807/2002

Annettu Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan ajokorttiasetuksen soveltamisesta 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun liikenneministeriön päätöksen (846/1990) 1, 2, 3, 4 a ja 5 §, 6 §:n 2 momentti sekä 9-11 §,

sellaisena kuin ne ovat 1 § päätöksessä 1245/1997, 2 § ja 11 § päätöksessä 830/1998, 3 § osaksi mainitussa päätöksessä 830/1998 ja päätöksessä 103/2001, 4 a § päätöksissä 173/1996 ja 459/1996, 5 § osaksi mainituissa päätöksissä 173/1996 ja 830/1998, 6 §:n 2 momentti päätöksessä 73/1996, 9 § mainitussa päätöksessä 103/2001, 10 § osaksi mainitussa päätöksessä 173/1996 sekä 11 § mainitussa päätöksessä 830/1998, seuraavasti:

1 §
Teoriaopetus

Oppilaalle on annettava teoriaopetusta:

1) A1- tai A-luokkaa varten vähintään 12 tuntia;

2) B-luokkaa varten vähintään 20 tuntia;

3) C1- tai C-luokkaa varten vähintään 32 tuntia; ja

4) C1E-luokkaa varten vähintään 12 tuntia.

Teoriatunnin tulee kestää vähintään 45 minuuttia. Teoriaopetusta saa antaa oppilaalle enintään kolme tuntia päivässä. C1- ja C-luokan opetuksen on täytettävä tieliikenteen kuljettajien koulutuksen vähimmäistasosta annetun neuvoston direktiivin (76/914/ETY) vaatimukset.

Tutkinnon vastaanottaja voi ottaa oppilaan tutkintoon 1 momentin vähimmäismääristä siltä osin poiketen kuin oppilaan ajo-oikeuden, hänellä aiemmin olleen ajo-oikeuden taikka hänen hankkimansa muun opetuksen tai pätevyyden voidaan Ajoneuvohallintokeskuksen ohjeiden mukaisesti katsoa vastaavan kysymyksessä olevan luokan opetussuunnitelman oppisisältöä.

2 §
Ajo-opetuksen määrä

Oppilaalle on annettava ajo-opetusta:

1) A1- ja A-luokkaa varten vähintään 12 ajokertaa;

2) B-, C1- tai C-luokkaa varten vähintään 30 ajokertaa tai, milloin opetus sisältää 2 a §:ssä tarkoitetun pimeällä ajamisen opetuksen, vähintään 32 ajokertaa; ja

3) C1E-luokkaa varten vähintään 18 ajokertaa.

C1- ja C-luokan opetuksen on täytettävä tieliikenteen kuljettajien koulutuksen vähimmäistasosta annetun neuvoston direktiivin (76/914/ETY) vaatimukset.

Tutkinnon vastaanottaja voi ottaa oppilaan tutkintoon 1 momentin vähimmäismääristä siltä osin poiketen kuin oppilaan ajo-oikeuden, hänellä aiemmin olleen ajo-oikeuden tai hänen saamansa muun ajo-opetuksen voidaan Ajoneuvohallintokeskuksen ohjeiden mukaisesti katsoa vastaavan kysymyksessä olevan luokan opetussuunnitelman oppisisältöä.

3 §
Ajo-opetuksen antaminen

Ennen ajo-opetuksen antamista liikenteessä oppilaalle on opetettava liikennettä ja kuljettajaa koskevat perustiedot sekä riittävä ajoneuvon käsittelytaito, mahdollisuuksien mukaan yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella.

Ajokerran pituus on 25 minuuttia. Oppilaalle saa antaa ajo-opetusta enintään neljä ajokertaa päivässä ja kaksi ajokertaa peräkkäin.

Ajo-opetukseen on sisällytettävä maantieajoa taajaman ulkopuolella. C1- ja C-luokan ajo-oikeuden saamiseksi on oppilaalle, jolla ei ole A1-, A- tai B-luokan ajo-oikeutta, annettava opetusta kuorma-autolla vähintään 20 ajokertaa.

B-, C1- ja C-luokan ajo-opetukseen on sisällytettävä opetusta ajoharjoitteluradalla hyväksytyn opetussuunnitelman mukaan. Jos matka autokoululta tai kuntakeskuksesta lähimmälle hyväksytylle ajoharjoitteluradalle ylittää 120 kilometriä, opetus voidaan korvata hyväksytyn opetussuunnitelman mukaisella vaihtoehtoisella opetuksella, joka käsittää yhden ajokerran järjestettyjä näyttöjä ja yhden ajokerran maantieajo-opetusta. Näytöissä on havainnollistettava erilaisia jarrutustapoja ja ajoneuvon nopeuden vaikutusta jarrutusmatkaan sekä muita liukkaalla ajamisen erityispiirteitä. Näytöt on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä muulta liikenteeltä suljetulla alueella. Ajo-opetuksessa on korostettava ajonopeuden, turvallisuusvälin ja oikean havainnoinnin merkitystä. Ajo-opetus voidaan sisällyttää 3 §:n 3 momentin mukaisiin vähimmäismääriin. Lapin läänissä sekä Oulun lääniin kuuluvissa Kuusamon ja Taivalkosken kunnissa opetus voidaan antaa myös yksinomaan talvikäyttöön hyväksytyllä radalla, jos edellä tarkoitettu etäisyys on yli 60 kilometriä.

