1477/2001

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2001

Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista, niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Julkisoikeudellisista suoritteista peritään maksut tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

3 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Maksullisia suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein ovat seuraavat tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvat palvelut ja muut suoritteet:

1) tutkimus- ja laboratoriopalvelut sekä vertailukokeet,

2) hydrometriset mittaukset,

3) ympäristönäytteenottajien pätevyyskokeet,

4) tietojärjestelmien suunnittelu sekä niiden rakentaminen ja ylläpito,

5) tietojen luovutus sekä tietojärjestelmien suorakäyttö, jolle jäljempänä 2 momentissa tai muutoin toisin säädetä,

6) julkaisut, lehdet, videonauhoitteet, äänitteet ja muut vastaavat suoritteet,

7) tiedonhaut ja kaukopalvelulainat,

8) menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien ja muiden vastaavien suoritteiden myynti ja käyttöoikeuden luovutus,

9) huonetilojen käyttö,

10) koulutuspalvelut,

11) muut kuin 2 §:ssä tarkoitetut jäljennökset sekä

12) muut vastaavat suoritteet.

Tietojen ja julkaisujen kansainvälisestä luovutuksesta sekä tietojen kansallisesta luovutuksesta tutkimus- tai opetustarkoituksiin ei peritä maksua, jos maksuttomuus perustuu vastavuoroisuuteen tai yleiseen kansainväliseen tai kansalliseen käytäntöön ja käyttö on Suomen ympäristökeskuksen määrittelemien käyttöehtojen mukaista.

4 §
Eräitä julkisoikeudellisista suoritteista perittäviä maksuja koskevia säännöksiä

Ennakkomaksua suoritteesta peritään siten kuin tämän asetuksen liitteenä olevassa taulukossa säädetään.

Peruutetusta tai muuten rauenneesta hakemuksen tai ilmoituksen käsittelystä peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus liitteenä olevan taulukon mukaisesta maksusta, ellei taulukossa toisin säädetä.

Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään saman suuruinen maksu.

Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetussa Suomen ympäristökeskuksen päätöksestä on peritty.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002 ja on voimassa vuoden 2003 loppuun saakka.

Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen 13.5.2000, peritään maksu silloin voimassa olleiden säännösten mukaisesti. Tällöin markkamääräinen maksu muutetaan euromääräiseksi jakamalla se luvulla 5,94573 ja pyöristämällä loppusumma lähimpään senttiin.

Tämän maksuasetuksen mukaiset maksut voidaan vuoden 2002 helmikuun loppuun saakka maksaa myös käyttäen maksuvälineinä markkamääräisiä seteleitä ja metallirahoja. Tällöin euromääräinen maksu muutetaan markkamääräiseksi kertomalla se luvulla 5,94573 sekä pyöristämällä loppusumma lähimpään penniin.

Tällä asetuksella kumotaan ympäristöministeriön 10 päivänä toukokuuta 2000 antaman asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (420/2000) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2001

Ympäristöministeri
Satu Hassi

Talousjohtaja
Oili Hintsala

Maksutaulukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.