367/2002

Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2002

Laki tieliikennelain 66 ja 69 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/1981) 66 ja 69 §, sellaisina kuin ne ovat 66 § laissa 103/1994 ja 69 § laeissa 676/1990 ja 989/1992, seuraavasti:

66 §
Autokoululupa

Kuljettajaopetus annetaan autokoulussa, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Lääninhallitus myöntää luvan autokoulun pitämiseen. Autokoululupa myönnetään, jos hakija katsotaan ammattitaidoltaan, luotettavuudeltaan, vakavaraisuudeltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sopivaksi pitämään autokoulua. Jos hakijana on oikeushenkilö, autokoulun opetustoiminnasta vastaavan johtajan on oltava ammattitaidoltaan, luotettavuudeltaan ja muilta ominaisuuksiltaan autokoulua pitämään sopiva henkilö, joka kykenee asianmukaisesti vastaamaan johtajalle määrätyistä tehtävistä, ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu.

Autokoululupa myönnetään määräajaksi, ja siihen voidaan liittää ehtoja ja rajoituksia.

Ilman autokoululupaa saa antaa kuljettajaopetusta opetushallituksen valvonnassa tapahtuvan kuljettajan ammattiopetuksen yhteydessä sekä liikenneopettajia kouluttavassa laitoksessa. Liikenneopettajia kouluttavan laitoksen oppilas voi koulutusohjelmaan sisältyvän opetusharjoittelun yhteydessä toimia autokoulun opettajana ilman liikenneopettajalupaa. Liikenneopettajakokelaiden opetusharjoittelusta säädetään tarkemmin liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella.

Tarkemmat säännökset autokoululuvan myöntämisen edellytyksistä, luvan hakemisesta ja uudistamisesta sekä toiminnan järjestämisestä ja valvonnasta annetaan valtioneuvoston asetuksella. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella voidaan antaa erikseen säännöksiä ammattitaidon osoittamisesta ja autokoulujen valvonnasta.

69 §
Ajoharjoitteluradat

Kuljettajaopetuksen antamista varten tarpeellisten ajoharjoitteluratojen perustamis- ja käyttökustannuksiin voidaan harkinnan mukaan myöntää valtionavustusta. Avustusta haetaan liikenne- ja viestintäministeriöltä.

Liikenne- ja viestintäministeriö päättää ajoharjoitteluratojen sijoituspaikkakunnista ja antaa tarkemmat säännökset ratojen mitoituksesta, rakenteesta, varusteista ja hyväksymisestä. Ajoharjoitteluradat hyväksyy Ajoneuvohallintokeskus.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.

HE 235/2001
LiVM 1/2002
EV 8/2002

Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.