144/2002

Annettu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2002

Oikeusministeriön asetus markkinaoikeudesta

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun markkinaoikeuslain (1527/2001) 4 §:n, 7 §:n 2 momentin ja 17 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Markkinaoikeuden muu henkilöstö

Markkinaoikeudessa voi markkinaoikeuslain (1527/2001) 2 ja 7 §:ssä mainittujen virkojen lisäksi olla muita virkoja ja työsopimussuhteista henkilökuntaa. Tässä tarkoitetun henkilökunnan nimittää tai ottaa markkinaoikeuden ylituomari.

2 §
Nimitysasiat täysistunnossa

Markkinaoikeussihteerin nimittää markkinaoikeuden täysistunto.

Täysistunto ratkaisee myös asian, joka koskee markkinaoikeustuomarin nimittämistä kahta kuukautta pidemmäksi määräajaksi.

3 §
Ylituomarin virkavapaus

Markkinaoikeuden ylituomari voi ottaa virkavapautta enintään 30 päivää vuodessa. Tämän yli menevältä ajalta virkavapauden myöntää korkein hallinto-oikeus.

Ylituomarin ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa virassa vanhin virantoimituksessa olevista markkinaoikeustuomareista.

4 §
Markkinaoikeustuomarin, markkinaoikeussihteerin ja muun virkamiehen virkavapaus ja viranhoito

Ylituomari myöntää vuotta lyhyemmän virkavapauden markkinaoikeustuomarille. Vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi virkavapauden myöntää korkein hallinto-oikeus.

Markkinaoikeustuomarin viran hoitamisesta virkaa täytettäessä tai virkavapauden aikana päätetään siten kuin tuomareiden nimittämisestä annetussa laissa säädetään (205/ 2000).

Ylituomari päättää virkavapauden myöntämisestä markkinaoikeussihteerille ja muulle tuomioistuimen virkamiehelle ja viran hoitamisesta virkavapauden aikana. Ylituomari päättää lisäksi tällaisen viran hoitamisesta sinä aikana, jonka viran tai tehtävän täyttäminen kestää.

5 §
Ylituomarin tehtävät

Markkinaoikeuden ylituomarin tehtävänä on hänen johtaessaan markkinaoikeuden toimintaa:

1) huolehtia markkinaoikeuden toimintakyvystä ja sen kehittämisestä sekä tulostavoitteiden saavuttamisesta;

2) valvoa oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta markkinaoikeuden ratkaisutoiminnassa;

3) asettaa markkinaoikeuden tulostavoitteet kaikkia henkilöstöryhmiä kuultuaan;

4) antaa lausunto markkinaoikeustuomarin virkavapaushakemuksesta, kun päätösvalta kuuluu korkeimmalle hallinto-oikeudelle;

5) tehdä tarvittaessa esitys markkinaoikeustuomarin viran hoitamisesta korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

6 §
Toimivalta ratkaista hallinto-asioita

Markkinaoikeuden ylituomari ratkaisee ne hallintoasiat, joita ei ole säädetty tai määrätty markkinaoikeuden täysistunnon tai markkinaoikeuden muun virkamiehen ratkaistavaksi. Ylituomari voi ottaa ratkaistavakseen hallintoasian, joka olisi markkinaoikeuden muun virkamiehen ratkaistava.

Ylituomari voi siirtää ratkaistavakseen kuuluvan hallintoasian täysistunnon ratkaistavaksi.

7 §
Hallintopäällikön määrääminen ja tehtävät

Ylituomari voi määrätä markkinaoikeuden henkilökuntaan kuuluvan virkamiehen toimimaan markkinaoikeuden hallintopäällikkönä. Ylituomari voi siirtää ratkaistavakseen kuuluvan hallintoasian hallintopäällikkönä toimivan virkamiehen ratkaistavaksi. Siirtää ei kuitenkaan saa markkinaoikeustuomarin viran hoitamista koskevaa asiaa eikä edellä 5 §:ssä tarkoitettua asiaa.

Markkinaoikeuden hallintopäällikön tehtävänä on:

1) ratkaista markkinaoikeuden ylituomarin hänelle siirtämät hallintoasiat;

2) johtaa ja valvoa markkinaoikeuden toimistotöiden suorittamista;

3) huolehtia sisäisestä tiedottamisesta ja tiedottamisesta markkinaoikeuden toiminnasta julkisuuteen;

4) huolehtia koulutuksen suunnittelusta ja järjestämisestä;

5) valmistella ja esitellä täysistunnolle ja ylituomarille markkinaoikeuden hallintoa koskevat asiat.

8 §
Johtoryhmä

Markkinaoikeudessa on johtoryhmä. Johtoryhmä toimii ylituomarin apuna markkinaoikeuden toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä.

Johtoryhmään kuuluvat puheenjohtajana ylituomari sekä hallintopäällikkönä toimiva virkamies, jos sellainen on määrätty. Johtoryhmään kuuluu myös muuta markkinaoikeuden henkilöstöä sen mukaan kuin markkinaoikeuden työjärjestyksessä tarkemmin määrätään. Työjärjestyksessä määrätään myös näiden henkilöiden valitsemisesta johtoryhmään sekä heidän toimikaudestaan.

