869/2002

Annettu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeriön asetus meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä 10 päivänä heinäkuuta 2002 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (583/2002) 5 ja 12 § sekä 17 §:n 1 momentti seuraavasti:

5 §
Viitemäärien yhdistäminen peltoalan perusteella

Jos tuottaja, jolla on ennestään maatila, on ostanut tai vuokrannut vähintään viideksi vuodeksi kulkukelpoista tietä pitkin mitattuna enintään 30 kilometrin etäisyydellä talouskeskuksesta sijaitsevan maatilan tai yli kaksi kolmasosaa tällaisen maatilan pelloista, ostetun tai vuokratun maatilan viitemäärä tai osa siitä siirretään hakemuksesta ostajalle tai vuokramiehelle osapuolten sopimuksen mukaisesti ja, jos ostajalla tai vuokramiehellä on ennestään viitemäärä, se yhdistetään aikaisempaan viitemäärään. Siirtää voidaan kuitenkin enintään 12 000 litraa peltohehtaaria kohden. Aviopuolisoiden ja perintökaaren (40/1965) 2 luvun mukaisten sukulaisten viitemäärät yhdistetään kuitenkin riippumatta etäisyydestä talouskeskukseen.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös kahta tai useampaa tuottajaa, jotka ovat ostaneet tai vuokranneet vähintään viideksi vuodeksi maatilan tai yli kaksi kolmasosaa sen pelloista. Maatilan viitemäärä tai sen osa jaetaan tällöin tuottajien kesken ostettujen tai vuokrattujen peltojen pinta-alojen suhteessa. Tästä jakoperusteesta voidaan poiketa, jos jakoperuste tuottajien tilusten sijainti ja tuotantorakennusten vapaa kapasiteetti huomioon ottaen johtaisi epätarkoituksenmukaiseen lopputulokseen. Siirtää voidaan kuitenkin enintään 12 000 litraa peltohehtaaria kohden.

Jos kysymyksessä on maatilan tai sen peltojen vuokraus, viitemäärät yhdistetään sen tuotantojakson loppuun, jonka aikana vuokrasopimus päättyy. Maatilan tai pellon vuokrasopimuksen perusteella viitemäärästä väliaikaisesti luopuvan maatilan viitemäärä tai sen vuokrattu osa ei ole vuokranantajan käytettävissä. Vuokrasopimuksen jatkamiseen sovelletaan vuokrasopimuksen alkaessa voimassa olleita säännöksiä tarvittavasta peltopinta-alasta.

Kulumassa olevalle tuotantojaksolle voidaan yhdistää vain viitemäärän käyttämättä oleva osa. Koko viitemääränsä pysyvästi luovuttaneen maatilan viitemäärä määrätään lakanneeksi.

12 §
Pysyvä siirto sopimuksen perusteella

Poiketen siitä, mitä 7 ja 8 §:ssä säädetään, tuottajalla, joka tuotantojakson aikana on myynyt vähintään puolet viitemäärästään valtiolle, on oikeus myydä koko jäljellä oleva viitemääränsä yhdelle tuottajalle, jos ostajan ja myyjän tilojen talouskeskukset sijaitsevat samalla vuodelta 2002 maksettavasta kasvinviljelyn kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (24/2002) mukaisista tukialueista muodostuvalla kauppa-alueella seuraavasti:

alue 1: tukialueet A ja B lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaan kuuluvia kuntia;

alue 2: tukialueet C1 ja C2;

alue 3: tukialueet C3, C4 ja C2 pohjoinen;

alue 4: Ahvenanmaan maakunta.

Kaupan edellytyksenä on lisäksi, että ostajalle vahvistettu viitemäärä kaupan jälkeen on vähintään:

alueella 1: 110 000 litraa;

alueella 2: 100 000 litraa;

alueella 3: 100 000 litraa;

alueella 4: 130 000 litraa.

Jos jäljellä oleva viitemäärä on suurempi kuin 78 000 litraa, sen voi 1 momentissa säädetystä poiketen myydä myös kahdelle eri tuottajalle. Mitä edellä säädetään ostajalle vahvistetun viitemäärän suuruudesta myynnin jälkeen, koskee myös 9 §:n mukaisia kauppoja. Työvoima- ja elinkeinokeskus voi kuitenkin erityisestä syystä poiketa edellisessä virkkeessä säädetystä edellytyksestä.

Tuottajalla ei ole 1 momentissa tarkoitettua myyntioikeutta kolmeen vuoteen sen viitemäärän osalta, jonka hän on ostanut valtiolta 9 §:n mukaisesti tai saanut ilmaiseksi varannosta 17 §:n perusteella.

17 §
Kansallinen varanto

Jos tuottaja, joka ei ole lopettanut maidon-toimituksia, ei ole käyttänyt vähintään 70 prosenttia tilakohtaisesta viitemäärästään tarkasteluajankohtaa edeltävän kahden peräkkäisen tuotantojakson aikana, tuotantojaksojen aikana käyttämättä jätetyistä viitemäärän osista pienempi osa siirretään varantoon. Investoinnista johtuva tilapäinen viitemäärän käyttöasteen aleneminen sekä ylivoimainen este hyväksytään perusteeksi luopua viitemäärän käyttämättä jätetyn osan siirtämisestä varantoon. Käyttöastetta tarkastellaan ensimmäisen kerran tuotantojaksolla 2005/2006.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2002.

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Heikki Koponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.