798/2002

Annettu Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2002

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2003 voimavaroista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (733/1992) 6 §:n, sellaisena kuin se on laeissa 1114/1998 ja 716/2002, nojalla:

1 §

Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuuden laskennan perusteena olevat laskennalliset kustannukset ovat arviolta 10 755 miljoonaa euroa.

2 §

Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuutta laskettaessa ovat sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ikäryhmittäiset laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohti seuraavat:

sosiaalihuolto terveydenhuolto
0― 6-vuotiaat 4 214,16 523,99
7―64-vuotiaat 301,46 596,14
65―74-vuotiaat 561,64 1 412,92
75―84-vuotiaat 3 288,21 2 705,41
85 vuotta täyttäneet 9 287,50 4 661,61
3 §

Työttömien lukumäärän mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan työtöntä kohden ovat 384,36 euroa ja työttömyysasteen mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohden 35,09 euroa.

4 §

Sairastavuuden mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohden ovat 260,12 euroa.

5 §

Kunnan omarahoitusosuus on 1 547,42 euroa kunnan asukasta kohden.

6 §

Vuonna 2003 vahvistettavan perustamishankkeen vähimmäiskustannusten määrä on 270 000 euroa.

Vuonna 2003 kokonaiskustannuksiltaan 270 000―3 450 000 euron määräiset hankkeet ovat pieniä hankkeita ja yli 3 450 000 euron määräiset hankkeet suuria hankkeita.

Vuonna 2003 vahvistetaan toteutettavaksi vain pieniä perustamishankkeita, joiden kustannusten enimmäismäärä (hankekiintiö) on 33,2 milj. euroa.

Vuonna 2003 sosiaali- ja terveyspalvelujen perustamishankkeisiin suoritetaan valtionosuutta arviolta 17,2 milj. euroa.

Vuonna 2004 suoritetaan vuonna 2003 vahvistettavista sekä aikaisempina vuosina vahvistetuista sosiaali- ja terveyspalvelujen perustamishankkeista aiheutuviin kustannuksiin valtionosuutta arviolta 4,9 milj. euroa.

7 §

Perustamishankkeiden toteuttamisen lähtökohtana on turvata palvelujen häiriöttömän järjestämisen kannalta välttämättömät toimenpiteet.

8 §

Jollei valtion talousarviosta muuta johdu, valtionavustuksen määrä (1 000 euroa) sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin on vuosina 2003―2004 seuraava:

2003 2004
Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeet 8 030 12 330
Kansallisen terveydenhuollon hankkeen mukaiset kehittämishankkeet 8 000 30 000
Perustamishankkeet 8 000
Yhteensä 16 030 50 330

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin vuosina 2003 ja 2004 käytettävissä olevasta valtionavustuksesta jätetään kumpanakin vuonna 2 miljoona euroa sosiaali- ja terveysministeriön käytettäväksi.

Kansallisen terveydenhuollon hankkeen mukaisiin kehittämishankkeisiin käytettävissä oleva valtionavustus jätetään sekä vuonna 2003 että vuonna 2004 kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveysministeriön käytettäväksi.

9 §

Valtionavustusta voidaan myöntää vuonna 2003 ja ehdollinen avustuspäätös voidaan tehdä vuonna 2004 sellaisille sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeille, joiden sisältönä on jokin seuraavista alueista:

1) valtakunnallisten laatusuositusten toimeenpano;

2) syrjäytymisen ehkäisy sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä;

3) palvelujen saatavuuden ja laadun turvaaminen asuinpaikasta riippumatta;

4) henkilöstön saatavuuden ja osaamisen turvaaminen; sekä

5) ikääntyvän väestön toimintakyvyn turvaaminen, kotona asumisen tukeminen ja palvelutarpeisiin vastaaminen.

10 §

Valtionavustusta voidaan myöntää vuonna 2003 Kansallisen terveydenhuollon hankkeen mukaisille kehittämishankkeille, joiden sisältönä on jokin seuraavista alueista:

1) toimiva perusterveydenhuolto ja ennalta ehkäisevä työ;

2) hoitoon pääsyn turvaaminen;

3) henkilöstön saatavuuden ja osaamisen turvaaminen; sekä

4) toimintojen ja rakenteiden uudistaminen.

11 §

Myönnettäessä valtionavustusta sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeille tai tehtäessä ehdollista avustuspäätöstä tulee ottaa huomioon:

1) seutukunnallinen laajuus tai useiden kuntien yhteistyö;

2) kiinteä yhteys kunnallisen palvelujärjestelmän kehittämiseen;

3) hankkeen vaikuttavuus ja laaja-alainen hyödynnettävyys;

4) pysyvän parannuksen aikaansaaminen palvelujen järjestämisessä tai toimintatavoissa;

5) sosiaali- ja terveyspalvelujen erityisosaamisen turvaaminen;

6) avohuollon palvelujen parantaminen;

7) esteettömyys sosiaali- ja terveyspalveluissa;

8) perussosiaalityön toimintaedellytysten turvaaminen;

9) kuntalaisten ja palvelujen käyttäjien osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen; tai

10) yhteistyön vakiinnuttaminen eri toimijoiden välillä.

12 §

Myönnettäessä valtionavustusta Kansallisen terveydenhuollon hankkeen mukaisille kehittämishankkeille tulee ottaa huomioon 11 §:n 1―4 sekä 10 kohdissa määriteltyjen kriteerien lisäksi seuraavaa:

1) hoidon tarpeen väheneminen sekä hoidon saatavuuden ja laadun paraneminen;

2) terveyskeskustoiminnan, mielenterveystyön ja päihdehuollon järjestäminen yhteistyössä kunnallisen sosiaalitoimen kanssa seudullisiksi, toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi ottaen huomioon alueelliset olosuhteet sekä yhteistyötarpeet erikoissairaanhoidon kanssa;

3) erikoissairaanhoidon toiminnallisen yhteistyön ja työnjaon kehittäminen erityisvastuualueittain;

4) erikoissairaanhoitolain ja kansanterveyslain alaisten toimijoiden välisen ja keskinäisen yhteistyön lisääminen ja työnjaon selkiyttäminen;

5) terveydenhuoltopalvelujen kehittäminen pitkäjänteisesti;

6) uusien merkittävien alueellisten työmuotojen kehittäminen sairauksien ehkäisyssä;

7) uusien merkittävien alueellisten työmuotojen kehittäminen sairauksien toteamisessa ja hoitamisessa;

8) toiminnan kehittämisen tukeminen henkilöstöä kouluttamalla tavoitteena muun muassa moniammatillisen yhteistyön ja johtamisen valmiuksien parantaminen;

9) alueellinen ja väestöryhmien välinen tasa-arvo sekä kielelliset olosuhteet; tai

10) terveyspalvelujärjestelmää rationalisoiva vaikutus.

13 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2002

Peruspalveluministeri
Eva Biaudet

Kansliapäällikkö
Markku Lehto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.