422/2002

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2002

Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Lain soveltamisala

Tässä laissa säädetään rangaistusten täytäntöönpanotehtävien sekä muiden rikosseuraamusvirastolle, kriminaalihuoltolaitokselle ja vankeinhoitolaitokselle kuuluvien tehtävien suorittamiseksi tarpeellisten henkilörekisterien pitämisestä ja muusta henkilötietojen käsittelystä. Jollei tässä laissa toisin säädetä, henkilötietojen salassapitoon ja luovuttamiseen sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999) sekä muuhun henkilötietojen käsittelyyn henkilötietolakia (523/1999).

2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) tuomitulla henkilöä, jonka tuomioistuin on tuominnut vankeusrangaistukseen, sakon muuntorangaistukseen tai yhdyskuntaseuraamukseen;

2) vangilla henkilöä, joka suorittaa vankeusrangaistusta taikka sakon muuntorangaistusta;

3) rangaistuslaitokseen otetulla henkilöä, joka on vangittu tai muutoin lain nojalla otettu rangaistuslaitokseen;

4) tapaajalla henkilöä, joka käy luvallisesti tapaamassa vankia;

5) ulkopuolisella henkilöllä muuta kuin edellä 1―3 kohdassa tarkoitettua henkilöä, joka luvallisesti oleskelee rangaistuslaitoksen alueella;

6) yhdyskuntaseuraamusta suorittavalla ehdollisesti tuomittua, valvontaan määrättyä nuorta rikoksentekijää, nuorisorangaistusta taikka yhdyskuntapalvelua suorittavaa henkilöä tai valvontaan määrättyä ehdonalaisessa vapaudessa olevaa henkilöä.

2 luku

Rangaistusten täytäntöönpanon henkilö- rekisterit

3 §
Rikosseuraamusviraston valtakunnalliset henkilörekisterit

Tässä laissa tarkoitettujen tietojen käsittelemiseksi rikosseuraamusvirasto (rekisterinpitäjä) pitää automaattisen tietojenkäsittelyn avulla kriminaalihuoltolaitoksen ja vankeinhoitolaitoksen tietojärjestelmää.

Kriminaalihuoltolaitoksen tietojärjestelmään kuuluu valtakunnallisena henkilörekisterinä yhdyskuntaseuraamusrekisteri.

Vankeinhoitolaitoksen tietojärjestelmään kuuluvat seuraavat valtakunnalliset henkilörekisterit:

1) täytäntöönpanorekisteri;

2) valvonta- ja toimintarekisteri;

3) turvallisuustietorekisteri.

Rikosseuraamusvirasto pitää 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetuista tapaajista ja 5 kohdassa tarkoitetuista ulkopuolisista henkilöistä seuraavia henkilörekistereitä:

1) tapaajarekisteri;

2) tapaamiskieltorekisteri;

3) asioijarekisteri.

4 §
Yksilöintitiedot

Rekisteröidyn yksilöimiseen tarvittavina tietoina 3 §:n 2 momentissa tarkoitettuun yhdyskuntaseuraamusrekisteriin ja 3 §:n 3 momentissa tarkoitettuihin vankeinhoitolaitoksen henkilörekistereihin talletetaan rekisteröidyn nimi, henkilötunnus, sukupuoli, äidinkieli, kansalaisuus, kotikunta ja osoite sekä mahdolliset henkilötuntomerkit.

Rekisteröidyn yksilöimiseen tarvittavina tietoina ja hakutunnuksena talletetaan rikosseuraamusviraston 3 §:n 4 momentissa tarkoitettuun tapaajarekisteriin ja tapaamiskieltorekisteriin rekisteröidyn nimi ja henkilötunnus sekä asioijarekisteriin rekisteröidyn nimi ja syntymäaika.

Rekisteriin merkittyjen tietojen oikeellisuudesta vastaa rekisterinpitäjän lisäksi kriminaalihuoltolaitoksen tai vankeinhoitolaitoksen toimintayksikkö, joka on tallettanut tiedon rekisteriin.

