467/2002

Annettu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla 11 päivänä tammikuuta 1995 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (27/1995) 11 § ja 20 § sellaisena kuin niistä on 11 § asetuksessa 517/2001, sekä

lisätään asetukseen uusi 20 a § seuraavasti:

11 §
Koirat ja kissat

Yli kolmen kuukauden ikäisten koirien ja kissojen sisämarkkinakaupassa on noudatettava seuraavaa:

1) eläimessä ei lähtöpäivänä saa olla tarttuvien tautien oireita;

2) eläimen on oltava tunnistettavissa tatuoinnilla tai mikrosirulla;

3) eläimellä on oltava virkaeläinlääkärin tai lähtötilasta vastaavan eläinlääkärin antama todistus, josta ilmenee, että se on kolmen kuukauden iän jälkeen rokotettu raivotautia vastaan vuosittain tai kyseiselle rokotteelle hyväksytyn väliajoin ja että rokotteena on käytetty inaktivoitua, Euroopan pharmakopean mukaisesti valmistettua rokotetta;

4) 3 kohdan mukaisesta todistuksesta tulee ilmetä myös käytetyn rokotteen nimi ja eränumero;

5) koiran on oltava rokotettu penikkatautia vastaan;

6) eläimen mukana on oltava eläinlääkärin antama todistus, josta ilmenee, että eläimelle on enintään 30 päivää ennen sen saapumista Suomeen annettu asianmukainen annos pratsikvantelia sisältävää, asianomaiselle eläinlajille hyväksyttyä lääkettä ekinokokkoosia aiheuttavia heisimatoja vastaan;

7) 6 kohdassa tarkoitetusta todistuksesta on ilmettävä myös lääkkeen nimi, annostus ja antotapa;

8) eläimeltä ei vaadita 6 kohdassa tarkoitettua lääkitystä, jos se tuodaan suoraan Ruotsista, Yhdistyneestä kuningaskunnasta, Irlannista tai Norjasta muualta kuin Huippuvuorilta, taikka jos eläin tuodaan Suomeen 24 tunnin kuluessa siitä, kun se on viety pois Suomesta; sekä

9) eläimellä on oltava neuvoston direktiivin 92/65/ETY 10 artiklan 2 kohdan mukainen eläinlääkärin todistus tai yksilöllinen koira- tai kissapassi, josta ilmenevät tunnistusta, rokotusta ja heisimatolääkitystä koskevat tiedot.

Alle kolmen kuukauden ikäisten koirien ja kissojen sisämarkkinakaupassa on noudatettava seuraavaa:

1) eläimen on oltava 1 momentin 1 ja 9 kohdan mukainen;

2) eläin ei saa olla peräisin tilalta, jolla on voimassa viranomaisten määräämiä rajoituksia eläintautien vuoksi; sekä

3) eläimen on oltava lähtötilalla syntynyt ja siellä jatkuvasti syntymästään lähtien pidetty.

Yksityishenkilöiden Ruotsista, Yhdistyneestä kuningaskunnasta, Irlannista tai Norjasta muualta kuin Huippuvuorilta mukanaan tuomien yli kolmen kuukauden ikäisten koirien ja kissojen on oltava 1 momentin 1 kohdan mukaisia. Muista jäsenmaista tai Huippuvuorilta vastaavissa tapauksissa tuotavien eläinten on oltava 1 momentin 1, 3, 4 ja 6―8 kohdan vaatimusten mukaisia. Yksityishenkilöiden kaikista jäsenmaista ja Norjasta mukanaan tuomien alle kolmen kuukauden ikäisten koirien ja kissojen on oltava 1 momentin 1 kohdan mukaisia. Tämän momentin säännöksiä ei sovelleta eläimiin, jotka tuodaan Suomeen myyntiä, välitystä tai muulla vastaavalla tavalla luovuttamista taikka elinkeinon harjoittamista varten.