4 a §
Kuljettajaopetus linja-auton ja raskaan ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeutta varten

D1-luokkaa varten annettavaan kuljettajaopetukseen on sisällytettävä teoriaopetusta vähintään 25 tuntia ja ajo- ja toimintaharjoituksia vähintään 10 tuntia sekä riittävä ensiapukoulutus, jollei oppilaalla ole vastaavia tietoja.

D-luokkaa varten on annettava kuljettajaopetusta vähintään 300 tuntia, josta ajo-opetusta liikenteessä vähintään 60 tuntia. Opetukseen on sisällyttävä riittävä ensiapukoulutus, jollei oppilaalla ole vastaavia tietoja.

CE-luokkaa varten on annettava kuljettajaopetusta vähintään 300 tuntia, josta ajo-opetusta liikenteessä vähintään 80 tuntia.

Tässä pykälässä tarkoitettu tunti ajo-opetusta tai ajo- ja toimintaharjoituksia vastaa pituudeltaan kahta ajokertaa. Tutkinnon vastaanottaja voi ottaa oppilaan tutkintoon tämän pykälän vähimmäisvaatimuksista siltä osin poiketen kuin oppilaan ajo-oikeuden tai hänen saamansa muun opetuksen voidaan Ajoneuvohallintokeskuksen ohjeiden mukaisesti katsoa vastaavan kysymyksessä olevan luokan opetussuunnitelman oppisisältöä. Opetuksen on täytettävä tieliikenteen kuljettajien koulutuksen vähimmäistasosta annetun direktiivin (76/914/ETY) vaatimukset.

5 §
Opetuksen järjestely

Teoriaopetus on annettava ensisijaisesti autokoulun opetustilassa. Autokoulut voivat järjestää yhteisesti teoriaopetuksen antamisen muuta kuin B-luokkaa varten, jos tutkinnon vastaanottaja sen hyväksyy. Käsittelyopetus on annettava autokoulun sijaintikunnassa.

Jatko-opetus saadaan antaa myös muussa kuin autokoulun varsinaisessa opetustilassa. Opetukseen sisältyvä ajoharjoittelu suoritetaan ajoharjoitteluradalla.

Ajo-opetusta moottoripyörällä saadaan antaa kahdelle oppilaalle samanaikaisesti, jos opettaja antaa ajo-ohjeet radion välityksellä autosta tai moottoripyörästä. Edellytyksenä opetuksen antamiselle on, että oppilaat ovat saaneet riittävän ajo-opetuksen moottoripyörän käsittelyssä. Oppilailla tulee olla laitteet ohjeiden vastaanottamista varten. Opetusajossa ei saa kuljettaa matkustajia.

6 §
Kouluajoneuvot

Kouluajoneuvojen on oltava normaalirakenteisia, eikä niissä saa olla erityistä ajamista helpottavaa hallintalaitetta, jollei ajoneuvolla anneta opetusta yksinomaan sellaisille oppilaille, joiden vamma edellyttää tällaisten laitteiden käyttöä. Normaalirakenteisuutta koskevan vaatimuksen estämättä voidaan kouluajoneuvoksi hyväksyä ajoneuvo, jossa on ABS-jarrut, luistonestojärjestelmä, vakionopeuden säädin tai muu vastaava lisävaruste taikka joka on normaalirakenteisen etu- tai takapyörävetoisen henkilöauton nelipyörävetoinen rinnakkaismalli tai maastoauto.


9 §
Kuljettajaopetuksen antaminen ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillisessa oppilaitoksessa kuljettajan ammattiopetuksen yhteydessä C-luokkaa varten annettavassa kuljettajaopetuksessa on noudatettava soveltuvin osin tämän päätöksen 1-3, 10 ja 11 §:n määräyksiä, ei kuitenkaan 1 §:n määräystä teoriatuntien pituudesta ja määrästä eikä 3 §:n 2 momentin määräystä ajokertojen määrästä.

Oppilaan saa ottaa 1 momentissa tarkoitettuun kuljettajaopetukseen sinä vuonna, jona hän täyttää 16 vuotta. Ajo-opetusta saa antaa liikenteessä aikaisintaan siitä päivästä lähtien, jolloin oppilas täyttää 17 vuotta.

10 §
Opetusajoneuvon tunnus

Opetusajoneuvon tunnus on valkoinen tasasivuisen kolmion muotoinen kilpi, jonka sivun pituus on vähintään 16 cm ja enintään 25 cm. Tunnus on kiinnitettävä taakse ajoneuvon ulkopuolelle näkyvälle paikalle.

Kouluajoneuvon taakse on 1 momentissa mainitun tunnuksen lisäksi erilliseen kilpeen tai muuten merkittävä selvästi näkyviin autokoulun nimi. Kuorma-autossa koulun nimi voidaan kuitenkin merkitä lavan laitoihin tai oviin.

11 §
Oppilaasta tehtävät ilmoitukset ja oppilaskirjanpito

Autokoulun on pidettävä kirjaa oppilaistaan ja antamastaan opetuksesta sekä tehtävä oppilaita koskevat ilmoitukset autokoulua valvovalle tutkinnon vastaanottajalle. Ajoneuvohallintokeskus antaa tarvittaessa ohjeet oppilaasta tehtävistä ilmoituksista ja oppilaskirjanpidosta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Vanhempi hallitussihteeri
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.