5 §
Yhdyskuntaseuraamusrekisteri

Yhdyskuntaseuraamusrekisteri sisältää yhdyskuntaseuraamuksen tuomitsemisen ja täytäntöönpanon kannalta tarpeelliset tiedot yhdyskuntaseuraamusta suorittavasta henkilöstä. Näitä tietoja ovat:

1) rikos- ja tuomiotiedot;

2) ehdolliseen rangaistukseen tuomittujen nuorten rikoksentekijöiden valvonnan ehdot ja muut valvontaan liittyvät tiedot;

3) nuorisorangaistuksen toimeenpanosuunnitelman sisältö ja muut täytäntöönpanoon liittyvät tiedot;

4) yhdyskuntapalvelun palvelusuunnitelma ja muut täytäntöönpanoon liittyvät tiedot;

5) ehdonalaisesti vapautetun valvonnan ehdot ja muut valvontaan liittyvät tiedot;

6) 2―5 kohdassa mainittuja seuraamuksia varten laadittaviin henkilötutkintoihin, soveltuvuusselvityksiin sekä muihin valmisteleviin toimenpiteisiin ja lausuntoihin liittyvät tiedot.

6 §
Täytäntöönpanorekisteri

Täytäntöönpanorekisteri sisältää tuomitun, vangin ja rangaistuslaitokseen otetun rangaistuksen täytäntöönpanoa sekä tutkintavankeuden toimeenpanoa varten tarpeelliset tiedot. Näitä tietoja ovat:

1) rikos- ja tuomiotiedot;

2) tiedot tutkintavankia koskevista erityisistä määräyksistä;

3) yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanemiseksi tarvittavat muut kuin 1 kohdassa tarkoitetut tiedot;

4) tiedot kurinpitoseuraamuksesta;

5) täytäntöönpanon tai toimeenpanon alkamista ja päättymistä koskevat tiedot;

6) muut vankeusrangaistuksen täytäntöönpanemiseksi sekä tutkintavankeuden toimeenpanemiseksi välttämättömät tiedot.

7 §
Valvonta- ja toimintarekisteri

Valvonta- ja toimintarekisteri sisältää laitosjärjestyksen ylläpitämistä sekä vangin tai rangaistuslaitokseen otetun valvontaa ja toimintaan osallistumista varten tarpeelliset tiedot. Näitä tietoja ovat:

1) sijoittaminen vankeinhoitolaitoksessa ja rangaistuslaitoksessa;

2) valvonnan järjestäminen ja turvallisuuden ylläpitäminen;

3) osallistumisvelvollisuuden täyttäminen ja muuhun toimintaan osallistuminen;

4) koulutus, työkokemus ja sosiaalinen tilanne;

5) työ- ja toimintakyvyn arviointi sekä muut toimintaan sijoittamista varten tehdyt arvioinnit;

6) yhteydet rangaistuslaitoksen ulkopuolelle;

7) vapautumisen valmistelu;

8) karkaaminen ja avolaitoksesta luvatta poistuminen sekä poistumislupa-, opintolupa- ja siviilityölupaehtojen rikkominen samoin kuin rangaistuslaitoksen ulkopuoliseen laitokseen sijoittamiseen liittyvien ehtojen rikkominen;

9) kurinpitorikkomukset.

Vangin tai rangaistuslaitokseen otetun henkilön tietoihin voi sisältyä edellä 1 momentissa tarkoitettujen asioiden käsittelemisen sekä laitosjärjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisen vuoksi välttämättömiä tietoja myös muista henkilöistä kuin vangista tai rangaistuslaitokseen otetusta.

8 §
Turvallisuustietorekisteri

Turvallisuustietorekisteri sisältää vankilassa tai vankilasta käsin tapahtuvan taikka vankeusaikaisen rikollisuuden ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi tai laitosturvallisuuden ylläpitämiseksi tarpeellisia tietoja henkilöistä, joiden on syytä epäillä:

1) syyllistyvän tai syyllistyneen rikokseen, josta saattaa seurata vankeutta; tai

2) myötävaikuttavan tai myötävaikuttaneen rikokseen, josta saattaa seurata enemmän kuin kuusi kuukautta vankeutta.

Rekisteri voi sisältää tietoja myös muista poikkeuksellisista turvallisuutta vaarantavista rangaistuslaitostapahtumista sekä tapahtumiin liittyvistä henkilöistä.

9 §
Tapaajarekisteri

Laitosjärjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi pidetään vankia tai rangaistuslaitokseen otettua luvallisesti tapaamassa käyvistä henkilöistä tapaajarekisteriä, johon kerätään tapaajan yksilöintitietojen lisäksi seuraavat tiedot:

1) ketä henkilö saapuu tapaamaan;

2) tapaamisajankohta;

3) muut tapaamiseen liittyvät tiedot.

