782/2002

Annettu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2002

Sisäasiainministeriön asetus vartioimis- ja järjestyksenvalvontatehtävässä mukana pidettävästä koirasta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään yksityisistä turvallisuuspalveluista 12 päivänä huhtikuuta 2002 annetun lain (282/2002) 61 §:n 2 momentin ja järjestyksenvalvojista 22 huhtikuuta 1999 annetun lain (533/1999) 9 a §:n 4 momentin nojalla.

1 §
Koiran rekisteröiminen ja merkitseminen

Vartioimis- tai järjestyksenvalvontatehtävässä mukana pidettävä koira tulee olla rekisteröity Suomen Kennelliitto ry:n pitämään koirarekisteriin. Koira tulee tunnistamista varten tunnistusmerkitä tatuoimalla tai istuttamalla koiraan mikrosiru siten, että koira on luotettavasti yksilöitävissä.

2 §
Vartioimistehtävään liittyvän tottelevaisuustarkastuksen sisältö

Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (282/2002) 31 §:n 2 momentissa tarkoitettu tottelevaisuustarkastus koostuu seuraavista osista:

1) luokse päästävyys;

2) hallittavuus;

3) suojelu; sekä

4) henkilön ilmaiseminen.

Tarkastuksen sisällöstä ja osiin liittyvistä liikkeistä sekä suoritusvaatimuksista säädetään tämän asetuksen liitteessä.

3 §
Järjestyksenvalvontatehtävään liittyvän tottelevaisuustarkastuksen sisältö

Järjestyksenvalvojista annetun lain (533/1999) 9 a §:n 1 momentissa tarkoitettu tottelevaisuustarkastus koostuu seuraavista osista:

1) luokse päästävyys;

2) hallittavuus; sekä

3) liitteen kohdassa 5 tarkoitettu ohjaajan puolustus.

Tarkastuksen sisällöstä ja osiin sisältyvistä liikkeistä sekä suoritusvaatimuksista säädetään tämän asetuksen liitteessä.

4 §
Tottelevaisuustarkastuksen järjestäminen ja tarkastaminen

Tarkastuksen järjestämisestä vastaa poliisikoulu.

Tarkastuksen tarkastajina toimivat poliisikoulun tehtävään hyväksymät poliisikoiranohjaajat.

5 §
Tottelevaisuustarkastukseen osallistumisen edellytykset

Edellä 2 §:ssä tarkoitetussa tottelevaisuustarkastuksessa koiranohjaajana toimivalla henkilöllä tulee olla voimassa oleva hyväksyminen vartijaksi ja edellä 3 §:ssä tarkoitetussa tottelevaisuustarkastuksessa koiranohjaajana toimivalla henkilöllä tulee olla voimassa oleva hyväksyminen järjestyksenvalvojaksi.

Tarkastukseen osallistuvan koiran on oltava terve, rokotettu Suomen Kennelliiton sääntöjen mukaisesti sekä vähintään kaksi mutta enintään 10 vuotta vanha. Naaraspuolinen koira ei saa osallistua tarkastukseen 30 vuorokautta ennen odotettua penikoimista, eikä 42 vuorokauden kuluessa penikoimisen jälkeen.

Tarkastukseen osallistuvan koiran on oltava suorittanut hyväksytysti Suomen Kennelliito ry:n järjestämän palveluskoirien käyttäytymiskokeen.

6 §
Tottelevaisuustarkastuksen suorittaminen

Tarkastuksen aikana vastuu koiran käyttäytymisestä on koiranohjaajalla.

Koiralla on oltava tarkastuksessa metallinen kiristymätön ketjukaulain. Kytkettyinä suoritettavissa liikkeissä käytetään talutinta tai liinaa. Koiran kuonokoppa ei saa olla metallinen.

Tarkastaja voi keskeyttää tarkastuksen suorittamisen, jos koira:

1) on osaamaton;

2) ei kykene selviytymään tehtävästä;

3) on loukkaantunut tai sairas;

4) ei ole ohjaajansa hallinnassa;

5) käyttäytyy aggressiivisesti; tai

6) osoittaa selvää arkuutta.

Tarkastaja voi keskeyttää tarkastuksen suorittamisen, jos ohjaaja käsittelee koiraa väkivaltaisesti tai pakottaen.

7 §
Tottelevaisuustarkastuksen arvioiminen

Tarkastuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää edellä 2 tai 3 §:ssä säädettyjen osien hyväksyttyä suorittamista. Tottelevaisuustarkastuksen osat arvioidaan 2 §:ssä tarkoitettujen osien osalta luokse päästävyyteen liittyvää osaa lukuun ottamatta arvosanoin erinomainen, hyväksytty tai hylätty sekä 3 §:ssä tarkoitettujen osien ja 2 §:ään liittyvän luokse päästävyysosan osalta arvosanoin hyväksytty tai hylätty.

Tullakseen hyväksytyksi koiran on saavutettava vähintään puolet jokaisesta osaan sisältyvän liikkeen pisteistä. Erinomainen suoritus edellyttää vähintään 90 prosenttia jokaisesta osaan sisältyvän liikkeen pisteistä. Tarkastuksen arviointiperusteet sekä osien ja liikkeiden pisteytyksen vahvistaa poliisikoulu.

Tarkastuksesta laaditaan kahtena kappaleena tarkastuspöytäkirja, josta tulee käydä ilmi koiran tunnistetiedot, koiran ohjaajana toimineen vartijan nimi, tarkastuksen tarkastaja sekä osien arvosanat. Pöytäkirjan toinen osa luovutetaan tarkastuksessa koiranohjaajana toimineelle vartijalle ja toinen osa jää poliisikoululle. Tarkastaja tekee hyväksytysti suoritetusta tarkastuksesta merkinnän turvallisuusalan valvontatietoihin.

8 §
Tottelevaisuustarkastuksen uusiminen

Hylätty tarkastuksen osa tulee uusia viimeistään kuuden kuukauden kuluessa suorituksen ensimmäisestä hylkäämisestä. Jos sama tarkastuksen osa hylätään kolme kertaa, tulee tarkastuksen kaikki osat suorittaa uudelleen.

9 §
Siirtymäsäännös

Koiraa, joka tämän asetuksen voimaantullessa on suorittanut tottelevaisuuskokeen alokasluokan tai palveluskoirakokeen tottelevaisuuslajin, saa pitää mukana vartioimistehtävässä tämän asetuksen mukaista tarkastusta suorittamatta 31 päivään joulukuuta 2003 saakka.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2002

Sisäasiainministeri
Ville Itälä

Ylitarkastaja
Janne Kerkelä

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.