480/2002

Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalataloutta koskevista rekistereistä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan kalataloutta koskevista rekistereistä 31 päivänä joulukuuta 1994 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (1575/1994) 4 §:n 1 ja 2 momentti ja 15 §, sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 1 ja 2 momentti päätöksessä (492/1998), sekä

lisätään 18 §:ään uusi 2 ja 3 momentti seuraavasti:

4 §
Ryhmittely

Kalastusalukset ryhmitellään niiden pääasiallisen kalastuskäytön mukaisesti viiteen ryhmään seuraavasti:

1) 4L1: pienimuotoisen rannikkokalastuksen alukset;

2) 4L2: pelagiset troolarit;

3) 4L3: pohjatroolarit;

4) 4L4: passiivipyydysalukset; sekä

5) S: sisävesialukset

Ryhmiin 1―4 kuuluvan aluksen kalastuskäyttö on määrätty Suomen kalastuslaivaston monivuotisista ohjausohjelmista annetuissa komission päätöksissä. Ryhmään 5 kuuluvaa alusta saa käyttää vain sisävesillä. Kalastusalusta saa käyttää siinä ryhmässä määrättyyn kalastukseen, johon se on sijoitettu.


15 §
Rekisteröitävät tiedot

Saalisrekisteriin merkitään yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 II osastossa tarkoitetut kalastuspäiväkirjan tiedot sekä saaliin purkamista koskevat tiedot ja ostajaa koskevat tiedot.

Rekisteriä pidetään niiden ilmoitusten perusteella, joita kalastajat ja kalastusalusten päälliköt ovat 1 momentin sekä 16 §:n nojalla velvolliset antamaan.

18 §
Ostajan ilmoitusvelvollisuus

Kiintiöityjen kalalajien ensimmäisen osta jan on ilmoittauduttava työvoima- ja elinkeinokeskuksen pitämään kalakaupparekisteriin. Ilmoitus tehdään sille työvoima- ja elinkeinokeskukselle, jonka toimialueella ostajan kotipaikka on. Ilmoituksesta on käytävä ilmi ostajan nimi, osoite- ja yhteystiedot, yrityksen omistajan nimi, yrityksen Y-tunnus ja yrityksen päätoimiala. Kalakaupparekisteriin merkittävälle ostajalle annetaan rekisteritodistus. Ostaja on velvollinen ilmoittamaan rekisterinpitäjälle rekisteriin merkittävien tietojen muuttumisesta tai toiminnan lopettamisesta. Ostajan lopettaessa toimintansa hänelle annetaan todistus rekisteristä poistamisesta.

Edellä 2 momentissa tarkoitettu velvollisuus ei koske ostajaa, joka käyttää ostamansa kalan omassa taloudessaan.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2002.

1) Neuvoston asetus (ETY) N:o 2847/93; EYVL N:o L 261, 20.10.1993, s. 1,
2) Komission asetus (EY) N:o 2091/98; EYVL N:o L 266, 1.10.1998, s. 36,
3) Neuvoston asetus (EY) N:o 1543/00; EYVL N:o L 176, 15.7.2000, s. 1

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Kalastusneuvos
Orian Bondestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.