1561/2001

Annettu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kiinteistötoimitusmaksusta 12 päivänä huhtikuuta 1995 annetun lain (558/1995) 4 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1434/2001:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain (558/1995) 1 §:ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä ja tehtävistä perittäviin työkorvauksiin ja toimituskorvauksiin sekä kiinteistötoimitusmaksun laskentaperusteisiin.

2 §
Tuntihinnat työkorvauksen laskemista varten

Tuntihinnat työkorvauksen laskemista varten toimitukseen tai tehtävään käytetyltä kultakin alkavalta puolelta tunnilta ovat osatehtävittäin:

Osatehtävä Tuntihinta euroa/tunti
1) Toimituksen valmistelu ja asiakirjojen valmistaminen 51 €
2) Toimituskokous 61 €
3) Toimituksen maastotyöt 55 €
4) Jaon suunnittelu 52 €
5) Arviointi- ja korvauskäsittely 59 €

Toimituksen yhteydessä suoritetun muun kuin 3 tai 4 §:ssä tarkoitetun toimituksen tai toimenpiteen työkorvauksen laskemisessa käytetään soveltuvin osin liitteenä olevan maksutaulukon 1 mukaisia tuntihintoja kultakin alkavalta puolelta tunnilta.

3 §
Kiinteistötoimitusmaksun määrääminen lohkomistoimituksesta

Toimituskorvaus. Lohkomisesta, lukuun ottamatta 2 momentissa tarkoitettua yleisen alueen lohkomista, määrätään kiinteistötoi-mitusmaksu toimituskorvauksena, joka muodostuu perusmaksusta ja kiinteistönmuodostusmaksusta. Perusmaksu on 330 euroa toimitukselta. Sen lisäksi määrätään kultakin lohkokiinteistöltä ja saajakiinteistöltä kiinteistönmuodostusmaksu liitteenä olevien maksutaulukoiden 2―4 mukaisesti. Sellaisen toimituksen yhteydessä suoritetusta määräalan lohkomisesta, josta kiinteistötoimitusmaksu määrätään työkorvauksena, ei lohkokiinteistöltä ja saajakiinteistöltä kuitenkaan määrätä perusmaksua. Kiinteistönmuodostusmaksua määrättäessä muodostettujen lohkokiinteistöjen ja saajakiinteistöjen lukumäärään ei lueta mukaan muodostettuja yleisiä alueita.

Työkorvaus. Kiinteistötoimitusmaksu kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 22 a §:n mukaisesta yleisen alueen lohkomisesta määrätään työkorvauksena. Sikseen jätetystä, peruutetusta tai rauenneesta lohkomisesta määrätään kiinteistötoimitusmaksu työkorvauksena, jota ei kuitenkaan saa määrätä vastaavasta suoritetusta lohkomisesta perittävää toimituskorvausta suuremmaksi. Lohkomisen työkorvauksen laskemisessa käytetään tuntihintana kultakin alkavalta puolelta tunnilta 52 euroa. Halkomisena aloitetusta ja jyvityksen tai muun arvioinnin jälkeen lohkomiseksi muutetusta toimituksesta määrätään kiinteistötoimitusmaksu kuten halkomisesta.

Lohkomisen yhteydessä suoritettu muu toimitus tai toimenpide. Milloin lohkomisen yhteydessä on suoritettu kiinteistönmääritys, tilusvaihto, rasitteen tai yksityisistä teistä annetun lain (358/1962) mukaisen oikeuden perustaminen muun kuin emäkiinteistön alueelle, alueen erottaminen kiinteistöjen yhteistä tarvetta varten tai muu niihin rinnastettava toimitus tai toimenpide taikka muita kuin toimituskustannuksia koskevia korvausten määrittämis- tai tilitehtäviä, määrätään kiinteistötoimitusmaksu näiltä osin, kiinnityksistä tai kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttamisen käsittelyä lukuun ottamatta, työkorvauksena kultakin alkavalta puolelta tunnilta liitteenä olevan maksutaulukon 1 mukaisesti. Sama koskee muun kartan kuin lohkokiinteistön rajakartan laatimista sekä kiinteistönmuodostamislain 101 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaisen osakasselvityksen tekemistä kiinteistönmuodostamislain 20 §:n 3 momentissa tarkoitetun koskitilan lohkomisen yhteydessä.

4 §
Kiinteistötoimitusmaksun määrääminen ratkaisusta asiassa, joka koskee kiinnityksestä tai kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttamista

Toimituskorvaus. Milloin toimituksen yhteydessä tehdään ratkaisu asiassa, joka koskee muodostettavan rekisteriyksikön taikka rekisteriyksikköön siirrettävien alueiden tai yhteisalueosuuksien vapauttamista kiinnityksestä tai kirjatusta eläkeoikeudesta, tällaisen toimenpiteen kiinteistötoimitusmaksuksi määrätään 135 euron suuruinen toimituskorvaus kutakin edellä mainittua rekisteriyksikköä kohti.

