101/2002

Annettu Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 2002

Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä

kumotaan 27 päivänä helmikuuta 1998 annetun ampuma-aseasetuksen (145/1998) 50 §:n 1 momentin 6 kohta ja 65 §,

muutetaan 10 §:n 1 momentin 3 ja 6 kohta, 17 §:n 1 momentin 2 kohta, 43 §, 44 §:n 1 kohta, 47 §, 48 §:n 1 kohta, 49 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohta, 50 §:n 2 momentti, 52 ja 53 §, 54 §:n 1 momentin johdantokappale ja 4 kohta, 55 §, 56 §:n 1 ja 3 kohta, 57, 58, 63 ja 64 § sekä

lisätään asetukseen uusi 1 a ja 16 a §, 17 §:n 1 momenttiin uusi 3 kohta, asetukseen uusi 26 a ― 26 c §, 37 §:n 1 momenttiin uusi 6 a kohta, asetukseen uusi 42 a, 44 a, 44 b, 51 a ja 51 b §, 54 §:n 1 momenttiin uusi 1 a kohta ja asetukseen uusi 65 a § seuraavasti:

1 a §
Ampuma-aseen sarja- tai tunnistenumero

Jos ampuma-aseessa ei hallussapitolupaa haettaessa ole merkittynä sarja- tai tunnistenumeroa, poliisilaitoksen on ennen luvan antamista toimitettava ase sisäasiainministeriölle tunnistenumeron merkitsemistä varten.

Jos ampuma-aseella on poikkeuksellista keräilyllistä arvoa, jota tunnistenumeron merkitseminen alentaisi, poliisilaitos voi antaa hallussapitoluvan aseeseen, jossa ei ole sarja- tai tunnistenumeroa.

10 §
Asealan elinkeinoluvan hakeminen

Asealan elinkeinolupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:


3) toimipaikan sijainti;


6) kaupan pidettävien, valmistettavien, korjattavien tai muunnettavien sekä ampumaradalla tai ampuma-aseiden käyttöön kouluttamisessa käytettävien ampuma-aseiden tyyppi ja toimintatapa sekä aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten ja kaasusumuttimien laji.


16 a §
Vastuuhenkilön koe

Sisäasiainministeriö järjestää vuosittain vähintään kaksi koetta, joissa voi suorittaa ase-elinkeinonharjoittajan vastuuhenkilöltä edellytettävän kokeen.

Koe sisältää neljä vaihtoehtoista osiota. Kunkin osion hyväksytty suorittaminen antaa kelpoisuuden kyseisen asealan elinkeinon vastuuhenkilönä toimimiseen. Osiot ovat:

1) ase-alan kaupan harjoittaminen;

2) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten valmistaminen sekä ampuma-aseiden ja aseen osien korjaaminen ja muuntaminen;

3) ampumaradan pitäminen;

4) ampuma-aseiden käyttöön kouluttaminen.

Sisäasiainministeriö voi hyväksyä 2 momentissa tarkoitetun kokeen suorittamiseksi sellaisen ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) tarkoitetun ammatillisen tutkinnon tai ulkomailla suoritetun muun tutkinnon suorittamisen, jonka tutkintovaatimukset vastaavat vähintään kokeen vaatimuksia.

17 §
Aseenkäsittelyluvan hakeminen

Aseenkäsittelylupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:


2) ase-elinkeinonharjoittaja tai muu työnantaja, jonka palveluksessa hakija on;

3) työ, jonka perusteella lupaa haetaan.


26 a §
Määräaikaisen kaupallisen siirtoluvan hakeminen

Määräaikaista kaupallista siirtolupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeinoluvan numero ja luvan antaja;

2) 19 §:n 1 momentin 2―7 kohdassa tarkoitetut tiedot.

Lupaviranomainen voi hankkia hakemuksesta sen lääninhallituksen ja poliisilaitoksen lausunnon, jonka alueella asealan elinkeinoa harjoitetaan. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin siirtoluvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

26 b §
Määräaikaista kaupallista siirtolupaa koskeva todistus

Määräaikaista kaupallista siirtolupaa koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) luvanhaltijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeinoluvan numero ja luvan antaja;

2) 19 §:n 1 momentin 2―7 kohdassa tarkoitetut tiedot;

3) mahdolliset lupaehdot.