Koirien ja kissojen viennissä Ruotsiin, Yhdistyneeseen Kuningaskuntaan, Irlantiin ja Norjaan on noudatettava neuvoston direktiivin 92/65/ETY 10 artiklan 3 kohdan säännöksiä.

20 §
Vähäriskinen eläinjäte

Vähäriskisen eläinjätteen tuonnissa on noudatettava seuraavaa:

1) tavaran mukana on oltava lähtömaan virkaeläinlääkärin antama todistus, josta käy ilmi

a) että tavara on neuvoston direktiivissä 90/667/ETY tarkoitettua vähäriskistä eläinjätettä;

b) eläinlääkintäviranomaisen lähettävälle laitokselle antama hyväksymis- tai rekisteröintinumero;

2) 1 kohdassa tarkoitettu todistus on annettava alkuperäisenä vastaanottavaa laitosta valvovalle eläinlääkärille;

3) tavara on kuljetettava vesitiiviissä ja suljetuissa pakkauksissa tai kuljetusvälineissä;

4) kuljetusasiakirjoihin on merkittävä tavaran käyttötarkoitus ja vastaanottaja; sekä

5) kuljetuksen jälkeen kuljetusvälineet, pakkaukset ja tavaran kanssa kosketukseen joutuneet välineet ja pinnat on pestävä ja desinfioitava sekä muu pakkausmateriaali hävitettävä vastaanottavaa laitosta valvovan eläinlääkärin ohjeiden mukaisesti.

Vähäriskinen eläinjäte on välittömästi tuonnin jälkeen vietävä käsiteltäväksi laitokseen, joka on eläinjätteen käsittelystä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1022/2000) nojalla hyväksytty suuririskisen tai vähäriskisen eläinjätteen käsittelylaitokseksi, lemmikkieläinrehulaitokseksi taikka teknisiä tai farmaseuttisia tuotteita valmistavaksi laitokseksi. Vähäriskinen eläinjäte, joka on kuumennettu tai käsitelty hapolla turkiseläinten rehun eläintauti- ja hygieniavaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (34/EEO/2001) mukaisesti, voidaan välittömästi tuonnin jälkeen viedä käsiteltäväksi saman asetuksen nojalla hyväksyttyyn turkiseläinrehusekoittamoon. Vain erityisestä syystä ja tavaran vastaanottajana olevaa laitosta valvovan eläinlääkärin luvalla tavara saadaan siirtää vastaanottajana olevasta laitoksesta toiseen sellaiseen laitokseen, jossa tavara tässä momentissa mainittujen säännösten mukaan saadaan käsitellä.

Maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosasto voi erityisistä syistä myöntää luvan poron teurasjätteen tuontiin, jos teurasjäte on vähäriskistä eläinjätettä ja jos se välittömästi tuonnin jälkeen käytetään turkiseläinten ruokintaan.

20 a §
Kuolleet eläimet ja suuririskinen eläinjäte

Kuolleiden luonnonvaraisten sorkkaeläinten ja lintujen sekä niiden käsittelemättömien osien tuonti on sallittua vain, jos maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosasto myöntää tuontiin luvan.

Suuririskisen eläinjätteen tuonti on sallittua vain osaston myöntämällä tuontiluvalla. Lupa voidaan myöntää vain, jos Suomi on tehnyt sopimuksen suuririskisen eläinjätteen käsittelystä sen jäsenmaan kanssa, josta eläinjäte tuodaan.

Tämän pykälän säännöksiä ei sovelleta kuolleisiin eläimiin tai niiden osiin, jotka on muokattu, täytetty tai käsitelty sellaisella tavalla, joka varmistaa niiden säilymisen huoneenlämmössä. Metsästystrofeista säädetään 22 §:ssä.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2002. Asetuksen 20 §:n 2 momentissa säädettyjä vaatimuksia sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2002 alkaen Suomeen tuotaviin tavaroihin.

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Eläinlääkintötarkastaja
Sirpa Kemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.