1498/2001

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

muutetaan 23 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekisteriasetuksen (208/1979) 5 §:n 4 momentti, 13 §, 20 §:n 2 ja 3 momentti sekä 21 §, sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 4 momentti asetuksessa 157/1997, 13 § asetuksessa 1411/1993 ja 21 § asetuksessa 1243/1989, seuraavasti:

5 §

Osakeyhtiön tai osuuskunnan jakautumisen täytäntöönpanoa koskevan ilmoituksen perusteella tehdään merkintä sekä jakautuvan että vastaanottavan yhteisön kohdalle.

13 §

Osuuskunnan perusilmoitukseen on liitettävä alkuperäinen perustamiskirja ja osuuskuntalain (1488/2001) 2 luvun 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus. Tarvittaessa ilmoitukseen on liitettävä selvitys osuuskunnan hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenen, varajäsenen ja puheenjohtajan, osuuskunnan toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen sekä osuuskunnan tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinnasta, selvitys mainittujen henkilöiden ja tilintarkastusyhteisön suostumuksesta tehtävään, hallituksen ja hallintoneuvoston puheenjohtajan tehtävää lukuun ottamatta, sekä selvitys toiminimen kirjoittamisoikeuden antamisesta.

Jos osuuskunnan säännöille on saatava asianomaisen viranomaisen vahvistus, perusilmoitukseen on myös liitettävä alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sääntöjen vahvistamista koskeva päätös.

Jos kauppa- ja teollisuusministeriö on antanut osuuskuntalain 5 luvun 5 §:n 1 momentissa tai 15 §:n 2 momentissa tarkoitetun luvan, ilmoitukseen on liitettävä selvitys luvan antamisesta.

20 §

Jos sulautuminen sulautumissuunnitelman rekisteröinnin jälkeen raukeaa, on sulautuvan yhtiön tehtävä tästä muutosilmoitus.

Sulautumisen yhteydessä vastaanottavaa yhtiötä koskeva muutosilmoitus tai perustettavaa uutta yhtiötä koskeva perusilmoitus on tehtävä samanaikaisesti sulautumisen täytäntöönpanosta tehtävän muutosilmoituksen kanssa.

21 §

Osuuskuntalain sulautumista koskevissa säännöksissä määrätyt osuuskuntien ja osakeyhtiöiden ilmoitukset rekisteriviranomaiselle on tehtävä vastaanottavan ja jokaisen sulautuvan yhteisön yhteisellä ilmoituksella, jollei osuuskuntalaissa toisin säädetä.

Sulautumisen yhteydessä vastaanottavaa osuuskuntaa koskeva muutosilmoitus tai perustettavaa uutta osuuskuntaa koskeva perusilmoitus on tehtävä samanaikaisesti sulautumisen täytäntöönpanosta tehtävän muutosilmoituksen kanssa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2001

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Lainsäädäntöneuvos
Jyrki Jauhiainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.