95/2002

Annettu Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 2002

Valtioneuvoston asetus säännöllisen ro-ro-matkustaja-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisuuden varmistamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään 15 päivänä heinäkuuta 1994 annetun merilain (674/1994) 1 luvun 8 §:n 2 momentin sekä alusturvallisuuden valvonnasta 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain (370/1995) 17 j §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, edellinen laissa 924/1998 ja jälkimmäinen laissa 55/2002:

1 §
Tarkastuksissa noudatettavat muut asetukset

Jollei alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain (370/1995) 4 a luvussa tai tässä asetuksessa toisin säädetä, ro-ro-matkustaja-aluksen tai suurnopeusmatkustaja-aluksen alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 4 a luvussa tarkoitetuissa tarkastuksissa noudatetaan soveltuvin osin ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa annettua asetusta (325/1997), alusten katsastuksista annettua asetusta (1123/1999) ja kotimaan liikenteessä olevan aluksen osalta myös eräiden kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuudesta annettua asetusta (1307/ 1999).

2 §
Eräitä erityistarkastusten suorittamista koskevia säännöksiä

Valvontaviranomaisen on tehtävä ro-ro-matkustaja-aluksen tai suurnopeusmatkustaja-aluksen alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 17 d ja 17 f §:ssä tarkoitetut erityistarkastukset yhteistyössä toisen mahdollisen isäntävaltion hallinnon pätevien tarkastajien kanssa. Laivanisännän pyynnöstä on erityistarkastukseen kutsuttava aluksen sellaisen lippuvaltion hallinnon edustaja, joka ei ole isäntävaltio.

Valvontaviranomainen voi pyydettäessä suorittaa tarkastuksen toisen asianomaisen isäntävaltion puolesta tai pyytää tätä suorittamaan tarkastuksen omasta puolestaan.

Suunnitellessaan alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 17 d tai 17 f §:n mukaisesti tehtävää tarkastusta valvontaviranomaisen on otettava aluksen liikennöinti- ja huoltoaikataulu asianmukaisella tavalla huomioon.

3 §
Tarkastustulosten ilmoittaminen

Valvontaviranomaisen on ilmoitettava viipymättä laivanisännälle kirjallisesti alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 17 b― 17 d ja 17 f §:n nojalla tehtyjen tarkastusten tulokset.

Valvontaviranomaisen on ilmoitettava 17 d ja 17 f §:ssä tarkoitetuissa tarkastuksissa havaitsemistaan puutteista toisen isäntävaltion hallinnolle sekä ulkomaisen aluksen lippuvaltiolle, jos tämä ei ole isäntävaltio.

4 §
Erityistarkastuksista annettava tarkastuskertomus

Valvontaviranomaisen on laadittava kertomus alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 17 d ja 17 f §:ssä tarkoitetuissa erityistarkastuksissa tehdyistä havainnoista.

Valvontaviranomaisen on toimitettava Euroopan yhteisöjen komissiolle jäljennös 1 momentissa tarkoitetusta tarkastuskertomuksesta, jollei ole sovittu siitä, että toinen isäntävaltio toimittaa jäljennöksen.

5 §
Perustarkastuksiin liittyvästä erimielisyydestä ilmoittaminen

Jos isäntävaltioiden kesken on erimielisyyttä alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 17 b §:n ja 17 c §:n 1 ja 2 momentin soveltamisesta, valvontaviranomaisen on viipymättä ilmoitettava komissiolle erimielisyyden syyt, jollei toisen isäntävaltion hallinto tee tällaista ilmoitusta.

6 §
Suunnittelu hätätilanteiden varalle

Valvontaviranomaisen on yhtenäistä valmiusjärjestemää koskevan suunnittelun varmistamista varten toimittava Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) päätöslauselman A.852(20) mukaisesti. Jos isäntävaltiona on muukin Euroopan yhteisön jäsenvaltio, valvontaviranomaisen on sen hallinnon kanssa hyväksyttävä suunnitelma kullekin reitille.

7 §
Matkatietojen tallennin

Matkatietojen tallentimen on oltava Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) päätöslauselman A.861 (20) suoritusarvostandardien sekä Kansainvälisen sähkötekniikan toimikunnan (IEC) standardissa n:o 61996 asetettujen testausstandardien mukainen.

Merenkulkulaitos voi esittää vapautuksen myöntämistä joistakin ennen 29 päivää huhtikuuta 1999 rakennetuille ro-ro-matkustaja-aluksille ja suurnopeusmatkustaja-aluksille asennettavia matkatietojen tallentimia koskevista vaatimuksista. Vapautus edellyttää pakollisesta katsastusjärjestelmästä säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi annetun neuvoston direktiivin 1999/35/EY 16 artiklassa säädetyn menettelyn noudattamista.

8 §
Ilmoitukset Euroopan yhteisön ulkopuolisille maille

Valvontaviranomaisen on ilmoitettava alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 4 a lukuun ja tähän asetukseen perustuvista laivanisännille asetettavista vaatimuksista niille Euroopan yhteisön ulkopuolisille maille, jotka lippuvaltiona tai isäntävaltion tavoin ovat vastuussa edellä tarkoitettujen säännösten soveltamisalaan kuuluvasta Suomen sataman ja Euroopan yhteisön ulkopuolisen valtion sataman välisestä liikenteestä.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2002.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Neuvoston direktiivi 1999/35/EY (31999L0035); EYVL N:o L 138, 1.6.1999, s. 1

Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Hallitusneuvos
Aila Salminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.