718/2002

Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2002

Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan valtion talousarviosta 11 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1243/1992) 27 §:n 2 momentti, 28―30, 33 ja 34 §, 35 §:n 2 momentti, 36 §:n 1 momentti ja 37 §, niistä 34 § sellaisena kuin se on asetuksessa 823/1997, seuraavasti:

5 luku

Maksuliike

27 §

Jollei jäljempänä toisin säädetä, valtion maksuliike tulee hoitaa sen tai niiden luottolaitosten tai muiden maksuliikettä harjoittavien yhteisöjen välityksellä, joiden kanssa valtio on tehnyt sopimuksen valtion maksuliikkeen hoitamisesta (valtion maksuliikepankki). Valtiovarainministeriön luvalla voidaan maksuliikkeen hoitamisessa erityisestä syystä käyttää muutakin välitystapaa.

28 §

Tilivirastolla tulee olla maksuliikettään varten erikseen tulotili ja menotili. Jos tilivirastolla on useita tulotilejä ja menotilejä, tulee tilivirastolla olla myös yleinen tulotili ja yleinen menotili.

Jos tilivirastolla on useita tulotilejä, on ne tyhjennettävä päivittäin tiliviraston yleiselle tulotilille. Jos tilivirastolla on useita menotilejä, katetaan ne päivittäin tiliviraston yleiseltä menotililtä.

Tiliviraston yleinen tulotili tyhjennetään päivittäin valtion yleiselle tulotilille. Tiliviraston yleiselle menotilille siirretään päivittäin kate valtion yleiseltä menotililtä. Jos tilivirastolla on vain yksi tulotili, tyhjennetään myös se valtion yleiselle tulotilille päivittäin. Jos tilivirastolla on vain yksi menotili, siirretään kate myös sille päivittäin valtion yleiseltä menotililtä.

Tilien tyhjentämisestä ja katteen siirtämisestä valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset. Valtion yleinen tulotili ja valtion yleinen menotili ovat valtiokonttorin hoidossa.

29 §

Tiliviraston on avattava tulotilit ja menotilit asianomaisen viraston tai laitoksen nimiin taikka erityisestä syystä viranomaisen nimiin. Tilivirasto hyväksyy maksuliiketilien käyttäjät.

30 §

Valtion sekkitiliä pidetään Suomen Pankissa ja sitä hoitaa ja käyttää valtiokonttori.

Otot valtion sekkitililtä tehdään maksumääräyksiä käyttäen.

33 §

Valtion omia varoja sekä muita valtion hallussa olevia varoja saa, jollei toisin ole säädetty, tallettaa luottolaitokseen ainoastaan valtiovarainministeriön luvalla.

34 §

Jos Suomen Pankissa olevalle valtion sekkitilille tai valtion yleiselle tulotilille kertyy varoja enemmän kuin valtion maksuliikkeen hoitamista varten on tarpeen, valtiovarainministeriö päättää näiden varojen tallettamisesta tai muusta sijoittamisesta korkoa tuottavalla tavalla. Valtiovarainministeriö päättää myös ulkomaisesta lainasta saatujen valuuttavarojen sijoittamisesta samoin kuin ulkomaisen lainan takaisinmaksuun varautumiseksi hankittujen valuuttavarojen sijoittamisesta. Valtiovarainministeriö voi määräämillään ehdoilla antaa edellä tarkoitetun sijoitustoiminnan kokonaan tai osaksi valtiokonttorin tehtäväksi.

35 §

Rahastojen maksuliike hoidetaan asianomaisen tiliviraston maksuliiketilien tai kassan välityksellä.


36 §

Tiliote, kuitti tai valtiokonttorin hyväksymä muu tosite on todistuksena suorituksesta, kun maksaminen on tapahtunut talletuspankin välityksellä.


37 §

Virastossa ja laitoksessa maksettavista palkoista, palkkioista ja eläkkeistä on laadittava luettelo. Palkat, palkkiot ja eläkkeet maksetaan tilisiirtona saajan määräämään luottolaitokseen, jollei muuhun menettelyyn ole aihetta. Palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta antaa valtiokonttori tarvittaessa tarkempia määräyksiä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2002.

Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2002

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Lainsäädäntöneuvos
Hannu Taipale

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.