489/2002

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2002

Laki telemarkkinalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 30 päivänä huhtikuuta 1997 annetun telemarkkinalain (396/1997) 5 §:n 3 momentti,

muutetaan lain nimike, 3 §:n 3 momentin 2 ja 5 kohta, 4 §:n 6 ja 13 kohta, 5 §:n otsikko ja 2 momentti, 8 §:n 2 momentin 9 kohta sekä 18 §:n 3 momentin 6 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 3 momentin 5 kohta ja 8 §:n 2 momentin 9 kohta laissa 566/1999 ja 18 §:n 3 momentin 6 kohta laissa 314/2001, sekä

lisätään lain 3 §:n 3 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 566/1999, uusi 6 ja 7 kohta, 4 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainituissa laeissa 566/1999 ja 314/2001, uusi 3 a ja 3 b kohta, 7 §:ään uusi 7 ja 8 momentti, 8 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi mainituissa laeissa 566/1999 ja 314/2001, uusi 10 ja 11 kohta, 18 §:n 3 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi viimeksi mainitussa laissa, uusi 7―9 kohta sekä lakiin uusi 9 d ja 10 a § seuraavasti:

Viestintämarkkinalaki

3 §
Soveltamisala

Tämä laki ei koske:


2) radiolaitteiden käyttöä muuhun kuin yleiseen teletoimintaan;


5) lain tarkoituksen kannalta vähäistä teletoimintaa sen mukaan kuin liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella tarkemmin säädetään;

6) analogisia maanpäällisiä televisio- ja radioverkkoja lukuun ottamatta huomattavaa markkinavoimaa koskevaa 5 §:n 5 momenttia ja telemaksuja koskevaa 5 lukua;

7) televisio-ohjelmistojen lähettämistä tai tarjolla pitoa satelliitin välityksellä.


4 §
Määritelmiä

Tässä laissa tarkoitetaan:


3 a) televisio- ja radioverkolla televerkkoa, jota pääasiassa käytetään televisio- ja radio-ohjelmistojen lähettämiseen tai tarjolla pitoon;

3 b) maanpäällisellä televisio- ja radioverkolla televisio- ja radioverkkoa, jossa televisio- ja radio-ohjelmistoja lähetetään tai pidetään tarjolla vapaasti etenevien radioaaltojen välityksellä;


6) telepalvelulla palvelua, jonka tarjoaminen koostuu kokonaan tai osittain viestien siirrosta tai reitityksestä televerkossa tai televisio- ja radio-ohjelmistojen lähettämisestä tai tarjolla pidosta televisio- ja radioverkossa;


13) telepalveluyrityksellä teleyritystä, joka tarjoaa telepalveluita televisio- tai radioverkossa tai joka hallinnassaan olevia telelaitteita käyttäen tarjoaa telepalveluita ja jolla on oikeudellinen ja tosiasiallinen mahdollisuus tarjota liittymiä palveluihinsa sekä sulkea liittymä tai muutoin estää käyttäjän pääsy näihin palveluihin;


5 §
Oikeus harjoittaa teletoimintaa

Televerkkopalveluiden tarjonta yleisessä matkaviestinverkossa ja maanpäällisessä televisio- ja radioverkossa on luvanvaraista 7 §:n mukaisesti.


7 §
Toimilupa

Toimilupaan, joka koskee televerkkopalvelun tarjontaa maanpäällisessä televisio- tai radioverkossa (verkkolupa), voidaan liittää lisäksi ehtoja, jotka koskevat:

1) lähetystekniikkaa;

2) jäljempänä 8 §:n 2 momentin 10 kohdassa tarkoitettua kapasiteettia ja sen varaamista toiminnan harjoittajien käyttöön;

3) jäljempänä 8 §:n 2 momentin 11 kohdassa tarkoitettua kapasiteetin muuta käyttöä; sekä

4) verkon käyttöön ja hallintaan liittyviä viestintäteknisiä seikkoja tai muita vastaavia kanavanipun hallintoon liittyviä seikkoja.

Toimilupaehtoja voidaan muuttaa toimiluvan voimassaoloaikana toimiluvanhaltijan suostumuksella ja muutoinkin, jos siihen on teknisestä kehityksestä tai luvanvaraisen toiminnan toimintaedellytyksissä tapahtuvasta olennaisesta muutoksesta johtuva erityinen syy. Luvan ehtoja ei kuitenkaan voida muuttaa, ellei se ole 1 §:ssä mainitun tarkoituksen saavuttamiseksi välttämätöntä.