10 §
Tapaamiskieltorekisteri

Laitosjärjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi pidetään tapaamiskieltorekisteriä. Rekisteri sisältää tietoja henkilöistä, joille on annettu rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain (39/1889) 2 luvun 9 a §:n mukainen tapaamiskielto. Rekisteriin kerätään tapaamiskieltoon asetetun henkilön yksilöintitietojen lisäksi tiedot tapaamiskiellon sisällöstä ja perusteesta sekä tapaamiskiellon voimassaoloaika.

11 §
Asioijarekisteri

Asioijarekisteri sisältää turvallisuuden ja laitosjärjestyksen ylläpitämistä varten tarpeellisia tietoja 2 §:n 5 kohdassa tarkoitetuista ulkopuolisista henkilöistä, jotka saavat luvan liikkua rangaistuslaitoksen alueella työasiassa tai muissa tehtävissä taikka jotka muutoin luvallisesti käyvät rangaistuslaitoksessa. Rekisteriin kerätään asioijan yksilöintitietojen lisäksi laitoskohtaisesti tiedot asioinnin syystä ja sen ajankohdasta.

12 §
Järjestystietorekisteri

Edellä 6―11 §:ssä tarkoitettujen vankeinhoitolaitoksen valtakunnallisten rekisterien lisäksi saadaan rangaistuslaitoksessa tarvittaessa kerätä tietoja 7 §:ssä tarkoitetun valvonta- ja toimintarekisterin alaiseen järjestystietorekisteriin valvonnan järjestämiseksi ja laitosjärjestyksen ylläpitämiseksi. Rekisteriin voidaan kerätä vangin tai rangaistuslaitokseen otetun henkilön valvontaan ja toimintaan liittyviä tarpeellisia tietoja, kuten henkilön tai vankilan valvontaan liittyviä, toistaiseksi varmistamattomia tietoja. Rekisteriin talletettavan tiedon osalta on merkittävä sen luotettavuusaste.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen tietojen tultua varmistetuiksi niitä voidaan siirtää valvonta- ja toimintarekisteriin tai turvallisuustietorekisteriin. Järjestystietorekisterin tietoja ei saa luovuttaa rikosseuraamusviraston eikä vankeinhoitolaitoksen ulkopuolelle.

13 §
Vankeinhoitolaitoksen potilasrekisterit

Vankeinhoitolaitokseen kuuluvat terveydenhuollon toimintayksiköt pitävät kukin omaa potilasrekisteriään. Potilasrekisterin pitämisestä sekä siihen sisältyvien tietojen luovuttamisesta ja muusta käsittelystä on voimassa, mitä siitä 18 §:ssä ja muualla laissa erikseen säädetään.

3 luku

Tietojen käsittelyn periaatteet

14 §
Arkaluonteisten tietojen käsittely

Tässä laissa tarkoitettuihin henkilörekistereihin saa kerätä ja tallettaa henkilötietoja, jotka on tarkoitettu kuvaamaan tuomitun, vangin tai rangaistuslaitokseen otetun henkilön

1) rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta;

2) terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia;

3) sosiaalihuollon tarvetta tai hänen saamiaan sosiaalihuollon palveluja, tukitoimia ja muita sosiaalihuollon etuuksia.

Yksittäistapauksessa rekisteröidyn nimen-omaisella suostumuksella voidaan kerätä ja tallettaa muitakin arkaluonteisia tietoja kuin 1 momentissa tarkoitettuja, jos tieto on rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellinen.

15 §
Tietojen käsittelyyn oikeutetut

Rikosseuraamusviraston henkilörekisterissä olevien tietojen käsittelyyn ovat oikeutettuja rikosseuraamusviraston, kriminaalihuoltolaitoksen ja vankeinhoitolaitoksen virkamiehet siltä osin kuin se on tarpeen heidän virkatehtäviensä suorittamiseksi.

Turvallisuustietorekisterin tietoja saavat kuitenkin käsitellä vain rikosseuraamusviraston erikseen nimeämät rikosseuraamusviraston tai vankeinhoitolaitoksen virkamiehet.

