306/2002

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2002

Laki kirkkolain muuttamisesta

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 26 päivänä marraskuuta 1993 annetun kirkkolain (1054/1993) 22 luvun 6 §:n 1 kohta ja 24 luvun 5 c §, sellaisena kuin niistä on 24 luvun 5 c § laissa 649/2000, ja

lisätään 19 lukuun siitä lailla 937/1996 kumotun 8 §:n tilalle uusi 8 §, seuraavasti:

19 luku

Tuomiokapituli

8 §
Kirkollisten arvonimien myöntäminen

Sen lisäksi, mitä julkisen arvonannon osoituksista annetussa laissa (1215/1999) ja sen perusteella annetussa tasavallan presidentin asetuksessa säädetään, piispa voi myöntää rovastin arvonimen sekä tuomiokapituli di-rector cantus ja director musices -arvonimen.

22 luku

Kirkkohallitus, kirkon keskusrahasto ja kirkon sopimusvaltuuskunta

6 §
Kirkon keskusrahasto

Kirkon keskusrahasto on kirkon yhteinen rahasto, jonka varoja käytetään keskusrahaston talousarvion puitteissa

1) taloudellisesti heikossa asemassa olevien seurakuntien ja seurakuntayhtymien tukemiseen sekä seurakuntien yhteistoiminnan ja seurakuntarakenteen kehittämiseen;


24 luku

Alistaminen ja muutoksenhaku

5 c §
Valituskielto markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvassa asiassa

Seurakunnan tai seurakuntayhtymän viran-omaisen, tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen hankintaa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2002.

HE 2/2002
HaVM 2/2002
EV 21/2002

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Kulttuuriministeri
Suvi Lindén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.