375/2002

Annettu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista 17 päivänä tammikuuta 2001 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (17/2001) 9 §, 18 §, 22 §, 2 luvun ja 3 luvun otsikot sekä liitteet 1, 5, 6 ja 7, näistä liitteet 1 ja 7 sellaisina kuin ne ovat maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 792/2001, sekä

lisätään 8 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

2 luku

Tuonti eräistä kolmansista maista

8 §

Andorrasta ja San Marinosta tuotavan lihan ja lihatuotteiden tuontiehdoista määrätään niiden ja Euroopan yhteisön välisissä sopimuksissa.

3 luku

Tuonti muista kuin 8 §:ssä mainituista kolmansista maista

9 §
Tuonnin yleiset edellytykset

Muista kuin 8 pykälässä mainituista kolmansista maista saadaan tuoda lihaa ja lihatuotteita, jotka ovat eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain (1195/1996, hygienialaki) ja sen nojalla annettujen säännösten mukaisia ja jotka lisäksi täyttävät tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset.

Kolmansista maista tuotavassa lihassa ja lihatuotteissa taikka niiden kääreissä tai pakkauksissa on oltava terveysmerkki tai tunnistamismerkintä, josta käy ilmi viejämaa ja -laitos.

Maahan ei saa tuoda lihaa tai lihatuotteita, jotka aiheuttavat vaaraa eläinten tai ihmisten terveydelle.

18 §
Lihavalmisteet

Lihavalmisteita saadaan tuoda maahan liitteen 6 taulukossa mainituista maista kyseisen taulukon mukaisesti.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun tuonnin ehtona on lisäksi, että:

1) laitos, josta lihavalmisteiden liharaaka-aine on peräisin, on komission hyväksymä;

2) laitos, josta lihavalmisteet ovat peräisin, on komission hyväksymä;

3) lihavalmisteet täyttävät komission päätöksessä 97/221/EY asianomaiselle viejämaalle asetetut vaatimukset ja lihavalmisteiden mukana on mainitussa päätöksessä määrätty eläintautitodistus;

4) punaisesta lihasta valmistettujen lihavalmisteiden mukana on neuvoston direktiivin 72/462/ETY liitteen C mukainen terveystodistus; sekä

5) siipikarjan, tarhatun ja luonnonvaraisen riistan sekä poron ja kanin lihasta valmistettujen lihavalmisteiden mukana on komission päätöksen 97/41/EY mallin mukainen terveystodistus.

Matelijan, strutsin, emun ja muiden sileälastaisten lintujen lihasta valmistettuja lihavalmisteita saadaan tuoda maahan vain, jos maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt siihen luvan. Tuontiehdot määrätään tuontiluvassa.

22 §
Eräät teuraseläimistä saatavat muut elintarvikkeet kuin suolet, mahat, virtsarakot ja rasva

Eräitä muita teuraseläimistä saatavia elintarvikkeita, lukuun ottamatta elintarvikkeeksi käytettäviä suolia, mahoja, virtsarakkoja ja rasvaa, saadaan tuoda maahan vain, jos maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt siihen luvan. Tuontiehdot määrätään tuontiluvassa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2002.

Komission päätös 2001/640/EY (32001D0640); EYVL n:o L 223, 18.8.2001, s. 28
Komission päätös 2001/731/EY (32001D0731); EYVL n:o L 274, 17.10.2001, s. 22
Komission päätös 2001/733/EY (32001D0733); EYVL n:o L 275, 18.10.2001, s. 17
Komission päätös 2001/736/EY (32001D0736); EYVL n:o L 275, 18.10.2001, s. 32
Komission päätös 2001/745/EY (32001D0745); EYVL n:o L 278, 23.10.2001, s. 37
Komission päätös 2001/767/EY (32001D0767); EYVL n:o L 288, 1.11.2001, s. 51
Komission päätös 2001/774/EY (32001D0774); EYVL n:o L 291, 8.11.2001, s. 48
Komission päätös 2001/793/EY (32001D0793); EYVL n:o L 297, 15.11.2001, s. 12
Komission päätös 2001/794/EY (32001D0794); EYVL n:o L 297, 15.11.2001, s. 20
Komission päätös 2001/842/EY (32001D0842); EYVL n:o L 313, 30.11.2001, s. 45
Komission päätös 2001/849/EY (32001D0849); EYVL n:o L 315, 1.12.2001, s. 71
Komission päätös 2002/45/EY (32002D0045); EYVL n:o L 20, 23.1.2002, s. 7
Komission päätös 2002/68/EY (32002D0068); EYVL n:o L 30, 31.1.2002, s. 47
Komission päätös 2002/184/EY (32002D0184); EYVL n:o L 61, 2.3.2002, s. 61
Komission päätös 2002/198/EY (32002D0198); EYVL n:o L 66, 8.3.2002, s. 21
Komission päätös 2002/219/EY (32002D0219); EYVL n:o L 72, 14.3.2002, s. 27
Komission päätös 2002/338/EY (32002D0338); EYVL n:o L 116, 3.5.2002, s. 60

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Raimo Tammilehto

Eläinlääkintötarkastaja
Outi Tyni

Liitteet 1, 5, 6 ja 7

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.