyaineiston toimittajan nimi tai toiminimi;

2) metsänviljelyaineiston määrä; sekä

3) tarvittaessa merkintä kasvullisesta lisäyksestä.

Markkinoitavaan siemenerään liittyvästä etiketistä tai tavarantoimittajan asiakirjasta tulee edellä 1 momentin mukaisten tietojen lisäksi ilmetä seuraavat tiedot, joiden arvioinnissa on noudatettu mahdollisimman tarkoin kansainvälisesti hyväksyttyjä menetelmiä.

1) puhtaan siemenen, muiden siementen ja roskien prosenttiosuus siemenerän painosta; muiden siementen ja roskien prosenttiosuutta ei tarvitse ilmoittaa, jos muiden siementen osuus on alle 0,05 prosenttia siemenerän painosta;

2) puhtaan siemenen itävyysprosentti taikka mikäli sen arvioiminen on mahdotonta tai käytännössä vaikeaa, yksilöidyllä menetelmällä arvioitu elinkykyisten siementen prosenttiosuus;

3) puhtaan siemenen tuhatjyväpaino; sekä

4) itävien siementen määrä kilogrammassa siemeniä taikka, jos itävien siementen määrää on mahdotonta tai käytännössä vaikea arvioida, elinkykyisten siementen määrä kilogrammaa kohden.

Edellä 2 momentin 1 ja 3 kohdassa vaadittuja tietoja ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa haavan, koivun ja lepän siemenistä. Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, tulee Populus spp. -lajien pitkäpistokkaita markkinoitaessa tavarantoimittajan etiketissä tai asiakirjassa olla merkintä metsänviljelyaineistodirektiivin liitteen VII C osan 2 kohdan b alakohdan mukaisesta luokituksesta.

Tavarantoimittajan 1 momentin mukaiseen etikettiin tai asiakirjaan on selkeästi merkittävä, jos kyseessä on metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain 8 §:ssä tarkoitettu geenitekniikalla muunnettu aineisto. Silloin, kun kyseessä on mainitun lain 14 §:n mukainen aineisto, tulee tavarantoimittajan etikettiin tai muuhun asiakirjaan merkitä, että kyseessä on lievennetyt vaatimukset täyttävä aineisto.

Suomessa tuotetusta ja markkinoitavasta metsänviljelyaineistosta on 1―4 momentissa säädettyjen tietojen lisäksi annettava ostajalle seuraavat tiedot:

1) luokkiin alustavasti testattu ja testattu kuuluvan aineiston käyttöalue;

2) taimierän keskipituus ja yksittäisen taimen vähimmäispituus taimierässä sekä paakkutaimien kasvatustiheys;

3) kylmä- tai pakkasvarastoiduista taimista varastoinnin päättymisaika;

4) lähetyspäivä ja suljettaviin pakkauksiin pakattujen taimien osalta pakkauspäivä; sekä

5) siementen osalta idätystestin päivämäärä ja lähetyspäivä

Maahantuodusta aineistosta ilmoitetaan soveltuvin osin edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot.

15 §
Poikkeuslupahakemus

Metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain 14 §:n mukaiseen poikkeuslupahakemukseen tulee sisältyä seuraavat tiedot:

1) hakijan yhteystiedot;

2) aineiston yksilöintitiedot, laatu (siemenet, taimet tai muu aineisto) ja määrä sekä suunniteltu käyttöalue;

3) mistä metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain mukaisista vaatimuksista haetaan poikkeusta; sekä

4) maahantuotavien erien tuontiajankohta.

16 §
Tuotantokirjanpito

Metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain 6 §:n tarkoittaman tuotantokirjanpidon tulee sisältää siemen- ja taimierien tuotannon osalta 13 §:n sekä oston, markkinoinnin ja maahantuonnin osalta 14 §:n mukaiset tiedot. Lisäksi tuotantokirjanpidosta tulee ilmetä kenelle metsänviljelyaineistoerä on markkinoitu.

17 §
Metsäkeskusten käyttäminen valvonnan apuna

Metsäkeskuksia voidaan käyttää apuna tavanomaista laajempien siemenkeräysten valvonnassa.

18 §
Keräysilmoituksessa ilmoitettavat asiat

Metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetussa siemenkeräyksen aloittamista koskevassa ilmoituksessa tulee antaa seuraavat tiedot:

1) luokkaan siemenlähde tunnettu kuuluvaa aineistoa hankittaessa keräysalue kunnan tarkkuudella;

2) muihin luokkiin kuuluvaa aineistoa hankittaessa keräyspaikan tarkka maantieteellinen sijainti; ja

3) keräyksestä vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot.

Keräyksen aloittamista koskeva ilmoitus tulee tehdä Kasvintuotannon tarkastuskeskukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen keräyksen aloittamista.

19 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä joulukuuta 2002.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Ylitarkastaja
Mikko Peltonen

Liitteet 1-3

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.