913/2002

Annettu Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2002

Laki sähköturvallisuuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 14 päivänä kesäkuuta 1996 annetun sähköturvallisuuslain (410/1996) 18 §:n 1 momentti sekä

lisätään 11 §:ään uusi 2 momentti, 18 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, 19 §:ään uusi 2 momentti, 20 §:ään uusi 3 momentti, 27 §:ään uusi 3 momentti, 31 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, ja lakiin uusi 33 a § seuraavasti:

11 §

Toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa jäsenvaltiossa hankitun muodollisen kelpoisuuden ja ammattipätevyyden tunnustamiseen sovelletaan kuitenkin asianomaista Euroopan yhteisön direktiiviä siten kuin ministeriön asetuksella tarkemmin säädetään.

18 §

Jakeluverkonhaltijan on tallennettava ministeriön määräämissä tapauksissa rekisteriinsä tiedot vastuualueellaan uutena liittymänä käyttöönotetuista sähkölaitteistoista.

Sähkölaitteistoille tehdyistä varmennus- ja määräaikaistarkastuksista on tehtävä ministeriön määräämissä tapauksissa ilmoitus sähköturvallisuusviranomaisen tai sen jakeluverkonhaltijan rekisteriin, jonka vastuualueella sähkölaitteisto sijaitsee. Ministeriön asetuksella säädetään tarkemmin ilmoituksesta.


19 §

Edellä 1 momentista poiketen 18 §:n 2 momentissa tarkoitetun varmennustarkastusta koskevan ilmoituksen tekee tarkastuksen tekijä. Jos tämä laiminlyö velvollisuutensa tai on estynyt huolehtimasta siitä, tulee sähkölaitteiston haltijan huolehtia ilmoituksen tekemisestä.

20 §

Edellä 18 §:n 2 momentissa tarkoitetun määräaikaistarkastusta koskevan ilmoituksen tekee tarkastuksen tekijä. Jos tämä laiminlyö velvollisuutensa tai on estynyt huolehtimaan siitä, tulee sähkölaitteiston haltijan huolehtia ilmoituksen tekemisestä.

27 §

Jos valvonnassa todetaan, että kaupan pidettävän tuotteen merkinnät ovat 15 §:n nojalla annettujen säännösten perusteella virheelliset tai puutteelliset, sähköturvallisuusviranomaisella on oikeus vaatia sellaisten muutosten tekemistä tuotteen merkintöihin tai tuotteeseen tai sen valmistukseen, että vaatimukset täyttyvät.

31 §

Jos 1 momentissa tarkoitettuja sähkölaitteita koskevia tietoja ei toimiteta sähköturvallisuusviranomaiselle kehotuksesta tai niissä on merkittäviä puutteita, sähköturvallisuusviranomaisella on oikeus tilapäisesti tai pysyvästi kieltää tuotteen valmistus, pitäminen kaupan, myynti ja muu luovuttaminen.


33 a §

Jos sähköturvallisuusviranomaisella on perusteltua syytä epäillä sähkölaitteiston olevan vaatimusten vastainen siten, että siitä aiheutuu 5 §:n mukaista vaaraa, on sillä oikeus teettää sähkölaitteiston tarkastus tai määrätä sähkölaitteiston haltija tarkastuttamaan sähkölaitteisto.

Jos sähköturvallisuusviranomainen teettää sähkölaitteiston tarkastuksen ja sähkölaitteisto osoittautuu 1 momentissa tarkoitetulla tavalla vaaralliseksi, sähköturvallisuusviranomainen voi velvoittaa sähkölaitteiston haltijan korvaamaan tarkastuksesta aiheutuneet kustannukset.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2002.

HE 86/2002
TaVM 17/2002
EV 116/2002
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/42/EY

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.