417/2002

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2002

Laki räjähdysvaarallisista aineista annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan räjähdysvaarallisista aineista 19 päivänä kesäkuuta 1953 annetun lain (263/1953) 11 ja 12 §, sellaisena kuin niistä on 11 § osaksi laissa 893/2001, seuraavasti:

11 §

Rangaistus väärän todistuksen antamisesta viranomaiselle säädetään rikoslain (39/1889) 16 luvun 8 §:ssä.

Rangaistus vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä tehdystä räjähderikoksesta säädetään rikoslain 44 luvun 11 §:ssä.

Rangaistus räjähdysvaarallisen aineen tai tuotteen varomattomasta käsittelystä säädetään rikoslain 44 luvun 12 §:ssä.

12 §

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta tämän lain tai sen nojalla annetun säännöksen tai yleisen tai yksittäistapausta koskevan määräyksen vastaisesti

1) valmistaa, tuo maahan, pitää myynnissä, luovuttaa, asentaa, huoltaa, tarkastaa tai käyttää räjähdysvaarallisten aineiden tai tuotteiden valmistus-, varastointi- tai käyttölaitteita,

2) laiminlyö 4 tai 5 §:n mukaisen velvollisuutensa antaa valvontaa varten tarpeellisia tietoja tai 5 §:n mukaisen kirjanpitovelvollisuutensa tai

3) laiminlyö onnettomuuksien tai niistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi säädetyn tai määrätyn ilmoitusvelvollisuutensa taikka selvityksen laatimisen ja siitä tiedottamisen,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, räjähdesäännösten rikkomisesta sakkoon.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2002.

HE 17/2001
LaVM 5/2002
EV 35/2002

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.