436/2002

Annettu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2002

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtioneuvoston kanslian esityksestä,

kumotaan 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun valtioneuvoston ohjesäännön (1522/1995) 23 §:n 1 momentin 4 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 730/2000,

muutetaan 16 §:n 1 momentin 7―9 kohta ja 2 momentti, 18 §:n 1 momentin 3 ja 8 kohta, 19 §:n 2 momentti, 21 §:n 2 momentti, 22 §:n 2 momentti, 23 §:n 1 momentin 1 ja 7 kohta ja 24 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 16 §:n 2 momentti ja 24 §:n 2 momentti asetuksessa 418/2001, 18 §:n 1 momentin 3 ja 8 kohta asetuksessa 856/1999, 19 §:n 2 momentti asetuksessa 1326/2001, 21 §:n 2 momentti ja 22 §:n 2 momentti asetuksessa 221/2001 sekä 23 §:n 1 momentin 1 ja 7 kohta mainitussa asetuksessa 730/2000, sekä

lisätään 24 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 856/1999, uusi 3 a kohta seuraavasti:

16 §

Oikeusministeriön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:


7) ulosottotoimi, yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusrangaistusten täytäntöönpano sekä muu tuomioiden ja päätösten täytäntöönpano;

8) rikoksentorjunnan ja muun kriminaalipolitiikan yleinen suunnittelu;

9) rikosrekisteri ja muut oikeusrekisterit;


Oikeusministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

korkein oikeus

korkein hallinto-oikeus

hovioikeudet

hallinto-oikeudet

Ahvenanmaan hallintotuomioistuin

käräjäoikeudet

maaoikeudet

vankilaoikeus

markkinaoikeus

vakuutusoikeus

työtuomioistuin

valtakunnansyyttäjänvirasto

valtion oikeusaputoimistot

kihlakuntien syyttäjänvirastot ja kihlakunnanvirastojen syyttäjäosastot

Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjävirasto

kihlakuntien ulosottovirastot ja kihlakunnanvirastojen ulosotto-osastot

Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirasto

rikosseuraamusvirasto

vankeinhoitolaitos ja siihen kuuluvat suljetut laitokset, avolaitokset ja sairaalayksiköt

kriminaalihuoltolaitos ja siihen kuuluvat aluetoimistot

Vankeinhoidon koulutuskeskus

tietosuojalautakunta ja tietosuojavaltuutetun toimisto

konkurssiasiamiehen toimisto

oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

oikeusrekisterikeskus

onnettomuustutkintakeskus

Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti

Saamelaiskäräjät

tuomarinvalintalautakunta.

18 §

Puolustusministeriön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:


3) puolustusvoimien kokoonpano ja järjestelyt, varustaminen, koulutus ja ylläpito sekä hallinnonalan materiaalipolitiikka;


8) hallinnonalan yhdyskunta- ja ympäristöpolitiikka;


19 §

Valtiovarainministeriön toimialaan kuulu-vat lisäksi:

julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunta

valtion eläkelautakunta

virkamieslautakunta

valtion eläkerahasto

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

valtiokonttori

verohallinto

tullilaitos

tilastokeskus

Hallinnon kehittämiskeskus

Senaatti-kiinteistöt

Anuukar Holding Oy

Oy Edita Ab

Engel-Yhtymä Oy

Kapiteeli Oy

Kauppatalo Hansel Oy

Medivire Holding Oy

Medivire työterveyspalvelut Oy

Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oyj

Rahapaja Oy

Sampo Oyj

Silta Oy

Sponda Oyj

Solidium Oy

Suomen Vientiluotto Oyj

Tietokarhu Oy

Yrityspankki SKOP Oyj.

21 §

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

maanmittauslaitos

Metsähallitus

maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

Metsäntutkimuslaitos

kasvintuotannon tarkastuskeskus

Geodeettinen laitos

riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Elintarvikevirasto

Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos

maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus

Siemenperunakeskus

Avena Oy

Boreal Kasvinjalostus Oy

maaseutuelinkeinojen valituslautakunta

eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta.


22 §

Liikenne- ja viestintäministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

Tiehallinto

Merenkulkulaitos

Ratahallintokeskus

Ajoneuvohallintokeskus

Viestintävirasto

Merentutkimuslaitos

Ilmatieteen laitos

Saimaan kanavan hoitokunta

Tieliikelaitos

Ilmailulaitos

Raskone Oy

Suomen Autokatsastus Oy

Sonera Oyj

Suomen Posti Oy

Yleisradio Oy

Suomen Erillisverkot Oy

VR-Yhtymä Oy

Finnair Oyj

Liikenneturva.

23 §

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) elinkeino- ja yritystoiminnan yleiset toimintaedellytykset;


7) teknologiapolitiikka sekä teknologian kehittäminen ja hyödyntäminen;


24 §

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:


3 a) lasten ja perheiden hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus;


Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat lisäksi:

kansanterveyslaitos

lääkelaitos

sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus

sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

säteilyturvakeskus

tarkastuslautakunta

terveydenhuollon oikeusturvakeskus

työterveyslaitos

työsuojelun piirihallinto

työttömyysturvalautakunta

tasa-arvovaltuutettu ja tasa-arvovaltuutetun toimisto

kansaneläkelaitos

Vakuutusvalvontavirasto

Alko Oy

työsuojelurahasto

koulutus- ja erorahasto

työttömyysvakuutusrahasto

työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta

Raha-automaattiyhdistys.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2002.

Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2002

Pääministeri
Paavo Lipponen

Ylitarkastaja
Elisa Kumpula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.