8 §
Teleyrityksen velvollisuudet

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, teleyrityksen tulee:


9) luovuttaa sen kanssa liittymäsopimuksen tehneiden käyttäjiensä tilaajaluettelossa julkaistaviksi ilmoittamia tietoja niiden tilaajaluettelossa julkaisemista varten julkaisemisen kannalta käyttökelpoisessa muodossa tasapuolisin ja kohtuullisin ehdoin siten, että luovutuksesta perittävät maksut ovat kohtuullisessa suhteessa suoritekustannuksiin ottaen huomioon, mitä yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetussa laissa säädetään;

10) silloin kun teleyrityksellä on 7 §:ssä mainittu verkkolupa, osaltaan huolehtia siitä, että Yleisradio Oy sekä televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 7 §:ssä tarkoitetun ohjelmistoluvan haltija saavat tasapuolisin ehdoin käytettäväkseen toiminnan harjoittamiseen tarvittavan kapasiteetin;

11) silloin kun teleyrityksellä on 7 §:ssä mainittu verkkolupa, luovuttaa muille teleyrityksille vapaana olevaa kapasiteettia.


9 d §
Televisio- ja radioverkon vuokraus- velvollisuus

Teleyritys, jonka omistuksessa tai hallinnassa on maanpäällinen televisio- tai radioverkko, on velvollinen vuokraamaan toiselle teleyritykselle maanpäällistä televisio- tai radioverkkoa.

Teleyritys, jonka omistuksessa tai hallinnassa on muu kuin maanpäällinen televisio- tai radioverkko, on velvollinen vuokraamaan toiselle teleyritykselle vapaan ohjelmakanavan.

Vuokrausvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos 1 ja 2 momentissa tarkoitettu televisio- tai radioverkko taikka vapaa ohjelmakanava on tarpeellinen omistajan tai haltijan nykyistä tai kohtuullista tulevaa tarvetta varten.

3 luku

Televerkkojen ja telepalveluiden yhteen- liittäminen

10 a §
Poikkeus yhteenliittämisvelvollisuudesta

Yhteenliittämisvelvollisuutta koskevia säännöksiä ei sovelleta maanpäällisiin televisio- ja radioverkkoihin.

18 §
Teleyritysten keskinäiset maksut

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen teleyritysten keskinäisten maksujen tulee olla tasapuoliset ja kohtuulliset suoritteen tuottamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin nähden, milloin:


6) Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä edellytetään joidenkin telemaksujen tällaista sääntelemistä;

7) maksu peritään 8 §:n 2 momentin 10 tai 11 kohdassa tarkoitetusta suoritteesta;

8) maksun perii analogisen maanpäällisen televisio- ja radioverkon käyttämisestä televisio- ja radioverkon omistaja tai haltija, jolla on huomattava markkinavoima;

9) maksun perii 9 d §:ssä tarkoitetusta suoritteesta televisio- ja radioverkon omistaja tai haltija, jolla on huomattava markkinavoima.



Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2002.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Voimassa oleva televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 §:ssä tarkoitettu toimilupa, siltä osin kuin se oikeuttaa lähettämään ja pitämään tarjolla televisio- ja radio-ohjelmistoja maanpäällisessä televisio- ja radioverkossa sekä harjoittamaan vapaaksi jäävällä kapasiteetilla teletoimintaa (verkkolupa), on voimassa, kunnes kyseessä olevalle taajuudelle ja kanavanipulle myönnetään tämän lain mukainen toimilupa.

Jos 3 momentissa tarkoitetun toimiluvan haltijalle ei myönnetä tämän lain mukaista toimilupaa, toimiluvan haltijalla on oikeus saada valtiolta täysi korvaus vahingosta, joka aiheutuu siitä, ettei toimiluvanvaraiseen toimintaan hankittuja laitteistoja voida käyttää teletoimintaan eikä muutoinkaan kohtuullista hyötyä tuottavalla tavalla. Korvauksen perusteiden ja määräämisen suhteen on noudatettava, mitä kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa (603/1977) säädetään lunastuskorvauksesta.

Televisio- ja radiotoiminnan harjoittamiseksi tarvittavasta toimiluvasta (ohjelmistolupa) säädetään televisio- ja radiotoiminnasta annetussa laissa.

Televerkkopalvelua tai telepalvelua televisio- ja radioverkossa tarjoavan teleyrityksen eriyttämisvelvollisuus alkaa tämän lain voimaantuloa seuraavan tilikauden alusta.

HE 241/2001
PeVL 8/2002
LiVM 5/2002
EV 66/2002

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.