109/2002

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2002

Valtioneuvoston asetus Matkailun edistämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

muutetaan Matkailun edistämiskeskuksesta 27 päivänä toukokuuta 1988 annetun asetuksen (459/1988) 2 §, 5 §:n 3 momentti, 8 §:n 1 ja 3 momentti, 9 §, 10 §:n 1 momentti sekä 11 §:n 1 ja 2 momentti

sellaisina kuin niistä ovat 2 § asetuksessa 555/1997 sekä 5 §:n 3 momentti ja 9 § asetuksessa 833/1999 seuraavasti:

2 §

Edistämiskeskuksessa on ylijohtajan virka. Lisäksi edistämiskeskuksessa voi olla muuta virka- ja työsopimussuhteista henkilöstöä.

5 §

Edistämiskeskuksen ylijohtajalla on oikeus olla läsnä johtokunnan kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa, jollei johtokunta toisin päätä.


8 §

Ylijohtajan tulee johtokunnan alaisena johtaa, valvoa ja kehittää edistämiskeskuksen toimintaa sekä vastata johtokunnalle esiteltävien asioiden valmistelusta ja johtokunnan päätösten täytäntöönpanosta.


Ylijohtaja voi ottaa ratkaistavakseen asian, jonka muu virkamies työjärjestyksen mukaan muuten saisi ratkaista. Ylijohtajan ollessa estyneenä toimii hänen sijaisenaan johtokunnan määräämä virkamies.


9 §

Kelpoisuusvaatimuksena edistämiskeskuksen virkoihin on:

1) ylijohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä hyvä perehtyneisyys matkailuun liittyviin kysymyksiin tai kansainväliseen liiketoimintaan; ja

2) ylijohtajan välittömässä alaisuudessa toimivalla osastopäälliköllä tai virka-asemaltaan vastaavalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto, hyvä johtamistaito ja perehtyneisyys viran toimialaan.

10 §

Ylijohtajan nimittää valtioneuvosto.

Muihin virkoihin nimittää tai työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa johtokunta tai ylijohtaja sen mukaan kuin edistämiskeskuksen työjärjestyksessä määrätään.


11 §

Ylijohtajalle myöntää virkavapauden enintään vuodeksi johtokunta ja sitä pitemmäksi ajaksi kauppa- ja teollisuusministeriö.


Muille virkamiehille myöntää virkavapauden ylijohtaja.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2002.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2002

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Neuvotteleva virkamies
Antti Riivari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.