706/2002

Annettu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 2002

Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,

kumotaan poliisin hallinnosta 15 päivänä maaliskuuta 1996 annetun asetuksen (158/1996) 5 § ja 7 §:n 1 momentin 3 kohta,

sellaisena kuin niistä on 5 § asetuksessa 183/1998,

muutetaan 3 §, 16 §:n 6 kohta, 17 §:n 2 momentti, 19 ja 25 §, 28 §:n 1 momentti ja 30 §:n 1 ja 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 16 §:n 6 kohta ja 30 §:n 3 momentti asetuksessa 355/1999, 17 §:n 2 momentti, 19 § ja 28 §:n 1 momentti asetuksessa 1273/1997 ja 30 §:n 1 momentti mainitussa asetuksessa 183/1998, sekä

lisätään 16 §:ään, sellaisena kuin se on mainituissa asetuksissa 183/1998 ja 355/1999, uusi 3 a ja 9 a kohta seuraavasti:

3 §

Poliisin ylijohto hyväksyy neuvoteltuaan asianomaisten yksiköiden kanssa alaistensa yksiköiden tulostavoitteet ja toimintalinjat sekä päättää niille osoitettavista määrärahoista.

Poliisin lääninjohto hyväksyy neuvoteltuaan asianomaisten yksiköiden kanssa alaistensa yksiköiden tulostavoitteet poliisin ylijohdon lääninjohdolle asettamien tulostavoitteiden ja toimintalinjojen perusteella sekä päättää yksiköille osoitettavista määrärahoista poliisin ylijohdon lääninjohdolle osoittaman määrärahan rajoissa.

16 §

Kelpoisuusvaatimuksena poliisin virkoihin on:


3 a) suojelupoliisin apulaispäälliköllä tehtävien laadun mukaan joko oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai muu ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys tehtäväalueeseen;


6) rikosylitarkastajalla ja rikostarkastajalla ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen;


9 a) Poliisin tietohallintokeskuksen johtajalla ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys tehtäväalueeseen ja käytännössä osoitettu johtamistaito;


17 §

Sisäasiainministeriö nimittää Poliisin tekniikkakeskuksen johtajan, Poliisin tietohallintokeskuksen johtajan sekä Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen poliisipäällikön ja apulaispoliisipäällikön.


19 §

Kihlakunnan poliisilaitos, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, liikkuva poliisi, Poliisin tekniikkakeskus ja Poliisin tietohallintokeskus nimittää muut kuin 17 ja 18 §:ssä mainitut yksikkönsä virkamiehet sekä ottaa työsopimussuhteessa olevan henkilökunnan.

25 §

Nimismiehen ja poliisipäällikön, lukuun ottamatta Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen poliisipäällikköä, vuosiloman vahvistaa poliisin lääninjohto. Poliisin muun henkilöstön vuosiloman vahvistamisesta on voimassa, mitä yksikön ohjesäännössä määrätään.

28 §

Keskusrikospoliisilla, suojelupoliisilla, liikkuvalla poliisilla, Poliisin tekniikkakeskuksella, Poliisin tietohallintokeskuksella ja kihlakunnan poliisilaitoksella tulee olla ohjesääntö, jonka yksikkö vahvistaa.


30 §

Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen poliisipäälliköllä on poliisikomentajan arvonimi. Keskusrikospoliisin, suojelupoliisin ja liikkuvan poliisin päälliköllä on poliisineuvoksen arvonimi. Keskusrikospoliisin laboratorionjohtajalla on professorin arvonimi, jos hänellä on dosentin pätevyys.


Elokuun 31 päivänä 1997 lääninpoliisineuvoksen vakinaisessa virassa ollut virkamies voi käyttää lääninpoliisineuvoksen arvonimeä niin kauan kuin hän on lääninpoliisijohtajan tai lääninhallituksen poliisiylitarkastajan taikka lääninpoliisiylitarkastajan virassa sekä näistä viroista eläkkeelle jäätyään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2002.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä elokuuta 2002

Alue- ja kuntaministeri
Martti Korhonen

Lainsäädäntöneuvos
Kimmo Hakonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.