122/2002

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2002

Valtioneuvoston asetus panostajien pätevyyskirjoista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

säädetään 25 päivänä helmikuuta 2000 annetun panostajalain (219/2000) 2 §:n 1 momentin ja 7 §:n 1 momentin nojalla:

1 §

Tässä asetuksessa säädetyt edellytykset täyttävälle annetaan hakemuksesta panostajan pätevyyskirja.

2 §

Panostajan pätevyyskirjan saaneella on oikeus työssä käsitellä ja käyttää räjähteitä panostajalaissa (219/2000) ja tässä asetuksessa sekä räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista annetun valtioneuvoston päätöksen (410/1986) 4 §:ssä säädetyin edellytyksin.

3 §

Kaivoksessa on vähintään panostajan pätevyyskirjan saaneella oikeus käsitellä ja käyttää räjähteitä räjähteen määrästä riippumatta.

4 §

Panostajan pätevyyskirjoja ovat:

1) räjäyttäjän pätevyyskirja;

2) panostajan pätevyyskirja;

3) ylipanostajan pätevyyskirja.

5 §

Räjäyttäjän pätevyyskirjan saamiseksi vaaditaan:

1) vähintään 20 vuoden ikä;

2) työkokemusta kyseiseen räjäyttäjän tehtävään liittyvässä työssä vähintään 6 kuukautta;

3) todistus räjäyttäjän kurssin hyväksytystä suorittamisesta;

4) selvitys siitä, että hakija on terveydeltään ja muilta ominaisuuksiltaan räjäyttäjän tehtäviin sopiva; sekä

5) ministeriön hyväksymälle kuulustelijalle suoritettu räjäyttäjän tutkinto.

Räjäyttäjän pätevyyskirja voidaan antaa määrättyjä ehtoja sisältävänä tai rajoittaa koskemaan vain tiettyä työtä.

6 §

Panostajan pätevyyskirjan saamiseksi vaaditaan:

1) vähintään 20 vuoden ikä;

2) työkokemusta räjäytys- ja louhintatyössä vähintään 12 kuukautta, josta vähintään 3 kuukautta panostajan pätevyyttä edellyttävässä räjäytystyössä;

3) todistus panostajan kurssin hyväksytystä suorittamisesta;

4) selvitys siitä, että hakija on terveydeltään ja muilta ominaisuuksiltaan panostajan tehtävään sopiva; sekä

5) ministeriön hyväksymälle kuulustelijalle suoritettu panostajan tutkinto.

7 §

Ylipanostajan pätevyyskirjan saamiseksi vaaditaan:

1) panostajan pätevyyskirja;

2) työkokemusta panostajana vähintään 12 kuukautta, josta vähintään 3 kuukautta ylipanostajan pätevyyttä edellyttävässä räjäytystyössä;

3) todistus ylipanostajan kurssin hyväksytystä suorittamisesta;

4) selvitys siitä, että hakija on terveydeltään ja muilta ominaisuuksiltaan panostajan tehtävään sopiva; sekä

5) ministeriön hyväksymälle kuulustelijalle suoritettu ylipanostajan tutkinto.

8 §

Ministeriö hyväksyy tutkintojen kuulustelijat.

Kuulustelijalla tulee olla ylipanostajan pätevyys, 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu tutkinto ja riittävä kokemus.

Panostajan ja ylipanostajan tutkintoon johtavan kurssin kouluttaja ei saa olla kuulustelijana kurssiin liittyvässä tutkinnossa.

9 §

Edellä 4 §:ssä tarkoitettu pätevyyskirja voidaan antaa sellaiselle diplomi-insinöörin, insinöörin, teknikon tai muun vastaavan teknisen tutkinnon suorittaneelle:

1) jonka suorittamaan tutkintoon ovat sisältyneet pätevyyskirjan saamiseksi riittävät tiedot;

2) jolla on vähintään 6 kuukauden käytännön työkokemus räjäytys- ja louhintatyössä;

3) joka on terveydeltään ja muilta ominaisuuksiltaan panostajan tehtäviin sopiva; sekä

4) joka on suorittanut pätevyyskirjan saamiseksi edellytetyn tutkinnon.

