886/2002

Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen erityistuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 24 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan maatalouden ympäristötuen erityistuesta 30 päivänä kesäkuuta 2000 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (647/2000) 24 §:n 1―3 momentti ja 6―8 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 1 momentti asetuksessa 1277/2001, 2 ja 3 momentti asetuksessa 399/2002 sekä 6 ja 7 momentti mainitussa asetuksessa 1277/2001, seuraavasti:

24 §
Sopimus alkuperäisrotujen kasvattamisesta

Sopimuseläinten on oltava numeroituja eli identifioituja. Sopimukseen haetun nautaeläimen on oltava Maatalouden Laskentakeskuksen ylläpitämässä eläintunnisterekisterissä. Nautaeläimillä on käytettävä virallisia korvamerkkejä ja niistä on esitettävä ajan tasalla oleva Nautaeläinluettelo-niminen asiakirja. Siitostamman on oltava sopimuksen hakuvuotta edeltävänä vuonna astutettu tai varsonut ja oriin on oltava kantakirjattu. Hevonen on identifioitu, kun siitä on esitetty Suomen Hippoksen antama rekisteritodistus tai hevospassi. Lampaat ja vuohet voidaan merkitä loveamalla korva tai metallisilla tai muovisilla korvamerkeillä. Kanat on identifioitu, kun ne on liitetty Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen, jäljempänä MTT, maatiaiskanojen säilytysohjelman rekisteriin. Viljelijän on lähetettävä vuosittain rekisterin päivittämistä varten tarvittavat tiedot kanoista MTT:lle.

Sopimuseläinten on kuuluttava vähintään yhteen luotettavaan tarkkailu- tai rekisteröintijärjestelmään, josta ilmenee eläinten polveutuminen. Hyväksyttäviä rekistereitä ovat lammastarkkailurekisteri, vuohirekisteri, karjantarkkailurekisteri, kantakirjarekisteri, geenipankkirekisteri, suomenhevosen rekisteri ja MTT:n maatiaiskanojen säilytysohjelman rekisteri.

Sopimuseläimistä pidetään valitun tarkkailu- tai rekisteröintijärjestelmän mukaista kirjanpitoa, josta ilmenee eläinten sukupuoli, syntymätunnus, syntymäaika, rotutunnus tai isä ja emänisä sekä lisäksi tiedot eläimen käytöstä rodun lisäämiseen. Maatiaiskanojen osalta tilalla on oltava ajan tasalla oleva MTT:n todistus rekisteriin kuuluvista kanoista. Jos eläin on ostettu toiselta tilalta, on ilmoitettava, miltä tilalta eläin on tullut. Polveutumistiedoissa ilmoitetaan eläimen syntymätunnus tai muu vastaava tunnus, syntymäaika, rotutunnus tai isä ja emänisä, joiden on oltava hakemuksessa ilmoitettua rotua. Erityistuen saajalta voidaan tarvittaessa pyytää myös tiedot emänemän rodusta sopimuseläimen rodun varmentamiseksi.


Eläinten muuntamiseksi eläinyksiköiksi käytetään seuraavia kertoimia:

- vähintään vuoden ikäinen nauta 1,00 ey
- siitostamma tai kantakirjattu ori 1,00 ey
- vähintään vuoden ikäinen lammas 0,15 ey
- vähintään vuoden ikäinen vuohi 0,15 ey

Yhteen sopimukseen voidaan sisällyttää vain saman alkuperäisrodun eläimiä. Valkeat, mustat ja ruskeat suomenlampaat katsotaan samaan rotuun kuuluviksi. Sopimus eläimistä voidaan tehdä edellyttäen, että tilalla on yhteensä vähintään puolen vuoden ikäisiä maatiaiskanoja ja muiden eläinten osalta 6 momentissa tarkoitetun ikäisiä saman rodun eläimiä vähintään seuraavat määrät:

- lampaat 2 kpl
- vuohet 2 kpl
- naudat 1 kpl
- siitostamma tai kantakirjattu ori 1 kpl
- maatiaiskanat ja -kukot 20 kpl

Sopimusta voidaan tarkistaa eläinmäärän osalta sopimusvuoden alusta eli 1 päivästä kesäkuuta lähtien, jolloin sopimukseen hyväksyttävien kanojen on oltava vähintään puolen vuoden ja muiden eläinten vähintään vuoden ikäisiä. Siitostamman tai kantakirjatun oriin tilalle voidaan hyväksyä vain joko siitostamma tai kantakirjattu ori. Eläinmäärän lisäystä on haettava erikseen edellä mainittuun päivämäärään mennessä TE-keskukselta.


Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä marraskuuta 2002.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Jos viljelijä on hakenut luonnonhaittakorvauksen, maatalouden ympäristötuen ja maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten hakemisesta vuonna 2002 sekä näitä sopimuksia koskevista sopimuskausista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (358/2002) nojalla sopimusta alkuperäisrotujen kasvattamisesta ruskeista ja mustista lampaista ja uutta sopimusta valkeista suomenlampaista alkuperäisrotujen kasvattamista koskevan sopimuksen hakemisesta vuonna 2002 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (830/2002) nojalla, hakemukset käsitellään yhdessä yhtenä hakemuksena. Jos viljelijällä on sopimus tai sopimuksia alkuperäisrotujen kasvattamisesta mustista tai ruskeista suomenlampaista ja hän on hakenut maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (830/2002) nojalla uutta sopimusta, voimassa olevat sopimukset yhdistetään haettuun sopimukseen ja aiempien sopimusten voimassaolo päättyy ilman takaisinperintöjä.

Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Hallitussihteeri
Maija Kaukonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.