16 §
Tietojen luovuttaminen täytäntöönpanorekisteristä sekä valvonta- ja toimintarekisteristä

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 29 §:ssä ja mainitussa laissa muutoin säädetään, rekisterinpitäjä saa salassapitosäännösten estämättä luovuttaa vankeinhoitolaitoksen täytäntöönpanorekisteristä sekä valvonta- ja toimintarekisteristä tuomittua, vankia ja rangaistuslaitokseen otettua henkilöä koskevia tietoja, jotka ovat tarpeen:

1) poliisille rikosten ennalta estämiseksi, selvittämiseksi ja syyteharkintaan saattamiseksi tai henkilön luotettavuutta edellyttävää poliisin lupaa tai hyväksyntää varten;

2) ulkomaalaisvirastolle oleskelu- tai työluvan taikka maastakarkotus-, käännytys-, turvapaikka- tai kansalaisuusasian käsittelemiseksi;

3) oikeusrekisterikeskukselle varallisuuteen kohdistuvien toimenpiteiden suorittamiseksi ja muuntorangaistuksen täytäntöönpanemiseksi;

4) ulosottoviranomaiselle ulosottoa varten ja rangaistuksen täytäntöönpanemiseksi;

5) haastemiehelle haasteen tiedoksiantamiseksi;

6) viralliselle syyttäjälle syyteasian käsittelemiseksi;

7) tuomioistuimelle rikosasian käsittelemiseksi;

8) tulliviranomaiselle tullirikosten ehkäisemiseksi ja tutkimiseksi;

9) rajavartioviranomaiselle rajojen ja raja-alueen valvomiseksi sekä rikosten torjumiseksi;

10) sotilasviranomaisille asevelvollisrekisterin ylläpitämiseksi sekä pääesikunnan tutkintaosastolle puolustusvoimien turvallisuustieto- ja rikostietorekisterin ylläpitämiseksi;

11) Kansaneläkelaitokselle sen toimeenpantavaksi säädettyjen etuuksien hoitamista varten.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot voidaan antaa teknisen käyttöyhteyden avulla.

Henkilötietojen luovuttamisesta ulkopuolisille päättää rekisterinpitäjä tai sen määräämä rikosseuraamusviraston, kriminaalihuoltolaitoksen tai vankeinhoitolaitoksen virkamies.

17 §
Tietojen luovuttaminen turvallisuustietorekisteristä

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään, vankeinhoitolaitoksen turvallisuustietorekisterin tietoja saa salassapitosäännösten estämättä luovuttaa turvallisuustietorekisteristä poliisille, pääesikunnan tutkintaosastolle, tullille ja rajavartiolaitokselle turvallisuustietorekisterin käyttötarkoituksen mukaisiin tarkoituksiin. Tietoa luovutettaessa on ilmoitettava tiedon luotettavuusaste.

18 §
Tietojen luovuttaminen potilasrekisteristä

Sen lisäksi, mitä potilasrekisterissä olevien tietojen luovuttamisesta muualla laissa säädetään, vankien terveydenhuollosta vastaava lääkäri tai hänen määräämänsä terveydenhuollon ammattihenkilö voi vangin tai rangaistuslaitokseen otetun henkilön kirjallisella suostumuksella ilmoittaa vankilan johtajalle tai tämän määräämälle virkamiehelle henkilön terveydentilaan tai hoitoon liittyvästä seikasta, jonka ilmoittamista lääkäri pitää tarpeellisena tämän henkilön hoidon tai kohtelun kannalta taikka henkilön oman turvallisuuden taikka muiden vankien ja henkilökunnan terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi.

Ilman henkilön kirjallista suostumusta voidaan vankeinhoitolaitoksen muulle kuin terveydenhuollon ammattihenkilöstölle antaa vain sellaisia 1 momentissa tarkoitettuja tietoja, joista ei ilmene sairauden laatu taikka muu terveydentilan tai hoidon yksityiskohta.

Vangin tai rangaistuslaitokseen otetun terveydentilasta 1 momentissa tarkoitettuja tietoja saanut virkamies saa antaa näitä tietoja vain sellaiselle vankilan virkamiehelle, jolle se hänen virkatehtäviensä hoidon kannalta on välttämätöntä.

