736/2002

Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kuljetettavista painelaitteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan kuljetettavista painelaitteista 11 päivänä toukokuuta 2001 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (393/2001) 2 § ja liitteessä 1 olevan D-moduulin 1―3 kohta seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) kuljetettavalla painelaitteella säiliöitä ja pakkauksia, jotka ovat kuljettavista painelaitteista annetussa neuvoston direktiivissä 1999/36/EY tarkoitettuja kuljetettavia painelaitteita sekä niihin liittyviä venttiileitä ja muita lisälaitteita;

2) yhteisöön kuuluvilla valtioilla Euroopan unioniin ja Euroopan talousalueeseen kuuluvia valtioita;

3) liikenne- ja viestintäministeriön asetuksilla vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annettua liikenne- ja viestintäministeriön asetusta (277/2002) ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annettua liikenne- ja viestintäministeriön asetusta (278/2002).


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2002. Liitteessä 1 olevan D-moduulin 1―3 kohta tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Komission direktiivi 2002/50/EY (32002L0050); EYVL N:o L 149, 7.6.2002, s. 28

Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Liikenneneuvos
Seija Miettinen

Liite 1

D-Moduuli(tuotannon laadunvarmistus)

1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja, joka täyttää 2 kohdassa säädetyt velvollisuudet, varmistaa ja vakuuttaa, että kyseiset kuljettavat painelaitteet ovat EY-tyyppitarkastustodistuksessa tai EY-suunnitelmatarkastustodistuksessa kuvaillun tyypin mukaisia ja että ne täyttävät niihin sovellettavat liikenne- ja viestintäministeriön asetusten sekä muutoin sovellettavien säännösten vaatimukset. Valmistajan tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioiden alueelle sijoittautuneen edustajan on kiinnitettävä π-merkintä jokaiseen kuljetettavaan painelaitteeseen ja laadittava kirjallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus. Π-merkintään on liitettävä 4 kohdassa tarkoitetusta valvonnasta vastaavan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.

2. Valmistajan on sovellettava hyväksyttyä 3 kohdan mukaista laatujärjestelmää tuotannossa, lopputarkastuksessa ja koestuksessa, ja valmistaja on 4 kohdassa tarkoitetun valvonnan alainen.

3. Laatujärjestelmä

3.1 Valmistajan on toimitettava laatujärjestelmänsä arvioimista koskeva hakemus valitsemalleen ilmoitetulle laitokselle.

Tässä hakemuksessa on oltava:

- kaikki asianmukaiset tiedot kyseisistä kuljetettavista painelaitteista;

- laatujärjestelmää koskevat asiakirjat;

- hyväksyttyä tyyppiä koskevat tekniset asiakirjat sekä jäljennös EY-tyyppitarkastustustodistuksesta tai EY-suunnitelmatarkastustodistuksesta.

3.2 Laatujärjestelmän on taattava, että kuljetettavat painelaitteet ovat EY-tyyppitarkastustodistuksessa tai EY-suunnitelmatarkastustodistuksessa kuvaillun tyypin ja niihin sovellettavien säännösten mukaisia.

Kaikki valmistajan soveltamat tekijät, vaatimukset ja säännökset on yhdistettävä järjestelmällisesti ja täsmällisesti asiakirjoihin kirjallisiksi toimenpiteiksi, menettelyiksi ja ohjeiksi. Näiden laatujärjestelmää koskevien asiakirjojen on varmistettava laatuohjelmien,

-suunnitelmien, -käsikirjojen ja -pöytäkirjojen yhdenmukainen tulkinta.

Niissä on erityisesti riittävällä tavalla esitettävä:

- laatutavoitteet, organisaation rakenne sekä johdon vastuualueet ja toimivalta kuljetettavien painelaitteiden laadun osalta;

- valmistuksessa, laadunvalvonnassa ja -varmistuksessa käytettävät tekniikat, menetelmät ja järjestelmälliset toimenpiteet;

- tarkastukset ja koestukset, jotka tehdään ennen valmistusta, valmistuksen aikana tai sen jälkeen, ja niiden taajuus;

- laatupöytäkirjat, kuten tarkastusraportit ja koe- ja kalibrointitiedot, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen tai hyväksymiseen liittyvät selvitykset;

- keinot, joilla valvotaan vaaditun laadun toteutumista ja laatujärjestelmän toiminnan tehokkuutta.

3.3 Ilmoitetun laitoksen on arvioitava laatujärjestelmä määrittääkseen, täyttääkö se 3.2 kohdan vaatimukset.

Arviointiryhmässä on oltava vähintään yksi arvioija, jolla on kokemusta kyseisen kuljetettavan painelaitteen teknisestä arvioinnista. Arviointimenettelyyn kuuluu tarkastuskäynti valmistajan tiloissa.

Päätöksestä on ilmoitettava valmistajalle. Ilmoituksessa on oltava tarkastuksessa tehdyt päätelmät sekä perusteltu arviointipäätös.

3.4 Valmistaja sitoutuu täyttämään laatujärjestelmästä, sellaisena kuin se on hyväksytty, aiheutuvat velvollisuudet ja ylläpitämään laatujärjestelmää niin, että se pysyy riittävänä ja tehokkaana.

Valmistajan tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioiden alueelle sijoittautuneen edustajan on ilmoitettava laatujärjestelmän hyväksyneelle ilmoitetulle laitokselle kaikista laatujärjestelmään suunnitelluista muutoksista.

Ilmoitetun laitoksen on arvioitava ehdotetut muutokset ja päätettävä, vastaako muutettu laatujärjestelmä edelleen 3.2 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia vai onko tarpeen suorittaa uusi arviointi.

Ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava päätöksensä valmistajalle. Ilmoituksessa on oltava tarkastuksessa tehdyt päätelmät sekä perusteltu arviointipäätös.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.