Ylipanostajan pätevyyskirja voidaan antaa 1 momentissa tarkoitetulle henkilölle, jolla on vähintään 12 kuukauden monipuolinen käytännön kokemus panostajana.

10 §

Panostajan pätevyyskirjaa haetaan kirjallisesti. Hakemukseen on liitettävä enintään kolme kuukautta aikaisemmin annettu lääkärintodistus, josta ilmenee, että hakija on terveydeltään panostajan tehtäviin sopiva, samoin kuin selvitys hakijan suorittamasta kurssista ja enintään kaksi vuotta aikaisemmin hyväksytystä tutkinnosta sekä selvitys vaadittavasta työkokemuksesta.

Pätevyyskirja on voimassa 10 vuotta sen antamispäivästä. Pätevyyskirja voidaan uusia sen voimassaoloaikana tehdystä hakemuksesta olemaan voimassa edelleen 10 vuotta. Pätevyyskirjan voimassaolo lakkaa kuitenkin, kun sen saaja täyttää 65 vuotta.

11 §

Voidakseen uusia pätevyyskirjan hakijan on osallistuttava kertauskurssiin, jolla varmistetaan hakijan tiedot muuttuneista säännöksistä ja panostajan työvaatimuksista. Lisäksi hakijan on suoritettava kertauskurssiin liittyvä koe.

Pätevyyskirjaa uusittaessa on esitettävä pätevyyskirja, selvitys siitä, että hakija on panostajan tehtävissä toimimalla ylläpitänyt ammattitaitoaan ja todistus kertauskurssiin liittyvän kokeen suorittamisesta sekä 10 §:n 1 momentissa tarkoitettu lääkärintodistus.

Hakemus pätevyyskirjan uusimiseksi tulee vireille kertauskurssiin ilmoittautumisella.

Se, joka ei ole uusinut pätevyyskirjaansa sen voimassaoloaikana, voi saada uuden pätevyyskirjan esittämällä todistuksen uudelleen suoritetusta tutkinnosta.

12 §

Ministeriön yhteydessä on panostajakoulutuslautakunta, joka toimii asiantuntijaelimenä panostajakoulutuksen järjestämiseen ja sisältöön liittyvissä asioissa.

Lautakunnassa, jonka ministeriö asettaa neljäksi vuodeksi kerrallaan, on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa tulee olla edustettuina viranomaisten, asianomaisten työmarkkinajärjestöjen ja panostaja-alan koulutuksen asiantuntemus.

Lautakunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista säädetään.

13 §

Työsuojeluviranomainen voi erityisistä syistä yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksia tämän asetuksen säännöksistä.

Pätevyyden osoittamiseksi hyväksytään myös ulkomailla suoritetusta tutkinnosta saatu tutkintotodistus taikka muu vastaava todistus tai muu koulutuksesta annettu asiakirja sen mukaan kuin siitä säädetään Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetussa laissa (1597/1992) tai määrätään Suomea sitovassa kansainvälisessä velvoitteessa.

14 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2002. Kertauskurssia koskevia tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan vasta 1 päivästä tammikuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan 25 päivänä helmikuuta 2000 annettu panostaja-asetus (220/2000).

Asetuksen voimaan tullessa voimassa olevat pätevyyskirjat vaihdetaan pätevyyskirjojen uusimisen yhteydessä siten, että nuoremman panostajan pätevyyskirjat vaihdetaan panostajan pätevyyskirjoiksi ja vanhemman panostajan pätevyyskirjat ylipanostajan pätevyyskirjoiksi. Mitä tässä asetuksessa säädetään panostajasta ja ylipanostajasta, koskee siihen asti vastaavasti nuoremman panostajan ja ylipanostajan pätevyyskirjan saanutta henkilöä.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2002

Peruspalveluministeri
Osmo Soininvaara

Vanhempi hallitussihteeri
Antti Posio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.