735/2002

Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2002

Valtioneuvoston asetus eräistä pysyvistä orgaanisista aineista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 43 §:n 1 momentin ja 44 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä on 43 §:n 1 momentti laissa 57/1999 ja 44 § laissa 1412/1992 ja 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 5 ja 18 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä on 18 § osaksi laissa 605/1997:

1 §

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitettujen aineiden ja niitä sisältävien valmisteiden valmistus ja käyttö sekä maahantuonti ja maastavienti markkinoille luovuttamista varten on kielletty.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja aineita sisältävien tai niillä käsiteltyjen tuotteiden ja tavaroiden maahantuonti ja maastavienti markkinoille luovuttamista varten on kielletty. Mitä tässä momentissa on säädetty tuotteista ja tavaroista, ei kuitenkaan koske 1 momentissa tarkoitettujen aineiden esiintymistä vierasainejääminä.

Asetus ei koske laboratoriossa tehtävää tutkimustoimintaa ja analyysitarkoituksia.

2 §

Liitteessä tarkoitettuja aineita, polykloorattuja dibentsodioksiineja (PCDD) tai polykloorattuja dibentsofuraaneja (PCDF) sisältävä jäte on käsiteltävä siten, ettei siihen jää jäljelle mainittuja aineita.

Jos jätteen käsittely 1 momentin mukaisesti ei ole ympäristön kannalta suositeltava käsittelytapa tai jäte sisältää ainoastaan pieniä määriä 1 momentissa tarkoitettuja aineita, voidaan jäte käsitellä muulla ympäristön kannalta turvallisella menetelmällä. Jätettä ei kuitenkaan saa käsitellä sellaisin menetelmin, jotka voivat johtaa mainittujen aineiden uudelleen käyttöön tai hyödyntämiseen jätteenä.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2002.

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY, muut. 98/48/EY, mukaisesti.

Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2002

Ympäristöministeri
Jouni Backman

Neuvotteleva virkamies
Pirkko Kivelä

Liite

LUETTELO PYSYVISTÄ ORGAANISISTA AINEISTA

Aldriini (CAS No: 309002)

DDT (1,1,1 trikloori-2,2 bis(4-kloorifenyyli)etaani) (CAS No: 50-29-3)

Dieldriini (CAS No: 57-74-9)

Endriini (CAS No: 72-20-8)

Heksaklooribentseeni (HCB) (CAS No: 118-74-1)

Heptakloori (CAS No: 76-44-8)

Klordaani (CAS No: 57-74-9)

Mirex (CAS No: 2385-85-5)

Polyklooratut bifenyylit (PCB)

Toksafeeni (CAS No: 8001-35-2)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.