228/2002

Annettu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2002

Laki eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 12 päivänä helmikuuta 1999 eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain (165/1999) 3 §:n 2 momentin 4 kohta ja 8 §,

muutetaan 9 §:n 1 momentti, 12 §:n 1 ja 2 momentti ja 13 §:n 2 momentti sekä

lisätään 4 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

4 §
Oikeus siirtoon ja siirrettävä eläkeoikeus

Eläketurvakeskus voi vähentää yrittäjien eläkelain ja maatalousyrittäjien eläkelain mukaisen maksamattoman vakuutusmaksun siirron kohteena olevan eläkeoikeuden pääoma-arvosta.

9 §
Siirron toteuttaminen

Eläketurvakeskus antaa päätöksen Euroopan yhteisöihin siirrettävästä määrästä, joka sisältää siirtomäärän ja sille 6 §:n mukaisesti laskettavan koron. Päätös annetaan sen jälkeen, kun 7 §:ssä tarkoitetut päätökset ovat tulleet lainvoimaisiksi.


12 §
Eläkeoikeuden palauttaminen

Henkilöllä on oikeus eläkeoikeuden palauttamiseen Suomen työeläkejärjestelmään, jos henkilön palvelus Euroopan yhteisöissä päättyy hänen saamatta mainitun palveluksen perusteella oikeutta vastaiseen eläkkeeseen.

Euroopan yhteisöistä palautettava summa (palautusmäärä) on koko Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän mukaan karttunutta eläkeoikeutta vastaava pääoma-arvo (rahastosiirto).


13 §
Palauttamisen oikeusvaikutukset

Kun ratkaistaan eläkkeen saamisen edellytyksiä taikka määrätään työntekijäin eläkelain 8 §:ssä tarkoitettua yhteensovitusperustetta tai valtion eläkelain 10 §:n 6 momentissa tarkoitettua eläkkeiden enimmäismäärää, otetaan huomioon siirtomäärän perusteena olevat palveluajat ja työansiot. Yhteensovitusperusteena voidaan käyttää myös Euroopan yhteisöjen eläkkeen perusteena olevaa palkkaa.


Tämä laki tulee voimaan 4 päivänä huhtikuuta 2002.

Tätä lakia sovelletaan eläkeoikeuden siirtoon, jota koskeva hakemus on tehty tämän lain voimaantulon jälkeen. Tämän lain 4 §:n 3 momenttia sovelletaan kuitenkin myös niihin lain 7 §:ssä tarkoitettuihin päätöksiin, jotka tehdään tämän lain voimaantulon jälkeen, vaikka siirtoa koskeva hakemus olisi tehty aikaisemmin.

Henkilöt, jotka ovat hakeneet eläkeoikeuden siirtoa ennen tämän lain voimaantuloa, voivat Eläketurvakeskuksen luvalla palauttaa lain 1 §:ssä mainitun Euroopan yhteisöjen asetuksen liitteen VIII 12 artiklan mukaisesta erorahasta Suomen työeläkejärjestelmään sen osan, joka vastaa yhteisöille suoritettua siirtomäärää korotettuna työntekijäin eläkelain 12 a §:n 5 momentissa tarkoitetulla laskuperustekorolla. Hakemus erorahan osan palauttamisesta on tehtävä Eläketurvakeskukselle kirjallisesti kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun henkilön palvelus Euroopan yhteisöissä päättyy. Oikeus tässä säännöksessä tarkoitettuun eläkeoikeuden palautukseen on kuitenkin vain niillä henkilöillä, jotka ovat tehneet tällä lailla kumotun 8 §:n mukaisen sopimuksen Eläketurvakeskuksen kanssa.

HE 10/2002
StVM 4/2002
EV 16/2002

Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri
Osmo Soininvaara

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.