353/2002

Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2002

Valtioneuvoston asetus nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta vuonna 2002

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 7 §:n 1 momentin, 9 §:n 3 momentin, 18 §:n 3 momentin sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001), jäljempänä tukilaki, 6 §:n 4 kohdassa tarkoitettuna kansallisena tukena voidaan maksaa siementuottajille vuodelta 2002 viljelyalaan tai tuotantomäärään perustuvaa siementuotannon kansallista tukea siten kuin tässä asetuksessa säädetään. Tukea maksetaan valtion talousarviossa maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen osoitettujen määrärahojen rajoissa.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) sertifioinnilla esiperussiemenen, perussiemenen ja sertifioidun kylvösiemenen kauppaerän myyntipäällyksen sulkemista virallisen valvonnan alaisena ja varustamista vakuustodistuksella sen jälkeen, kun siemenviljelyksen tarkastuksessa ja kunnostetusta kylvösiemenerästä virallisesti otetun näytteen tarkastuksessa on todettu, että kylvösiemenerä on lajikkeeltaan oikein nimettyä ja lajikeaitoa ja että se täyttää kysymyksessä olevalle kylvösiemenluokalle siemenkauppalain (728/2000) nojalla annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa viljakasvien siemenkaupasta (109/2000) ja maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta (110/2000) säädetyt laatuvaatimukset;

2) siemenliikkeellä siemenkauppalain mukaista kylvösiemenen markkinointia tai pakkaamista harjoittavaa elinkeinonharjoittajaa;

3) siementuotantosopimuksella siemenliikkeen, joka sitoutuu ostamaan sopimuksen ehdot täyttävän kylvösiemenen ja siementuottajan välistä sopimusta kylvösiemenen tuottamisesta, tuotantomääristä, laatuvaatimuksista ja hinnoitteluperusteista; sekä

4) viljelystarkastuksella valvontaviranomaisen tai tämän valtuuttaman tarkastajan suorittamaa virallista tarkastusta samaa kasvilajiketta kasvavalle yhden tai useamman kasvulohkon muodostamalle alueelle, jonka yhteydessä varmistetaan viljelyksen lajikeaitous ja viljelyksen yleiskunto sekä todetaan mahdolliset vieraat kasvilajit, rikkakasvit, hukkakauratilanne ja siemenlevintäiset taudit.

2 luku

Tuen maksamisen edellytykset

3 §
Pellon hallintaa ja viljelytapaa koskevat säännökset

Pellon hallinnassa ja viljelytavassa on noudatettava lohkojen ja niiden merkinnän, viljelykseen soveltuvan pellon sekä paikkakunnan tavanomaisen viljelytavan osalta, mitä vuoden 2002 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (216/2002), jäljempänä hallintoasetus, 7―9 §:ssä säädetään

4 §
Lajit ja lajikkeet

Nurmikasvien siementuotannon kansallista tukea voidaan maksaa puna-apilan (Trifolium pratense L.), timotein (Phleum pratense L.), nurminadan (Festuca pratensis huds.), koiranheinän (Dactilis glomerata L.) ja englannin raiheinän (Lolium perenne L.) siementuotannosta.

Viljakasvien siementuotannon kansallista tukea voidaan maksaa ohran, kauran, vehnän ja rukiin siementuotannosta.

Tukea voidaan maksaa vain sellaisten Suomessa viljeltyjen lajikkeiden tuotannosta, jotka on rekisteröity Suomen kansalliseen kasvilajikeluetteloon ja joita tuotetaan ainoastaan Suomessa lukuun ottamatta vähäisiä tuotantomääriä Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Lajikkeet, joiden tuotannosta voidaan maksaa tukea on lueteltu tämän asetuksen liitteessä.

Viljan siementuotannon kansallisen tuen maksamisen edellytyksenä on, että tuen hakija pystyy luotettavasti selvittämään sertifioidun erän olevan Suomessa tuotettu.

5 §
Viljelystarkastus

Nurmikasvien siementukea voidaan maksaa nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (110/2000), julkaistu eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön ilmoituksessa (1010/2000), tarkoitetussa viljelystarkastuksessa hyväksytylle alalle. Viljelystarkastus on tehtävä viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2002.

6 §
Siementuotantosopimus

Nurmikasvien siementuotannon kansallisen tuen myöntämisen edellytyksenä on, että siementuottaja on tehnyt siemenliikkeen kanssa rekisteröidyn ja hyväksytyn siementuotantosopimuksen.

7 §
Siemensato

Jos viljakasvien satotaso on poikkeuksellisen korkea, siementuotantosopimuksen tehneen siemenliikkeen ja viljelijän on tehtävä selvitys satotasosta Kasvintuotannon tarkastuskeskukselle, jäljempänä tarkastuskeskus.

