862/2002

Annettu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2002

Valtioneuvoston asetus laivavarusteista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan laivavarusteista 4 päivänä joulukuuta 1998 annetun asetuksen (925/1998) 2 §:n 1, 3 ja 4 kohta, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 768/1999, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


1) laivavarustedirektiivillä laivavarusteista annettua neuvoston direktiiviä 96/98/EY, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiiveillä 98/85/EY ja 2001/53/EY;


3) kansainvälisillä yleissopimuksilla vuonna 1966 tehtyä kansainvälistä lastiviivayleissopimusta (SopS 52/1968), vuonna 1972 tehtyä yleissopimusta kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen estämiseksi merellä (SopS 30/1977), vuonna 1973 tehtyyn yleissopimukseen alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä liittyvää vuoden 1978 pöytäkirjaa (SopS 51/1983), vuonna 1974 tehtyä kansainvälistä yleissopimusta ihmishengen turvallisuudesta merellä (SopS 11/1981) sekä näihin yleissopimuksiin liittyviä pöytäkirjoja ja muutoksia, sellaisina kuin ne ovat 1 päivänä tammikuuta 2001;


4) testausstandardeilla Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO), Kansainvälisen standardisointijärjestön (ISO), Kansainvälisen sähkötekniikan toimikunnan (IEC), Euroopan standardointikomitean (CEN), Euroopan sähkötekniikan standardointikomitean (Cenelec) ja Euroopan telealan standardointilaitoksen (ETSI) laatimia standardeja, jotka on laadittu testausmenetelmien ja testaustulosten määrittelemiseksi kansainvälisten yleissopimusten ja Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) päätöslauselmien ja kiertokirjeiden mukaisesti, siinä muodossa kuin ne ovat laivavarustedirektiivin liitteessä A.1 sekä sellaisina kuin ne ovat 1 päivänä tammikuuta 2001;Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2002.

Direktiivillä 2001/53/EY liitteeseen A.1 lisättyjä varusteita, jotka on valmistettu ennen 17 päivää helmikuuta 2002, voidaan asentaa tai sijoittaa suomalaiseen alukseen kahden vuoden ajan mainitusta päivästä alkaen, jos varusteet on valmistettu ennen 10 päivänä heinäkuuta 2001 Suomessa voimassa olleiden tyyppihyväksyntämenettelyjä koskevien säännösten mukaisesti.

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Hallitussihteeri
Pekka Kouhia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.