570/2002

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2002

Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

kumotaan 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun ajokorttiasetuksen (845/1990) 46 §, sellaisena kun se on osaksi asetuksessa 1404/1992, sekä

muutetaan 39, 39 a, 39 b, 40―42 ja 47 §,

sellaisina kuin ne ovat 39 § asetuksissa 167/1994, 468/1995, 433/1996 ja 1177/2001, 39 a mainitussa asetuksessa 167/1994 ja asetuksessa 1600/1995, 39 b § mainitussa asetuksessa 167/1994, 40 § osaksi mainituissa asetuksissa 167/1994 ja 433/1996, 41 § asetuksissa 404/1992 ja 204/1998 sekä mainitussa asetuksessa 1600/1995, 42 § mainituissa asetuksissa 1404/1992 ja 167/1994 sekä 47 § osaksi mainitussa asetuksessa 433/1996 ja asetuksessa 1168/1999, seuraavasti:

39 §
Autokoululuvan myöntämisen edellytykset

Autokoululupa myönnetään hakijalle:

1) jolla on liikenneopettajalupa;

2) joka on luvan myöntämistä edeltäneiden kymmenen vuoden aikana toiminut vähintään neljä vuotta päätoimisesti liikenneopettajana autokoulussa tai ammatillisessa oppilaitoksessa C-luokan kuljettajaopetuksessa ja, annettaessa CE-, D- tai DE-luokan kuljettajaopetusta, CE- tai D-luokan kuljettajaopetuksessa;

3) joka on suorittanut hyväksytysti liikenne- ja viestintäministeriön määräysten mukaisen autokouluyrittäjäkurssin tai on liikenne- ja viestintäministeriön määräämällä tavalla järjestetyssä näyttökokeessa osoittanut hallitsevansa vastaavat tiedot;

4) jota ei törkeisiin tai toistuviin liikennerikkomuksiin taikka muihin rikoksiin syyllistymisen perusteella tai muuten henkilönä ole ilmeisesti katsottava sopimattomaksi pitämään autokoulua;

5) joka ei ole konkurssissa tai jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu; sekä

6) joka on kykenevä asianmukaisesti vastaamaan velvoitteistaan ja jolla on autokoulun asianmukaista pitämistä varten käytettävissään riittävät taloudelliset voimavarat, joiden määrä on 8 500 euroa, jos koulussa annetaan opetusta enintään kolmella autolla tai yksinomaan moottoripyörällä, tai 17 000 euroa, jos koulussa annetaan opetusta useammalla kuin kolmella autolla, kuitenkin siten, että jos koulussa annetaan opetusta linja-autolla tai CE-luokan ajoneuvoyhdistelmällä, vakuuden määrä kahdelta ensimmäiseltä on 17 000 euroa ja 3 500 euroa seuraavilta kutakin tällaista opetuksessa käytettävää yksikköä kohden niitä tai niiden vetoautoja edellä mainittuihin enimmäismääriin lukematta.

Jos hakijana on oikeushenkilö, tämän nimeämän opetustoiminnasta vastaavan johtajan on täytettävä 1 momentin 1―5 kohdassa säädetyt vaatimukset.

Opetustoiminnasta vastaavaksi johtajaksi ei ilman erityistä syytä saa hyväksyä henkilöä, joka toimii muussa autokoulussa vastaavassa tehtävässä.

Edellä 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetuiksi varoiksi katsotaan luvan hakijan rahoitusomaisuus, mukaan lukien tilinylitysoikeudet ja luottolaitosten myöntämät nostamattomat luotot, vaihto-omaisuus sekä vakuutena käytettävissä oleva käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset. Jos hakijana on luonnollinen henkilö, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, varoiksi voidaan katsoa myös luonnollisen henkilön, yhtiömiesten tai vastuunalaisten yhtiömiesten henkilökohtainen vakuutena käytettävissä oleva omaisuus. Toimintaa aloitettaessa käytettävissä olevien varojen määrä saadaan vähentämällä edellä olevan mukaisesti lasketuista varoista autokoulutoiminnan aloittamisesta aiheutuvat autojen, toimitilojen, koneiden ja laitteiden hankintamenot.