Työkorvaus. Kiinteistötoimitusmaksu ratkaisusta asiassa, joka koskee kiinnityksestä tai kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttamista, määrätään työkorvauksena, kun toimenpide on jätetty sikseen, peruutettu tai rauennut. Työkorvausta ei kuitenkaan saa määrätä 1 momentissa säädettyä toimituskorvausta suuremmaksi. Työkorvauksen laskemisessa käytetään tuntihintana kultakin alkavalta puolelta tunnilta 55 euroa.

5 §
Toimituskorvaus rekisteriyksiköiden yhdistämisestä

Toimituskorvaukset hakemuksesta suoritettavasta rekisteriyksiköiden yhdistämisestä ovat seuraavat:

Päätös Toimituskorvaus
Rekisteriyksikön yhdistäminen
1) kiinteistönmuodostamislain 214 §:n 1 momentin ja 2 momentin 2 kohdan mukaisessa tapauksessa kaksi rekisteriyksikköä 101 €
tai
2) kiinteistönmuodostamislain 214 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaisessa tapauksessa kaksi rekisteriyksikköä 202 €
sekä
3) lisämaksu jokaisesta muusta rekisteriyksiköstä 20 €
6 §
Veloitushinnan määräytymisen ajankohta

Toimitusten, toimenpiteiden ja tehtävien työkorvauksen laskemisessa käytetään kunkin työn suorittamisen ajankohtana voimassa olleita tuntihintoja, jollei jäljempänä säädetä toisin.

Toimituskorvaus lohkomisesta sekä toimituskorvaus ratkaisusta asiassa, joka koskee kiinnityksestä tai kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttamista, määrätään loppukokouksen ajankohtana voimassa olevan toimituskorvauksen mukaisena. Jos edellä tässä momentissa tarkoitetusta toimituksesta tai toimenpiteestä on kiinteistötoimitusmaksu määrättävä työkorvauksena, sen laskemisessa käytetään loppukokouksen tai peruuttamis- taikka raukeamispäätöksen ajankohtana voimassa olleita tuntihintoja.

Lohkomisen yhteydessä suoritetun 3 §:n 3 momentissa sanotun toimituksen, toimenpiteen tai tehtävän työkorvauksen laskemisessa käytetään loppukokouksen tai peruuttamis- taikka raukeamispäätöksen ajankohtana voimassa olleita tuntihintoja.

7 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2004 saakka.

Tämän asetuksen mukaiset kiinteistötoimitusmaksut voidaan vuoden 2002 helmikuun loppuun asti maksaa myös käyttäen maksuvälineenä markkamääräisiä seteleitä ja metallirahoja. Tällöin euromääräinen kiinteistötoimitusmaksu muutetaan markkamääräiseksi kertomalla se luvulla 5,94573 sekä pyöristämällä näin saatu arvo lähimpään penniin.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä päiväpalkoista ja yleiskustannuskorvauksista on noudatettava määrättäessä kiinteistötoimitusmaksua ennen tämän asetuksen voimaantuloa suoritetuista töistä ja myös ennen tämän asetuksen voimaantuloa lopetettujen toimitusten niistä töistä, jotka on tehty asetuksen voimaantulon jälkeen. Edellä tarkoitettujen, lopetettujen toimitusten työaika- ja yleiskustannuskorvauksen laskemisessa käytetään tämän asetuksen voimaantulon jälkeen tehtyjen töiden osalta 31 päivänä joulukuuta 2001 voimassa olleita päiväpalkkoja ja yleiskustannuskorvausta. Mitä edellä tässä momentissa säädetään, ei koske 6 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuja lohkomisia ja niiden yhteydessä suoritettuja muita toimituksia, toimenpiteitä ja tehtäviä eikä ratkaisuja asiassa, joka koskee kiinnityksestä tai kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttamista.

Jos lohkomisen tai lohkomisen yhteydessä suoritetun muun toimituksen, toimenpiteen tai tehtävän kiinteistötoimitusmaksu taikka kiinteistötoimitusmaksu ratkaisusta asiassa, joka koskee kiinnityksistä tai kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttamista, tulee tämän asetuksen perusteella määrättäväksi työkorvauksena, ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehdyistä töistä määrätään kiinteistötoimitusmaksu työaika- ja yleiskustannuskorvauksena 31 päivänä joulukuuta 2001 voimassa olleiden päiväpalkkojen ja yleiskustannuskorvauksen perusteella ja sanotun ajan jälkeen tehdyistä töistä voimassa olevan asetuksen mukaisena työkorvauksena.

Jos ennen 1 päivää toukokuuta 1994 vireille tulleesta halkomisesta olisi tullut määrätä maanmittausmaksu pinta-alakorvauksena, määrätään tällaisen toimituksen kiinteistötoimitusmaksu ennen sanottua ajankohtaa voimassa olleen päätöksen mukaisena pinta-alakorvauksena.

Edellä 4 ja 5 momentissa tarkoitettuihin aikaisempiin säännöksiin perustuva markkamääräinen päiväpalkka ja pinta-alakorvaus muutetaan euromääräiseksi jakamalla se luvulla 5,94573 sekä pyöristämällä näin saatu arvo lähimpään senttiin.

Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Hallitussihteeri
Martti Niemelä

Liite Taulukot 1-4

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.