19 §
Oikeus tietojen saantiin muilta viranomaisilta

Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään, rikosseuraamusvirastolla, kriminaalihuoltolaitoksella ja vankeinhoitolaitoksella on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada toiselta viranomaiselta tuomittua, vankia, rangaistuslaitokseen otettua tai yhdyskuntaseuraamusta suorittavaa henkilöä koskevia tietoja, jotka ovat tarpeen rangaistuksen täytäntöönpanoa tai tutkintavankeuden toimeenpanoa koskevan tehtävän taikka muun sille kuuluvan tehtävän hoitamista varten, seuraavasti:

1) oikeusrekisterikeskuksen tuomiolauselmajärjestelmästä henkilöä koskevasta päätösilmoituksesta;

2) väestötietojärjestelmästä tieto henkilön nimestä, henkilötunnuksesta, kansalaisuudesta, kotikunnasta, osoitteesta ja tieto kuolemasta sekä muut rikosseuraamusviraston, kriminaalihuoltolaitoksen tai vankeinhoitolaitoksen tehtävän kannalta tarvittavat tiedot;

3) poliisiasiain tietojärjestelmästä tieto etsintäkuulutusrekisterissä olevasta henkilöstä sekä pidätettyjen rekisteristä tietoja henkilön olinpaikan selvittämiseksi;

4) syyttäjätietojärjestelmästä tieto henkilön syyttämisasian vaiheesta;

5) ulosoton tietojärjestelmästä tieto henkilön täytäntöönpanoasian vaiheesta;

6) ulkomaalaisvirastolta tieto ulkomaalaisrekisterissä ja rangaistuslaitoksessa olevan tai olleen ulkomaalaisen henkilön oleskelu-, karkotus- ja käännytysasiasta ja maasta poistamista koskevan päätöksen toimeenpanosta sekä maahantulokiellosta ja sen pituudesta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot voidaan antaa teknisen käyttöyhteyden avulla siten kuin siitä rekisterinpitäjän kanssa erikseen sovitaan.

20 §
Yhdyskuntaseuraamuksen täytäntöönpanotietojen saaminen ja luovuttaminen eräissä tilanteissa

Yhdyskuntaseuraamuksen täytäntöönpanotehtävissä toimivalla kriminaalihuoltolaitoksen virkamiehellä on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada valtion ja kunnan viranomaisilta tehtävänsä hoitamista varten tarpeelliset tiedot henkilön sosiaalisesta tilanteesta, toimeentulosta, terveyspalveluiden käytöstä, työkyvystä, päihteiden käytöstä, koulutuksesta, työkokemuksesta, työllisyydestä ja asevelvollisuuden täyttämisestä.

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään, kriminaalihuoltolaitos voi salassapitosäännösten estämättä luovuttaa yhdyskuntaseuraamuksen täytäntöönpanotehtävää hoitavalle yksityiselle yhteisölle, säätiölle ja henkilölle tietoja, jotka ovat tarpeen täytäntöönpanotehtävän suorittamiseksi.

4 luku

Rekisteröidyn oikeudet

21 §
Tietojen käsittelystä ilmoittaminen

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle tietojen käsittelystä siten kuin henkilötietolaissa säädetään. Tiedonantovelvollisuudesta voidaan kuitenkin poiketa sen lisäksi, mitä henkilötietolaissa säädetään, jos se on välttämätöntä rangaistuslaitoksen järjestyksen ja turvallisuuden vuoksi.

22 §
Tarkastusoikeuden rajoitukset

Sen lisäksi, mitä henkilötietolaissa säädetään, rekisteröidyn tarkastusoikeutta voidaan rajoittaa, jos tarkastusoikeuden toteuttamisesta voi todennäköisin syin seurata vakava uhka rangaistuslaitoksen järjestykselle ja turvallisuudelle taikka rikosseuraamusviraston, kriminaalihuoltolaitoksen tai vankeinhoitolaitoksen henkilöstön tai muun henkilön turvallisuudelle. Rekisteröidyllä ei ole tarkastusoikeutta turvallisuustietorekisterin eikä järjestystietorekisterin tietoihin.

Tietosuojavaltuutettu voi rekisteröidyn pyynnöstä tarkastaa 1 momentissa tarkoitettujen rekisteröityä koskevien tietojen lainmukaisuuden.

