125/2002

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus räjähdysaineen työmaavalmistuksen turvallisuudesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 25 päivänä helmikuuta 2000 annetun panostajalain (219/2000) 7 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään räjähdysaineen työmaavalmistuksessa noudatettavista turvallisuusvaatimuksista.

Työturvallisuudesta räjähdysaineen kuljetuksessa, siirrossa, varastoinnissa, säilytyksessä ja käsittelyssä on voimassa, mitä niistä erikseen säädetään.

2 §
Räjähdysaine

Tässä asetuksessa tarkoitetaan räjähdysaineella ammoniumnitraatista ja tarkoitukseen sopivasta öljystä valmistettua räjähdysainetta, (ANO) joka voi sisältää inerttiä väriainetta, sekä muuta räjähdysainetta.

Mitä tässä asetuksessa säädetään ANO:sta, koskee soveltuvin osin myös muita räjähdysaineita ja niiden puolivalmisteita.

3 §
Lupa työmaavalmistukseen

Luvan hakemisesta räjähdysaineen työmaavalmistukseen säädetään räjähdeasetuksen (473/1993) 25―27 §:ssä.

4 §
ANO:n aineosat ja koostumus

ANO:ssa käytettävän ammoniumnitraatin tulee olla tarkoitukseen sopivaa, laadultaan kokeiltua ja valikoitua.

ANO:ssa tulee olla öljyä noin 5,5―6,0 prosenttia ammoniumnitraatin painosta ja oikea happitasapaino. Öljyn leimahduspisteen tulee olla yli 55 astetta. Sekoittamisen jälkeen ANO:n tulee olla tasalaatuista. Tasalaatuisuuden varmistamiseksi öljyyn on lisättävä vähän väriainetta, joka ei saa vaikuttaa kemiallisesti ANO:n aineosiin.

ANO on käytettävä mahdollisimman pian valmistuksen jälkeen. Ennen käyttöä tasalaatuisuus on varmistettava. Jos öljyä on erottunut ammoniumnitraatista, ne on sekoitettava uudelleen.

5 §
Valmistuspaikan suojaetäisyydet

ANO:n työmaavalmistukseen käytettävän paikan on oltava liitteestä 1 ilmenevästä kaavasta lasketun suojaetäisyyden päässä asutusta rakennuksesta ja muusta paikasta, jossa ihmisiä tavallisesti oleskelee (asuttu alue). Suojaetäisyyden on kuitenkin aina oltava vähintään 100 metriä.

Valmistuspaikan on oltava liitteestä 2 ilmenevästä kaavasta lasketun suojaetäisyyden päässä työmaan tilapäisestä räjähdysaine- tai ammoniumnitraattivarastosta.

Suojaetäisyydet lasketaan siten, että liitteen 2 mukainen suojaetäisyys saadaan jakaa kahdella. Suojaetäisyys on näin lasketuista etäisyyksistä suurempi. Suojaetäisyys on kuitenkin vähintään 50 metriä.

Valmistuspaikkaa valittaessa on otettava huomioon, että muu kuin valmistuspaikalla oleva ammoniumnitraatti on riittävän etäällä asutusta alueesta ja palavien nesteiden varastosta.

6 §
Puolivalmisteiden säilytys ja käsittely

Ammoniumnitraatti tulee säilyttää hyvin pakattuna kuivassa, helposti puhtaana pidettävässä ja tuuletetussa tilassa paloturvallisella alustalla siten, ettei se paakkuunnu kosteudesta eikä siihen kohdistu suuria lämpötilanvaihteluja. Sitä ei saa säilyttää samassa tilassa ANO:n tai muun räjähdysaineen kanssa.

Ammoniumnitraatin käsittelyssä käytettävien laitteiden ja työkalujen tulee olla kipinöimättömiä ja haponkestävästä teräksestä, muovista, alumiinista tai tiiviistä puusta valmistettuja.

7 §
Valmistuksesta vastaavat

ANO:ta saavat ylipanostajan johdolla valmistaa huolelliset, ammattitaitoiset yli 18-vuotiaat. Valmistuspaikalla ei saa olla ketään, joka ei osallistu valmistukseen.

Valmistukseen osallistuvilla tulee olla riittävät suojapuvut.

8 §
Yleiset valmistusvaatimukset

Valmistuspaikalla saa olla kerrallaan vain valmistukseen tarvittava määrä ammoniumnitraattia ja öljyä. Valmistuspaikalla tulee olla hyvä järjestys. Valmistuspaikat ja laitteet on päivittäin puhdistettava hyvin.

ANO valmistetaan valmistukseen sopivassa, hyvin valaistussa sääsuojassa. Valmistuksessa ja muussa käsittelyssä noudatetaan erityistä varovaisuutta. ANO:hon ei saa päästä sekoittumaan vieraita esineitä tai aineita.

Valmistuspaikalla on oltava tarpeellinen alkusammutuskalusto. Valmistus on keskeytettävä ukonilman ajaksi.

9 §
Erityiset valmistusvaatimukset

ANO:ta saadaan valmistaa käsin tai koneellisesti. Käsin tapahtuvassa valmistuksessa saa tasalaatuisuuden varmistamiseksi sekoittaa kerrallaan vain noin 50 kilogrammaa ANO:ta.

Räjähdysaineen valmistuksessa käytettävän laitteen tulee olla tyypiltään räjähdysaineen valmistukseen hyväksytty ja varustettu hyväksyntää osoittavalla merkinnällä, siten kuin erikseen säädetään.

10 §
Palovaara ja sammutusohjeet

Valmistuspaikalla työskentelevät on ennen valmistuksen aloittamista perehdytettävä tulipalon ja räjähdyksen varalta tarpeellisiin sammutusohjeisiin.

Sammutusohjeissa on otettava huomioon, että valmistuspaikan läheisyydessä olevat orgaaniset aineet lisäävät palovaaraa sekä että ammoniumnitraatin kyllästämät vaatteet ja puu ovat kuivuttuaan helposti syttyviä.

Tulipalon syttyessä on otettava huomioon, että:

1) palon sammuttamiseen käytetään runsaasti vettä ja että tavanomaiset käsisammuttimet ovat tehottomia;

2) varastosuojien ovet avataan kokonaan;

3) sammutushenkilökunta käyttää hengityksensuojaimena paineilmasäiliölaitetta tai happilaitetta;

4) jos kysymyksessä on suurpalo ja syntyy erityinen räjähdysvaara, vesi ruiskutetaan koneellisesti ja ihmiset poistetaan riittävän kauaksi vaarallisesta alueesta.

11 §
Hävittäminen

Käyttökelvoton ammoniumnitraatti ja ANO tulee hävittää siten kuin siitä erikseen säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2002.

Tällä asetuksella kumotaan työmaalla tapahtuvasta räjähdysaineen valmistuksesta 21 päivänä elokuuta 1980 annetut työsuojeluhallituksen ohjeet (ANO-ohjeet).

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2002

Peruspalveluministeri
Osmo Soininvaara

Vanhempi hallitussihteeri
Antti Posio

Liitteet 1 - 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.