165/2002

Annettu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2002

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan ajoneuvojen katsastuksesta 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1702/1992) 32 §:n 1 momentti sekä 34, 36 ja 46 b §,

sellaisina kuin ne ovat, 32 §:n 1 momentti ja 34 § asetuksessa 1133/1999 sekä 36 ja 46 b § asetuksessa 102/1998, sekä

lisätään asetukseen uusi 37 a § seuraavasti:

32 §
Katsastusaika

1. Ajoneuvo, joka ei ole ajokiellossa, on esitettävä vuosikatsastukseen katsastusaikana, joka käsittää 31 §:n 1 momentin a―d kohdassa tarkoitetun viimeisen katsastuspäivän ja sitä edeltävän neljän kuukauden ajanjakson ja ajanjakson vuoden alusta mainitun momentin e ja f kohdassa tarkoitettuun viimeiseen katsastuspäivään. Mainitussa a kohdassa tarkoitetuille linja- ja kuorma-autoille (M2-, M3-, N2- ja N3-luokka) ja b kohdassa tarkoitetuille perävaunuille (O3- ja O4-luokka) katsastusaika käsittää kuitenkin viimeisen katsastuspäivän ja sitä edeltävän kuuden kuukauden ajanjakson.


34 §
Vuosikatsastuksen sisältö

1. Katsastuksessa todetaan ajoneuvon yksilöimiseksi rekisteritunnus ja valmistenumero. Ajoneuvon rekisteriotteeseen merkityt tekniset tiedot ja soveltuvat muut tiedot tarkastetaan. Lisäksi tarkastetaan, ettei ajoneuvon mahdollista ajoneuvokohtaista veroa tai maksua ole laiminlyöty ja että liikennevakuuttamisvelvollisuuden alaisen ajoneuvon liikennevakuutusmaksu on suoritettu.

2. Katsastuksessa tarkastetaan ajoneuvo sen toteamiseksi, että:

a) ajoneuvo ja sen varusteet ovat säännösten mukaisessa kunnossa;

b) ajoneuvo on liikenteessä turvallinen; ja

c) ajoneuvosta ei aiheudu tarpeettomia ympäristöhaittoja.

3. Autosta ja perävaunusta on tarkastettava moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 96/96/EY, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiiveillä 1999/52/EY, 2001/9/EY ja 2001/11/EY, liitteessä II mainitut kohteet.

4. Katsastus keskeytetään, jos sitä ei säästä tai vastaavista olosuhteista taikka muusta ajoneuvon haltijasta riippumattomasta syystä voida suorittaa loppuun eikä perusteita katsastuksen hylkäämiselle tai ajokiellon määräämiselle ole.

36 §
Pakokaasupäästöjen tarkastus

1. Ottomoottorilla varustetulle autolle, joka on otettu käyttöön vuonna 1978 tai myöhemmin, sekä dieselmoottorilla varustetulle autolle, joka on otettu käyttöön vuonna 1980 tai myöhemmin, suoritetaan pakokaasupäästöjen tarkastus 34 §:n 3 momentissa mainitun direktiivin liitteessä II olevan 8.2 kohdan mukaisesti tässä pykälässä säädetyin poikkeuksin. Pakokaasupäästöjen tarkastusta ei kuitenkaan tarvitse suorittaa kaksitahtimoottorilla varustetulle tai moottoripetrolia polttoaineena käyttävälle autolle.

2. Ottomoottorilla varustettujen autojen pakokaasupäästöjen raja-arvot ovat seuraavat:

ajoneuvon moottorityyppi ja käyttöönottoaika joutokäynnillä vähintään 2000 rpm kierrosnopeudella
CO [%] HC [ppm] CO [%] HC [ppm] lambda
ennen 1.10.1986 4,5 1 000
1.10.1986 tai sen jälkeen 3,5 600
vähäpäästöinen auto käyttöönottoajasta riippumatta 0,5 100 0,3 100 1±0,03

3. Jos auton valmistaja on ilmoittanut vähäpäästöisen auton joutokäynnin hiilimonoksidi- ja hiilivetypäästöjen ja korotetun joutokäyntinopeuden lambdan raja-arvot 2 momentin tavanomaisista raja-arvoista poikkeavasti, raja-arvoina käytetään valmistajan ilmoittamia arvoja ja mittausmenetelmiä.

