567/2002

Annettu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2002

Valtioneuvoston asetus valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtioneuvoston kanslian esittelystä, säädetään valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta 16 päivänä toukokuuta 2002 annetun lain (362/2002) 4 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään menettelystä valmisteltaessa valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta annetun lain (362/2002) 1 §:ssä tarkoitettuja päätöksiä.

Asianomaisen ministeriön on aina selvitettävä valtion keskushallinnon yksikköjen ja valtakunnallisesti tai keskitetysti hoidettavien valtion toimintojen sijoittamismahdollisuudet pääkaupunkiseudun sijasta maan muihin osiin, erityisesti aluekeskuksiin, kun:

1) perustetaan uusi yksikkö tai toiminto;

2) laajennetaan olemassa olevaa toimintaa olennaisesti; tai

3) organisoidaan olemassa olevaa toimintaa merkittävästi uudelleen.

Tässä asetuksessa säädettyä menettelyä sovelletaan myös silloin, kun pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevia alueellisia ja paikallisia valtion yksikköjä ja toimintoja lakkautetaan tai supistetaan.

2 §
Alueellistamisen koordinaatioryhmä

Valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamisasioiden valmistelua varten valtioneuvoston kanslia asettaa alueellistamisen koordinaatioryhmän, jonka toimikausi on kolme vuotta.

3 §
Alueellistamisen koordinaatioryhmän tehtävät

Alueellistamisen koordinaatioryhmän tehtävänä on:

1) pitää luetteloa ministeriöiden tekemistä 4 §:n mukaisista ilmoituksista;

2) antaa ministeriöille lausuntonsa 4 §:ssä tarkoitetuissa ilmoituksissa tehdyistä sijaintipaikkaa koskevista ehdotuksista;

3) antaa 7 §:n mukaisesti lausuntonsa 6 §:ssä tarkoitetuista sijoittamisselvityksistä; sekä

4) tehdä aloitteita valtion yksikköjen ja toimintojen uudelleensijoittamista koskevan strategian kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.

4 §
Ilmoitus asian vireilletulosta

Ministeriön tulee ilmoittaa 1 §:ssä tarkoitetun asian vireilletulosta ministeriössä tai alaisessaan viranomaisessa alueellistamisen koordinaatioryhmälle. Ministeriön alaisen keskus- tai aluehallinnon viranomaisen tulee toimittaa asianomaiselle ministeriölle tarpeelliset tiedot ilmoituksen tekemistä varten sekä sen ratkaisemiseksi, päättääkö ministeriö valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta annetun lain 3 §:n 2 momentin mukaisesti pidättää päätösvallan itselleen.

Ilmoitus on tehtävä välittömästi, kun ministeriö tai sen alainen viranomainen on päättänyt ryhtyä valmistelemaan 1 §:ssä tarkoitettua toimenpidettä.

5 §
Ministeriön ilmoituksen käsittely

Alueellistamisen koordinaatioryhmä voi lausunnossaan puoltaa ministeriön 4 §:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa tekemää ehdotusta yksikön tai toiminnon sijoituspaikasta taikka pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevien alueellisten tai paikallisten valtion yksikköjen ja toimintojen lakkauttamisesta tai supistamisesta, jos ehdotuksella on hyväksyttävät perusteet.

6 §
Sijoittamisselvitys

Jos alueellistamisen koordinointiryhmä ei puolla ministeriön 4 §:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa tekemää ehdotusta yksikön tai toiminnon sijoituspaikaksi taikka jos ilmoitus ei sisällä tällaista ehdotusta, ministeriön tulee laatia alueellistamisen koordinaatioryhmälle asiaa koskeva sijoittamisselvitys ja siihen perustuva ehdotuksensa sijoituspaikaksi.

Ministeriön tulee laatia sijoittamisselvitys 1 momentissa mainituin edellytyksin myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevien alueellisten tai paikallisten valtion yksikköjen ja toimintojen lakkauttamis- tai supistamissuunnitelmista.

Sijoittamisselvityksen tulee sisältää tiedot sijoittamisvaihtoehtojen toiminnallisista, taloudellisista, alueellisista ja henkilöstöön liittyvistä vaikutuksista.

Ministeriön alaisen viranomaisen tulee toimittaa ministeriölle tarvittavat tiedot 1 ja 2 momenteissa tarkoitettujen sijoittamisselvitysten laatimiseksi.

7 §
Lausunto sijoittamisselvityksestä

Ennen päätöksentekoa ministeriön tulee saada alueellistamisen koordinaatioryhmän lausunto sijoittamisselvityksen mukaisesta sijoituspaikkaehdotuksesta taikka lakkauttamis- tai supistamissuunnitelmasta.

Jos alueellistamisen koordinaatioryhmä katsoo, että ministeriön sijoittamisselvitykseen perustuva ehdotus sijoituspaikaksi ei vastaa valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta annetun lain 2 §:n mukaisia tavoitteita taikka että ehdotettu lakkauttamis- tai supistamissuunnitelma on alueellisten tai paikallisten valtion palvelujen järjestämisen kannalta epätarkoituksenmukainen, alueellistamisen koordinaatioryhmä voi suosittaa asian siirtämistä valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2002.

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2002

Pääministerin estyneenä ollessa


Sauli Niinistö Ministeri


Rauno Saari Valtiosihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.