26 c §
Määräaikaisen kaupallisen siirtoluvan nojalla tehtävää siirtoa koskeva ilmoitus

Määräaikaisen kaupallisen siirtoluvan nojalla tehtävää siirtoa koskevassa ilmoituksessa on mainittava:

1) ilmoittajan nimi ja osoite sekä määräaikaisen kaupallisen siirtoluvan numero;

2) 19 §:n 1 momentin 2―7 kohdassa tarkoitetut tiedot;

3) kuljetusväline ja siirtoreitti;

4) lähtöpäivä ja arvioitu saapumispäivä.

37 §
Yksityisen tuontiluvan hakeminen

Yksityistä tuontilupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:


6 a) siirrettävien tai tuotavien patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten enimmäismäärä, laji ja kaliiperi;


42 a §
Tullilaitoksen yksityistä tuontia koskeva ilmoittamisvelvollisuus

Tullilaitoksen on mainittava ampuma-aselain 83 a §:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa luvanhaltijan nimi ja osoite, lähtömaa sekä 21 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa ja 51 a §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetut tiedot. Lisäksi ilmoituksessa on mainittava hankkimisluvan, yksityisen valmistamisluvan, kaasusumutinluvan ja yksityisen tuontiluvan numero sekä luvan antaja.

43 §
Hankkimisluvan hakeminen

Hankkimislupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, ammatti, osoite ja henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus;

2) hakemuksen peruste;

3) hankittavan ampuma-aseen tyyppi, toimintatapa, kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan merkki ja malli tai mallinumero;

4) hankittavan aseen osan laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan merkki ja malli tai mallinumero;

5) yhteisön tai säätiön asevastaavan nimi.

Yhteisön ja säätiön on liitettävä hakemukseen yhtiöjärjestys, säännöt tai muu kirjallinen selvitys toiminnan tarkoituksesta.

Jos lupaviranomainen on sisäasiainministeriö, sen on hankittava lupahakemuksesta hakijan kotikunnan tai kotipaikan poliisilaitoksen lausunto. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

44 §
Hankkimislupaa koskeva todistus

Hankkimislupaa koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) luvanhaltijan nimi ja syntymäaika tai yritys- ja yhteisötunnus;


44 a §
Asevastaavalle annettavan hyväksynnän hakeminen

Asevastaavalle annettavaa hyväksyntää haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, ammatti, osoite ja henkilötunnus;

2) sen yhteisön tai säätiön nimi, osoite sekä yritys- ja yhteisötunnus, jonka asevastaavana hakijan on tarkoitus toimia.

Hyväksynnän antavan poliisilaitoksen on hankittava hyväksyntää koskevasta hakemuksesta hakijan kotikunnan poliisilaitoksen lausunto. Hakemukseen on liitettävä selvitys siitä, että hakija on valittu yhteisön tai säätiön asevastaavaksi. Poliisilaitos voi vaatia hakijaa esittämään muitakin hyväksynnän antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

44 b
Asevastaavalle annettua hyväksyntää koskeva todistus

Asevastaavalle annettua hyväksyntää koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) asevastaavan nimi ja syntymäaika;

2) sen yhteisön tai säätiön nimi, jonka asevastaavaksi henkilö on hyväksytty;

3) hyväksynnän voimassaoloaika;

4) mahdolliset hyväksynnälle asetetut ehdot.

47 §
Yksityisen valmistamisluvan hakeminen

Yksityistä valmistamislupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, osoite ja henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus;

2) hakemuksen peruste;

3) muunnettavan ampuma-aseen tyyppi ja tiedossa oleva sarjanumero sekä hallussapitoon oikeuttavan luvan numero ja antaja;

4) muunnettavan aseen osan laji ja tiedossa oleva sarjanumero sekä hallussapitoon oikeuttavan luvan numero ja antaja;

5) valmistettavan tai muuntamalla valmistuvan ampuma-aseen tyyppi, toimintatapa ja kaliiperi;

6) valmistettavan tai muuntamalla valmistuvan aseen osan laji ja piipun tai putken kaliiperi sekä maininta siitä, onko aseen osa tarkoitus liittää pysyvästi aseeseen;

7) yhteisön tai säätiön asevastaavan nimi.

Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan kyvystä valmistaa tai muuntaa hakemuksen kohteena oleva esine. Lisäksi yhteisön ja säätiön on liitettävä hakemukseen yhtiöjärjestys, säännöt tai muu kirjallinen selvitys toiminnan tarkoituksesta.

Jos lupaviranomainen on sisäasiainministeriö, sen on hankittava lupahakemuksesta hakijan kotikunnan tai kotipaikan poliisilaitoksen lausunto. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

48 §
Yksityistä valmistamislupaa koskeva todistus

Yksityistä valmistamislupaa koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) luvanhaltijan nimi, osoite ja henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus;


49 §
Hallussapitolupaa koskeva todistus

Hallussapitolupaa koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) luvanhaltijan nimi ja syntymäaika tai yritys- ja yhteisötunnus;


4) ampuma-aseen sarja- tai tunnistenumero taikka aseen osan tiedossa oleva sarjanumero;


50 §
Rinnakkaisluvan hakeminen

Jos lupaviranomainen on sisäasiainministeriö, sen on hankittava lupahakemuksesta hakijan kotikunnan poliisilaitoksen lausunto. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

51 a §
Kaasusumutinluvan hakeminen

Kaasusumutinlupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, ammatti, osoite ja henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus;

2) hakemuksen peruste;

3) hankittavien kaasusumuttimien lukumäärä, laji ja enimmäispitoisuus;

4) yhteisön tai säätiön asevastaavan nimi.

Yhteisön ja säätiön on liitettävä hakemukseen yhtiöjärjestys, säännöt tai muu kirjallinen selvitys toiminnan tarkoituksesta. Poliisilaitos voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

51 b §
Kaasusumutinlupaa koskeva todistus

Kaasusumutinlupaa koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) luvanhaltijan nimi ja syntymäaika tai yritys- ja yhteisötunnus;

2) luvan voimassaoloaika;

3) 51 a §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut tiedot;

4) mahdolliset lupaehdot.

52 §
Asekeräilijälle annettavan hyväksynnän hakeminen

Asekeräilijälle annettavaa hyväksyntää haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, ammatti, osoite ja henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus;

2) keräilysuunnitelma, jossa hakija määrittelee keräilyalan ja sen piiriin kuuluvat ampuma-aseet tai aseen osat sekä jossa hän perustelee kiinnostuksensa juuri keräilyalan piiriin kuuluviin ampuma-aseisiin tai aseen osiin;

3) arvio keräilysuunnitelman mukaisen kokoelman hankkimisen aikataulusta;

4) yhteisön tai säätiön asevastaavan nimi.

Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan asehistoriallisesta ja aseteknisestä asiantuntemuksesta. Lisäksi yhteisön ja säätiön on liitettävä hakemukseen yhtiöjärjestys, säännöt tai muu kirjallinen selvitys toiminnan tarkoituksesta.

Hyväksynnän antavan viranomaisen on hankittava hyväksyntää koskevasta hakemuksesta hakijan kotikunnan tai kotipaikan poliisilaitoksen lausunto. Hyväksynnän antava viranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin hyväksynnän antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

53 §
Asekeräilijälle annettua hyväksyntää koskeva todistus

Asekeräilijälle annettua hyväksyntää koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) hyväksynnän saajan nimi ja syntymäaika tai yritys- ja yhteisötunnus;

2) hyväksynnän voimassaoloaika;

3) sisäasiainministeriön vahvistama keräilysuunnitelma;

4) yhteisön tai säätiön asevastaavan nimi;

5) mahdolliset hyväksynnälle asetetut ehdot.

54 §
Asekeräilijän pitämän tiedoston sisältö ja muoto

Asekeräilijän on merkittävä ampuma-aselain 59 a ja 60 §:n nojalla pitämäänsä ampuma-aseita ja aseen osia koskevaan tiedostoon:


1 a) hallussa pidettyjen ampuma-aseiden lukumäärä, tyyppi, toimintatapa, kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero, sarjanumero ja erityistuntomerkit;


4) luovuttajan ja luovutuksensaajan oikeutta pitää hallussa ampuma-aseita, aseen osia tai asealan elinkeinolupaa koskevat tiedot.