4. Jollei dieselkäyttöisen auton valmistaja tai maahantuoja ole ilmoittanut tyyppihyväksynnässä tai tyyppikatsastuksessa savutuksen raja-arvoa autossa käytetylle moottorille, absorptiokertoimen raja-arvona käytetään vapaasti hengittävälle moottorille 2,5 m-1 ja turboahtimella varustetulle moottorille 3,0 m-1. Autolle, joka on otettu käyttöön ennen vuotta 1989 ja jota ei ole tyyppihyväksytty ajoneuvojen dieselmoottoreiden päästöjen vähentämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 72/306/ETY tai E-säännön n:o 24 mukaisesti, valvonnan raja-arvona on kuitenkin 7,0 Bosch-yksikköä.

5. Ottomoottorikäyttöiselle ajoneuvolle, joka on varustettu moottoriajoneuvojen ottomoottoreiden kaasujen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/220/ETY muuttamisesta annettujen direktiivien 98/69/EY ja 1999/102/EY mukaisella sisäisellä valvontajärjestelmällä, joutokäynnin hiilimonoksidi- ja hiilivetypäästöjen mittauksen asemesta suoritetaan ajoneuvon sisäisen valvontajärjestelmän tarkastus.

37 a §
Nopeudenrajoittimien tarkastus

Tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien nopeudenrajoittimien asentamisesta ja käytöstä yhteisössä annetun neuvoston direktiivin 92/6/ETY mukaisesti asennettavaksi edellytetyn ajoneuvon nopeudenrajoittimen toiminta tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan tarkoitukseen soveltuvalla mittauslaitteella tai muulla tavoin.

46 b §
Pakokaasupäästöjen, paineilmajarrujen, vetokytkimien ja nopeudenrajoittimien tarkastuksen suorittaja

1. Autokorjaamo tai muu paikka (tarkastuspaikka), jolla on käytettävissään riittävä tarkastuslaitteisto ja asiantunteva henkilöstö tarkastuksen suorittamiseksi, saa 2 momentissa säädetyin edellytyksin suorittaa:

a) pakokaasupäästöjen tarkastuksen;

b) ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän paineilmajarrujen suorituskyvyn ja jarrutehon tarkastuksen sekä siihen kuuluvan jarrujen yhteensovittamisen tarkastuksen;

c) perävaunun vetokytkimen tarkastuksen; ja

d) nopeudenrajoittimen toiminnan tarkastuksen.

2. Pakokaasupäästöjen, nopeudenrajoittimen ja vetokytkimen tarkastuspaikan on tehtävä ennen toiminnan aloittamista ilmoitus Ajoneuvohallintokeskukselle, joka valvoo tarkastusten suorittamista. Edellä 1 momentin b kohdassa tarkoitetun tarkastuksen saa suorittaa vain tarkastuspaikka, joka on liikennetarvikkeiden asennus- ja korjausluvan ehdoista annetun liikenneministeriön päätöksen (817/1992) 3 §:ssä tarkoitettu A-luvan haltija. Nopeudenrajoittimen tarkastuspaikan ei tarvitse tehdä ilmoitusta Ajoneuvohallintokeskukselle, jos tarkastuspaikalla on liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta annetun asetuksen (9/1979) 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu lupa.

3. Ajoneuvohallintokeskus voi kieltää tarkastuspaikan antamien todistusten hyväksymisen, jos mittauksia ei suoriteta asianmukaisesti tai mittalaitteiden huolto ja mittatarkkuuden tarkastus on laiminlyöty.

