312/2002

Annettu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2002

Valtioneuvoston asetus omistusasuntokorkotukilainaksi hyväksymisessä sovellettavista perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan omistusasuntokorkotukilainaksi hyväksymisessä sovellettavista perusteista 5 päivänä joulukuuta 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen (1192/2001) nimike, 1 ja 2 §, 4 §:n 2 momentti ja 6 §, sekä

lisätään asetukseen uusi 8 a §, seuraavasti:Valtioneuvoston asetusomistusasuntokorkotukilainaksi hyväksymisessä ja osaomistusasuntojen asukasvalinnassa sovellettavista perusteista

1 §
Soveltamisala

Omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain (1204/1993) 4 §:n 1 momentissa, aravalain (1189/1993) 5 §:n 1 momentissa sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) 11 §:n 2 momentissa tarkoitettua sosiaalista tarkoituksenmukaisuutta ja taloudellista tarvetta on arvioitava siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

Valittaessa asukkaita korkotukiasuntoon tätä asetusta sovelletaan kuitenkin vain silloin, kun kyseessä on vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista annetussa laissa (232/2002) tarkoitettu osaomistusasunto.

2 §
Tuen perusteet

Omistusasuntolainojen tuen myöntämisen ja osaomistusasunnon asukasvalinnan perusteena on pidettävä hakijaruokakunnan asunnontarvetta, varallisuutta ja tuloja.

Hyväksyttäessä omistusasuntolainoja korkotukilainoiksi tai valittaessa asukkaita osaomistusasuntoon etusijalle on asetettava kiireellisimmässä asunnon tai asunnon perusparantamisen tarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijaruokakunnat. Etusijajärjestyksestä voidaan yksittäistapauksessa poiketa, jos se hakijaruokakunnan erityisolosuhteet ja paikkakunnan asuntotilanne huomioon ottaen on erityisen perusteltua.

4 §
Varallisuus

Tukea ei saa myöntää tai hakijaa valita asukkaaksi osaomistusasuntoon, jos hakijaruokakunnalla on huomioon otettavaa varallisuutta siinä määrin, että se kykenee hankkimaan tarvettaan vastaavan asunnon tai perusparantamaan asuntonsa ilman valtion tukea. Muutoin varallisuus otetaan huomioon lainan määrään vaikuttavana tekijänä.

6 §
Enimmäistulotaulukot tuen myöntämiseksi

Jos hakijaruokakunnan kuukausitulot eivät sen jälkeen, kun niistä on tehty 5 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetut vähennykset, ylitä jäljempänä taulukosta ilmeneviä enimmäismääriä, voidaan:

1) asuntolaina omaa asuntoa varten hyväksyä korkotukilainaksi,

2) myöntää aravalain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettu omaksilunastamista varten myönnettävä asunto-osakkeiden hankintalaina (omaksilunastamislaina),

3) siirtää vuonna 1996 tai sen jälkeen myönnetty omaksilunastamislaina, tai

4) hakija valita asukkaaksi osaomistusasuntoon.

Henkilöluku
1 2 3 4 5 6
2 090 2 540 2 720 3 060 3 400 3 630

Espoossa, Helsingissä, Järvenpäässä, Kauniaisissa, Keravalla, Kirkkonummella, Nurmijärvellä, Sipoossa, Tuusulassa, Vantaalla ja Vihdissä sovelletaan kuitenkin 1 momentin taulukosta poiketen seuraavia tulojen enimmäismääriä:

Henkilöluku
1 2 3 4 5 6
2 320 2 940 3 260 3 650 4 050 4 360

Jos hakijaruokakuntana ovat puolisot, joista kumpikaan ei ole hakemisajankohtana täyttänyt 40 vuotta, sovelletaan edellä 1 ja 2 momentissa kolmihenkiselle ruokakunnalle määrättyä tulojen enimmäismäärää, tai, jos tällaisessa ruokakunnassa on yksi lapsi, nelihenkiselle ruokakunnalle säädettyä enimmäismäärää.

Jos hakijaruokakuntaan kuuluu enemmän kuin kuusi henkilöä, korotetaan edellä 1 ja 2 momentissa olevia tulojen enimmäismääriä 170 eurolla kutakin lisähenkilöä kohden.

8 a §
Edellytykset täyttävien osaomistusasunnon hakijoiden puuttuminen

Milloin tämän asetuksen mukaiset edellytykset täyttäviä osaomistusasunnon hakijoita ei ole, voidaan asukkaiksi valita muitakin hakijoita. Asukkaaksi on tällöin kuitenkin valittava hakija, jonka olot ovat lähinnä tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten mukaiset.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2002.

Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2002

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Ylitarkastaja
Jorma Pietiläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.