1434/2001

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001

Laki kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan kiinteistötoimitusmaksusta 12 päivänä huhtikuuta 1995 annetun lain (558/1995) 6 §, sekä

muutetaan 3 ja 4 §, 7 §:n 2 momentin 2 kohta, 10 §, 12 a §:n 1 momentti, 13 §:n 2 momentti ja 14 §, sellaisina kuin niistä ovat 3 § osaksi laissa 878/1996 sekä 4 §, 12 a §:n 1 momentti ja 13 §:n 2 momentti viimeksi mainitussa laissa, seuraavasti:

3 §

Kiinteistötoimitusmaksun suuruuden tulee vastata kiinteistötoimituksesta valtiolle tai kunnalle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää (omakustannusarvo). Samanlaatuisista toimituksista voidaan määrätä samansuuruinen maksu silloinkin, kun yksittäisten toimitusten suorittamisesta aiheutuvat kokonaiskustannukset poikkeavat toisistaan.

Kiinteistötoimitusmaksu määrätään työkorvauksena tai toimituskorvauksena. Toimituksesta perittävä kiinteistötoimitusmaksu voidaan määrätä osaksi työkorvauksena ja osaksi toimituskorvauksena.

Työkorvaus määrätään toimituksen suorittamiseen käytetyn työajan, keskimääräisten palkkauskustannusten sekä, sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään, toimituksen suorittamisesta maanmittauslaitokselle tai kunnalle aiheutuneiden muiden kustannusten perusteella.

Toimituskorvaus määrätään toimituslajeittain samansuuruisena toimituksista aiheutuvien keskimääräisten kokonaiskustannusten perusteella.

Erityisestä syystä kiinteistötoimitusmaksu saadaan jättää määräämättä tai määrätä edellä tässä pykälässä säädettyjä maksuja alemmaksi sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään.

4 §

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä 3 §:n perusteella määräytyvistä maksuista. Kiinteistötoimitusten, joihin toimitusmääräyksen antaa kunnan kiinteistörekisterin pitäjä, maksuista määrätään kuitenkin samoin perustein kiinteistötoimitusmaksutaksassa, josta päättää kunnanvaltuusto.

7 §

Kiinteistötoimitusmaksua ei myöskään määrätä:


2) uusjaosta siltä osin kuin siinä on tutkittu ja ratkaistu toimituksen edellytykset ja laajuus, eikä kysymyksessä ole kiinteistönmuodostamislain 68 §:n 2 momentissa tarkoitettu hankkeen toteuttajan hakemuksesta vireille tullut uusjako;


10 §

Kiinteistötoimituksen kiinteistötoimitusmaksu määrätään ja peritään sen jälkeen, kun toimitus on lainvoimainen. Muusta toimenpiteestä tai tehtävästä määrätään ja peritään kiinteistötoimitusmaksu toimenpiteen tai tehtävän tultua suoritetuksi.

Ennen lopullisen kiinteistötoimitusmaksun määräämistä voidaan määrätä ja periä tehdyistä töistä aiheutuneita kustannuksia tai tehtyjen töiden arvioitua valmistumisastetta vastaava osuus kiinteistötoimitusmaksusta (osamaksu). Jos lopullinen kiinteistötoimitusmaksu tulee määrättäväksi toimituskorvauksena, lopetetusta toimituksesta perittävä osamaksu voidaan kuitenkin määrätä lopullisen kiinteistötoimitusmaksun suuruiseksi. Osamaksun suuruus voi olla enintään lopullisen kiinteistötoimitusmaksun suuruinen.

Toimituksen hakijalta ja muilta asianosaisilta voidaan periä kiinteistötoimitusmaksun ennakkoa (ennakkomaksu) ja vaatia vakuus kiinteistötoimitusmaksun suorittamisen vakuudeksi sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään. Ennakkomaksusta on voimassa, mitä 8 §:ssä kiinteistötoimitusmaksusta säädetään.

12 a §

Liikaa tai väärin peritty kiinteistötoimitusmaksu palautetaan ja sille maksetaan korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaista korkoa vähennettynä kahdella prosenttiyksiköllä.


13 §

Kiinteistötoimitusmaksusta on voimassa, mitä verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/1961) säädetään. Laissa tarkoitettu perustevalitus tehdään asianomaiselle hallinto-oikeudelle.

14 §

Tarkemmat säännökset muista perintää koskevista seikoista ja muusta tämän lain täytäntöönpanosta annetaan valtioneuvoston asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen tämän lain voimaantuloa lopetettuun toimitukseen tai toimenpiteeseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita kiinteistötoimitusmaksua koskevia säännöksiä ja niiden nojalla annettuja määräyksiä.

Jos tämän lain voimaan tullessa keskeneräisenä olevasta toimituksesta tai tehtävästä aikaisempien säännösten ja määräysten mukaan kiinteistötoimitusmaksu olisi määrättävä työaikakorvauksena ja yleiskustannuskorvauksena ja tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaan työkorvauksena, määrätään tällaisesta toimituksesta kiinteistötoimitusmaksu ennen lain voimaan tuloa suoritetuista töistä aikaisempien säännösten ja määräysten mukaan ja lain voimaan tulon jälkeen suoritetuista töistä tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaan.

Sellaisesta tämän lain voimaan tullessa keskeneräisenä olevasta toimituksesta tai tehtävästä, josta tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaan kiinteistötoimitusmaksu määrätään toimituskorvauksena, kiinteistötoimitusmaksu määrätään koko toimituksesta noudattaen tätä lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

Tämän lain voimaan tullessa keskeneräisenä olevaan toimitukseen sovelletaan kumottua 6 §:n 2 momenttia ja sen nojalla kiinteistötoimitusmaksun alentamisesta annettuja säännöksiä.

HE 142/2001
MmVM 11/2001
EV 177/2001

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.