4. Edellä 1 momentissa tarkoitetusta tarkastuksesta on annettava tarkastuksen tuloksen osoittava allekirjoitettu ja nimen selvennyksellä varustettu todistus esitettäväksi katsastuksessa. Todistuksessa on lisäksi oltava vähintään ajoneuvon yksilöintitiedot, tiedot tarkastuspaikasta sekä päiväys ja mittaajan allekirjoitus. Pakokaasupäästöjen tarkastuksesta on ilmoitettava myös mittauksessa käytetyt käyntinopeudet. Jos pakokaasupäästöjen, paineilmajarrujen tai nopeudenrajoittimen tarkastuksen suorittamisesta on kulunut enemmän kuin kolme kuukautta tai sitä ei ole suoritettu lainkaan, tarkastus suoritetaan katsastuksen yhteydessä.

5. Katsastuksessa voidaan suorittaa pakokaasupäästöjen mittauksia, paineilmajarrujen tarkastuksia ja nopeudenrajoittimen toiminnan tarkastuksia tarkastuspaikan mittausten tai tarkastusten oikeellisuuden toteamiseksi, jolloin katsastuksessa suoritettu mittaus on ratkaiseva. Katsastuksessa voidaan tutkia myös perävaunun vetokytkimen toimintakelpoisuus.


1. Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä maaliskuuta 2002 jäljempänä säädetyin poikkeuksin.

2. Tämän asetuksen voimaantulosta alkaen voidaan sisäisellä valvontajärjestelmällä varustetuille ajoneuvoille 36 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun, pakokaasupäästöjen raja-arvoihin perustuvan joutokäynnillä suoritettavan mittauksen asemesta suorittaa sisäisen valvontajärjestelmän tarkastus.

3. Vuosikatsastuksen sisältöä koskeva 34 § siinä mainitun direktiivin 2001/11/EY osalta, nopeudenrajoittimen tarkastusta koskeva 37 a § sekä pakokaasujen, paineilmajarrujen, vetokytkimen ja nopeudenrajoittimen tarkastuksen suorittajaa koskeva 46 b § tulevat voimaan 9 päivänä maaliskuuta 2003.

4. Pakokaasupäästöjen raja-arvoihin perustuva 36 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu joutokäynnillä suoritettava tarkastus korvataan 1 päivästä tammikuuta 2004 sisäisen valvontajärjestelmän tarkastuksella, jota tarkoitetaan 36 §:n 5 momentissa, ja se koskee seuraavia ajoneuvoja:

a) 1 päivänä tammikuuta 2001 tai sen jälkeen ensi kertaa käyttöön otetut ottomoottorilla varustetut bensiiniä polttoaineena käyttävät M1-luokan ajoneuvot lukuun ottamatta ajoneuvoja, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, sekä N1-luokan I-alaluokan ajoneuvot;

b) 1 päivänä tammikuuta 2002 tai sen jälkeen ensi kertaa käyttöön otetut ottomoottorilla varustetut bensiiniä polttoaineena käyttävät N1-luokan II- ja III-alaluokan ajoneuvot sekä M1-luokan ajoneuvot, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg;

c) 1 päivänä tammikuuta 2004 tai sen jälkeen ensi kertaa käyttöön otetut ottomoottorilla varustetut joko neste- tai maakaasua pysyvästi tai osittain polttoaineena käyttävät M1-luokan ajoneuvot lukuun ottamatta ajoneuvoja, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg, sekä N1-luokan I-alaluokan ajoneuvot;

d) 1 päivänä tammikuuta 2007 tai sen jälkeen ensi kertaa käyttöön otetut ottomoottorilla varustetut joko neste- tai maakaasua pysyvästi tai osittain polttoaineena käyttävät N1-luokan II- ja III-alaluokan ajoneuvot sekä M1-luokan ajoneuvot, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2500 kg.

Komission direktiivi 2001/9/EY (32001L0009); EYVL N:o L 48, 17.2.2001, s. 18
Komission direktiivi 2001/11/EY (32001L0011); EYVL N:o L 48, 17.2.2001, s 20

Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Yli-insinööri
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.