55 §
Ampumatarvikeluvan hakeminen

Ampumatarvikelupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, ammatti, osoite ja henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus;

2) hakemuksen peruste;

3) patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten laji ja kaliiperi;

4) yhteisön tai säätiön asevastaavan nimi.

Yhteisön ja säätiön on liitettävä hakemukseen yhtiöjärjestys, säännöt tai muu kirjallinen selvitys toiminnan tarkoituksesta. Poliisilaitos voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

56 §
Ampumatarvikelupaa koskeva todistus

Ampumatarvikelupaa koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) luvanhaltijan nimi ja syntymäaika tai yritys- ja yhteisötunnus;


3) 55 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut tiedot;


57 §
Suostumuksen hakeminen

Suostumusta haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka sekä passin tai henkilötodistuksen numero ja antaja;

2) 43 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut tiedot;

3) kaasusumuttimien lukumäärä, laji ja enimmäispitoisuus;

4) patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten laji ja kaliiperi.

58 §
Suostumusta koskeva todistus

Suostumusta koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) suostumuksen haltijan nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka sekä passin tai henkilötodistuksen numero ja antaja;

2) suostumuksen voimassaoloaika;

3) 43 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut tiedot;

4) kaasusumuttimien lukumäärä, laji ja enimmäispitoisuus;

5) patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten laji ja kaliiperi;

6) mahdolliset suostumukselle asetetut ehdot.

63 §
Valtiolle menetetyiksi tuomitut ja valtion omistukseen tulleet ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset

Valtiolle menetetyiksi tuomitut ja valtion omistukseen ampuma-aselain nojalla tulleet ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset on toimitettava Poliisin tekniikkakeskukselle. Arvoltaan vähäinen aseen osa, kaasusumutin sekä vähäinen määrä patruunoita ja erityisen vaarallisia ammuksia saadaan kuitenkin päällystöön kuuluvan poliisimiehen määräyksellä hävittää turvallisella tavalla.

64 §
Todistuksen kaksoiskappale

Jos ampuma-aselain nojalla annettua aseenkäsittely-, hallussapito-, rinnakkais-, kaasusumutin- tai ampumatarvikelupaa taikka asevastaavan hyväksyntää koskeva todistus on kadonnut, tuhoutunut tai anastettu taikka jos todistukseen merkityt todistuksenhaltijaa koskevat tiedot ovat muuttuneet, todistuksenhaltijalle annetaan tämän pyynnöstä todistuksen kaksoiskappale. Todistuksen kaksoiskappale voidaan antaa myös, jos yhteisön tai säätiön asevastaava vaihtuu. Kaksoiskappaletta haetaan todistuksenhaltijan kotikunnan tai kotipaikan poliisilaitokselta tai, jos todistuksenhaltijalla ei ole kotikuntaa tai kotipaikkaa Suomessa taikka jos kyseessä on asevastaavan hyväksyntää koskeva todistus, todistuksen antaneelta poliisilaitokselta.

65 a §
Ampuma-aselautakunta

Ampuma-aselain 117 a §:ssä tarkoitetussa ampuma-aselautakunnassa on puheenjohtaja, sihteeri ja 9 muuta jäsentä. Sisäasiainministeriö määrää puheenjohtajan ja sihteerin sekä nimittää muut jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajaksi ja sihteeriksi on määrättävä sisäasiainministeriön hallinnonalan palveluksessa oleva virkamies.

Lautakunnassa tulee olla edustettuina kihlakuntien poliisilaitokset, puolustusvoimat, ulkoasiainministeriö, Sotamuseo, reserviläisurheilijat, asealan elinkeinonharjoittajat, metsästäjät, urheiluampujat ja asekeräilijät. Jos lautakunnan jäsen eroaa kesken toimikauden, ministeriö määrää tai nimittää hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lautakunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Lautakunta voi toimia myös jaostoina ja se voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Lautakunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista säädetään


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2002.

Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 2002

Sisäasiainministeri
Ville Itälä

Lainsäädäntöneuvos
Pertti Normia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.