23 §
Tarkastusoikeuden toteuttaminen

Tarkastusoikeutta tulee käyttää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän tai tämän edustajan luona. Pyyntöä esitettäessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi tarpeelliset tiedot voi antaa rekisterinpitäjä. Tiedot valtakunnallisesta rekisteristä voi antaa rekisterinpitäjän lisäksi kriminaalihuoltolaitoksen alueyksikkö tai rangaistuslaitos siten kuin rekisterinpitäjä siitä määrää.

5 luku

Tietoturvallisuus ja tietojen säilyttäminen

24 §
Arkaluonteisten tietojen suojaaminen

Tässä laissa tarkoitettujen rekisterien sisältämien arkaluonteisten tietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän on noudatettava erityistä huolellisuutta sekä varmistettava rekisterien teknisen ja organisatorisen suojaustason riittävyys.

25 §
Tietojen poistaminen rekisteristä

Henkilöä koskeva tieto poistetaan rikosseuraamusviraston henkilörekisteristä, kun se ei ole enää tarpeellinen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta, kuitenkin viimeistään seuraavasti:

1) yhdyskuntaseuraamusrekisteristä 10 vuoden kuluttua siitä, kun henkilö on viimeksi suorittanut loppuun yhdyskuntaseuraamuksen;

2) täytäntöönpanorekisteristä 10 vuoden kuluttua siitä, kun henkilö on viimeksi vapautunut rangaistuslaitoksesta tai lopettanut yhdyskuntaseuraamuksen suorittamisen;

3) valvonta- ja toimintarekisteristä 10 vuoden kuluttua siitä, kun henkilö on viimeksi vapautunut rangaistuslaitoksesta;

4) turvallisuustietorekisteristä 10 vuoden kuluttua viimeisestä merkinnästä;

5) tapaajarekisteristä viiden vuoden kuluttua tapaamisajankohdasta;

6) tapaamiskieltorekisteristä viiden vuoden kuluttua kiellon päättymisestä;

7) asioijarekisteristä kahden vuoden kuluttua viimeisen tiedon merkitsemisestä;

8) järjestystietorekisteristä yhden vuoden kuluttua tiedon merkitsemisestä.

Turvallisuustietorekisterin sisältämien tietojen tarpeellisuus on tarkistettava vähintään kerran vuodessa.

Tietokannasta poistetuista 6 §:ssä tarkoitetuista täytäntöönpanorekisterin tiedoista muodostetaan arkistohakemisto. Tieto poistetaan arkistohakemistosta 50 vuoden kuluttua siitä, kun henkilö on viimeksi vapautunut vankilasta tai lopettanut yhdyskuntaseuraamuksen suorittamisen.

Kaikki henkilöä koskevat tiedot poistetaan tietojärjestelmästä viimeistään yhden vuoden kuluttua rekisteröidyn kuolemasta.

26 §
Virheelliseksi todetun tiedon säilyttäminen

Sen estämättä, mitä henkilötietolaissa säädetään rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamisesta, virheelliseksi todettu tieto saadaan säilyttää korjatun tiedon yhteydessä, jos se on tarpeen rekisteröidyn, muun asianosaisen tai rikosseuraamusviraston, kriminaalihuoltolaitoksen taikka vankeinhoitolaitoksen henkilöstöön kuuluvan oikeuksien turvaamiseksi. Tällaista tietoa saadaan käyttää vain mainittujen oikeuksien turvaamiseksi. Tieto poistetaan rekisteristä 25 §:n määräaikojen mukaisesti.

6 luku

Erinäisiä säännöksiä

27 §
Rangaistussäännökset

Rangaistus salassa pidettäviksi säädettyjen tietojen luovuttamisesta 16 §:n 1 momentin tai 17 tai 18 §:n taikka 20 §:n 2 momentin vastaisesti tuomitaan rikoslain (39/1889) 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

Rangaistus henkilörekisteririkoksesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 9 §:n mukaan ja henkilörekisteriin kohdistuvasta tietomurrosta rikoslain 38 luvun 8 §:n mukaan. Rangaistus henkilötietorikkomuksesta tuomitaan henkilötietolain 48 §:n 2 momentin mukaan.

28 §
Tarkemmat säännökset

Tarkempia säännöksiä rekistereiden käyttötarkoituksesta ja tietosisällöstä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

29 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

HE 26/2001
LaVM 3/2002
HaVL 8/2001
StVL 6/2001
EV 30/2002

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.