541/2002

Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2002

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 36 ja 216 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1256/1992) 36 ja 216 §,

sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 280/2001, seuraavasti:

36 §
Renkaat

1. M- ja N-luokan ajoneuvon renkaiden, pinnoitettuja renkaita lukuun ottamatta, tulee olla e-hyväksytyt moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen renkaista ja renkaiden asentamisesta annetun neuvoston direktiivin 92/23/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/43/EY, tai E-hyväksytyt säännön n:o 30, 54 tai 64 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainittuja direktiivejä.

2. Pinnoitetussa renkaassa tulee olla merkintä renkaan koosta ja kantavuusluokasta sekä renkaan molemmilla puolilla pysyvä merkintä "Pinnoitettu - Regummerad". Tällaista pinnoitusmerkintää ei vaadita, jos pinnoitettu rengas on E-hyväksytty ja merkitty tekstillä "Retread" E-säännön n:o 108 tai 109 mukaisesti.

3. Henkilöautonrenkaan kulutuspinnan uria ei saa lisätä eikä syventää. Muuhun renkaaseen saa tartuntakyvyn parantamiseksi tehdä lisäuria alkuperäisten urien suurimpaan syvyyteen asti tai teräskudoksisessa renkaassa renkaan valmistajan sallimaan suurimpaan syvyyteen asti.

4. Edellä 1 momentissa mainitussa direktiivissä tarkoitettuja ajoneuvon renkaiden vierintämeluvaatimuksia ei sovelleta:

a) yksinomaan ennen 1 päivää lokakuuta 1980 ensirekisteröityihin ajoneuvoihin suunniteltuihin renkaisiin;

b) renkaisiin, joiden nopeusluokka on alle 80 km/h;

c) renkaisiin, joiden vanteen nimellishalkaisija on enintään 254 mm tai vähintään 635 mm; eikä

d) T-tyyppisiin tilapäiskäyttöön tarkoitettuihin vararenkaisiin.

216 §
Renkaat

Auton perävaunun renkaisiin sovelletaan, mitä M- ja N-luokan ajoneuvon renkaista 36 §:ssä säädetään.


1. Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä elokuuta 2002 jäljempänä säädetyin poikkeuksin.

2. M- ja N-luokan ajoneuvon ja auton perävaunun tyyppihyväksyntään, tyyppikatsastukseen ja käyttöönottoon sekä renkaiden EY-tyyppihyväksyntään ja käyttöönottoon sovelletaan 36 §:ssä mainitun direktiivin 2001/43/EY 10a artiklan voimaantuloaikatauluja sekä V liitteen 4.2 kohdan taulukoiden vierintämelun raja-arvoja ja voimaantuloaikatauluja.

3. Renkaita koskevien 36 §:ssä säädettyjen vaatimusten estämättä saa muita kuin 2 momentissa tarkoitettuja ajoneuvoja ja erillisiä teknillisiä yksiköitä ottaa käyttöön, jos ne täyttävät tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleet vaatimukset.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/43/EY (32001L0043); EYVL N:o L 211, 4.8.2001, s. 25

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Yli-insinööri
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.