9 §
Johtoryhmässä käsiteltävät asiat

Johtoryhmässä käsitellään:

1) esitys markkinaoikeuden työjärjestykseksi;

2) esitys markkinaoikeuden tulostavoitteiksi;

3) markkinaoikeuden tulostavoitteiden toteutumisen seurantaa;

4) esitys markkinaoikeuden talousarvioksi;

5) henkilöstön koulutussuunnitelma;

6) työjärjestyksessä määrätyt muut asiat;

7) muut markkinaoikeuden ylituomarin määräämät asiat.

10 §
Asiantuntijajäsenten työmäärä

Sivutoimisten asiantuntijajäsenten työmäärä pidetään tasaisena etukäteisiin istuntolistoihin tai muihin järjestelyihin perustuvalla vuorottelujärjestelmällä, jota voidaan tarkentaa työjärjestyksen määräyksillä.

11 §
Asiaryhmäkohtaiset periaatteet kilpailuasioissa

Kilpailunrajoituksista annetun lain (480/ 1992) mukaisessa asiassa sivutoimiset asiantuntijajäsenet määrätään asian oikeudellisen ja muun laadun perusteella ottaen huomioon seuraavat seikat siten, että ratkaisukokoonpanossa ovat mahdollisuuksien mukaan edustettuina:

1) kiellettyä ja vahingollista kilpailunrajoitusta koskevassa asiassa ne asiantuntijajäsenet, jotka edustavat joko kilpailuoikeuden, taloustieteen tai elinkeinoelämän asiantuntemusta;

2) muutoksenhakuasiassa ja kilpailuviraston asettaman uhkasakon tuomitsemista koskevassa asiassa ne asiantuntijajäsenet, jotka edustavat kilpailuoikeuden, taloustieteen tai elinkeinoelämän asiantuntemusta;

3) yrityskaupan valvontaa koskevassa asiassa ne asiantuntijajäsenet, jotka edustavat kilpailuoikeuden, elinkeinoelämän, taloustieteen tai taloudellisten kysymysten asiantuntemusta.

12 §
Asiaryhmäkohtaiset periaatteet hankinta- asioissa

Julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) mukaisessa asiassa asiantuntijajäsenet määrätään asian oikeudellisen ja muun laadun perusteella ottaen huomioon seuraavat seikat:

1) hakemusasiassa asiantuntijajäsenet määrätään niistä asiantuntijajäsenistä, jotka edustavat hankintatoimen, kilpailuoikeuden tai taloudellisten kysymysten asiantuntemusta;

2) asiassa, jossa markkinaoikeus asettaa käsittelynsä ajaksi väliaikaisen velvoitteen, ne jäsenet, jotka ovat perehtyneet hankintatoimeen tai kilpailuoikeuteen.

13 §
Asiaryhmäkohtaiset periaatteet markkinaoikeudellisissa asioissa

Eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain (1528/2001) mukaisessa asiassa asiantuntijajäsenet määrätään asian oikeudellisen ja muun laadun perusteella ottaen huomioon seuraavat seikat siten, että ratkaisukokoonpanossa ovat mahdollisuuksien mukaan edustettuina:

1) kuluttajansuojaa koskevissa kysymyksissä ensisijaisesti kuluttajansuojaan ja markkinointiin perehtyneistä asiantuntijajäsenistä, minkä lisäksi ratkaisukokoonpanoon tulee mahdollisuuksien mukaan määrätä elinkeinoelämää tai taloudellisia kysymyksiä tunteva asiantuntijajäsen;

2) kahden elinkeinonharjoittajan välisissä asioissa ensisijaisesti markkinointiin, elinkeinoelämään tai taloudellisiin kysymyksiin perehtyneistä asiantuntijajäsenistä;

3) perintä-, sijoitus- tai vakuutustoimintaa koskevissa asioissa ensisijaisesti kuluttajansuojaan ja markkinointiin perehtyneistä jäsenistä, minkä lisäksi ratkaisukokoonpanoon tulee mahdollisuuksien mukaan määrätä elinkeinoelämää tai taloudellisia kysymyksiä tunteva asiantuntijajäsen;

4) alkoholilaissa (1143/1994) ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetussa laissa (693/1976) tarkoitetussa asiassa ensisijaisesti markkinointiin perehtyneistä asiantuntijajäsenistä.

14 §
Työjärjestys

Edellä tarkoitettuja asiantuntijajäsenen määräämisen periaatteita voidaan täsmentää tuomioistuimen työjärjestyksellä.

15 §
Työjärjestyksen toimittaminen tiedoksi

Markkinaoikeuden on toimitettava työjärjestyksensä tiedoksi oikeusministeriölle, korkeimmalle oikeudelle ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

16 §
Asiantuntijajäsenten palkkiot

Oikeusministeriö vahvistaa asiantuntijajäsenten palkkioiden perusteet.

17 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2002.

Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2002

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Lainsäädäntöneuvos
Eija Siitari-Vanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.