39 a §
Autokoululupaa koskevat hakemukset

Autokoululupaa haetaan kirjallisesti koulun sijaintipaikan lääninhallitukselta. Hakemuksessa on mainittava autokoulun aiottu sijaintikunta, opetustoiminnasta vastaava johtaja ja ne ajoneuvoluokat, joita koskevan ajo-oikeuden saamiseksi autokoulussa annetaan kuljettajaopetusta.

Hakemukseen on liitettävä:

1) oikeaksi todistettu jäljennös liikenneopettajaluvasta ja autokouluyrittäjäkurssin tai sitä vastaavan näyttökokeen suorittamisesta annetusta todistuksesta sekä selvitys työkokemuksesta;

2) selvitys siitä, että hakija ei ole konkurssissa tai hänen toimintakelpoisuuttaan ole rajoitettu;

3) enintään kolme kuukautta aikaisemmin annettu pankin tai vakuutuslaitoksen takaussitoumus taikka Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymän tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön tai julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnon suorittaneen henkilön enintään kolme kuukautta aikaisemmin antama todistus vaadituista taloudellisista voimavaroista; ja

4) ote kauppa- tai yhdistysrekisteristä sekä yhtiöjärjestys tai sitä vastaava yhtiösopimus taikka osuuskunnan tai muun yhteisön säännöt, jos hakijana on yhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö.

Autokoululuvan muuttamista tai uudistamista haetaan soveltuvin osin samassa järjestyksessä kuin lupaa autokoulun pitämiseen. Edellä 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettu asiakirja on annettava autokoululupaa haettaessa ja uudistettaessa sekä muulloinkin, jos lupaviranomainen sitä vaatii. Hakemukseen on liitettävä lisäksi autokoululupa tai sen oikeaksi todistettu jäljennös.

39 b §
Autokoululuvan myöntäminen ja uudistaminen sekä autokoululupaa koskevat ilmoitukset

Ennen hakemuksen ratkaisemista lääninhallituksen on hankittava Ajoneuvohallintokeskuksen lausunto ja tarvittaessa poliisin lausunto. Uudistamista koskevaa hakemusta ratkaistaessa on luvan myöntämisedellytysten lisäksi otettava huomioon se, miten hakija on hoitanut autokoululupansa mukaisen autokoulutoiminnan.

Autokoululupa myönnetään enintään viideksi vuodeksi.

Autokoululupaan on merkittävä:

1) koulun opetustilan tai opetustilojen sijaintikunta;

2) ajokorttiluokat, joita vastaavan ajo-oikeuden saamiseksi koulussa annetaan opetusta, sekä muut opetuksen laatua ja laajuutta koskevat ehdot ja rajoitukset;

3) opetukseen käytettävien ajoneuvojen lukumäärä 39 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaisesti eriteltyinä; ja

4) autokoulun opetustoiminnasta vastaava johtaja

Lääninhallituksen on lähetettävä autokoululuvan myöntämistä, muuttamista, uudistamista ja peruuttamista sekä varoituksen antamista koskeva päätös tiedoksi Ajoneuvohallintokeskukselle ja autokoulua valvovalle tutkinnon vastaanottajalle. Ennen toiminnan aloittamista luvanhaltijan on ilmoitettava lupaviranomaiselle ja autokoulua valvovalle tutkinnon vastaanottajalle toiminimi, jolla autokoulutoimintaa harjoitetaan.

40 §
Autokoulun opetushenkilöstö

Autokoulussa on oltava opetustoiminnasta vastaava johtaja, joka ohjaa ja kehittää koulussa annettavaa opetusta, vastaa opetuksen sisällöstä ja opetustoiminnan hoitamisesta säännösten ja lupaehtojen mukaisesti sekä muutoinkin tosiasiallisesti toimii tehtävässään. Koulussa on oltava myös koulun oppilasmäärään nähden riittävä opetushenkilöstö.

