1490/2001

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2001

Laki kaupparekisterilain 10 ja 18 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 2 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekisterilain (129/1979) 10 §, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 373/1981, 1242/1989, 1122/1993 ja 578/1996, sekä

lisätään 18 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 147/1997, uusi 2 momentti seuraavasti:

10 §

Osuuskunnan perusilmoituksessa on mainittava:

1) osuuskunnan toiminimi;

2) perustamiskirjan allekirjoituspäivä;

3) osuuskunnan toimiala;

4) osuuskunnan kotipaikka;

5) osuuskunnan osoite;

6) osuusmaksun määrä;

7) hallituksen puheenjohtajan sekä jokaisen jäsenen ja varajäsenen henkilötiedot;

8) tilintarkastajan, päävastuullisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan henkilötiedot;

9) osuuskunnan tilikausi;

10) jos osuuskunnalla on toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan sijainen, kummankin henkilötiedot;

11) jos osuuskunnalla on hallintoneuvosto, sen puheenjohtajan sekä jokaisen jäsenen ja varajäsenen henkilötiedot;

12) jos säännöissä määrätään osuuskunnan toiminimen kirjoittamisesta, sääntöjen määräys sekä, jos jollekulle on annettu oikeus toiminimen kirjoittamiseen yksin tai yhdessä toisen kanssa, hänen henkilötietonsa;

13) jos säännöissä määrätään lisäosuuksista, lisäosuusmaksun määrä ja lisäosuuksien lukumäärä tai enimmäismäärä lisäosuuslajeittain;

14) jos säännöissä määrätään sijoitusosuuksista, sijoitusosuusmaksun määrä, sijoitusosuuksien lukumäärä tai enimmäismäärä ja sijoitusosuuspääomasta maksettu määrä sijoitusosuuslajeittain;

15) jos säännöissä määrätään jäsenten velvollisuudesta suorittaa ylimääräisiä maksuja, osuuskuntalain (1488/2001) 14 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot; sekä

16) jos säännöissä määrätään jäsenten lisämaksuvelvollisuudesta, osuuskuntalain 15 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot.

Osuuspankin perusilmoituksessa on 1 momentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi mainittava päivä, jona pankin säännöt on vahvistettu. Lisäksi on ilmoitettava osuuspankin liittymisestä osuuspankkilain (1271/1990) 7 a §:n mukaisen osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön jäseneksi tai siitä eroamisesta.

18 a §

Rekisteriviranomainen käsittelee osuuskunnan vararahaston, ylikurssirahaston ja sijoitusosuuspääoman alentamista, osuuskuntien sulautumista, osuuskunnan jakautumista ja yhteisömuodon muuttamista sekä osuuskunnan selvitystilaa koskevat asiat siten kuin osuuskuntalaissa säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Jos osuuskunta on antanut sijoitusosuuksia ennen tämän lain voimaantuloa, osuuskunnan perus- tai muutosilmoituksessa on mainittava myös sijoitusosuuspääomasta maksettu määrä.

Osuuskunnan tilikausi ja tilintarkastajat on ilmoitettava kaupparekisteriin viimeistään, kun osuuskunnalle on lain voimaantulon jälkeen syntynyt muu kuin osuuskunnan johtoon kuuluvan henkilön eroamista tai tehtävän lakkaamista koskeva ilmoitusvelvollisuus. Jos osuuskunta laiminlyö ilmoitusvelvollisuuden, rekisteriviranomainen voi asettaa määräajan, jonka kuluessa osuuskunnan tulee täyttää ilmoitusvelvollisuus. Jollei osuuskunta täytä ilmoitusvelvollisuutta asetetussa määräajassa, ilmoitus, jonka yhteydessä tilikausi ja tilintarkastajat olisi tullut ilmoittaa, raukeaa.

HE 176/2001
TaVM 21/2001
EV 217/2001

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2001

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.