107/2002

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2002

Valtioneuvoston asetus maanpuolustuksen tieteellisestä neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään 11 päivänä kesäkuuta 1999 annetun perustuslain 119 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Neuvottelukunta

Puolustusministeriön alaisena toimii sotilaalliseen sekä yhteiskunnan kriisivalmiutta tukevaan maanpuolustukseen liittyvien tieteellisten tutkimustöiden ohjaamiseksi ja edistämiseksi maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta.

2 §
Tehtävät

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) edistää kokonaismaanpuolustuksen tutkimustoimintaa;

2) pitää yhteyttä kokonaismaanpuolustuksen tutkimustoimintaa tuottaviin ja tarvitseviin tahoihin;

3) tehdä aloitteita ja rahoitusesityksiä tutkimushankkeiden toteuttamiseksi ja huolehtia niiden seurannasta ja tulosten tiedottamisesta;

4) antaa lausuntoja tehtäviinsä kuuluvista asioista;

5) suorittaa muut puolustusministeriön sille antamat tehtävät.

3 §
Kokoonpano

Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja seitsemän eri tieteenaloja edustavaa jäsentä sekä tarvittava määrä viranomaisia edustavia jäseniä. Lisäksi kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Puheenjohtajan tulee edustaa tieteellisen tutkimustoiminnan yleistä tuntemusta. Jäsenet edustavat tietotekniikkaa, elektroniikkaa, muita teknillisiä tieteitä, luonnontieteitä, hallinto- ja taloustieteitä, käyttäytymistieteitä, valtiotieteitä, lääketiedettä taikka muita kokonaismaanpuolustuksen kannalta tärkeitä tieteenaloja.

Viranomaisjäsenet edustavat puolustushallintoa, turvallisuus- ja puolustusasiain komiteaa, puolustustaloudellista suunnittelukuntaa, poliisi- ja pelastustointa ja tarvittaessa muita kokonaismaanpuolustuksen aloja.

Jos puheenjohtaja, jäsen tai väräjäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, puolustusministeriö määrää uuden puheenjohtajan, jäsenen tai varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

4 §
Toiminnan järjestäminen

Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Neuvottelukunnalla on pääsihteeri ja muita sihteereitä. Pääsihteerin määrää neuvottelukunnan esityksestä puolustusministeriö. Muut sihteerit ottaa neuvottelukunta.

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun saapuvilla on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä.

Neuvottelukunta voi asettaa paikallis- ja asiantuntijajaostoja.

5 §
Komiteasäännösten soveltaminen ja eräiden palkkioiden ja korvausten perusteet

Neuvottelukunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista säädetään. Asiantuntijoille maksettavien palkkioiden perusteista päättää puolustusministeriö.

Matkakustannusten korvausten osalta noudatetaan valtion virka- ja työehtosopimusta.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2002.

Tällä asetuksella kumotaan 4 päivänä marraskuuta 1965 annettu valtioneuvoston päätös maanpuolustuksen tieteellisestä neuvottelukunnasta (582/1965) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2002

Puolustusministeri
Jan-Erik Enestam

Vanhempi hallitussihteeri
Seppo Paasonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.