Autokoulun opetustoiminnasta vastaavan johtajan on täytettävä 39 §:n 1 momentin 1―3 kohdassa säädetyt vaatimukset ja hänellä on oltava niiden ajoneuvoluokkien ajo-oikeus, joita koskevan ajo-oikeuden saamiseksi autokoulussa annetaan kuljettajaopetusta. Ajo-opetusta antavalla opettajalla on oltava liikenneopettajalupa, sen ajoneuvon luokkaa vastaava ajo-oikeus, jolla opetusta annetaan, ja vähintään kahden vuoden kokemus D- tai CE- luokan ajoneuvon päätoimisena kuljettajana, jos opetusta annetaan CE-, D- tai DE-luokan ajoneuvolla. Muulla opettajalla on oltava liikenneopettajalupa tai autokoulua valvovan tutkinnon vastaanottajan Ajoneuvohallintokeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti hyväksymä opetusalan koulutus ja käytännön kokemus. Tutkinnon vastaanottajan on hyväksyttävä opettajan pätevyys ennen opetustoimintaan ryhtymistä.

41 §
Autokoulun opetustila ja -välineet

Tutkinnon vastaanottajan on hyväksyttävä opetustila ennen sen käyttöönottoa. Ajoneuvohallintokeskus antaa tarvittaessa opetustilaa koskevat ohjeet.

Autokoulussa on oltava opetuksen antamiseen tarvittavat ajoneuvot, joiden tulee täyttää kouluajoneuvoja koskevat vaatimukset ja olla muutoskatsastuksessa hyväksytty kuljettajaopetukseen käytettäviksi. Opetusmateriaalin on vastattava hyväksyttyä opetussuunnitelmaa.

42 §
Autokoulun valvonta

Autokoulujen toimintaa valvoo Ajoneuvohallintokeskus.

Valvonnan toteuttajina toimivat tutkinnon vastaanottajat. Tutkinnon vastaanottajan on viipymättä ilmoitettava valvonnan yhteydessä havaituista puutteista ja laiminlyönneistä Ajoneuvohallintokeskukselle. Ajoneuvohallintokeskus voi saattaa asian lupaviranomaisen tietoon luvan peruuttamista tai varoituksen antamista varten taikka muihin toimenpiteisiin ryhtymättä antaa luvanhaltijalle huomautuksen.

47 §
Liikenneopettajia kouluttavaa laitosta ja kuljettajan ammattiopetusta koskevat poikkeukset

Liikenneopettajia kouluttavassa laitoksessa annettavasta opetuksesta on voimassa mitä 23 ja 24 §:ssä, 40 §:n 1 momentissa, sekä 41 ja 42 §:ssä säädetään.

Ammatillisessa oppilaitoksessa opetushallituksen valvonnassa tapahtuvan kuljettajan ammattiopetuksen yhteydessä saa antaa BC- tai C-luokan kuljettajaopetusta kuorma-auton ajo-oikeuden saamiseksi ilman autokoululupaa. Ajo-opetusta antavalla opettajalla on oltava liikenneopettajalupa ja vähintään kahden vuoden kokemus C- tai D-luokan ajoneuvon päätoimisena kuljettajana. Kuljettajaopetuksessa noudatetaan soveltuvin osin tämän asetuksen säännöksiä opettajan pätevyyden hyväksymisestä, opetusvälineistä ja opetuksen sisällöstä. Ajoneuvohallintokeskus valvoo ajo-oikeuden saamiseksi annettavaa kuljettajaopetusta ja hyväksyy tässä opetuksessa noudatettavan opetussuunnitelman. Valvonnan toteuttajina toimivat kuljettajantutkinnon vastaanottajat Ajoneuvohallintokeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti. Ajoneuvohallintokeskuksen on viipymättä ilmoitettava valvonnan yhteydessä havaituista puutteista ja laiminlyönneistä opetushallitukselle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.

Tämän asetuksen 39 §:n 1 momentin 6 kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2003 lukien ajokorttiasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen 167/1994 voimaantulosäännöksen 4 momentissa ja ajokorttiasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen 433/1996 voimaantulosäännöksen 4 momentissa tarkoitettuun autokoululuvan haltijaan. Mainitun ajankohdan jälkeen luvan uudistamista tai muuttamista muun syyn kuin opetustoiminnasta vastaavan johtajan vaihtumisen takia hakiessaan luvanhaltijan on esitettävä 39 a §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettu asiakirja 39 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan määräytyvistä taloudellisista voimavaroista koko toiminnan osalta.

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Vanhempi hallitussihteeri
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.