8 §
Tukihakemukset

Tuen maksamisen edellytyksenä on, että tuen hakija on toimittanut maa- ja metsätalousministeriön maatilalomakkeen numero 101A vuodelle 2002, maa- ja metsätalousministeriön tukihakemuksen peruslohkolomakkeen numero 102A vuodelle 2002 sekä maa- ja metsätalousministeriön tukihakemuksen kasvulohkolomakkeen 102B vuodelle 2002 viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2002 kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Nurmikasvien siementuotannon kansallista tukea voidaan maksaa maa- ja metsätalousministeriön tukihakemuksen kasvulohkolomakkeelle numero 102B tukikäyttöön M merkitylle yksi- tai monivuotisen siemennurmen viljelyalalle.

3 luku

Tuen enimmäismäärät ja -alat

9 §
Nurmikasvien siementuotannon kansallinen tuki

Nurmikasvien siementuotannon kansallista tukea voidaan maksaa enintään seuraaville tuotantoaloille:

Kasvilaji ha

puna-apila 620

timotei 5 000

nurminata 1 200

koiranheinä 30

englanninraiheinä 160

Nurmikasvien siementuotannon kansallista tukea voidaan maksaa enintään seuraavasti:

Kasvilaji euroa/ha

puna-apila 454

timotei 227

nurminata 269

koiranheinä 336

englanninraiheinä 403

Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettava tuki ylittää edellä mainitut enimmäismäärät, tukea alennetaan.

10 §
Viljakasvien siementuotannon kansallinen tuki

Viljakasvien siementuotannon kansallista tukea voidaan maksaa yhteensä enintään 100 000 tonnista siemenliikkeeseen toimitetusta sertifiointivaatimukset täyttävästä kylvösiemenestä. Tuki on enintään 25,23 euroa/tonni kylvösiementä.

Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettava tuki ylittää edellä mainitun enimmäismäärän, tukea alennetaan.

4 luku

Tuen alentaminen ja epääminen

11 §
Tuen alentamisperusteet

Tässä asetuksessa tarkoitettua tukea voidaan alentaa tai se voidaan jättää maksamatta tukilain 16 §:n 1 ja 2 momentissa, 17 §:n 1, 4, 5 ja 6 momentissa, 18 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 19 §:n 1 momentissa säädetyillä perusteilla.

Tuen myöntämisen perusteena olevana pinta-alana käytetään pinta-alavalvonnassa todettua pinta-alaa kansallisen tukilain 18 §:n 1 ja 2 momentissa säädetystä poiketen. Tästä pinta-alasta vähennetään viljelystarkastuksessa hylätyt pinta-alat. Siementuotannon tuissa pinta-alaseuraamukset vähennetään tuesta ennen muita seuraamuksia.

5 luku

Erinäiset säännökset

12 §
Menettelysäännökset

Tukea haetaan tarkastuskeskukselta sen siementuottajalle toimittamalla esitäytetyllä lomakkeella. Viljojen siementuotantoa koskevat tukihakemukset on toimitettava tarkastuskeskukselle kahden kuukauden kuluessa kylvösiemenen sertifiointipäätöksen postituspäivästä. Nurmikasvien siementuotantoa koskevat tukihakemukset on toimitettava tarkastuskeskukselle kahden kuukauden kuluessa viljelytarkastuspäätöksen postituspäivästä.

Hallintaoikeuden siirroista noudatetaan, mitä hallintoasetuksen 27 §:ssä säädetään.

Tukien maksamisessa, takaisinperinnässä, muutoksenhaussa ja valvonnassa noudatetaan soveltuvin osin maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annettua lakia (1336/1992).

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 2002. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Raimo Tammilehto

Ylitarkastaja
Esa Hiiva

Liite 1

KASVILAJIT JA LAJIKKEET, JOIDEN TUOTANNOSTA MAKSETAAN KANSALLISTA TUKEA

Laji Lajike
Kaura Aarre
Aslak
Belinda
Fiia
Freja
Katri
Kolbu
Leila
Lisbeth
Puhti
Roope
Salo
Suomi
Svala
SW Vaasa
Veli
Virma
Yty
Syysruis Akusti
Anna
Elvi
Ensi
Hankkijan
Jussi
Kartano
Ponsi
Riihi
Voima
Syysvehnä Aura
Gunbo
Hankkijan Ilves
Otso
Tryggve
Urho
Ohra Arra
Artturi
Arve
Botnia
Erkki
Jyvä
Loviisa
Pohto
Rolfi
Thule
Filippa
Inari
Hankkijan Pokko
Kilta
Kustaa
Kunnari
Saana
Kinnan
Kymppi
Mette
Tyra
Viivi
Viskosa
Kevätvehnä Anniina
Bastian
Heta
Kruunu
Mahti
Manu
Reno
Satu
Tjalve
Zebra
Koiranheinä Apelsvoll
Haka
Tatu
Nurminata Antti
Boris
Fure
Ilmari
Kalevi
Kasper
Salten
Timotei Alma
Botnia II
Grindstad
Hankkijan Tiiti
Iki
Jonatan
Nokka
Saga
Tammisto
Tammisto II
Tarmo
Tuukka
Tuure
Vega
Vähäsöyrinki
Puna-apila Betty
Bjursele
Björn
Hankkijan Venla
Ilte
Jesper
Jokioinen
Tepa
Varte
Englannin raiheinä Norlea
Riikka
Svea

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.