1562/2001

Annettu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2001

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kauppa- ja teollisuusministeriön maksullisista suoritteista

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa (348/1994):

1 §
Soveltamisala

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja sen yhteydessä toimivien lautakuntien suoritteista peritään maksuja valtiolle tämän asetuksen mukaisesti, jollei niistä ole toisin säädetty tai määrätty. Tämän asetuksen mukaiset 2 ja 3 §:ssä tarkoitetut maksut peritään myös annetuista hylkäävistä päätöksistä.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitetuista maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista peritään maksut oheisen maksutaulukon mukaisesti.

3 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein ovat:

1) toimeksiantoon perustuvat neuvonta-, koulutus-, konsultointi- ja muut kehittämispalvelut;

2) toimitilojen, kiinteistöjen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille;

3) julkaisut, tutkimukset, selvitykset ja kustannuspalvelut lukuun ottamatta tapauksia, jolloin palvelut välittömästi tukevat ministeriön maksutonta toimintaa;

4) henkilöstön käyttö virkatehtäviin hallinnon ulkopuolisissa koulutus-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä lukuun ottamatta tapauksia, joissa se välittömästi tukee kauppa- ja teollisuusministeriön maksutonta toimintaa;

5) kirjasto- ja tietopalvelut;

6) menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien ja vastaavien suoritteiden sekä tietojärjestelmissä olevien tietojen luovuttaminen tilauksesta ulkopuolisille;

7) ulkopuolisten ilmoitukset ministeriön julkaisuissa;

8) valokopiot ja muut jäljennökset;

9) työsuhdekeksintölautakunnan lausunnot;

10) käyttöoikeuksien sekä muiden oikeuksien väliaikainen luovuttaminen; sekä

11) muu toimeksiantoon perustuva tai siihen verrattava kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluva suorite.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002 ja on voimassa 31 päivään toukokuuta 2004 saakka.

Tällä asetuksella kumotaan 27 päivänä maaliskuuta 1996 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (214/1996) kauppa- ja teollisuusministeriön sekä kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistojen maksullisista suoritteista siihen tehtyine muutoksineen.

Tämän asetuksen mukaiset maksut voidaan vuoden 2002 helmikuun loppuun asti maksaa myös käyttäen maksuvälineenä markkamääräisiä seteleitä ja metallirahoja. Tällöin euromääräinen hinta muutetaan markkamääräiseksi kertomalla se luvulla 5,94573 sekä pyöristämällä loppusumma lähimpään penniin.

Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2001

Ministeri
Kimmo Sasi

Neuvotteleva virkamies
Eero Murto

Liite

MAKSUTAULUKKO

kauppa- ja teollisuusministeriön maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista

Suorite

1) kirjanpitolautakunnan tilinpäätöksen valmistumisaikaa ja tilikautta koskevat poikkeuslupapäätökset 170 €
2) muut kirjanpitolautakunnan poikkeuslupapäätökset 500 €
3) valtion tilintarkastuslautakunnan valituspäätökset 200 €
4) ote tilintarkastaja- ja tilintarkastusyhteisörekisteristä 10 €/arkilta
5) todistus tilintarkastaja- ja tilintarkastusyhteisörekisteristä 50 €
6) poikkeuslupapäätös toimia säätiön tilintarkastajana 85 €
7) ulkomaisten yritysostojen vahvistushakemusten käsittely 2 000 €
8) päätös maan rajan ylittävän, nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovoltin sähköjohdon rakentamislupahakemukseen 2 440 €
9) päätös maan rajan ylittävän maakaasun siirtoputken rakentamislupahakemukseen 2 440 €
10) elintarvikelakiin perustuvat poikkeuslupapäätökset 170 €
11) poikkeuslupapäätökset kuulua osakeyhtiön, asunto-osakeyhtiön tai osuuskunnan hallitukseen tai toimia niiden toimihenkilönä 85 €
12) poikkeuslupapäätökset toimia osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön perustajana 85 €
13) poikkeuslupapäätökset toimia elinkeinonharjoittajana 85 €
14) poikkeuslupapäätökset kuulua yhdistyksen tai säätiön hallitukseen tai toimia säätiön nimenkirjoittajana 85 €
15) turvavarastojen käyttölupapäätökset 170 €
16) kauppakamarisääntöjen vahvistamispäätökset 85 €
17) uuselintarvikeasetuksen 258/97/EY mukaisten hakemusten käsittelystä perittävät maksut maksu on vähintään 2 500 €, mutta mikäli hakemuksen käsittely edellyttää keskimääräistä enemmän työaikaa, maksu määräytyy tehtyjen työtuntien mukaisesti (á 70 €/tunti) kuitenkin siten, että maksu on enintään 25 000 €
18) päätökset arviointilaitoksen, tarkastuslaitoksen ja valtuutetun laitoksen nimeämisestä sähköturvallisuuslain nojalla 135 €
19) välipäätökset kaivoslain hakemusasioissa 20 €
20) kaivoslain hakemuksiin ja oikeuksiin liittyvät päätökset 60 €
21) kaivosrekisteriote 10 €/arkilta
22) päätös kaivoslaissa tarkoitetusta varauksesta; maksu yhdestä alueesta 170 €
23) valtauskirja 400 €
24) kaivoskirja 1 000 €

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.